Lilla Rätö Gård

Västervik, 190 ha
Lilla Rätö Gård
|1|
|2|
DEL AV Ö OCH EGET VATTEN
Fastigheten Västervik Lilla Rätö 1:1 består av den östra delen
av Lilla Rätö, samt ett par holmar i det tillhörande större
vattenområdet ute på Gudingen i Västerviks norra skärgård. På
fastigheten finns ett gårdscentrum med en vacker bostadsbyggnad,
gäststugor, egen brygganläggning med båthus samt förråd och
en större ladugårdsbyggnad. Totalt har fastigheten en markareal
på 61 ha varav 30 ha skog. Resterande del består av betesmark,
impediment och stora trädgårdsytor.
Fastigheten har eget vattenområde på 133 ha i vilket
Dagsholmarna och Märtesten ligger.
|3|
|4|
HISTORIA
I de gamla jordeböckerna, där skatteuppbörden i
gamla tider noterades, finns uppgift om att Lilla Rätö
var ett kronoskattehemman på ett halvt mantal.
Eftersom Stora Rätö var på ett helt mantal kallades
Lilla Rätö därför ”lilla” trots att den till ytan är större
än Stora Rätö.
Enligt gamla skrifter går att få fram att:
• 1378 sålde Tore på Rätö jord till Bo Jonsson Grip.
• 1571 var bonden på Lilla Rätö med och fick
betala in en tiondel av sin förmögenhet i silver,
koppar och boskap till Älvsborgs lösen.
• 1684 drog kronan in ön vid den stora
reduktionen, skatten från ön underhöll därefter
ryttare vid Östgöta Kavalleriregemente.
|5|
Skrifter från senare århundranden upptar ett myller
av människor och händelser på ön.
Krister Källström skriver för närvarande på boken
”Lilla Rätö historia” vilken kommer att bli en stor
glädje för den historieintresserade att få läsa. Kristers
föräldrar Anders och Birgit Källström förvärvade
gården 1943. De exploaterade en del av ön under
60- och 70-talen. Nu finns det ca 180 stugor på
friköpta tomter belägna i den västra delen av ön.
1983 övergick ägandet till Krister och hans hustru
Ann-Marie och deras bolag Lilla Rätö Gård, som nu är
säljare av egendomen.
|6|
BOSTADSBYGGNADER
VITA HUSET
Det Vita Huset på Lilla Rätö ligger en bit upp
från stranden med en vidsträckt utsikt ut över
Gudingefjärden. När huset är uppfört är inte riktigt
klarlagt, en uppgift finns om 1693 en annan 1787.
Den rymliga hallen som man först träder in i
har tegelgolv och i dess ena hörn står en kamin.
Till höger om denna ligger ett modernt utrustat
kök. I kökets förlängning finns en utbyggnad med
groventré innehållande skafferi, förråd, två kylar och
två frysskåp, städskrubb, en kaklad gästtoalett samt
tvättstuga. Här sitter även en luftvärmepump, luft/
luft.
Från köket kommer man vidare in i en större sal
som även går att beträda genom tegelvalvet från
hallen. Salen har en, för eldning, godkänd öppen
spis. De stora stockarna i taket ger salen ett gammalt
klassiskt utseende. Härifrån salen går det att gå
ut till trädgårdens baksida och en uteplats med
eftermiddags- och kvällssol.
|7|
I byggnadens västra del ligger den gröna kammaren,
men sin öppna spis som troligtvis kan vara original
från 1700-talet. Dubbeldörren in till rummet. Till
vänster om hallen ligger kontoret. Även här finns
öppen spis, denna med inbyggd insatskamin.
Golven här i kontoret liksom i köket är av plank kvar
sedan husets byggdes. Golven har nyligen lyfts och
isoleringen under förbättrats, varefter planken slipats
och lagts tillbaka. På övervåningen finns en hall med räcke ut mot
den öppna hallen på nedre plan. I anslutning till
hallen finns ett flertal utrymmen som antingen kan
nyttjas till garderober eller som nu, syateljé och
barn-/lekrum.
I den delen av övervåningen där trappan kommer
upp ligger två sovrum, ett flick- och ett pojkrum. Till
dessa finns en separat avdelning med handfat och
en mindre dusch. I den andra delen ligger ett större
sovrum. Denna har också ett alldeles nytt kaklat
badrum med dusch och toalett.
