1 Samhällsbyggnadsnämnden Rådhuset, lilla salen, kl 13.00

1
1
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Plats och tid
Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55
Beslutande
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Övriga närvarande
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Utses att justera
Jacques Öhlund
samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 24 april 2015, kl 10.00
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare
Annette Knutsson
Ordförande
Carl-Göran Svensson
Justerande
Jacques Öhlund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-04-16
Datum för
anslags uppsättande
2015-04-24
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården
Datum för
anslags nedtagande
2015-05-18
Underskrift
Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:
26-55
2
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Beslutande:
Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Klas Göthe (FP)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Anders Åkerberg (S), § 26 pkt 1-22 , kl 13.00-17.20, tjänstgör för
Hans-Olof Höglund (MP)
Erik Persson (S), tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP), § 26, pkt
23-55
Lars-Gösta Nilsson (M), tjänstgör för Christer Akej (M)
Josefin Björnqvist (M), tjänstgör för Bo Håkansson (M)
Paul Frogner-Kockum (KD), tjänstgör för Carl Strömberg (M) §
26, pkt 23-55
Carl Strömberg (M), § 26 pkt 1-22 , kl 13.00-17.20
Fredrik Ramberg (SD)
Jacques Öhlund (F!)
Övriga närvarande:
Erik Persson (S), § 26 pkt 1-22 , kl 13.00-17.20
Agne Johnsson (ÖP)
Paul Frogner-Kockum (KD), § 26 pkt 1-22 , kl 13.00-17.20
Ing-Marie Jacobsen (F!)
Anand Andersson, projektledare gata/park, § 28
Bengt Bengtsson, miljöstrateg/kommunekolog, § 28
Björn Ericson, enhetschef VA, § 28
Camilla Nilsson, VA-abonnentansvarig § 28
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 28
Evelina Simonsson, planarkitekt, § 28
Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef
Jan Lundmark, projektledare, § 28
Joel Hedin, planarkitekt, § 28
Ronny Wallin, § 28
Simret Kidane, ekonom, § 28
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 26-28
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Åke Norrman, förslagsställare medborgarförslag, § 27
Göran Bengtsson, förslagsställare medborgarförslag, § 27
Östen Ekengren, IVL, § 28
Arne Nilsson, förslagsställare medborgarförslag, § 27
Andreas Gustafsson, förslagsställare medborgarförslag, § 27
Leif Malmströmer och Bengt Eriksson, Kivik Art Centre
intresseförening, § 28
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
3
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Innehållsförteckning
Ändring av föredragningslista, § 26
Sid 5
Presentation av medborgarförslag, § 27
Sid 8
Information, § 28
Sid 9
Redovisning av delegeringsbeslut, § 29 (dnr 2015/29)
Sid 10
Ekonomisk rapport 2015-01-01--2015-03-31 (dnr 2015/272), § 30
Sid 11
Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget 2015-2018, § 31
(dnr 2014/66)
Sid 12
Budget 2015 – begäran om kompensation för hyresförluster, § 32 (dnr
2014/66)
Sid 13
Skollokalprojekt, slutredovisning, § 33 (dnr 2013/174)
Sid 14
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering, § 34 (dnr
2014/1049)
Sid 15
Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238
(Mackcontainer), § 35 (dnr 2015/271)
Sid 16
Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga", § 36
(2014/746)
Sid 17
Godkännande av hyresavtal på Södra kajen, § 37 (dnr 2015/124)
Sid 18
Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen
byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, § 38 (dnr 2014/134)
Sid 19
Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt Sid 20
lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark, § 39 (dnr
2014/276)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
4
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och
förutsättningar, dnr 3563-14, § 40 (dnr 2014/1016)
Sid 21
Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk, § 41 (dnr 2015/294),
Sid 22
Färjelinje Simrishamn-Bornholm, § 42 (dnr 2015/295)
Sid 23
Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens
representant, § 43 (dnr 2015/220)
Sid 24
Planredovisning, § 44 (dnr 2015/270)
Sid 25
Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn, § 45 (dnr
2015/221)5
Sid 26
Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, § 46 (dnr 2015/114)
Sid 29
Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 – utställning, § 47
(dnr 2015/236)
Sid 32
Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 – utställning, § 48
(dnr 2015/217)
Sid 34
Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 –
antagande, § 49 (2015/120)
Sid 36
Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby – samråd, § 50
(dnr 2015/196)
Sid 38
Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 – plankostnader, § 51
(dnr 2015/297)
Sid 40
Utse representant till Biogasföreningen, § 52
Sid 44
Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra
gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under
tiden 15 juni-28 augusti 2015, § 53 (dnr 2014/347)
Sid 45
Kurser och konferenser, § 54 (dnr 2015/200)
Sid 46
Meddelanden 2015, § 55 (dnr 2015/30)
Sid 47
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
5
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
§ 26
Ändring av föredragningslistan
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
1. Godkännande av hyresavtal på Södra kajen.
2. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på
Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28
augusti 2015.
3. Utse representant till Biogasföreningen.
Genomgång av ärendena sker enligt följande:
1. Pkt 2b - Medborgarförslag från Åke Norrman om att det i ny- och ombyggnad av
bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för installation av
urinseparerade toaletter (dnr 2014/504)
2. Pkt 2a - Medborgarförslag från Göran Bengtsson om att skapa ett kommunalt
fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn (dnr 2014/959)
3. Pkt 16 - Färjelinje Simrishamn-Bornholm, Allinge (dnr 2015/295)
4. Pkt 15 - Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk (dnr 2015/294)
5. Pkt 3f - Rapport, bekämpningsmedel (2015/368)
6. Pkt 13 - Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt alternativt
lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark (dnr 2014/276)
7. Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och
förutsättningar, dnr 3563-14 (dnr 2014/1016)
8. Pkt 3a - ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson
9. Pkt 23 - Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 –
antagande (dnr 2015/120)
10. Pkt 24 - Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby – samråd (dnr 2015/196)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
6
