Landstinget skjuter till medel till akutsjukhusen för

HSNNYTT
02/15
NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN,
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
www.vardgivarguiden.se
Februari
Landstinget skjuter till
medel till akutsjukhusen
för att ställa om vården
”En omprioriterad budget
ska hjälpa sjukhusen i
arbetet med att ställa om
vården från akutsjukhusvård
till mer lättillgänglig vård
hos vårdgivare utanför
akutsjukhusen.”
u Läs mer i ledaren på sidan 3
Årsbokslut 2014
hälso- och sjukvårdsnämnden: minus 193
miljoner kronor för
hälso- och sjukvården
Nu tas en åtgärdsplan fram
för att säkerställa en eko­
nomi i balans igen inom
hälso- och sjukvården.
u Läs mer på sidan 4
Elektroniskt frikort
införs i Stockholms län
Ett effektivare, mer rättvist
system som gör det enklare
för patienter att ta del av hög­
kostnadsskyddet, samtidigt
som administrationen minskar
hos vårdgivarna.
u Läs mer på sidan 6
Patientlagen i fokus
Ny riktlinje som sätter det
medicinska behovet främst,
oavsett var i landet patienten
är skriven.
F Ö R AT T K L A R A O M STÄ L L N I N G E N T I L L M O RG O N DAG E N S VÅ R D , där allt
fler patienter får sin vård utanför de stora akutsjukhusen, skjuter nu
Stockholms läns landsting till ytterligare omkring 600 miljoner kronor
till de landstingsdrivna akutsjukhusen under 2015.
u Läs mer på sidan 5
Kampanj för invånarna om
patientlagen.
Se över remissinformation
på webbplatsen.
u Läs mer om patientlagen
på sidan 8-9
VÅRDUTBUD M M
Hallonbergens vårdcentral flyttar tillbaka
och får ny postadress
Capio husläkarmottagning
på Taptogatan upphör
Hallonbergens vårdcentral flyttar den 4 mars tillbaka till sina tidigare
lokaler.
Capio husläkarmottagning
på Taptogatan 6 på Östermalm
lägger på eget initiativ ned sin
verksamhet, som upphör den
31 maj.
De har varit lokaliserade på Hallonbergsplan 5 under tiden som deras
lokaler på Lötsjövägen har renoverats. Renoveringen har medfört att
entrén till vårdcentralen är flyttad. Hallonbergens vård­central delar nu
hissentré med Förvaltaren och Folktandvården på plan 1.
Även postadressen är ändrad. Den nya postadressen är: Hallonbergens
vårdcentral, Lötsjövägen 1 B, 3 tr.
Kontaktperson: Claes Ankre, [email protected]
Patienterna får ett brev med
information om hur de kan välja
en ny husläkarmottagning.
Kontaktperson: Anna Jakobsson Ernudd,
[email protected]
Nytt telefonnummer för
tidsbokning till Närakuten
Södertälje
Från 1 mars har Närakuten
Södertälje nytt telefonnummer för
tidsbokning. Det nya numret är
08-123 677 00.
Kontaktperson: Maria Lind, [email protected]
KommSyn Stockholm
flyttar den 16 mars
Hjälpmedelscentral för personer
med behov av kommunikations-,
kognitions- eller syndatahjälpmedel.
Ny adress: Bergtallsvägen 10, 2 tr
i Fruängen. Telefon: 08-123 475 25.
www.hjalpmedelstockholm.se
Kontaktperson: Viktoria Edefur,
[email protected]
Information och tjänster för dig
som arbetar i vården.
www.vardgivarguiden.se
2 HSN N Y T T 02/15
Innehåll
Nödvändig omprioritering
presenteras
att fler stockholmare fick tillgång till vård under 2014. Bland annat
via sex nya vårdvalsområden. I takt med att allt mer vård bedrivs
inom vårdvalen, får också fler personer sin vård utanför akutsjuk­
husen. En ökning som syns både i öppen- och slutenvården.
Antalet läkarbesök i öppenvården ökade med 1,5 procent jämfört
med föregående år. Antalet läkarbesök på akutsjukhus har ökat med
cirka en procent mellan 2010 och 2014. Under samma period har
antalet läkarbesök utanför akutsjukhus ökat med cirka 19 procent.
I h ä l so - o c h s j u k vå r ds n ä m n d e n s å r s b o k s lu t
N ä r d e t g ä l l e r t i l lg ä n g l i g h e t har vi i Stockholms läns lands­
ting i de flesta fall nått upp till de mål som ställts inom den nationella
Kömiljarden. 114 miljoner kronor beräknas landstinget få i ersättning
från staten tack vare arbetet med att minska väntetiden till vård.
i
Stockholms län under 2014 jämfört med föregående år. Länets invå­
nare hämtade i snitt ut 359 antibiotikarecept per 1 000 invånare och
år. Sedan 2012 är minskningen för länets invånare 12 procent och för
barn mellan 0-6 år hela 20 procent. Trots minskningen får invånarna
i Stockholms län mest antibiotika i landet.
A n t i b i ot i k a f ö r s k r i v n i n g e n m i n s k a d e m e d t vå p ro c e n t
”En omprioriterad budget ska hjälpa
sjukhusen i arbetet med att ställa om vården
från akutsjukhusvård till mer lättillgänglig vård
hos vårdgivare utanför akutsjukhusen.”
A k u t s j u k h u s e n drogs förra året med kraftiga underskott. Aktuella
bedömningar är att sjukhusen samlat saknar omkring 800 miljoner
kronor för att uppnå ett balanserat resultat 2015. Vi behöver nu göra
omprioriteringar i hälso- och sjukvårdsbudgeten så att vi kan hjälpa
akutsjukhusen att ställa om. Detta kommer även att säkra den stabila
ekonomi som krävs för att genomföra beslutade uppdrag i Framtids­
planen för hälso- och sjukvården i Stockholm.
u Vårdutbud m m
Hallonbergens vårdcentral flyttar tillbaka
och får ny postadress 02
Capio husläkarmottagning på Taptogatan upphör 02
Nytt telefonnummer för tidsbokning
till Närakuten Södertälje 02
KommSyn Stockholm flyttar den 16 mars 02
u Ledare
Nödvändig omprioritering03
u HSN Information
Årsbokslut 2014 hälso- och sjukvårdsnämnden:
minus 193 miljoner kronor för
hälso- och sjukvården 04
Landstinget skjuter till medel till
akutsjukhusen för att ställa om vården 05
Elektroniskt frikort införs i Stockholms län 06
u Artiklar och notiser
Nu byggs framtidens Sollentuna sjukhus Ny riktlinje gällande öppenvård
Nationell kampanj i mars om patientlagen
Se över remissinformation på webbplatsen
Våga berätta – Nytt temaområde för barn
på 1177 Vårdguiden
Patrik Söderberg blir ny chefläkare för den
prehospitala vården
Teamcoaching i vården ger bättre resultat
Psykisk ohälsa – vad fungerar?
Avtal om dosförpackade läkemedel förlängs
07
08
09
09
10
10
10
11
11
u Observera!
Nu finns e-utbildning i patientsäkerhet 12
Platser kvar till Patientsäkerhetsdagen 2015 12
Kloka Listan 12
U p p d r ag e t t i l l m i g so m h ä l so - o c h s j u k vå r ds d i r e k tö r
är nu att identifiera och genomföra besparingsåtgärder som inte på­
verkar patientsäkerheten. Ett samlat förslag på åtgärder kommer att
läggas fram för hälso- och sjukvårdsnämnden
den 16 mars.
Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
Handlingarna till
hälso- och sjukvårdsnämnden finns på:
www.sll.se. Sökväg: Politik/Sök ärenden
och handlingar
Ansvarig utgivare: Henrik Almkvist
Redaktion: Carin Lundgren ([email protected])
Telefon: 08-123 132 00, www.vardgivarguiden.se
Foto: Anna Molander, Denny Lorentzen, Solveig Edlund.
HSN n y t t 02/15 3
HSN INFORMATION 20 FEBRUARI 2015
Årsbokslut 2014 hälso- och sjukvårds­
nämnden: minus 193 miljoner kronor
för hälso- och sjukvården
Efter sju år i följd med ekonomi i balans, visar 2014 års bokslut på ett
mindre underskott för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Totalt lade
nämnden 49,7 miljarder kronor på vården i länet. Underskottet blev 193
miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av omslutningen. Nu tas en
åtgärdsplan fram, för att säkerställa en ekonomi i balans igen inom
hälso- och sjukvården.
Underskottet i hälso- och sjukvårds­
nämnden beror bland annat på:
• ökade kostnader i samband med
starten av nya vårdvalområden
och införandet av nya ersätt­
ningsmodeller,
• ökade kostnader för smittskydds­
läkemedel.
Som ett led i att förverkliga Fram­
tidsplanen för hälso- och sjuk­
vården, satsar landstinget på att
förstärka vården utanför akutsjuk­
husen, bland annat via vårdval.
Antalet patienter som får avancerad
sjukvård i hemmet (ASiH) ökar.
Sedan vårdvalet för ASiH infördes
i januari 2014 har cirka 300 fler
patienter per månad fått del av den
uppskattade vårdformen, vilket
också gav ökade kostnader.
Kostnadsökningen blev totalt 4,3
procent för hälso- och sjukvår­
den, vilket kan jämföras med den
budgeterade ökningsnivån om 3,9
procent. För att klara de pågående
satsningarna för att rusta upp och
bygga ut vården i Stockholms län,
behöver kostnadsökningsnivån
minska. Hälso- och sjukvården
behöver få ned kostnadsökningstak­
ten till långsiktigt hållbara nivåer på
högst 3,6 procent under 2015 och
samtidigt öka effektiviteten.
4 HSN N Y T T 02/15
Fakta ur årsbokslutet för 2014
• Under 2014 har SLL i de flesta fall
nått upp till de mål för tillgänglig­
het som ställts inom den natio­
nella Kömiljarden. Landstinget
beräknas få 114 miljoner kronor
i ersättning från staten tack vare
arbetet med att minska vänte­
tiden till vård.
• Sex nya vårdval infördes: orto­
pedi/handkirurgi, neurologi,
klinisk neurofysiologi, intensiv­
träning för barn med rörelse­
hinder, barn- och ungdoms­
medicinska mottagningar samt
rehabilitering vid långvarig
smärta och utmattningssyndrom.
• 27 611 förlossningar skedde vid
någon av länets förlossnings­
kliniker, en ökning med cirka en
procent jämfört med 2013.
2 582 förlossningar skedde vid
BB Sophia som startades under
2014. Andelen kvinnor som fick
föda på den klinik de valt i första
hand har minskat från 93,2
procent till 92,5 procent. Andelen
kvinnor som hänvisades utanför
länet har minskat med 43 procent
jämfört med 2013.
• Allt fler invånare kan logga in på
1177.se för att kontakta vården
och utföra sina ärenden via etjänsten Mina vårdkontakter
(550 500 personer). Totalt 25
procent (19 procent år 2013) av
länets invånare har nu anslutit
sig och kan därmed nyttja
e-tjänsterna. Antalet anslutna
mottag­ningar har ökat med 17
procent (vilket är en högre an­
slutningstakt än tidigare år) och
uppgår nu till cirka 1 800. Av alla
husläkarmottagningar är 87 pro­
cent anslutna till Mina vårdkon­
takter. Att öka användningen av
e-tjänster i vården är också ett led
i Framtidsplanens genomförande.
Läs mer på Vårdgivarguiden www.vardgivarguiden.se/Nyheter/2015/Arsbokslut-2014-halso--ochsjukvardsnamnden-Fler-fick-vard-under-2014/
Handläggare: Christina Holmström, [email protected]
HSN INFORMATION 20 FEBRUARI 2015
Landstinget skjuter till medel till
akutsjukhusen för att ställa om vården
För att klara omställningen till morgondagens vård, där allt fler patienter får sin vård
utanför de stora akutsjukhusen, skjuter nu Stockholms läns landsting till ytterligare
omkring 600 miljoner kronor till de landstingsdrivna akutsjukhusen under 2015.
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra de omprioriteringar som krävs
i årets budget.
Under förra året drogs akutsjukhu­
sen med kraftiga underskott. Syftet
med de åtgärder som nu föreslås, är
att säkra att inte stora ekonomiska
underskott uppstår kommande år.
Aktuella bedömningar är att sjuk­
husen samlat saknar omkring 800
miljoner kronor för att klara ett
balanserat resultat 2015. Orsakerna
är främst höga kostnader för den
vård som ges. Tillskottet ska hjälpa
sjukhusen i arbetet med att ställa
om vården från akutsjukhusvård
till mer lättillgänglig vård hos vård­
givare utanför akutsjukhusen.
Uppdraget till hälso- och sjukvårds­
direktören är att identifiera och
genomföra de omprioriteringar som
inte påverkar patientsäkerheten.
Ett samlat förslag på åtgärder ska
läggas fram för hälso- och sjuk­
vårdsnämnden i mars eller april.
Ett område som diskuterats är en
översyn av flera ersättningsmodel­
ler, för att säkerställa rätt utbud till
rätt kostnad. Ett viktigt bidrag blir
också att minska kostnaderna för
förvaltningsadministrationen.
En ekonomi i balans är en förut­
sättning för att kunna genomföra
Framtidsplanen för hälso- och
sjukvården. Ett stort antal om­
byggnads- och renoveringsprojekt
pågår eller planeras. Målet är att
förstärka vården för att klara da­
gens utmaningar, men även kom­
mande de­cenniers. Nya arbetssätt
och effektiva samarbeten ska ge
stockholmarna en bättre hälso- och
sjukvård, enligt Framtidsplanen för
hälso- och sjukvården som SLL har
arbetat med under flera år.
Medlen tas bland annat i form av
omprioriteringar inom hälso- och
sjukvårdsnämndens budget, som
nådde ett mindre underskott under
2014. Den beslutade budgeten för
2015 kommer att omprioriteras för
att frigöra runt 800 miljoner kro­
nor. Av dessa går 400 miljoner till
akutsjukhusen, medan övriga 400
miljoner behövs för att täcka ökade
kostnader i övrig sjukvård, bland
annat för de ökade kostnaderna för
läkemedel som landstinget räknar
med under året. Därutöver får akut­
sjukhusen ytterligare 200 miljoner
från övrig landstingsverksamhet
samt kostnadsreduceringar om 200
miljoner kronor för att undvika det
förväntade underskottet.
Läs mer på Vårdgivarguiden www.vardgivarguiden.se/Nyheter/2015/Landstinget-skjutertill-medel-till-akutsjukhusen-for-att-stalla-omvarden/
Handläggare: Tore Johansson,
[email protected]
HSN N Y T T 02/15 5
HSN INFORMATION 20 FEBRUARI 2015
Elektroniskt frikort
införs i Stockholms län
Frikortet på papper ersätts
av ett elektroniskt frikort,
stegvis under hösten 2015.
Ett effektivare, mer rättvist
system som gör det enklare
för patienter att ta del av
högkostnadsskyddet, samtidigt
som administrationen minskar
hos vårdgivarna.
Varje år görs cirka 16 miljoner be­
sök inom öppenvården i Stockholms
län. Omkring sex miljoner besök
av dessa är avgiftsfria genom de
cirka 540 000 frikort som utfärdas
årligen. Under hösten 2015 inför
Stockholms läns landsting en elek­
tronisk hantering av högkostnads­
skydd och frikort. Det innebär ett
enkelt, effektivt och rättvist system
där patienten inte längre behöver
samla stämplar på ett högkostnads­
kort av papper för att nå upp till
frikortsgränsen. Samtidigt minskar
administrationen hos vårdgivarna.
– De elektroniska frikorten kommer
att underlätta för många invånare
i mötet med vården. Man slipper
hålla reda på papperskort som lätt
kan gå sönder eller glömmas kvar i
en ficka i tvättmaskinen, säger Anna
Nergårdh, chefläkare Stockholms
läns landsting.
Det elektroniska systemet införs
successivt under hösten 2015.
Under en övergångsperiod behöver
patienter behålla sina högkostnads­
kort för att samla stämplar hos de
vårdgivare som ännu inte anslutit
sig. I början av 2016 beräknas över­
gången vara färdig och all hantering
av högkostnadsskydd och frikort
ska då skötas elektroniskt.
Alla uppgifter om avgifter, högkost­
nadsskydd och frikort planeras då
också att finnas tillgängliga via
inloggning på 1177 Vårdguiden
(Mina vårdkontakter).
Om högkostnadsskydd
och frikort
I hela Sverige finns ett högkost­
nadsskydd som innebär att ingen
behöver betala mer än en fast­
ställd summa per år i avgifter, för
närvarande 1 100 kronor i SLL,
för öppenvårdsbesök i ett lands­
ting eller på vårdenheter som
har avtal med ett landsting.
Då patienten uppnår gränsen
för högkostnadsskydd utfärdas
ett frikort.
Handläggare: Jonas Larsson,
[email protected]
Under hösten 2015 inför Stockholms läns landsting en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort.
6 HSN N Y T T 02/15
ARTIKLAR & NOTISER
Nu byggs framtidens Sollentuna sjukhus
Stockholms läns landsting genomför just nu en omfattande satsning på att bygga ut hälsooch sjukvården för att möta ett ökat vårdbehov. Utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen
är en av de viktigaste strategierna i denna satsning. Sollentuna sjukhus har därmed en
viktig roll i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården, beslutad av
landstingsfullmäktige.
Landstingsfullmäktige fattade den
17 december 2014 beslut att genom­
föra ombyggnationer för att skapa
moderna vårdplatser och ett specia­
listcentrum på Sollentuna sjukhus.
Nu slutförs planerings­arbetet och
under våren 2015 kommer bygg­
processen att påbörjas. I slutet av
2017 beräknas de första 110 vård­
platserna för geriatrisk vård vara
klara för inflyttning.
Geriatrik och annan
specialistvård
Efter omfattande renovering och
ombyggnation kommer den ge­
riatriska vård som idag finns vid
Danderyds sjukhus att flytta in.
Förutom geriatrisk öppen- och
slutenvård kommer det att finnas
husläkararmottagning, rehabili­
tering och en stor öppenvårdsverk­
samhet med ett flertal olika speciali­
teter. Då ombyggnationerna är klara
år 2017/2018 beräknas sjukhuset
innehålla cirka 230 vårdsplatser för
geriatrik samt annan somatisk vård.
Patientcentrerad vård
Ombyggnationen är ett led i att
utveckla landstingsägda sjukhus till
moderna vårdenheter med speciali­
serad vård. Det ska ge förutsätt­
ningar för ett flexibelt vårdutbud
med ett hälsofrämjande perspektiv.
Patientens vårdbehov ska tillgodo­
ses i en sammanhållen vårdkedja i
en miljö som också stödjer samver­
kan, utbildning och forskning.
Framtidsplanen lägger stor vikt vid
att vården ska vara patientcentrerad
och höga krav ställs på vårdgivarna
att samarbeta och kommunicera
kring patienterna.
Kontaktperson: Maja Haglund,
[email protected]
HSN N Y T T 02/15 7
ARTIKLAR & NOTISER
Ny riktlinje gällande öppenvård
en
tlag
n
e
i
Pat okus
if
Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 medförde att patienter nu kan
söka öppenvård i hela landet. Tidigare tecknade avtal inom Stockholms läns
landsting har dock skrivningar som inte står i samklang med lagen eftersom
de prioriterar de egna patienterna. Nu har en ny riktlinje beslutats i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som sätter det medicinska behovet främst, oavsett var
i landet patienten är skriven.
Landstingen ska från 1 januari i år
erbjuda öppenvård till patienter
även från andra landsting. De så
kallade utomlänspatienterna kom­
mer att kunna vända sig direkt till
vårdgivare med avtal, förutsatt att
eventuella remisskrav är uppfyllda.
I flertalet av de avtal som tecknats
före januari 2015, mellan privata
vårdgivare och Stockholms läns
landsting, finns dock skrivningar
om att utomlänspatienter kan
tas emot om det inte påverkar
åtagandet gentemot SLL-patienter.
Eftersom detta inte överensstäm­
mer med den nya patientlagen har
hälso- och sjukvårdsdirektören be­
slutat om en ny riktlinje där denna
skrivning inte längre kommer att
gälla. Utdrag ur beslutet som
fattades den 15 december 2014:
”I ett antal löpande vårdavtal med
hälso- och sjukvårdsnämnden/
hälso-och sjukvårdsförvaltningen
finns skrivningar som går ut på att
utomlänspatienter kan tas emot om
010-7
50
2000
Supp
or
ä r ö p te n
varda pen
gar 8
-18
8 HSN N Y T T 02/15
det inte påverkar åtagandet gentemot SLL-patienter. Denna skrivning stämmer inte överens med
intentionerna i patientlagen. Från
och med 1 januari 2015 ska denna
skrivning inte längre beaktas av­
seende öppenvård enligt avtal med
hälso- och sjukvårdsnämnden/
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Utomlänspatienter och SLL-patienter ska behandlas lika med beaktande av eventuella remisskrav.
Det medicinska behovet ska styra.”
– Syftet med patientlagen är att
stärka patientens ställning och
förbättra patientens delaktighet i
vården. Genom den nya riktlinjen
blir det nu lättare för både vårdgiva­
re och tjänstemän att tillämpa lagen
fullt ut. Riktlinjen bidrar också till
att vi kan nå vår målsättning att alla
patienter ska behandlas lika, oavsett
vilket landsting de kommer från,
säger Henrik Almkvist, tf hälsooch sjukvårdsdirektör i Stockholms
läns landsting.
Vid osäkerhet kring vad som gäller,
kontakta ansvarig avtalshand­
läggare eller Vårdgivarguidens
telefonsupport på 010-750 2000.
Begränsning och
betalningsförbindelser
• I vissa fall anger avtal att de
endast gäller patienter skrivna
i Stockholms läns landsting.
Individuella beslut kommer
att fattas för hur och när dessa
avtal ska öppnas för utomläns­
patienter.
• Under en övergångsperiod
kommer det fortsatt att be­
hövas betalningsförbindelser
för utomlänspatienter som vill
komma till privata vårdgivare
inom Stockholms läns landsting
med avtal skrivna innan
1 januari 2015.
Telefonsupport för vårdgivare om
patientlagen på Vårdgivarguiden
Mer information om patientlagen på
www.vardgivarguiden.se/patientlagen
ARTIKLAR & NOTISER
Nationell kampanj i mars
om patientlagen
I början av mars inleds en kampanj för invånarna om patientlagen. Samtidigt kommer årets
första nummer av tidningen 1177 Vårdguiden med en artikel om den nya lagen.
1177 Vårdguiden har i uppdrag av
socialdepartementet att ”utveckla
och tillgängliggöra information om
patientlagen samt genomföra kom­
munikationsinsatser för att patien­
ter, närstående och allmänheten ska
få kännedom om vilka möjligheter
man har som patient”. Som en del
i uppdraget genomförs en nationell
informationskampanj.
Kampanjen pågår mellan den 1
mars och den 31 maj 2015 och kom­
mer främst att synas i form av textoch videoannonser på olika webb­
platser med budskap om dialog och
delaktighet. Annonserna vägleder
till fördjupad läsning på temasidan
om patientlagen på 1177 Vård­
guiden, www.1177.se/patientlagen.
Sju filmer på olika teman rörande
patientlagen kommer att publiceras
på 1177.se samt på videokanalen
YouTube under kampanjens gång.
Tema för filmerna är; vård i hela
Sverige, patientnämnden, primär­
vården, delaktighet barn, val av
behandlingsalternativ, delaktighet
vuxen, fast vårdkontakt samt en
film riktad till ungdomar om vem
som får läsa patientjournaler.
Annonserna och filmerna visar mö­
ten mellan patienter och vårdper­
sonal med fokus på delaktighet från
båda parter. Bilderna som används i
kampanjen är fotografier som bear­
betats till att se ut som teckningar.
Patientorganisationer kommer att
få kampanjmaterialet för att an­
vända i sin kommunikation.
Artikel i tidningen
1177 Vårdguiden
Årets första nummer av tidningen
1177 Vårdguiden har en artikel om
patientlagen. Artikeln går igenom
huvuddragen i patientlagen med
utökad informationsplikt, möjlighet
att söka öppenvård i hela landet,
samtycke, ny medicinsk bedömning,
starkare ställning för barn samt fast
vårdkontakt.
Lättare att skriva ut från 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden har utvecklat en ny utskriftsfunktion som gör det lättare att
skriva ut texter från webbplatsen. Genom att klicka på ”skriv ut” längst upp
till höger i en artikel kan man välja att skriva ut hela artikeln eller vissa kapitel
i artikeln. Funktionen kan med fördel användas av vårdpersonal för att skriva
ut material och ge till patienter.
Se över remissinformation på webbplatsen
Nu när patientlagen trätt i
kraft ökar möjligheterna för
invånare i andra delar av landet
att söka öppen specialistvård i
Stockholms län. Därför är det
bra att göra en översyn av sin
information på webbplatsen
om remisser och eventuella
önskemål kring egenanmälan
(egenremiss).
Undvik egenanmälan per e-post
Uppmana patienter att skicka in
egenanmälan per brev och undvik
att skriva mottagningens e-post­
adress i samband med information
om egenanmälan. Överföring av
patientuppgifter över internet ska
göras på ett sådant sätt att ingen
obehörig kan ta del av uppgif­
terna. Vanliga e-postsystem saknar
tillräcklig kryptering och är därför
olämpliga för att skicka egen­
anmälan.
Invånare i andra landsting kan inte
kontakta vården i Stockholms län
via Mina vårdkontakter.
Se över informationen i EK
Se även gärna över informationen
om mottagningens vårdutbud i
Elektroniska katalogen (EK), efter­
som den är källan till informationen
i Hitta vård på 1177.se.
HSN N Y T T 02/15 9
ARTIKLAR & NOTISER
Teamcoaching
Har du en
hemlighet som gör
dig ledsen eller orolig?
i vården ger bättre resultat
Om en hemlighet gör dig glad
och pirrig är det bra. Men om den
gör dig ledsen eller orolig ska du inte
behöva vara ensam med den.
Prata med en vuxen som du gillar eller
läs mer om hur du kan få hjälp på
1177.se/vagaberatta
ILLUSTRATION: MATTIAS SÖDERHOLM & JAKOB ARDMAR
Sedan 2013 har 35 team från flera vårdgrenar deltagit i QRC
Stockholms satsning på förbättringsarbete med stöd av
kvalitetsregister – QRC Coachingakademi.
1177VG_vagaberatta_A4affisch.indd 1
2015-01-21 11:00
Våga berätta
Nytt temaområde för barn
på 1177 Vårdguiden
Våga berätta är ett nytt temaområde
riktat till barn 8-12 år kring psykisk
hälsa. Våga berätta innehåller bild­
spel, fakta, råd och stöd anpassat
till målgruppen. Syftet är att stärka
barn att våga berätta om det som är
jobbigt, för att få hjälp.
www.1177.se/vagaberatta
Patrik Söderberg blir ny
chefläkare för den
prehospitala vården
Patrik Söderberg är specialist i akutsjukvård och allmänmedicin och har arbetat
länge inom akutsjukvården. Ett viktigt
uppdrag är att samordna och utveckla den
prehospitala vården i hela länet i linje med
framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet
kommer att ske nära ambulanssjukvårdens
medicinskt ledningsansvariga.
10 HSN N Y T T 02/15
Årets blivande förbättringscoacher.
Programmet är utformat för att
passa vårdens behov av att kunna
mäta och förbättra sin verksamhet
med hjälp av kvalitetsregister. Ett
exempel på kliniska resultat är stro­
keteamet i Norrtälje, som minskade
door-to-needle-tiden för trombolys­
behandling från 60 till 22 minuter.
Minutrar med stor betydelse för
patienternas fortsatta liv och hälsa.
Se film om stroketeamet i Norrtälje
på qrcstockholm.org/filmer
– Vi är jättestolta över stroke­
teamets fina resultat och de är inte
ensamma om att ha åstadkommit
förbättrade kliniska resultat. Det
är jätteroligt! Teamen vittnar om
att programmets utformning, med
handfasta verktyg och praktiskt
stöd har lett dem in i en positiv
spiral där förbättringsarbetet hela
tiden fortgår. Bland de 18 team som
nu är mitt uppe i programmet kan
vi redan se flera lovande resultat,
berättar Inger Rising biträdande
chef vid Kvalitetsregistercentrum
Stockholm QRC.
Förbättringskunskap i kombina­
tion med kvalitetsregister är kärnan
i coachutbildningen och det finns
ett nära samarbete med The Dart­
mouth Institute i USA, som har lång
erfarenhet av att coacha mikro­
system och som bedriver forskning
om coaching. Just nu kan nya team
och ledare söka till nästa omgång
av utvecklingsprogrammet. Sista
ansökningsdag är den 15 mars och
information om hur du ansöker
finns på Coachingakademins webb­
plats www.qrcstockholm.org
– Du får en unik
möjlighet att lära dig
konkreta verktyg och
en metod baserad på
lång erfarenhet och
forskning, föränd­
ringspsykologi och gruppdynamik
för att genomföra förbättringsar­
bete på din klinik. Det är också en
möjlighet att använda resultat från
kvalitetsregister i din verksamhet.
Ett fantastiskt tillfälle för dig att
hänga med i den snabba kunskaps­
utvecklingen inom området, avslu­
tar Susanna Lagersten programchef
för Coachingakademin, Kvalitets­
registercentrum Stockholm QRC.
Kontaktperson: Susanna Lagersten,
[email protected]
ARTIKLAR & NOTISER
Regassa – ett samarbete mellan sex landsting/regioner och två universitet
Psykisk ohälsa
– vad fungerar?
Fysisk träning och internetbaserad kognitiv beteendeterapi har
minst lika bra effekt som sedvanlig behandling på både symtombild och arbetsförmåga. Det visar resultatet av studien Regassa
så här långt, om olika behandlingsmetoder för patienter med
psykisk ohälsa.
Allt fler svenskar lider av depres­
sion, ångest och stress orsakad av
en rad olika faktorer. Det ställer allt
högre krav på forskningen att ta
fram ny kunskap om behandling av
den här patientgruppen.
Huvudsyftet med studien är att
undersöka effekter på sjukskrivning
och arbetsförmåga. Studien har
genomförts i samarbete mellan Re­
habiliteringsnätverket, Karolinska
Institutet och Lunds Universitet.
I december 2008 avsatte regeringen
100 miljoner kronor till klinisk
behandlingsforskning som utveck­
lar och stärker evidens för behand­
lings- och rehabiliteringsinsatser
riktade till två sjukskrivningsgrup­
per. Det handlar om patienter med
smärta i axlar, nacke och rygg samt
patienter med psykisk ohälsa.
Studien inkluderade 946 patien­
ter. De lottades till någon av de tre
behandlingarna som pågick i tolv
veckor. Majoriteten var kvinnor
eftersom de drabbas oftare än män.
Rehabiliteringsnätverket
Landstingen i Stockholm, Kro­
noberg, Blekinge, Västmanland
och regionerna Skåne och Västra
Götaland ingår i Rehabiliterings­
nätverket som bildades 2010 med
SLL som samordningsansvarig. Den
huvudsakliga uppgiften är att sam­
verka kring rehabiliteringsforskning
med målet – ökad arbetsförmåga.
Samarbetet bedrivs i projektform
med en styrgrupp bestående av
hälso- och sjukvårdsdirektörerna i
respektive landsting och region.
En unik studie – nu pågår
analys och databearbetning
Hösten 2010 startade Regassa – en
studie av effekterna av fysisk trä­
ning, internetbaserad kognitiv be­
teendeterapi och sedvanlig behand­
ling av mild till måttlig depression
och stressrelaterad psykisk ohälsa.
Fortsatta analyser
En delrapport finns nu tillgänglig på
www.regassa.se/sv/Forskningsre­
sultat/Delrapport-december-2014
Fortsatta analyser pågår för när­
varande och slutrapport kommer i
december 2015.
Kontaktpersoner: Elisabet Erwall,
[email protected] och
Yvonne Forsell, [email protected]
Mer information på www.regassa.se
Avtal om dosförpackade
läkemedel förlängs
Stockholms läns landsting
förlänger nu avtalet med
Apoteket AB om förpackning
och distribution av dosförpackade
läkemedel. Genom detta beräknas
landstinget spara drygt 50 miljoner
kronor.
Fler aktörer på marknaden har gjort att
prisbilden kring dosförpackade läkemedel
de senaste åren har förändrats. Ett nytt
avtal som nyligen tecknades mellan sju
landsting i Mellansverige och Svensk Dos
innebar en prissänkning som förändrat
förhandlingsläget även för övriga
landsting.
– Vi väljer att förlänga med Apoteket
AB eftersom vi är nöjda med kvaliteten
samtidigt som priset anpassats till dagens
marknadssituation, säger Magnus
Thyberg, chef för läkemedelsenheten i
Stockholms läns landsting.
Det nuvarande avtalet gäller till och
med januari 2016, förlängningen till och
med 2018. Landstinget betalar drygt 32
miljoner för åren 2017-2018. Det kan
jämföras med knappt 40 miljoner för 2015.
– Enligt våra beräkningar sparar
landstinget drygt 50 miljoner kronor
på den här avtalsförlängningen. Det är
förstås väldigt glädjande, säger Magnus
Thyberg.
Bättre inköpspris för dosförpackade
läkemedel är ett tydligt exempel på
hur resurserna i hälso- och sjukvården
kan användas mer effektivt. I hälso- och
sjukvårdsförvaltningens åtgärdsprogram
för att få ner kostnadsökningstakten till
långsiktigt hållbara nivåer är läkemedel
ett viktigt område.
Fakta
Se film om Regassa
https://www.youtube.com/v/xgbgOqcv7ic?ve
rsion=3&start=0&end=354&autoplay=0&hl=
en_US&rel=0
Tjänsten dosförpackning används
av omkring 28 000 personer i
Stockholm, främst äldre. Den innebär
att läkemedel som ska tas vid ett och
samma tillfälle sampaketeras. På så sätt
kan individen i högre grad fortsätta
ta sina läkemedel själv och har större
möjlighet att få i sig rätt dosering.
HSN N Y T T 02/15 11
OBSERVERA!
NU finns
PLATSER KVAR
e-utbildning
i patientsäkerhet
PATIENTSÄKERHETSPATIENTSÄKERHETSDAGEN 2015DAGEN 2015
Nu finns landstingets e-utbildning i patientsäkerhet tillgänglig.
Syftet med utbildningen är att på ett lättillgängligt sätt öka
kunskapen om patientsäkerhet och att få deltagaren att reflektera
kring och se patientsäkerhet ur nya perspektiv.
Grundutbildning på webben
Utbildningen ger grundläggande
kunskaper i aktuella lagar och före­
skrifter för patientsäkerhet, risk­
områden, kulturens och kommu­
nikationens betydelse samt tips på
metoder och verktyg som används
i vården idag.
En webbutbildning ger möjlighet till
flexibelt lärande på egen hand eller
i grupp och ger också möjlighet att
välja när och hur det passar bäst att
ta till sig ny kunskap.
– För chefer är utbildningen även
tänkt att fungera som ett verktyg för
att lyfta frågan om patientsäkerhet
med medarbetarna på exempelvis
ett arbetsplatsmöte, säger chefläka­
re Anna Nergårdh, ansvarig bestäl­
lare av utbildningen.
Utbildning i tre delar
E-utbildningen består av fristående
delar där användaren själv kan välja
startplats. De tre avsnitten – vårt
förhållningssätt, vår säkerhetskul­
tur och vår vardag – tar tillsam­
mans cirka 60 minuter, men kan
göras vid olika tillfällen. Utbild­
ningen avslutas med ett kunskaps­
test med möjlighet att skriva ut ett
personligt diplom.
Stegvis lansering lokalt
Det är upp till varje vårdgivare att
bestämma om internt lanserings­
datum för e-utbildningen. Därför
12 HSN N Y T T 02/15
förbereder enheter med många
medarbetare just nu sin egen lan­
sering av utbildningen.
Nu är detaljprogrammet klart för
Patientsäkerhetsdagen 2015
Patientsäkerhetsdagen
11 eller
Snart är det dags igen
onsdagen 11 mars eller torsdagen 12 mars.
12
mars.
Två
dagar
med
samma
Två dagar med samma program i Folkets Hus,
Norra Bantorget Stockholm.
program
i Folkets Hus, Norra
Bantorget,
Stockholm.
Tema Tillsammans
med
patienten gör vi vården säkrare
Årets
tema:
Tillsammans
med
Patientsäkerhetsdagen
är mötesarenan
för oss som
arbetar inom sjukvården i Stockholms län. Vi delar
med oss av erfarenheter och
lär av våra
patienten
gör
vikollegor.
vården säkrare.
Här hittar du utbildningen
På Lärtorget, lartorget.sll.se, finns
utbildningen dels öppen och dels i
en sluten del som kräver inloggning
medPatientsäkerhetsdagen
e-tjänstekort, för de verksam­
2015
• Informera om vad ni gör för en ökad patientsäkerhet
• Visa upp goda exempel från er arbetsplats
heter som har avtal med Lärtorget.
• Sprid erfarenheter
Redan
nutill kollegor
hari länet
drygt 1 350 personer
Snart är det dags igen
Kostnad 1 000 kr exkl moms per person och dag.
Fördelen
med
den slutna
delen 12
är mars. anmält
Välkommen!
sig. Det finns fortfarande
onsdagen
11 mars
eller torsdagen
Två dagar
med samma
i Folkets Hus,
För anmälan och mer info:
att regi­
strering
skerprogram
efter genom­
platser
kvar.
www.vardgivarguiden.se/patientsakerhetsdagen
Norra Bantorget Stockholm.
Frågor kan mejlas till:
gången utbildning. Kontrollera vad
[email protected]
Anmälan och detaljprogram på
som gäller för just din verksamhet.
Patientsäkerhetsdagen är ett av Stockholms läns
Tema Tillsammans medwww.vardgivarguiden.se/
patientsakerhets­dagen
Ansvariga för utbildningen
patienten gör vi vården säkrare
Utbildningen är framtagen av hälsolandstings största arrangemang för hälso- och
sjukvårdspersonal. På förmiddagen kommer bland
annat den nya patientlagen att belysas liksom patientmedverkan. På eftermiddagen kommer vårdgivarna att
visa upp sina goda exempel på patientsäkerhetsarbete.
är mötesarenan
för oss som
och Patientsäkerhetsdagen
sjukvårdsförvaltningen,
Helse­
arbetar inom sjukvården i Stockholms län. Vi delar
planmed
och
av
ossLearnways
av erfarenheter på
och uppdrag
lär av våra kollegor.
Patientsäkerhetskommittén.
• Informera om vad ni gör för en ökad patientsäkerhet
Copyright © 2014 Stockholms läns landsting, All rights reserved.
Stockholms läns landsting
Box 22550
Stockholm 104 22
Sweden
För att avregistrera dig från utskick klicka här.
• Visa upp goda exempel från er arbetsplats
• Sprid erfarenheter till kollegor i länet
Kontaktpersoner: Anna Lundin,
Kostnad 1 000 kr
exkl moms per person och dag.
[email protected]
och
Välkommen!
Kirsi Laitinen-Kennebäck,
[email protected]
För anmälan och mer info:
www.vardgivarguiden.se/patientsakerhetsdagen
Frågor kan mejlas till:
[email protected]
Patientsäkerhetsdagen är ett av Stockholms läns
landstings största arrangemang för hälso- och
sjukvårdspersonal. På förmiddagen kommer bland
annat den nya patientlagen att belysas liksom patientmedverkan. På eftermiddagen kommer vårdgivarna att
visa upp sina goda exempel på patientsäkerhetsarbete.
Kloka Listan finns nu även anpassad
till smartphone eller surfplatta på
janusinfo.se
Copyright © 2014 Stockholms läns landsting, All rights reserved.
Stockholms läns landsting
Box 22550
Stockholm 104 22
Sweden
För att avregistrera dig från utskick klicka här.
Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas
för behandling av vanliga sjukdomar.