Huset är uppfört i 1 ½ plan med timmerstomme som
utvändigt reveterats och har tegeltak. Total boyta
enligt taxeringen är 190 kvm. Till detta skall göras
tillägg om ca 25 kvm för den tillbyggnad som inte
ännu kommit med i taxeringen.
Fastigheten har egen bergborrad vattenbrunn.
Vattnet är något järnhaltigt men blir bra efter luftning
och filtrering. Denna brunn försörjer det vita huset
samt det röda huset med vatten året runt i frostfria
ledningar.
Till de andra stugorna, ladugården och trädgården
går det sommarvattenledningar. Avlopp till
trekammarbrunn med infiltration, installerad 1998.
Direktverkande el som uppvärmning tillsammans med
ved samt ovan nämnda luftvärmepump.
|8|
|9|
RÖDA HUSET
Det Röda Huset ligger strax bakom det vita. Det är en
byggnad i två hela plan med en utbyggnad.
Den äldre delen är uppförd med liggande timmer
medan utbyggnaden har stående plank. Taket är
beklätt med tegelliknande aluminiumplåt. Via den
äldre hallen kommer man in till den rymliga, luftiga
gästabudssalen med sin stora öppna spis i ena
kortsidan. Här får med lätthet 24 personer plats kring
ett långbord. Från salen kommer man sedan till köket
med skafferi och i dess anslutning en groventré med
farstu. I utbyggnaden finns badrum med dusch. Från
köket kan man ta sig vidare in i den äldre delen av
huset. Här finner man ytterligare ett kök, en sal med
rörspis samt ett sovrum. Utgång till solterass.
På övervåningen finns två sovrum, ett kök med
rörspis, en toalett med dusch samt en sal med öppen
spis.
| 10 |
| 11 |
GÄSTSTUGOR
De två gäststugorna som är belägna på den stora
tomten kring alla byggnader kallas Valge Maja (”det
lilla vita huset” på estniska) och Halekulani (”det lilla
huset” på japanska).
Valge Maja har en byggnadsyta på ca 33 kvm.
Stugan har ett rum med trinettkök samt toalett med
dusch. Den värms med direktverkande el. Väggar av
putsad cementsten och tak belagt med tegel.
Halekulani har en byggnadsyta på ca 17 kvm.
Stugan har ett rum samt toalett med dusch. Den
värms med direktverkande el. Väggar av reglar med
panel, inåt och utåt och med tak belagt med svart
plåt.
| 12 |
ÖVRIGA BYGGNADER
VEDBOD
BÅTHUS
En vedbod om 5,1 x 7,4 meter med väggar av gles
stående panel och tak av svart plåt
Nere vid stranden ligger båthuset med bryggor. Här
finns även en liten sjöbod och ett mindre badhus.
På fastlandet vid Rätö brygga finns ett garage som
tillhör fastigheten men ligger på mark som tillhör Lilla
Rätö samfällighetsförening.
VATTENHUSET
Vattenhuset om 3,1 x 2,6 meter byggd över den
bergborrade brunnen. Byggnaden hålls frostfri med
direktverkande el. Väggar av putsad cementsten och
tegeltak.
BASTU
Bastu om 2,1 x 2 meter.
VAGNBOD
Vagnbod om 5,1 x 14,9 meter med träväggar och svart
plåttak.
SÅGVERK
Sågverk, i fullt fungerande skick, med träväggar
och svart plåttak. Det är ett s.k. klingsågverk som
drivs med el. En rolig och lönsam hobby för den
intresserade.
| 13 |
LADUGÅRD
Nedanför det vita huset ligger ladugårdsbyggnaden
med loge. Byggnaden av trä med tak av eternit är
delvis ombyggd med stora ytor ordningsställda
som bl.a. isolerad gårdsverkstad uppvärmd med
direktverkande el. Här finns svarvar, planhyvel, borr
och såg.