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
§ 26 forts
11. Pkt 18 – Planredovisning (dnr 2015/270)
12. Pkt 19 - Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn (dnr 2015/221)
13. Pkt 20 - Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 (dnr 2015/114)
14. Pkt 21 - Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 – utställning (2015/236)
15. Pkt 22 - Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 – utställning (dnr
2015/217)
16. Pkt 25 - Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13 – plankostnader (dnr 2015/297)
17. Pkt 2e - Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av
Västra Parkskolan (dnr 2015/227)
18. Pkt 11 - Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" (dnr 2014/746)
19. Extra ärende – Godkännande av hyresavtal på Södra kajen (2015/124)
20. Pkt 2d - Medborgarförslag - utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen
(Andreas Gustafsson) (dnr 2015/171)
21. Pkt 3b – Personalärenden
22. Pkt 8 - Skollokalprojekt, slutredovisning (dnr 2013/174)
23. Pkt 5 - Ekonomisk rapport 2015-01-01--2015-03-31 (dnr 2015/272)
24. Pkt 6 - Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget 2015-2018 (dnr
2014/66)
25. Pkt 7 - Budget 2015 – begäran om kompensation för hyresförluster (dnr 2014/66)
26. Pkt 9 - Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering (dnr 2014/1049)
27. Pkt 10 - Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238
(Mackcontainer) (dnr 2015/271)
28. Pkt 17 - Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens
representant (dnr 2015/220)
29. Pkt 3c - Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr
2015/218)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
7
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
§ 26 forts
30. Pkt 3d - Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD
Simrishamn (dnr 2015/293)
31. Pkt 3e - Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt
2015-2018 - erhållet bidrag (dnr 2014/985)
32. Pkt 4 - Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29)
33. Pkt 12 - Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen
byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla (dnr 2014/134)
34. Extra ärende; Utse representant till Biogasföreningen.
35. Uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera och genomföra gågata på
Storgatan från Kristianstadsvägen och neråt till hamnen under tiden 15 juni-28
augusti 2015
36. Pkt 26 - Kurser och konferenser (dnr 2015/200)
37. Pkt 27 – Meddelanden (2015/30)
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
8
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
§ 27
Presentation av medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag presenteras:
I ny- och ombyggnad av bostäder i kommunen ska installeras eller förberedas för
installation av urinseparerade toalett: Åke Norrman (dnr 2014/504)
Skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn: Göran Bengtsson
(dnr 2014/959)
Skapa ett ”Föreningarnas hus” av Västra Parkskolan: Arne Nilsson (dnr 2015/227)
Utöka befintligt motionsspår vid Bäckhalladalen: Andreas Gustafsson (dnr 2015/171)
Konstgräsmatta i Kivik, mellan sporthallen och Äppelgården: Rose-Marie Wilhelmsson
(dnr 2015/167) Inbjuden, men avstod från att komma.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
9
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
§ 28
Information
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde inleds med information och genomgång av
ärendena som finns på nämndens dagordning.
Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive
ärenden.
1. ÖP/Bebyggelsestrategi - Evelina Simonsson informerar.
2. Personalärenden – Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef informerar.
3. Budget 2016, skrivelse från F! (nämndsmål och intern kontrollplan) (dnr
2015/218). Nämnden kommer att 21 maj 2015 börja sammanträdet tidigare för att
kunna arbeta med dessa punkter.
4. Tiggare i Simrishamn, angående boende och tiggeri - skrivelse från SD Simrishamn
(dnr 2015/293) – Fredrik Ramberg (SD) redogör. Henrik Olsson,
samhällsbyggnadschef informerar om pågående åtgärder.
5. Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, LONA-projekt 20152018 - erhållet bidrag (dnr 2014/985) – Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef
informerar.
6. Rapport, bekämpningsmedel – Björn Ericson, enhetschef VA informerar.
7. Leif Malmströmer och Bengt Eriksson från Kivik Art Centre intresseförening
presenterar sina önskemål.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
10
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 29
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/29
Redovisning av delegeringsbeslut
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av
bilagor.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
11
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 30
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/272
Ekonomisk rapport 2015-01-01--2015-03-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ekonomisk rapport med helårsprognos för
tiden 2015-01-01—2015-03-31.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2015-01-01—2015-03-31 med helårsprognos
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna redovisad rapport med helårsprognos 2015-01-01—2015-03-31.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
12
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 31
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/66
Budget 2015, begäran om utökad investeringsbudget 2015-2018
Ärendebeskrivning
Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse begärt utökad
investeringsbudget. Förslaget löper över fyra år. Det handlar om investeringar för att
undvika kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Om kapitalförstöringen fortsätter
kan man utgå från att underhållskostnaderna inte bara ökar utan ökar extra mycket då man
nått ett sådant läge där åtgärderna som måste vidtas blir allt dyrare.
Av skrivelsen framgår belopp och var det krävs reinvesteringar.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samverkansgruppens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden, 2015-03-31,
med bilagor A och B
Överläggningar
Lars-Gösta Nilsson (M) föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för
realistisk redovisning av hur mycket som kan hinnas med under innevarande år. Nämnden
enas om att en återremiss skulle fördröja den politiska beslutsprocessen så i den grad att
det skulle äventyra påbörjande av investeringar under år 2015.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Simrishamns kommun genomför projekt enligt bilaga A under den tid som anges
för att undvika fortsatt kapitalförstöring av kommunens anläggningar.

Anslag beviljas till projekten enligt kostnader som anges i bilaga A.

Lån tas upp för att finansiera investeringarna.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra projekten.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
13
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 32
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/66
Budget 2015 - begäran om kompensation för hyresförluster
Ärendebeskrivning
Simret Kidane, ekonom redogör. Hyresförlusterna ska redan vara kompenserade i budget.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontrollera att förvaltningen
kompenserats för samtliga tomma lokaler.

Uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde i maj 2015.
_____
Beslutet expedieras till:
UIf Widemark, enhetschef fastighet
Simret Kidane, ekonom
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
14
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 33
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2013/174
Skollokalprojekt, slutredovisning (Valfisken, Kiviks skola,
Godsmagasinet och Sankt Olofs skola)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 april 2015 lämnat en
slutredovisning av rubricerade projekt.
Samtliga projekt är färdigställda och lokalerna har tagits i bruk.
Skrivelsen redogör för ekonomi/inkomna anbud, kostnadsläge, de fyra olika projekten och
en ekonomisk översikt
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/slutredovisning, 2015-04-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Godkänna slutredovisning, daterad 1 april 2015, avseende de genomförda
ombyggnaderna av Valfisken, Kiviks skola, Godsmagasinet och Sankt Olofs skola.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
15
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 34
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/1049
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens avtalshantering
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnadsnämndens
avtalshantering. Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma
avtalshanteringen avseende styrning, tillgänglighet, riktlinjer rörande avtalsvillkor samt
befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse, inkommen 2015-02-09
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, § 24 med tillhörande dokument
(tillämpningsanvisningar daterade 2014-07-29 och riktlinjer för direktupphandling daterad
2015-02-11)
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Av kommunstyrelsens antagna riktlinjer ”tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy”
framgår tydligt verksamhetschefers ansvar. För att klara detta ansvar krävs utbildning.

Alla enhetschefer ska utbildas. Det är viktigt att förstå sitt uppdrag och sin roll.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till regler för
upphandling. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer ska vara vägledande. Reglerna
ska antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges vidare i uppdrag att arbeta fram rutiner.
Rutinerna ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunledningskontoret (Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg) för kännedom
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
16
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 35
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/271
Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kvarnby 15:238
(Mackcontainer)
Ärendebeskrivning
Smart Energy Sweden önskar att under 9 år och 364 dagar arrendera del av fastigheten
Kvarnby 15:238, Skillinge, för att kunna sätta upp en mackcontainer för att erbjuda
tankning av diesel och bensin.
Beslutsunderlag
Avtal om anläggningsarrende samt brev och information från Smart Energy Sweden
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-03-31
Överläggningar
Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Nämnden är enig om att det är
positivt med möjlighet att tanka i Skillinge. Avtalet måste dock kompletteras med
försäkran i vissa delar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Klas Göthe (FP): Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering.
Efter denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom
del av Kvarnby 15:238.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Klas Göthes förslag och finner att nämnden beslutar
bifalla förslaget.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Klas Göthe (FP)

Avtalet ska kompletteras med marksaneringsförsäkran och spillhantering. Efter
denna komplettering tecknas avtal om anläggningsarrende för mackcontainer inom
del av Kvarnby 15:238.
_______
Beslutet expedieras till:
Smart Energy Sweden
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
17
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 36
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/746
Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga"
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att sälja ett antal
fastigheter. För fastigheten Gladsax 13:36 finns det efter annonsering och visningar en aktuell
köpare som vill betala 2 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-17, § 87.
Av köpare undertecknat köpekontrakt
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sälja fastigheten Gladsax 13:36 för köpeskillingen 2 150 000 kronor till Marika och
Bo Melin, enligt föreliggande köpekontrakt.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Köpare (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
18
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 37
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/124
Godkännande av hyresavtal på Södra Kajen (7001 rum 302-315)
Ärendebeskrivning
Hyresavtal för laborationslokaler på Södra kajen, Simrishamn. Lokalerna hyrs in för att
användas i den kommunala verksamheten. Avtalet löper under tiden 2015-10-01—202109-30.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-18, § 49
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna upprättat hyresavtal.

Uppdra åt Ulf Widemark, enhetschef fastighet, att underteckna hyresavtalet (7001
rum 302-315) gällande lokaler på Södra kajen.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
19
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 38
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/134
Medborgarförslag från Stiby & Gärsnäs byalag om att kommunen
byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla
Ärendebeskrivning
Stiby & Gärsnäs Byalag har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen
byggnadsminnesförklarar Gärsnäs mölla, så att möllan får ett skydd för den invändiga
miljön. Länsstyrelsen är den instans som kan byggnadsminnesförklara område, park,
trädgård eller annan anläggning. Kommunen är ägare utav fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27 § 2
Medborgarförslag 2014-01-09
Rapport från besiktning av Sven Palm 2013-12-22
Detaljplan, laga kraft 2010-03-26
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 och 14 §§
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2014-10-30, § 140
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2014-10-23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden
avser inte att ansöka om att byggnadsminnesförklara aktuell mölla till
Länsstyrelsen med hänvisning till nyligen antagen detaljplan och ökad risk för
begränsning av användningen.
_______
Beslutet expedieras till:
Stiby & Gärsnäs Byalag
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
20
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 39
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/276
Motion från Centerpartiet, Avveckla Lunnamöllans vattentäkt
alternativt lösa in all av miljöförbundets beslut berörd jordbruksmark
Ärendebeskrivning
Simrishamn har genom sina kommunfullmäktigeledamöter Carl-Göran Svensson, Mats
Carlsson och Håkan Erlandsson kommit in med en motion där man utvecklar sina tankar
om Lunnamöllans vattentäkt och det beslut Miljöförbundet tagit som skulle innebära ett
totalstopp för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde från och med
2018. Man poängterar de konsekvenser beslutet kan medföra och frågar vad kommunen
och Miljöförbundet tänker göra åt detta..
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet, inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen, 2014-02-28
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-08
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar
kl 19.40-19.45.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår med nämnda motiveringar i
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 8 april 2015, att anse motionen
besvarad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
21
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 40
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/1016
Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och
förutsättningar, dnr 3563-14
Ärendebeskrivning
Havs och Vattenmyndigheten har inbjudit till samråd kring förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat
synpunkteri skrivelse daterad 13 april 2015.
Förvaltningen har låtit meddela Havs och Vattenmyndigheten att ärendet kommer att
lämnas fram vid samhällsbyggnadsnämnden sammanträde idag, och att om ytterligare
synpunkter skulle komma fram så kommer dessa att redovisas.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och
förutsättningar, 2014-12-09
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, 2015-04-13
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, daterat 13 april 2015, godkänns såsom
nämndens svar.
_____
Beslutet skickas till:
Havs- och vattenmyndigheten
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
22
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 41
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/294
Om- och tillbyggnad av Stengårdens reningsverk
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Simrishamns kommun har för avsikt att genom sitt
Avloppsreningsverk (ARV) ”Stengården” verka för ett innovativt samarbete för att med
praktiska insatser arbeta för ett reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av
läkemedelsrester även arbeta mot ett mer övergripande ”Morgondagens kommunala
vattenrening som ger en produktionsanläggning av nyttigheter”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-06
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Jan-Erik Persson (S), för interna överläggningar
klockan 19.50-19.55.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan starta upphandlings- och
genomförandeprocessen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT på förslag av Christer Vigren (ÖP)

Finansiering sker genom delvis omdisponering:
2 150’ Stengården Simrishamns IVL projektet
4 350’ Borrby- Hammenhög, sanering avloppsledningar
5 500’Kivik-Brösarp, vattenledning
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
23
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 42
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/295
Färjelinje Simrishamn-Bornholm (Allinge)
Ärendebeskrivning
Simrishamns Rederi AB har önskemål om att få bedriva färjetrafik mellan Simrishamn och
Bornholm (Danmark). För detta krävs en överenskommelse med kommunen för kajplats,
kajområde, lager, terminal och biljettförsäljning. Rederiet har behov av hela byggnaden för
lager förutom det som behövs för färjetrafiken. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag
på överenskommelse som, med vissa mindre justeringar, utgår från tidigare avtal när
färjetrafiken var igång.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-07
Överläggningar
Överenskommelsen har inte undertecknats av motpart. Avtalets längd diskuteras. Vilken
flagg seglar fartyget under?
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Överenskommelsen ska revideras – avtal ska löpa under ett år, med option på
ytterligare fyra år.

Ordföranden får i uppdrag, att efter samråd med presidiet, underteckna reviderad
överenskommelse.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamn Rederi AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
24
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 43
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/220
Tommarpsåns dikningsföretag, val av samhällsbyggnadsnämndens
representant
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden är representerad i Tommarpåns dikningsföretag. Christer
Vigren var under förra mandatperioden nämndens representant. Nämnden har att utse ny
representant.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Christer Vigren utses att vara samhällsbyggnadsnämndens representant.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
25
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 44
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/270
Planredovisning
Ärendebeskrivning
Eva Ferlinger, planarkitekt, har vid dagens sammanträde redogjort för pågående
planärenden, 56 stycken, varav 25 st är prioriterade ärenden. 27 planärenden avvaktar
kommunens översiktsplanering.
Beslutsunderlag
Planredovisning april 2015
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisning av planärenden.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
26
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 45
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/221
Planbesked för Mellby 3:121 med flera, Kiviks hamn
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ny detaljplan prövas för hamnområdet i Kivik
eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten.
Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde
och allmän plats.
Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger
allmän plats.
Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk
och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden.
Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående
markanvändning och idrott.
Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för
reningsverket.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planområdet bör omfatta hamnområdet
i ett större perspektiv. I planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och
naturområde samt närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås
linjera med Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot
sydväst föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets
gräns mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden
samt Bredarörsvägen.
Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst):
Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och
förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera
parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från
Brogatan till Rusthållsvägen).
Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet.
Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende
inneburit annat utfall än för tidigare ärende:
Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering 2014. Länsstyrelsen har upphävt bygglovet.
Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att
åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
27
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 45 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/221
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang 2010.
Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en
kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att
restaurang kan rymmas inom ändamålet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att plansituationen behöver aktualiseras i
förhållande till verkligheten. Markanvändning, byggnader och verksamhetsbehov inom
området behöver studeras och prövas genom ny planläggning av området.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av
ändamål, användning, och utnyttjande kan prövas för området. En ny detaljplan bedöms
inte möta några hinder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny
detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik.
Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.
Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett
planärende. Det är dock troligt att analys och prövning leder fram till att delområden
behöver utredas vidare i separata planärenden.
Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt
samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för
detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.
Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Bedömningen är att planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat
förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelsegranskning-utlåtande-antagande-laga kraft.)
Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen
(antagandebeslut) kan komma att fattas under 2016.
Beslutsunderlag
Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle 1948-02-20.
Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle 1960-04-12.
Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle 1970-03-05.
Fördjupad översiktsplan för Kivik 1990-05-28.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
28
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 45 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/221
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:

Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och
utformning medges.

Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under 2016.

Planprövning sker genom utökat planförfarande.
 Planarbetet bekostas av kommunen.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
29
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 46
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/114
Planbesked för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder har begärt planmedgivande för att ändrat ändamål för Stiby 155:9
samt parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möjliggöras.
Området är centralt beläget i Gärsnäs och nås via Stibyborgsgatan samt Idrottsvägen och
Skolvägen.
Simrishamns Bostäder är fastighetsägare till Stiby 155:9. Simrishamns kommun äger Stiby
16:1.
Gällande detaljplan från 1964 anger allmän plats park/plantering för angränsande område
inom Stiby 16:1. (Detaljplanen anger kvartersmark för ett mindre område inom norra delen
av Stiby 16:1.)
Gällande detaljplan från 1977 anger kvartersområde för allmänt ändamål för Stiby 155:9
och allmän plats park/plantering för del av Stiby 16:1.
Med allmänt ändamål betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett
offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Efter plan- och
bygglagens införande 1987 bör inte beteckningen användas längre.
Byggnader för pensionärscentrum (lägenheter, kök/matsal, terapi, vård, dagrum/bibliotek
mm) uppfördes 1978-79.
Under 2006-07 genomfördes exteriöra förändringar (fasader, fönster och dörrar) för
äldreboendet och servicecentrumet. Carport uppfördes också under denna tid. Ombyggnad av
panncentral genomfördes 2008.
Utställt förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadsområde
bostadsändamål för området öster och sydöst om Stiby 155:9.
I framställningen begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder, vård, kontor och skola
samt utökad kvartersmark för parkering och miljöhus (sopsortering) vid IdrottsvägenSkolvägen.
(Det finns en befintlig mindre parkeringsplats inom Stiby 16:1.)
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av
ändamål, utnyttjande och utformning samt ändring från allmän platsmark till kvartersmark
kan prövas för området. En ny detaljplan för området bedöms inte möta några hinder.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
30
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 46 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/114
Område och avgränsning för parkering och miljöhus inom Stiby 16:1 studeras i
planarbetet.
Översyn av gränslägen mellan allmän platsmark och kvartersmark behöver genomföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny
detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1.
Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.
Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt
samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden
ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat
standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt
plan- och bygglagen 1987-2014.) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner
som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.
Bedömningen är att planprövning för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 kan ske genom
standardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat
förfarande tillämpas vilket innebär att planprocessen förkortas genom att skedena
underrättelse-granskning utgår.
Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen
(antagandebeslut) kan komma att fattas under början av 2016.
Beslutsunderlag
Detaljplan-stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle 1964-06-17.
Detaljplan-stadsplan för kv Mården m fl i Gärsnäs samhälle 1977-08-25.
Begäran om planbesked från Simrishamns Bostäder 2015-01-06.
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:

Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och
utformning medges.

Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under början av år 2016.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
31
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 46 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/114

Planprövning bedöms kunna ske genom standardförfarande.

Planavtal ska upprättas.

Planarbetet initieras och bekostas av sökanden.
Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2015) 44,5 = 11 125 kronor
Avgift avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
32
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 47
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/236
Detaljplan för Gyllebo 1:369 och 1:370 - utställning
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna begärde via konsult i oktober 2008 planmedgivande för
bostadsbebyggelse.
Framställningen gäller önskemål om nya bostadstomter.
Fastigheterna är belägna i den norra delen av Gyllebo fritidshusområde och nås från
Slottsvägen.
Gällande detaljplan från 1970 anger kvartersmark för handelsändamål. Detaljplanens
beskrivning anger att centrumanläggning avses innehålla enheter för handel och tele mm
med handelsbutik av sommarkaraktär.
Befintlig bostadsbebyggelse inom Gyllebo fritidshusområde är detaljplanlagd som
kvartersmark för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att planmedgivande för planprövning kunde
lämnas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-05-19 att medge upprättande av detaljplan.
Planprövning sker genom normalt förfarande.
Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagen 1987.
Detaljplanhandlingar för samråd upprättades.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2012-10-24 att godkänna detaljplanen för
samråd.
Detaljplanförslaget var föremål för samråd 2012-12-03--2013-01-11.
Samrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes 2013-12-13.
Detaljplanhandlingar för utställning har upprättats.
Detaljplanförslaget innebär kvartersmark för bostäder men även handel i form av mindre
butik/kiosk/café. Planområdet innehåller tre byggrätter och område för natur med infart.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
33
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 47 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/236
Beslutsunderlag
Detaljplan-byggnadsplan för område vid Gyllebosjö 1970-06-26.
Begäran om planmedgivande från Inspektion AB för Inga Bodil och Christer Mårtensson
2008-10-05.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-05-19 § 101.
Planavtal 2009-06-23/2009-11-14.
Detaljplan samrådshandlingar 2012-06-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2012-10-24 § 434.
Samrådsredogörelse 2013-12-13.
Detaljplan utställningshandlingar 2012-06-18 rev 2015-01-30.
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan godkänns för utställning.
_______
Beslutet expedieras till:
Inga Bodil Mårtensson och Christer Mårtensson
Söderberg & Ask Arkitektkontor
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
34
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 48
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/217
Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 - utställning
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Borrby 43:35 begärde i mars 2011 planmedgivande för ändring till
bostadsändamål.
Området är beläget vid Kyhls Strandväg i Kyhl Mälarhusen.
Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 anger område för handels-, hotelloch restaurangändamål.
Området är detaljplanlagt. Gällande detaljplan från 1990 anger kvartersmark
huvudsakligen för restaurangändamål och kvartersmark för bostadsändamål samt allmän
platsmark för gata och natur.
Området omfattas av riksintresse för kustzon och friluftsliv. Området gränsar i sydöst till
kustområde som omfattas av förordnande för strandskydd och landskapsbildsskydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ändrat ändamål från restaurang till
bostäder samt reglering i övrigt kan prövas för området.
Områdets lämplighet för bostadsbebyggelse, omfattning av bebyggelse och
bebyggelsestruktur samt indelning för allmän platsmark och kvartersmark, prövas i
planprocessen.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-09 att medge upprättande av detaljplan.
Planprövning sker genom normalt planförfarande.
Planärendet handläggs enligt plan och bygglagen 1987.
Planområdet motsvarar samma område som gällande detaljplan representerar.
Detaljplanhandlingar för samråd upprättades.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-17 att godkänna detaljplanen för samråd.
Detaljplanförslaget var föremål för samråd 2013-05-20--06-17.
Samrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes 2013-10-10.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
35
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 48 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/217
Miljöteknisk markundersökning har genomförts under juli 2014.
Detaljplanhandlingar för utställning har upprättas.
Detaljplanförslaget innebär kvartersmark för bostadsändamål med ett mindre delområde
för handel, allmän platsmark för naturområde och lokalgata samt område för upphävande
av detaljplan och införande av strandskydd.
Beslutsunderlag
Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen 1990-11-26.
Detaljplan för Borrby 43:35 m fl 1990-05-31.
Begäran om planmedgivande från Carl Gustaf Bothén, KB Silverpenningen genom Björn
Ask, 2011-03-02.
Kommunstyrelsens beslut 2011-05-09 § 134.
Planavtal 2011-06-20/2011-07-01.
Detaljplan samrådshandlingar 2013-03-11.
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-17 § 91.
Samrådsredogörelse 2013-10-10.
Detaljplan utställningshandlingar 2013-03-11 rev 2015-03-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-04-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan godkänns för utställning.
_______
Beslutet expedieras till:
KB Silverpenningen, Carl Gustaf Bothén
Carsten Nilsson
Cilluf Nilsson
Söderberg & Ask Arkitektkontor
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
36
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 49
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/120
Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 antagande
Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunens ombyggnation av skolan i Kivik kommer lokalerna där
Äppellundens förskola finns inte att behövas för verksamheten. Fråga om eventuell
försäljning av fastigheten har därmed uppkommit.
Området – Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121 – är beläget vid
Bredarörsvägen i Kivik.
Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar allmänt ändamål för området.
Gällande detaljplan-stadsplan från 1978 anger kvartersmark för A allmänt ändamål för
området. (Med A betecknades enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt
organ som huvudman.)
Området omfattas inte av fastighetsplan-tomtindelning.
Beskrivning av planområdet: Befintlig byggnad finns inom fastigheten Mellby 92:26 och
utgörs av verksamhetslokaler för förskola i ett plan med ett vindsplan. Byggnaden är
uppförd 1989 i rött tegel med inslag av träpanel. Inom fastigheten finns det också en
förrådsbyggnad för verksamheten. Planområdet omfattar också områden inom
fastigheterna Mellby 3:61 och 3:121. Område inom Mellby 3:61 behöver ingå i
planområdet för att ordna in- och utfart samt parkering för Mellby 92:26. Hela
parkeringsområdet inom Mellby 3:61 ingår så att plansituationen för området blir
uppdaterad. I planområdet ingår också del av Mellby 3:121 som är gång- och cykelväg där
plansituationen behöver bli uppdaterad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-07 att lämna planmedgivande för
upprättande av detaljplan för att möjliggöra en försäljning av fastigheten. Planärendet
hanteras enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Planprövning sker genom enkelt
förfarande.
Samrådshandlingar till detaljplanen har upprättats, daterade 2013-11-29.
Detaljplanförslaget innebar kvartersmark för bostäder, kontor och skola, kvartersmark för
parkering samt allmän platsmark för gång- och cykelväg. Kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslutade 2013-12-11 att godkänna planhandlingarna för samråd. Planförslaget har varit
föremål för samråd under tiden 23 januari – 10 februari 2014. Meddelande har framförts
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
37
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 49 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/120
under planprocessen om att något ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter inte
avses att lämnas.
Vid samrådstidens slut har 6 yttranden inkommit. Inkomna yttranden har sammanställts i
ett granskningsutlåtande och föranlett ändringar och kompletteringar av detaljplanen. Såväl
plankarta som planbeskrivning har ändrats i mindre omfattning. Planhandlingarna har även
kompletterats med en radonundersökning och meddelande från Länsstyrelsen Skåne, 201409-10, angående ”Samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen inför detaljplan inom
fastigheten Mellby 92:26 m.fl., Södra Mellby socken, Simrishamns kommun”.
Länsstyrelsen har sedan samrådet underrättas inför antagande.
Antagandehandlingarna till detaljplanen har upprättats, daterade 2015-02-16, rev. 2015-0303.
Beslutsunderlag
Detaljplan-stadsplan för kv Bokekullen m fl i Kivik, 1978-10-17.
Fördjupad översiktsplan för Kivik, 1990-05-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2013-08-07 § 245.
Ärenderedogörelse, samråd, 2013-11-29.
Ärendehandlingar, samråd, 2013-11-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2013-12-11 § 376.
Ärenderedogörelse, antagande, 2015-03-03.
Ärendehandlingar, antagande, 2015-02-16, rev. 2015-03-03.
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-03-03
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplanen antas.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
38
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 50
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/196
Detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17, Borrby - samråd
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Kolenekärr 12 begärde i september 2012 planmedgivande för utökat
tomtområde. I framställningen framförs önskemål om möjlighet till marköverföring från
Kolenekärr 17 för utökning av bostadstomt.
Fastigheterna är belägna mellan Kvarngatan och Kärrgatan i Borrby.
Gällande detaljplan-stadsplan från 1943 anger kvartersmark för bostadsändamål för
kvarteret.
Gällande fastighetsplan-tomtindelning från 1969 anger tomter och gränser för större delen
av kvarteret. Fastighetsplanen anger att kvartersområdet ska vara indelat i elva tomter och
att rubricerade fastigheter ska vara tre tomter.
Fastigheterna Kolenekärr 1-5 i kvarterets östra del omfattas av tomtindelning från 1951.
Rubricerade fastigheters gränser mot övriga fastigheter i kvarteret och mot gatumark
överensstämmer med tomtindelningens anvisningar. Gränsläget mellan fastigheterna, i
nordsydlig riktning, följer inte gällande tomtindelning.
Detta ärende hanteras enligt nya plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj 2011.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastighetsplanen kan prövas att
upphävas för området. Bedömningen är att rubricerade fastigheter behöver ingå i
prövningen.
Den nya plan- och bygglagen anger att fastighetsindelning bestäms i detaljplan. Fråga om
fastighetsbildning prövas därför genom detaljplanprocess.
Förvaltningens bedömning är att fastighetsstrukturen kan förändras. Reglering av
bebyggelse ingår i planprövningen.
Ny detaljplan för fastigheterna med upphävande av fastighetsindelning och ändring av
fastighetsstruktur samt reglering av bebyggelse bedöms inte möta några hinder.
För framställningen föreslås att planmedgivande lämnas för prövning av ny detaljplan med
planbestämmelser för fastighetsbildning samt för reglering av byggnader inom området.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
39
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 50 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/196
Bedömningen är att planprövning kan ske genom enkelt planförfarande. Bedömningen av
tidsaspekten för planprocessen är att slutligt beslut i processen kan komma att fattas under
kommande år.
Planavtal har upprättats, daterad 2014-03-15.
Samrådshandlingarna till detaljplanen har upprättats, 2015-03-25. Detaljplanförslaget
innebär sammanfattat kvartersmark för bostäder med bland annat varsamhetsbestämmelse
för befintlig bebyggelse samt upphävande av gällande tomtindelning.
Beslutsunderlag
Detaljplan-stadsplan för Borrby municipalsamhälle, 1943-02-12.
Fastighetsplan-tomtindelning för del av kv Kolenekärr i Borrby, 1969-09-09.
Begäran om planmedgivande från Eva Göransson, 2012-09-13.
Ärenderedogörelse, planbesked, 2012-11-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2012-11-21 § 493.
Kommunstyrelsens beslut, 2012-12-05 § 403.
Planavtal, 2014-03-15.
Ärenderedogörelse, samråd, 2015-03-25.
Ärendehandlingar, samråd, 2015-03-25.
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-03-25
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplanen godkänns för samråd.
_______
Beslutet expedieras till:
Eva Göransson, Kolenekärr 12
Marie-Kristin Göransson, Kolenekärr 13 och 17
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
40
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 51
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/297
Detaljplan för Svinaberga 14:4 och 14:13, plankostnad
Ärendebeskrivning
Fråga om detaljplanärendets planekonomi har lyfts och plankostnaden behandlas därför av
samhällsbyggnadsnämnden.
Kivik Art Centre och Bergdala gård begärde i september 2009 planmedgivande för att
utveckla byggnaderna och fastigheten för konst- och kulturverksamhet, för att pröva
samverkan mellan kultur- och jordbruksverksamhet.
Berört område är beläget söder om Kivik och öster om vägen mellan Kivik och
Svinaberga.
Stiftelsen Kivik Art Centre bildades under 2006 och första utställningen visades under
2007.
Utställningsåren:
Kivik Start 2007. Arkitekturskulpturer av Snöhetta och fotografi av Tom Sandberg.
Kivik Art 2008. Arkitekturskulptur av David Chipperfield och Antony Gormley.
Kivik Art 2009. Skulpturer av Julian Opie och modulhuset Venturo av Matti Suuronen.
Kivik Art 2010. Arkitekturskulptur av Petra Gipp och konstfilm av Runa Islam.
Kivik Art 2011. Visuella installationer av arkitektstudenter och musikinstallation av Kim
Hedås.
Kivik Art 2012. Projektförslag om arkitektur och landskap av arkitektstudenter.
Kivik Art 2013. Arkitekturskulptur av Gert Wingårdh och fotografier av Gerry Johansson.
Kivik Art 2014. Befintliga arkitekturskulpturer.
Flertalet arkitekturskulpturer och modulhuset finns sedan utplaceringarna kvar på plats.
Begäran om planmedgivande från Kivik Art Centre och Bergdala gård gällde ändring av
mark och byggnader för konstutställningar, ateljéer och konsthall samt kompletterande
verksamheter och också prövning av samverkan mellan kulturverksamhet och
jordbruksverksamhet samt önskemål om bostadstomter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning var att gården och området kunde prövas för
utveckling av verksamhet för Kivik Art Centre och för prövning av samverkan/utveckling
mellan kultur- och jordbruksverksamhet. Bostadstomter hanterades också i prövningen.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
41
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 51 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/297
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-05-18 att medge upprättande av detaljplan för
planprövning.
Planprövning skedde genom normalt förfarande med program.
Ärendet hanterades enligt plan- och bygglagen 1987.
Idéer, tankar och viljeinriktningar analyserades och bearbetades, möten och platsbesök
genomfördes och förslag till strukturupplägg för området bearbetades.
Planprogram upprättades 2013-02-11.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-13 att godkänna programmet för samråd.
Planprogrammet var föremål för samråd 2013-04-02--05-03.
Samrådsredogörelse för inkomna yttranden under programsamrådet sammanställdes 201309-11.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-16 att godkänna samrådsredogörelsen för
planprogrammet som grund för upprättande av detaljplan.
Planhandlingar för samråd upprättades.
Samrådshandlingarna bestod av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och
genomförandebeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och landskapsanalys samt
planprogram och programsamrådsredogörelse.
Detaljplanförslaget innebar kvartersmark för odling/djurhållning/kultur/
utställning/skulpturer/konsthall/försäljning/servering/bostäder/ateljéer/stugor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-06-25 att godkänna detaljplanen för
samråd.
Detaljplanförslaget var föremål för samråd 2014-08-25--09-30.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-12 att avbryta planarbetet.
Redovisning av detaljplanärendets planekonomi:
Planärendets planavtal mellan kommunen och Kivik Art Centre anger ansvarsfördelning
och kostnadsfördelning. Plankalkylen för normalt planförfarande (program, samråd och
utställning) är på 138 000 kronor inkl. moms.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
42
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 51 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/297
Planhandlingar togs fram av extern plankonsult - Fojab arkitekter. Ersättning till
plankonsult för planhandlingar hanteras av projektägaren (KAC).
Efter programskedet fakturerades Kivik Art Centre för kommunens arbete med detta skede,
45 858 kronor inkl. moms.
KAC begärde att fakturan skulle stoppas. KAC skulle kontakta kommunen för diskussion
om plankostnader (önskemål om att inte betala för kommunens planhantering).
Fakturan makulerades.
Kostnaden för samrådsskedet beräknas till 45 000 kronor.
Beslutsunderlag
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, 2007-03-26.
Begäran om planmedgivande från Per Belfrage, Kivik Art Centre och från Ann-Mari
Wiberg, Bergdala gård, 2009-09-10.
Skrivelse från Dan Wiberg Bergdala gård, 2010-05-04.
Tjänsteredogörelse 2010-05-18.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-18 § 96.
Planavtal 2010-10-28/2011-03-25.
Planprogram 2013-02-11.
Tjänsteskrivelse 2013-02-21.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-13 § 50.
Samrådsredogörelse planprogram 2013-09-11.
Tjänsteskrivelse 2013-09-19.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-16 § 196.
Detaljplan samrådshandlingar 2014-06-11.
Tjänsteskrivelse 2014-06-13.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2014-06-25 § 224.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-12 § 262.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
43
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 51 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/297
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Arbetet ses som värdefullt för kommunen.

Av principiella skäl kan samhällsbyggnadsnämnden inte avskriva plankostnaden.
 Kivik Art Centre uppmanas att söka bidrag hos Kommunstyrelsen.
_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centre, c/o Lilla Viksvägen 21, 272 95 Simrishamn
Leif Malmströmer, Källebacken 14 B, 277 32 Kivik
Bengt Eriksson, Västra Varvsgatan 9 A, 211 11 Malmö
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
44
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 52
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2014/439
Representant från samhällsbyggnadsnämnden, Biogas Ystad Österlen
ekonomisk förening
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden är representerad i Biogas Ystad Österlens ekonomiska
förening. Agne Johnsson har varit nämndens representant. Nämnden har att utse ny
representant.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Klas Göthe utses att vara samhällsbyggnadsnämndens representant.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
45
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 53
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/347
Skrivelse från ordförande om bland annat utökad gågata (från
Kristianstadsvägen ner till Järnvägsgatan)
Ärendebeskrivning
Samhällbyggnadsförvaltningen har i skrivelse fått i uppdrag att planera och genomföra
gågata på Storgatan från Kristianstadsvägen och ner till hamnen under tiden 15 juni till och
med 28 augusti. I uppdraget ligger även att ta fram riktlinjer för affärsidkare och
fastighetsägare inom aktuellt område för att möjliggöra transporter av varor och tjänster.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordförande, Carl-Göran Svensson, inkommen 2015-04-15
SAMHÄLLSBYGGNADNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa lämpliga lösningar för utökad gågata.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
46
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 54
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/200
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser och konferenser att redovisa.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
47
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 55
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/30
Meddelanden 2015
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-02-23, § 11 Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, § 17, Försäljning av Gladsax skola till
Sanna Tomac och Hans-Peter Szameit (Dnr 2013/609)
3. Medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist - Skyltar på vissa hus där kända
personer bott eller någon annan verksamhet funnits (dnr 2015/223)
4. Medborgarförslag från Helena Cristiansson - Tillagningskök i Hammenhögs skola
(dnr 2015/224)
5. Medborgarförslag från Britt och K G Hagström - Badbrygga i Tobisvik (dnr
2015/226)
6. Medborgarförslag från Arne Nilsson - Skapa ett "Föreningarnas hus" av Västra
Parkskolan (dnr 2015/227)
7. Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool till
vuxna på Korsavadshallen (dnr 2015/229)
8. Svarsskrivelse på frågor om rening av Kiviks och Stengårdens reningsverk (F!)
9. Kommunstyrelsens beslut 2015-03-18, § 50 Simrishamns musikkår, ansökan om
lokal och ekonomisk bidrag
10. Beslut, 2015-03-31, bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet Sedimenteringsbassäng i Östersjön för hantering av utlopp till hamnbassäng från
utlopp 1,2 och 2a (dnr 501-1295-2015, 1200-001) Ansökan avslås.
11. Beslut, 2015-03-31, bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet
Recipientkontroll genom miljöinsatser kopplat till fiske/fritidsbåtar i Skillinge.
Ansökan avslås.
12. Kommunstyrelsens beslut 2015-03-18, § 49 Lokalbehov för Nova Academy
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
48
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 55 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-04-16
Dnr 2015/30
13. Kommunstyrelsens beslut 2015-03-18, § 48 Ombyggnad etapp II Valfisken, för
gymnasieverksamhet.
14. Politikernätverk kring mat och måltidsfrågor i Skåne
15. Österlens Vattenråd, inbjudan årsstämma
16. Österlens Vattenråd, verksamhetsberättelse 2014
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: