Ekdalas lilla gula

EKDALASKOLANS
LILLA GULA
LÄSÅRET 2015-2016
PRAKTISKA FRÅGOR
SAMT INFORMATION OM
VERKSAMHET OCH ORGANISATION
www.harryda.se/ekdalaskolan
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. Innehållsförteckning
3. Rektorerna har ordet
4. Organisation, personal
5. Samverkan hem-skola Viktig information!
6. Lärande – skolans uppdrag
7. Elevhälsa
8. Likabehandling
9. ABC med viktiga begrepp och praktiska frågor
16. Ordningsregler
18. Kontaktuppgifter
19. Kalendarium
20. Rötter och vingar
2
REKTORERNA HAR ORDET
Ekdalaskolan är en skola i rörelse och förändring. Precis som det ska vara med
en skola som lever i nuet och försöker att utvecklas i takt med nya
styrdokument, elevströmmar och samhällets förväntningar. Måluppfyllelsen på
skolan är god och de flesta elever kommer in på den utbildning de önskar i
gymnasiet.
Skolinspektionen som gjordes under våren 2014 lyfte bl.a. fram skolans
professionella helhet med en hög uppdragsmedvetenhet hos pedagoger,
elevhälsa och Studie- och yrkesvägledare. Vidare påtalades att skolan har en
god dokumentation kring elevers resultat, administrativ ordning samt ett
seriöst kvalitetsarbete med god uppföljning. Ett omdöme som förpliktigar. Just
nu pågår ett arbete med att ta fram en pedagogisk plattform och en vision för
2020.
Tillsammans arbetar vi för en likvärdig skola, där alla elever känner delaktighet,
en verksamhet som är väl känd av alla runtomkring och där vi tillsammans lär
och utvecklas oavsett ålder, kön eller kompetens. Genom ett välfungerande
elevhälsoarbete, ett tydligt likabehandlingsarbete och en stor delaktighet för
eleverna vet vi att vi bygger en attraktiv och trygg skola som verkligen blir allas
skola.
Med hjälp av teknik hittar vi nya former för undervisning som ska ge våra elever
kunskaper som är hållbara för framtiden. Vi är en skola med stor mångfald,
vilket ger oss en fantastisk tillgång. Genom att lära oss av varandra ökar vår
förståelse för allas olikheter och vi blir starkare tillsammans.
Utifrån förra läsårets resultat, bl.a. i form av betygsrapporter och
brukarenkäter har vi tagit fram ett antal prioriterade mål för att ytterligare höja
kvaliteten. Under året kommer vi att intensifiera vårt språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, starta fler ämnesövergripande arbetsområden
samt höja kvaliteten i vår digitala kommunikation. Vidare hoppas vi kunna skapa
en större helhet för eleverna, inte minst för de elever som valt musikprofil, i ett
närmare samarbete med kulturskolans lärare.
Bra kan bli bättre och bättre kan bli bäst! I det arbetet behöver vi hjälp av er
elever och vårdnadshavare. Tveka inte att kontakta skolan med era frågor,
synpunkter och förslag. Vi ser fram emot att få höra ifrån er.
Rektorerna Sanna Ingelstam-Duregård och Mikael Svensson
3
ORGANISATION, PERSONAL
Arbetslag årskurs 6/8
(mentorsklass)
ABM Ann-Britt MacLean (83)
AC Anna-Carin Camnert (62)
EL Elin Lindhoff (63)
GM Gunilla Molin (63)
JR Jenny Reijer (81, 82)
JM John Mellblom (61)
JP Johanna Pettersson, bibl
MD Moa Deshayes
UE Ulf Ellbring (71)
KL Katarina Landerstedt Hall (64)
MM Maria Magnusson, tjänstledig
läsåret 2015-2016
Arbetslag, årskurs 7/9
(mentorsklass)
BS Birgitta Skagius (93)
DB Dan Balldin (91) tjänstledig ht*
EMA Eva Mellgren Arvidsson (72)
FM Fredrik Markkula (71)
JA Jenny Ahlgren (91)
JL Joakim Lundman (92)
KH Katarina Hagberg (73)
KM Kali Mukerdji (92)
MA Madelaine Andreasson (71)
MMO Malin Molin (91) endast ht*
SZ Szabina Zelei (72)
TC Truls Cronberg (73)
TE Therése Eng (93)
*ht=hösttermin
Elevhälsan
AB Anna Bergstén,
områdesspecialpedagog
AL Alexandra Lagerwall,
ungdomsarbetare
BA Birgitta Andersson,
specialpedagog
KR Katarina Rydsund, skolsköterska
SE Sofia Eriksson, socialpedagog
SK Sofia Kareliusson, kurator
Mats Reimer, skolläkare
Åsa Lundborg, psykolog
Kulturskolans lärare
GP Göran Premberg
JJ Jonny Jonasson
KÅÄ Kjell-Åke Ängegård
MS Magnus Stranne
MME Milka Mennel
PK Pernilla Klockars
TG Tobias Grim
Skolledning, administration,
bibliotek samt syv
MS Mikael Svensson, rektor åk 6/8
SID Sanna Ingelstam-Duregård,
rektor åk 7/9
AH Anki Husberg, studie- och
yrkesvägledare
KMA Karina Malmström,
skoladministratör
JP Johanna Pettersson,
skolbibliotekarie
Skolmåltid, fritid, lokalvård och
fastighet
Therese Benthin, skolmåltid
Ulrika Lindberg, skolmåltid
Eliza Johansson, skolmåltid
Göran Forsberg, fritidsledare
Albin Calås. fritidsledare
Vasantha Selvarajah, lokalvårdare
Annette Rappu, lokalvårdare
Izudin Halilovic, husvärd
4
SAMVERKAN HEM OCH SKOLA - VIKTIG INFORMATION
Lämna dina kontaktuppgifter vid skolstart
Kontaktuppgifterna används för att kunna göra viktiga utskick, för att få tag på
vårdnadshavare vid nödsituationer och i samband med kommunens enkät om
skolans kvalitet.
För att se/lägga till/ändra kontaktuppgifter gå till harryda.se/e-tjanst
Klicka på Barn och utbildning  Grundskola  Se/Ändra kontaktuppgifter
Logga in med e-legitimation och klicka på Kontaktuppgifter  Ändra
kontaktuppgifter
Observera att båda vårdnadshavarna behöver lämna kontaktuppgifter på detta sätt.
Tack för att du hjälper oss att uppdatera denna viktiga information under den
första skolveckan. Du kan sedan när som helst under läsåret logga in och ändra
dina kontaktuppgifter. Om du inte har tillgång till e-legitimation så finns en
pappersblankett att hämta hos skolans administratör på expeditionen.
Information om ditt barns frånvaro – Skola 24
Under höstterminen kommer alla vårdnadshavare, som inte tidigare har konto i
Skola 24, att få ett e-mail med en instruktion för att skapa användarnamn och
lösenord. Observera att du även kan välja att inte skapa
användarnamn/lösenord och istället logga in med e-legitimation via
harryda.se/e-tjanst (Klicka på Barn och utbildning  Grundskola 
Anmäl/Se ditt barns frånvaro.)
Med hjälp av webbtjänsten Skola 24 kan du som vårdnadshavare göra följande
saker:
- Frånvaroanmäla ditt barn direkt via webben
- Få information om ditt barn haft frånvaro från lektion under dagen
- Se ditt barns totala frånvaro
Tillgång till Skola 24 är kostnadsfri för dig som vårdnadshavare. Du kan enbart
se ditt eget/dina egna barns frånvaro. Observera att du som redan har konto
kan fortsätta att använda befintliga inloggningsuppgifter.
Ledighet
Ledighet för enstaka lektion: Om eleven ska vara borta enstaka lektion
meddelar vårdnadshavaren mentor som för in detta i Skola24.
Ledighet för hel dag eller flera dagar: Ansökan om ledighet görs av
vårdnadshavare som en e-tjänst eller via blankett på hemsidan. Mentor,
beviljar/avslår ledighetsansökan och lägger in den eventuella ledigheten i
Skola24.
Längre ledighet (mer än 10 dagar sammanlagt under året eller mer än fem dagar
i följd): Mentor kontaktar rektor för beslut. Rektor beviljar endast dessa
ledigheter då synnerliga skäl föreligger. Restriktivitet gäller vid följande tillfällen:
Skolstart, nationella prov samt vid hög frånvaro. Se vidare Närvarorutiner på
Ekdalaskolan på hemsidan.
5
LÄRANDE – SKOLANS UPPDRAG
Styrdokumenten
Grundskolans verksamhet styrs och regleras av en rad lagar och förordningar.
Skollagen styr skolan och beskriver skolans uppdrag samt hur kommunerna ska
organisera den. Vi har en obligatorisk skola och skolan ska förmedla
grundläggande värderingar om alla människors lika värde.
Grundskoleförordningen anger bl.a. elevernas garanterade undervisningstid.
Läroplanen innehåller ämnesövergripande värderingar, mål och riktlinjer samt
detaljerade kursplaner för respektive skolämne. Kursplanerna innehåller i sin
tur ämnesspecifika syftesbeskrivningar, kunskapskrav samt centralt innehåll för
undervisningen.
Du kan hitta alla styrdokument samt annan information på www.skolverket.se.
Härryda kommun – Rötter och vingar
Kommunen har i samråd med elever, vårdnadshavare och personal tagit fram
en helhetsidé för grundskola och förskola med rubriken Rötter och vingar. Våra
barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi ska ge dem stabila
rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Detta är vårt
grundläggande uppdrag. Se baksidan av detta häfte.
Systematiskt kvalitetsarbete
Varje skola är skyldig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där man följer
upp sina resultat, elevernas trivsel och deras kunskaper. Utifrån detta planerar
skolan vidare för att förbättra och utveckla verksamheten. I Härryda kommun
har varje skola ett antal prioriterade mål för läsåret utifrån förra läsårets
resultat. Under året rapporterar skolan till kommunen. Dessa rapporter finns
att ta del av på vår hemsida.
Betyg
I grundskolan har betygsskalan sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är
ett icke godkänt betyg. Betyg ges i årskurs 6-9 i alla ämnen som eleven fått
undervisning i, förutom språkval där betyg ges från och med årskurs 7. I årskurs
6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges
terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det
är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. Inom varje ämne
finns beskrivet vilka kunskapskrav som gäller för betyg E, C och A. Se även
rubriken Nationella prov i kapitlet ABC.
Se även rubrikerna Lärplattform, Nationella prov, Utvecklingssamtal, Mentor i
kapitlet ABC
6
ELEVHÄLSA
Skolans arbete med elevhälsa
Syftet med skolans arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås och fungera i skolsituationen. I skolans
Elevhälsoplan beskrivs skolans rutiner för arbetet med elevhälsa, olika ansvar
och roller samt utvecklingsområden. Planen ska fungera som en enkel lathund
för ett elevärendes gång och handläggning. Dessutom beskriver planen skolans
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vår utgångspunkt är att elevhälsan
börjar i klassrummet och att inkludering ska eftersträvas så långt det är klokt
och möjligt. Se även Elevhälsoplan på hemsidan.
Elevhälsans personal - Elevhälsoteamet
I skollagen (2 kap) står det att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål
ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska
det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. På Ekdalaskolan arbetar
specialpedagoger, skolsköterska, kurator, socialpedagog och ungdomsarbetare
tillsammans i elevhälsoteamet. De utgör ett stöd för rektorer och pedagoger i
arbetet med eleverna utifrån sina specifika kompetenser.
Stöd till elever
I läroplanen slås fast att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan
undervisningen aldrig utformas lika för alla. Utgångspunkten är ett
förhållningssätt som innebär att elevers olika förutsättningar och behov av stöd
ska beaktas vid planering och genomförande av undervisningen. I skollagen (3
kap 3§) står att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens
mål. Vidare säger lagen (1 kap 5§) att om det kan befaras att en elev inte
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt
ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Om dessa inte är tillräckliga ska åtgärdsprogram upprättas.
Se även rubrikerna Skolhälsovård, Livskunskapskurser, Mentor och
Utvecklingssamtal i kapitlet ABC.
7
LIKABEHANDLING
Likabehandling - utgångspunkter
Ekdalaskolans personal vill möta eleverna med respekt för deras person och
deras arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som
ger trygghet samt vilja och lust att lära. Ekdalaskolan vill rusta eleverna för
framtiden. I detta arbete ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även
förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering,
trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en trygg miljö där hänsyn, gott
uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever
känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkningar.
Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Skolans likabehandlingsplan betonar ”Alla lika – alla olika”. Vi vill ha en skola där
elever trivs och känner sig trygga samt blir behandlade med respekt för allas
lika värde. Om någon blir kränkt eller får kännedom om en kränkning vill skolan
veta det för att snabbt kunna agera och motverka sådan behandling. Vår
likabehandlingsplan ligger på hemsidan och varje termin genomför skolan
schemabrytande VI-dagar med teman inom området samt trivselenkäter. Se
vidare Likabehandlingsplan på hemsidan.
Förhållningssätt på Ekdalaskolan
Här på Ekdalaskolan behandlar vi varandra med respekt. Det betyder bl.a. att vi
- Samtalar med varandra.
- Respekterar allas rätt till arbetsro.
- Tilltalar varandra med förnamn.
- Lyssnar och lär av varandra.
- Respekterar allas rätt till sin. egen åsikt
- Räcker upp handen innan vi pratar.
Ordningsregler och internetpolicy
Ordningsreglerna tas fram av elever och personal tillsammans. Rektor
fastställer dessa. Internetpolicyn poängterar elevens eget ansvar att uppträda
etiskt och korrekt på internet. Ordningsreglerna i korthet finner du i slutet av
detta häfte. Se även rubriken Digitalt verktyg och Internetpolicy i kapitlet ABC.
Se vidare Ordningsregler och IKT-policy på hemsidan
8
ABC MED BEGREPP OCH PRAKTISKA FRÅGOR
Aktiva föräldramöten
Syftet med Aktiva föräldramöten är att skapa forum för föräldrar och skolan att
diskutera aktuella och viktiga teman samt ge föräldrar möjlighet att utbyta
erfarenheter och åsikter med varandra. Mötena bygger på ett aktivt deltagande
där diskussionsfrågor och värderingsövningar är vanliga inslag. Skolan har dessa
föräldramöten under läsåret med olika teman i olika årskurser.
Bildpublicering
För att få lägga ut bilder av elever på skolans hemsida måste vi ha
vårdnadshavarens tillåtelse. Därför delar vi ut en PUL-blankett (PUL=
personuppgiftslagen) om bildpublicering på vår skolas hemsida och lärplattform
till alla nya elever för underskrift av vårdnadshavare. Blanketten lämnas snarast
till mentor.
Bonuspass
Vi vill uppmärksamma er på elevernas möjlighet att gå på bonuspass.
Bonuspassen ligger utanför det ordinarie schemat. Passen ger eleverna en
möjlighet att studera, t ex arbeta vidare med uppgifter som ingår i den
ordinarie undervisningen, läxor och hemuppgifter. Detta sker under ledning av
en pedagog.
Brandrutiner och utrymning
Rutiner vid brand samt en utrymningsplan finns anslaget i alla klassrum.
Rutinerna gås igenom vid skolstarten och uppsamling sker årskursvis på
skolgården. Brandövningar genomförs en gång per termin.
Brukarråd
Vårdnadshavare som är intresserade av att påverka och diskutera skolans
verksamhet och utveckling med skolans rektorer är välkomna att delta i
brukarråd som samlas två-tre gånger per termin. Mötena brukar vara cirka en
timme. Datum finns på hemsidan. Välkommen!
Busskort
Busskort för de elever som ansökt och beviljats finns att hämta på
expeditionen. Ansökan görs på kommunens hemsida. Är man som elev eller
vårdnadshavare osäker på om man har rätt till kort eller inte kan
skoladministratören på expeditionen hjälpa till med att berätta om reglerna.
9
Digitalt verktyg
På Ekdalaskolan har vi satsat på en-till-en-lösning, dvs varje elev har ett eget
digitalt verktyg. Åk 7-9 har redan, som ett lån, varsin Ipad respektive Macdator, och eleverna i årskurs 6 kommer att få låna en iPad. I samband med
utdelning av det digitala verktyget upprättas ett kontrakt. Verktyget är ett
undervisningsmaterial och avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet
under hela utbildningsperioden enligt upprättat kontrakt mellan skola, elev och
vårdnadshavare. Läraren eller den personal som undervisar bestämmer om och
hur verktyget ska användas i undervisningen. Stöld av eller skada på verktyget
regleras via privat hemförsäkring i första hand.
Se även Digitalt verktyg-kontrakt samt IKT-policy på hemsidan.
Elevens val
Syftet med elevens val-tiden (100 min/vecka, gäller ej musikprofil-elever) är att
passet ska vara en utmaning för alla eller. Tanken är att eleverna ska öka sin
måluppfyllelse. Det kan ske genom att man får möjlighet att arbeta med
baskunskaper eller fördjupa sina kunskaper inom ett ämne/ämnesområde.
Kurserna ges i åldersblandade grupper. Kurserna väljs av eleven i dialog med
mentor och ämneslärare (samt vid behov vårdnadshavare). Första elevens valpasset på terminen informeras eleverna om kurserna och valblankett delas ut.
Elevråd och klassråd
Varje klassråd utser representanter till elevrådet som samlas regelbundet för
att diskutera och föreslå aktiviteter, förbättringar samt för att framföra
synpunkter. Dessa frågor tas också upp på klassråden. Elevrådet får handledning
genom en lärare och en fritidsledare och är en viktig grupp för rektor att vara i
dialog med. Inom elevrådet utses arbetsgrupper för olika områden.
Arbetsgrupperna kan t.ex. behandla arbetsmiljön, pedagogiken och skolmaten.
Fotografering
Alla elever kommer att fotograferas för skolkatalogen vid höstterminens start.
Tider för detta meddelas eleverna genom mentor. Klassfoton samlas i en
skolkatalog. Dessutom erbjuds eleverna att ta individuella porträtt. Det är helt
frivilligt att köpa såväl skolkatalog som porträtt.
Förbrukningsmaterial
Varje elev får vid skolstart i år 6 en pärm, ett register och en pennvässare. Vid
terminsstart får eleverna dessutom suddgummin samt ett antal blyertspennor,
ett linjerat och ett rutat kollegieblock.
10
Försäkring
Det finns en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och
andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är
den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig
yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring
som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Mer information finns på
www.harryda.se under rubriken Barn och utbildning/Försäkring.
Raster och fritidsledare
Skolan vill uppmuntra till utevistelse och rörelse under raster. Fritidsledarna
lånar ut ”lekredskap” som t.ex. bollar och på skolgården finns bl.a. fotbollsplan,
basketplan och pingisbord. I caféet kan eleverna handla enkel fika. Både caféet
och den s.k. Passagen är populära uppehållsrum. Eleverna kan också låna spel,
gitarrer m.m. av fritidsledarna.
Hemsidan
Ekdalaskolans hemsida har adressen www.harryda.se/ekdalaskolan.
Syftet med hemsidorna är att föräldrar och elever ska kunna hitta relevant
information såsom kalendarium, aktuella planer, nyheter och blanketter (t.ex.
ledighetsansökan). Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att prenumerera på
nyheter så att nyheterna automatiskt når mottagaren via mail. För oss är det ett
snabbt och enkelt sätt att nå ut med information till er därhemma.
Internetpolicy
I kontraktet/låneavtalet för elevens digitala verktyg och i Härryda kommuns
internetpolicy finns regler för handhavande och riktlinjer för ett etiskt
förhållningssätt. Det är inte tillåtet att använda verktyget så att det strider mot
skolans värdegrund eller mot gällande lagstiftning. Eleven ska alltså använda ett
vårdat språk, visa respekt för andra människor samt respektera alla former av
upphovsrätt. Det innebär vidare att eleven inte får besöka hemsidor eller sprida
texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
Se även Digitalt verktyg-kontrakt samt IKT-policy på hemsidan.
Krissituation
Vid en kris eller en allvarlig händelse som berör våra elever eller vår personal
arbetar skolan efter sina rutiner med krisgrupp och krisplan. Skolan är därför
tacksam för om vårdnadshavare informerar skolan (mentor eller rektor) om en
kris eller allvarlig händelse drabbar familjen t.ex. vid allvarlig sjukdom och
dödsfall. En kris kan också vara när en händelse i närsamhället eller världen
berör och påverkar elever och personal.
11
Livskunskapskurser
Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är de livskunskapskurser som
genomförs årskursvis. Genom samtal och värderingsövningar får eleverna
möjlighet att fundera över och lära sig mer om olika områden. Dessa kurser
genomförs under ledning av elevhälsans personal och lärare i samverkan. I
årskurs 6 handlar det om identitet och grupp, i årskurs 7 om ANDTS (Alkohol,
Narkotika, Doping, Tobak, Spel), i årskurs 8 om sex och samlevnad och i
årskurs 9 om mänskliga rättigheter.
Lärplattform
På skolans lärplattform (vid höstterminens start används Fronter som under
läsåret byts ut mot Google Apps For Education, GAFE) publicerar lärarna
information, pedagogiska planeringar, uppgifter m.m. Denna plattform har både
elever och vårdnadshavare tillgång till.
Mobiler
Mobiltelefoner ska förvaras i elevskåp under lektioner, i biblioteket och i
bamba. De ska förvaras avstängda eller i ljudlöst läge utan vibration.
Lärare kan aktivt tillåta mobiler t.ex. för bilddokumentation i PE-ämnen. Om en
elev av särskilda skäl behöver ha sin mobil med sig ska det förankras och
godkännas av undervisande pedagog i förväg. Om mobilen stör undervisningen
kan lärare omhänderta den och den återlämnas då vid skoldagens slut. Om
eleven vid upprepade tillfällen bryter mot ordningsregeln, kallas han/hon till ett
samtal med mentorn och/eller rektorn. Rektorn beslutar om konsekvenser.
Mentor
Vi lägger stor vikt vid att skapa goda, personliga relationer eftersom vi vet att
detta är en förutsättning för elevens lärande, känsla av trygghet och studiero.
Alla elever har en mentor med särskilt ansvar för eleven. Varje mentor
ansvarar för mellan 12-18 elever. Ofta har en klass två mentorer.
Mentor ska:
- ansvara för att elevens inställning så långt som möjligt klarläggs (Skollagen 1
kap 10§).
- ha huvudansvar för att bevaka elevens kunskapsutveckling och sociala
situation i skolan, såväl lektionstid som raster.
- ska fortlöpande informera elev och vårdnadshavare om elevens utveckling
(Skollagen 3 kap 4§).
- ska genomföra utvecklingssamtal varje termin och upprätta individuell
utvecklingsplan.
Se vidare Mentorskap på Ekdalaskolan på hemsidan, se även rubriken
Utvecklingssamtal.
12
Musikprofil
Syftet med musikprofilen är att musikintresserade elever ska få möjlighet till
utökad musikundervisning inom grundskolans ram. Ambitionen är att eleven
ska få så goda kunskaper och färdigheter så att hen själv kan ta ansvar för sitt
musikutövande på olika nivåer och i olika sammanhang. På tiden för elevens val
och skolans val får eleverna utökad undervisning i kör, ensemble, drama, dans,
musikteori och musikprojekt. Val till musikprofilen sker i första hand till årskurs
6.
Nationella prov
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis
bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på
nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera
kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De
nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade
information om en elevs kunskaper.
I årskurs 6 är nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik obligatoriska. Huruvida nationella prov ska genomföras i SO och
NO beslutas av rektor. I årskurs 9 genomförs nationella prov i svenska/svenska
som andraspråk, engelska, matematik, ett SO-ämne och ett NO-ämne. Vissa
muntliga delar av proven ligger på hösten, men alla skriftliga delar på
vårterminen. För vissa prov gäller att Skolverket anger datum så att alla elever i
Sverige genomför proven samtidigt.
Nötförbud
I hela kommunen råder nötförbud. Det betyder att det aldrig får förekomma
nötter i någon form på våra skolor och förskolor. Vi har allergiker på vår skola
som reagerar mycket starkt på nötter och därför kan vi inte äta eller servera
bakverk, godis eller mat med nötter, mandel, sesamfrön eller sojaprodukter.
Samtala gärna med ditt barn om detta och var noga med vad som t.ex. packas
ner i matsäckar eller köps på raster.
Omprov
Varannan vecka på måndagar kl 8.30 erbjuds möjlighet till omprov för elever
som varit frånvarande på ett prov eller behöver göra om provet för att visa sina
kunskaper. Detta kommer elev och undervisande lärare överens om.
13
Skolbibliotek
Skolbiblioteket är öppet fyra dagar veckan med skolbibliotekarie på plats. Där
kan eleverna både låna böcker, plugga och koppla av. Ibland är det dock
undervisning i biblioteket. Härryda kommuns lånekort fungerar även på skolan,
och de som inte har lånekort får hjälp med det. Om en bok kommer bort eller
förstörs skickas faktura till vårdnadshavare.
Skolmåltiden/bamba och specialkost
Varje klass har egen lunchtid i bamba på 20 minuter och det är viktigt att hålla
den tiden i bamba så att alla elever får plats. Man kan alltså inte äta när man vill
under sin lunchrast.
Det finns möjlighet för elever att erhålla alternativ kost i skolan utifrån etiska
eller religiösa skäl. Fyll i blankett hos skolsköterskan.
Schemat
Mentorerna går igenom schemat med alla elever under första veckan. För våra
nya elever kan det vara lite svårt i början med olika lektionslängd och
specialsalar. Alla klasser har hemklassrum och inom de praktiska-estetiska
ämnena har vi årskursblandade grupper. I årskurs 6 utgör dessa
klassgruppering/mentorsgrupp. Varje elev får ett schema utifrån sin grupp och
sitt språkval, vilket gör att det är mycket personligt och inte ser likadant ut som
klasskamraternas. Vi försöker göra scheman utan s.k. håltimmar, men i enstaka
fall kan eleverna ha en sådan. Eleverna börjar varje måndag kl. 9.30 med
mentortid då eleverna möter sin(a) mentor(er).
Skolhälsovården
Till skolhälsovården hör skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan erbjuder
ett omfattande hälsosamtal till alla elever i åk 8 samt ett kortare hälsobesök till
alla elever i åk 6. Skolsköterskan utför vaccinationer enligt det nationella
barnvaccinationsprogrammet. Skolläkaren kan ställa diagnoser, föreslå
medicinska behandlingar samt vid behov remittera till annan vårdinrättning.
Skåp och hänglås
Under läsåret får eleverna varsitt skåp där allt ska förvaras t.ex. böcker,
mobiltelefon, I-pad/ dator, ytterkläder och idrottskläder. Alla elever tilldelas ett
skåp under första skolveckan. De behöver därför ta med ett hänglås och de kan
lämna in en reservnyckel hos husvärden (vaktmästaren). Tänk på att skaffa ett
lås med hög säkerhet eftersom eleverna ska kunna förvara sina datorer i skåpet
under t ex idrottslektioner och bambavakt.
Vid skolstart undertecknar elev och vårdnadshavare ett skåpskontrakt som bl.a.
informerar om att skolan på begäran har rätt att få tillträde till skåpet. Skolan
förbehåller sig rätten att kontrollera innehållet i skåpet om vi befarar att där
14
förvaras olämpliga och för eleven olagliga saker. Vid stöld eller förlust ur skåpet
gäller privat hemförsäkring.
Språkval
I årskurs 6 väljer eleverna ett modernt språk: franska, tyska eller spanska.
Elever har också möjlighet att läsa fördjupning i svenska eller engelska. Om en
elev som läser modernt språk önskar byta till svenska/engelska ska diskussion
föras med mentor och undervisande lärare, samt vid behov studie- och
yrkesvägledare. Rektor fattar beslut om byte av språkval.
Studie- och yrkesvägledning (Skolan och omvärlden)
Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta skolans studie- och
yrkesvägledare för information om yrken och studievägar. I årskurs 8 får
eleverna under två veckor byta ut skolarbetet mot en arbetsplats s.k. praktisk
arbetslivsorientering (prao). Under årskurs 9 förbereds eleverna inför valet till
gymnasieskolan genom information, vägledning, gymnasiemässa samt kvällar för
vårdnadshavare.
Skolan har också tagit fram en plan för hur eleverna ska få stöd i sina yrkes- och
studieval genom Plan för skolan och omvärlden som finns på hemsidan.
Vårdnadshavare som kan tänka sig att komma till skolan och berätta om sitt
yrke och bransch är mycket välkomna att göra det. Kontakta i så fall mentor
eller undervisande lärare.
Trivselgruppen
De elever som är intresserade av att ingå i trivselgruppen anmäler sig till
gruppen som har i uppdrag att arbeta för en god skolanda. Detta sker genom
olika aktiviteter såsom t.ex. Nobeldagen, våffeldagen och andra temadagar
(Crazy hair day och liknande). Fritidsledarna samlar trivselgruppen.
Utvecklingssamtal
I utvecklingssamtalet ska eleven få göra sig hörd och ta ansvar så att eleven ges
möjlighet till inflytande över sin skolsituation och planering av studierna.
Mentor kallar till utvecklingssamtal och en individuell studieplan upprättas.
Vårdnadshavarna behöver få information om skolans mål och den pedagogiska
planeringen för att kunna ge stöd till sitt barn. Mentorn får möjlighet att ta del
av både elevens och vårdnadshavarnas erfarenheter och synpunkter.
Öppen skola
Varje onsdag kl 18-21 anordnar Fritid en s.k. Öppen skola i våra rastlokaler. Då
är elever i årskurs 6-9 från hela kommunen välkomna att vara med i
fritidsverksamheten. Utifrån ungdomarnas intresse och behov anordnas
program och aktiviteter, men man kan också bara ”hänga”. Skolans fritidsledare
och ungdomsarbetare finns på plats dessa kvällar.
15
ORDNINGSREGLER
I Skollagen (5 Kap 5§) under rubriken Trygghet och studiero finns bestämmelser
kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet och de ska
utarbetas under medverkan av elever och personal samt kontinuerligt följas
upp. Rektor beslutar om ordningsregler. På Ekdalaskolan sker det efter att
rektor har tagit in synpunkter från elever och personal.
Under skoltid får endast Ekdalaskolans elever, personal och eventuella gäster
med tillstånd befinna sig på skolan. Gästerna ska före besöket få tillstånd av
pedagog, skoladministratör, rektor eller annan personal. Ordningsreglerna
gäller alla som befinner sig inom skolan, såväl elever och personal som
besökare och sorteras under följande rubriker:
• Gott uppförande
• Frånvaro, ledighet och sen ankomst
• Klädsel, märken, symboler
• Alkohol, narkotika, tobak
• Våld och skadegörelse
• Skolans egendom och elevens ägodelar
Här följer en kortvariant av våra ordningsregler. För att kunna förstå
innebörden av varje regel hänvisas till originaldokumentet. Se hemsidan.
1. Gott uppförande
1.1 Vi är rädda om varandra och tar hänsyn, vi bemöter varandra med respekt
och tolerans och ingriper mot kränkande behandling
1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar i skolan
och/eller på skolans område utan att alla inblandade givit sitt tillstånd.
1.3 Mobiltelefoner ska förvaras i elevskåp under lektioner, i biblioteket och i
…..bamba. De ska förvaras avstängda eller i ljudlöst läge utan vibration.
1.4 Skolan är en arbetsplats för både eleverna och personalen. Därför är det
….viktigt att tänka på att inte störa dem som arbetar.
1.5 Vi dricker och äter inte i klassrummen.
1.6 Vi följer skolans data- och internetpolicy.
1.7 Det är inte tillåtet med snöbollskastning på skolgården eller skolans område
2. Frånvaro, ledighet och sen ankomst
2.1 Utbildningen i grundskolan är obligatorisk. Det är både en rättighet och en
skyldighet att delta i undervisningens alla moment. Det är vårdnadshavaren som
ansvarar för att eleven kommer till skolan.
2.2 Om en elev vill vara ledig, ska eleven och vårdnadshavaren fylla i en
ledighetsansökan på skolans hemsida i god tid så att ledigheten kan planeras.
2.3 Det är viktigt att alla som verkar inom skolan håller koll på schema- och
mötestider så att vi inte behöver vänta på varandra.
16
3. Klädsel, märken och symboler
3.1 Det är förbjudet att i skolan bära kläder eller huvudbonad som gör det
omöjligt att identifiera en person, eller som försvårar eller gör det personliga
och psykologiska samspelet mellan eleven och skolpersonalen omöjligt. Det är
inte heller tillåtet att bära alltför utmanande kläder som av andra kan uppfattas
som stötande.
3.2 Det är förbjudet att bära märken och symboler som uttrycker hets mot
folkgrupp eller som kan uppfattas som kränkande.
4. Alkohol, narkotika, tobak och spel
4.1 Tobakslagen förbjuder rökning och snusning på skolans område. Detta
gäller alla tider på dygnet, såväl inomhus som på skolgården, och omfattar alla,
oavsett ålder.
4.2 Det är förbjudet att vara alkoholpåverkad under skoltid.
4.3 All hantering av narkotika och andra otillåtna preparat är förbjuden.
4.4 Spel om pengar är förbjudet inom skolans område.
5. Våld och skadegörelse
5.1 På skolan är det förbjudet att ha knivar, andra stick- och skärvapen samt
föremål som kan användas vid så kallade brott mot liv och hälsa.
5.2 Alla former av misshandel, hot om misshandel eller andra hot är förbjudet
och kan aldrig under några omständigheter accepteras av skolans elever och
personal.
5.3 Alla elever och all personal på skolan ska vara rädda om den fysiska miljön.
All skadegörelse på skolans lokaler eller utrustning är förbjuden.
6. Skolans egendom och elevens ägodelar
6.1 Skolan äger skåpen som eleverna lånar för att kunna lägga sitt skolmaterial
och sina ytterkläder i. Varje elev ska förvara sina saker i sitt eget skåp. För att
motverka eventuella stölder ska inte eleven ta med pengar eller saker till skolan
om det inte är absolut nödvändigt.
6.2 Skolan äger läroböckerna och de digitala verktyg som eleverna lånar och
använder i sitt skolarbete.
6.3 Skolan ansvarar inte för elevens ägodelar.
17
KONTAKTUPPGIFTER LÄSÅRET 2015-2016
Rektor 7/9
Rektor 6/8
Expedition
Sanna Ingelstam Duregård
sanna,[email protected]
Mikael Svensson
[email protected],se
Karina Malmström
[email protected]
Sjukanmälan av elever
Kurator
Sofia Kareliusson
Skolsköterska
Specialpedagog
Specialpedagog
Husvärd (vaktmästare)
Studie-yrkesvägledare
Bibliotekarie
Ungdomsarbetare
Katarina Rydsund
Birgitta Anderson
Anna Bergsten
Izudin Halilovic
Anki Husberg
Johanna Pettersson
Alexandra Lagerwall
Socialpedagog
Sofia Eriksson
Fritidsledare
Albin Calås
Göran Forsberg
Arbetsrum 6/8
Arbetsrum 7/9
Skolmåltid/bamba
Kulturskolan
Therese Benthin
Jenny Björkqvist
Ekdalaskolan
Skolvägen 4
435 30 Mölnlycke
www.harryda.se/ekdalaskolan
18
724 61 90
724 61 85
724 61 92
0515-77 76 05
724 61 89
0732-57 62 98724
724 61 98
070-191 47 42
070-191 47 41
0704-67 50 80
724 61 87
724 64 55
724 64 26
0766-49 44 25
724 67 53
0732-31 68 99
Båda nås via växeln
724 61 00
724 64 47
724 63 53
724 61 99
724 63 15
KALENDARIUM
Höstterminen 2015
Måndag 17 augusti
Tisdag 18 augusti kl 9-14
Onsdag 19 augusti kl 9-14
Måndag 7 september kl 9.30-14.30
Torsdag 10 september kl 9.00-14.00
Torsdag 17 september
Torsdag 24 september
Tisdag 29 september
Onsdag 30 september
Tisdag 13 oktober kl 8-12.45
Torsdag 15 oktober kl 18
Vecka 44 (26-30 okt)
Fredag 20 november kl 8-12.45
Tisdag 1 december kl 18
Måndag 7 december
Onsdag 10 december
Fredag 11 december
Fredag 18 december
Vårterminen 2016
Vecka
1
7
Skolstart
Inskolningsdag
Inskolningsdag
Schemabrytande dag
(utvecklingssamtal)
Schemabrytande dag
(utvecklingssamtal)
Föräldramöten, årskurs 6, 7 och 8
Lektioner slutar 12.45 p.g.a.
personalens kompetensutveckling
Föräldramöte med
gymnasieinformation klass 91+92
Föräldramöte med
gymnasieinformation klass 93
Friluftsdag
Brukarråd
Höstlov
VI-dag
Brukarråd
Lektioner slutar 12.45 p.g.a.
personalens kompetensutveckling
Nobeldag
Luciafirande
Julavslutning
Aktivitet
Skolstart för elever
Sportlov
Datum
Fredag 8 januari
Måndag 15 februarifredag 19 februari
9
Stängningsdag
Tisdag 1 mars
13
Påsklov
Fredag 25 mars - fredag
1 april
16
Studiedag
Onsdag 20 april
18
Lovdag
Fredag 6 maj
20
Stängningsdag
Måndag 16 maj
23
Skolavslutning
Fredag 10 juni
OBS Vissa datum kan komma att ändras. Aktuell information finns på hemsidan.
19
RÖTTER OCH VINGAR
DEMOKRATI
Goda möten med barn och ungdomar ska
prägla våra verksamheter. Mångfaldsperspektivet
ska alltid beaktas.
Då lägger vi grunden för tolerans
och solidaritet mellan människor.
KUNSKAPER
Goda kunskaper, ett gott
självförtroende, förmågan
att lära nytt och tänka kreativt.
Fantasi, lek och estetiskt skapande
ger barnen och ungdomarna
möjligheter att göra kloka val
som leder till ett demokratiskt
och hållbart samhälle.
MOD OCH
SJÄLVKÄNSLA
Vi ska hjälpa våra barn
och ungdomar att erövra vingar
som ger kraft och mod,
som bär ut i en omvärld
och genom livet.
SOCIAL
KOMPETENS
Vi ska ge barnen och ungdomarna
trygga rötter som får dem att stå
stadigt på jorden och utveckla
omtanke om sig själv och andra.
HÅLLBAR UTVECKLING
Vi ska skapa grunden för en positiv framtidstro.
En hållbar utveckling blir möjlig först när alla
tar sitt ansvar.
GODA LÄRMILJÖER
Våra verksamheter ska vara stimulerande
och utmanande så att alla barn och ungdomar
kan lära och utvecklas så långt som möjligt
utifrån sina förutsättningar.
20