Andra delar av byggnaden inrymmer färglager, en
avdelning med bara elsaker, röravdelning, utrymme
för trädgårdssaker, kontor och förråd, allt i mycket
bra ordning. Del av denna gamla ladugårdsbyggnad
har en övervåning med plats för bl.a. plåtverkstad
och virkesförråd. I den gamla logen finns idag ett
stort virkesförråd och möbelmagasin. Totalt torde den
totala ytan vara på ca 580 kvm.
| 14 |
| 15 |
| 16 |
SKOG OCH MARK
ÅKER- OCH BETESMARK
JAKT O FISKE
Ett antal år på 2000-talet erhölls gårdsstöd för
5,2 ha åker som hävdades med hjälp av hästar på
sommarbete. Gårdsstödet avveckades 2013 eftersom
Jordbruksverket efter studier av satellitbilder ansåg
att arealen understeg gränsvärdet 4 ha. Anledningen
skulle vara att ekar och andra stora träd skuggade
åkerkanterna.
Jakten och fisket på fastigheten är inte upplåten utan
kan nyttjas av ny ägare direkt efter tillträdet.
På ön förekommer flera av de jaktbara arterna
såsom älg och rådjur men även vildsvin har setts
på ön. Älgen kommer och går. Lilla Rätö ingår i
Lofta Södra Älgskötselområde och tilldelas varje år
en kalv. Vildsvin, som förekommer i riklig mängd
på fastlandet, har inte etablerat sig på ön utan
förekommer bara sporadiskt. Rådjur däremot finns
det gott om. Enligt avtal med samfällighetsföreningen
kan gården även jaga rådjur över hela ön, förutsatt
att jägare från föreningen får delta och att man inte
skjuter på stugägarnas tomter.
Sjöfågel finns gott om och jakten med vättar kring
Dagsholmarna är uppskattad.
Fiske av strömming, gädda, abborre, piggvar och
sik. Ålfisket var tidigare en stor tillgång men är sedan
ett par år tillbaka tyvärr förbjudet.
SKOGSMARK
Någon skogsbruksplan finns inte över fastigheten. En
uppskattning av arealen skogsmark visar att ca 30 ha
av fastighetens totala markareal torde vara produktiv
skogsmark. Senaste avverkningen skedde 2010 där
ca 2 000 m3sk avverkades. Några hyggen skapades
inte då utan i stället favoriserades ett öppet
parklandskap med en hel del lövträd, framförallt
ek. På fastigheten finns en hasselskog. Den är
avsatt som naturområde för vilket gäller särskilda
skötselinstruktioner.
| 17 |
ÖVRIGT
Ett område om ca 7 500 m2 nere i den södra delen
av fastigheten har styckats av och förvärvats av en
granne. Lantmäteriförrättningen är inte genomförd
varför avstyckningen ännu inte har vunnit laga kraft.
Ett servitutsavtal med fastigheten Lilla Rätö 1:52
med ägare Lilla Rätö Samfällighetsförening finns,
denna avser rätt att lasta och lossa båtar, rätt till väg
samt rätt till bilparkering, garage och båtplats vid
Rätö brygga. Den avser även belastning av rätt för
1:52 till väg, ta grus från grustäkt samt ta vatten ur
två brunnar belägna på fastigheten. Se bilaga.
På fastigheten finns en 3G-mast med basstation,
ett arrendeavtal för detta ger fastigheten 13 000 kr
per år plus viss indexuppräkning.
| 18 |
| 19 |
| 20 |
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
FASTIGHET
Västervik Lilla Rätö 1:1.
ÄGARE
Lilla Rätö Gård AB
AREAL
Areal enligt fastighetstaxeringen
Produktiv skogsmark
Skogsimpediment
Inägomark
Övrig landareal
Summa landareal
Summa vattenareal
TOTALT 33 ha
22 ha
5 ha
1 ha
61 ha
133 ha
194 ha
Avgår ca 1 ha enligt förrättning enligt redovisning
ovan.
Taxeringsvärde
Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde
år 2014
Tomtmarksvärde
451 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde
1 471 000 kr
Skogsmark
1 724 000 kr
Skogsimpedimentsvärde
64 000 kr
Betesmark
51 000 kr
Ekonomibyggnad
122 000 kr
SUMMA
3 883 000 kr
INTECKNINGAR
Fastigheten har två uttagna pantbrev om totalt
1 500 000 kr.
| 21 |
FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRUTSÄTTNING
UPPLYSNING OM S.K. SIDOVERKSAMHET
Antingen säljs AB Lilla Rätö Gård eller så säljer bolaget
fastigheten.
Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och
erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning
om 300 kr.
FÖRFARANDE
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning.
Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som
inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta
anbud samt antal ingivna anbud.
Anbud skall inges skriftligen via fax, e-mail eller
post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall
bankreferens eller motsvarande lämnas.
Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå
av anbudet.
Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning
mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som
inkommit med anbud och önskar deltaga.
ANBUDSDAG
Skriftligt anbud skall vara Areal i Linköping tillhanda
senast tisdagen den 15 september 2015.
FRI PRÖVNINGSRÄTT
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt
rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.
Ett lämnat anbud på fast egendom är inte
bindande. Köpet är bindande först då både köpare och
säljare undertecknat köpehandling.
VILLKOR
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna
beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna
beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning
vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs
på tillträdesdagen.
UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa
sig om fastighetens skick. Köparen ges därför
möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före
köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa
sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart
lämnats för att informera och underlätta köparens
egen undersökning av fastigheten. För vidare
information om undersökningsplikt mm se bilagt
informationsblad.
Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig,
kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.
Köparen har undersökningsplikt avseende
plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella
vindkraftsetableringar i området.
ID-KONTROLL
ID-kontroll av köparen kommer att ske före
köpehandlingens undertecknande med hänvisning till
«Lag om åtgärder vid penningtvätt».
BUDFÖRTECKNING
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga
lämnade anbud kommer att överlämnas till den
slutlige köparen.
FRISKRIVNING
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i
köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller
brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten
om att en friskrivning av detta slag är mycket
långtgående.
PRISIDÉ
Fastigheten säljs med en prisidé om 10 000 000 kr.
| 22 |
| 23 |
TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse.
VISNING
Visning av fastighetens byggnader sker efter
överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vänligen ring i god tid i förväg eftersom båt måste
hyras in.
I det fall man har egen båt kan besiktning av mark
ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till boende,
växande gröda samt eventuellt pågående jakt.
| 24 |
| 25 |
| 26 |
VÄGBESKRIVNING
Från Västervik åker man via vägen över Piperskärr och
Norrlandet, ut till båthamnen vid Rätö brygga, dit det
är ungefär en mil. Den sträckan tar ca 20 minuter att
åka. Båtturen ut till Lilla Rätö tar med en normalstor
motorbåt ca 10 minuter.
KOORDINATER
SWEREF99, N = 641 3376, E = 594 222
| 27 |
Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar
givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån
de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.
Copyright: Areal i Sverige AB, 2015 Text: Per Wahl. Foto: Per Wahl.
Layout: Eva Linder. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.
FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL | LINKÖPING
PER WAHL
Reg. fastighetsmäklare
Tel: 013-24 20 02
Mob: 070-620 91 32
E-post: [email protected]
| GÖTEBORG | HEDEMORA | HÄSSLEHOLM | JÖNKÖPING | KALMAR | KARLSTAD | LINKÖPING | LJUNGBY | LJUSDAL | LULEÅ | MALMÖ | SANDVIKEN | SIMRISHAMN |
| SKÖVDE | STOCKHOLM | ULRICEHAMN | UPPSALA | VADSTENA | VETLANDA | VÄNERSBORG | VÄSTERÅS | VÄXJÖ | ÅMÅL | ÖREBRO |
| 28 |
KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS
SKICK MED MERA
UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan parterna
och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat
förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det
skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet
att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund
av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig.
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i
fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven
på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten
skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns
det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt
sättningar och andra skador i grunder på byggnader,
vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och
virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i
ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en
varningssignal, som bör föranleda en mer ingående
undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska
köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för
allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför
anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna
| 29 |
|1|
med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och
på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att
anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och
detta är att rekommendera om man inte själv har särskild
byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt
symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma
betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara
observant på vilken omfattning en beställd besiktning har.
Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar
av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,
rökgångar m m varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock
inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att
köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare
och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet
ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman,
ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring.
I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman
som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det
är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant
eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen.
Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots
detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.
Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att
åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det finns dock även andra situationer där säljaren är
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap
om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det
är främst fråga om situationer där omständigheterna är
sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse
avseende ett förhållande och där han vidare inser att
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i
så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till
eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av
köparen.
SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella
uttalanden betraktas inte som utfästelser.
AVTALSFRIHET FRISKRIVNING
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för
fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.
| 30 |
|2|
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |