Nyhetsbrev 2015-1 - Lilla Edet Fiber

FIBER TILL LILLA EDET
SENASTE UTVECKLING=
LITEN UTVECKLING!
NUMMER 1-2015
UTSKRIFTSDATUM
2015-05-14
Lilla Edets intressegrupp för Fiber
Innehåll






Aktuellt läge
Skillnader mellan kommuners engagemang
Uppvakta era politiker
Parabolens framtid?
Det är upp till oss
Fler frivilliga behövs
Aktuellt läge
Informationsspridningen går väldigt trögt då vi är få som på frivillig basis arbetar med att sprida
information och värva intressenter.
Idag har knappt 300 hushåll med
postadress Lilla Edet anmält intresse. Postort Lilla Edet går
långt utanför tätorten. Bara tätorten innehåller ca: 965 privatägda hushåll. Vi ligger alltså
mycket långt ifrån att väcka intresse hos leverantörer. De brukar kräva mins 60% intresseanmälningar för att börja arbeta på
ett erbjudande. Idag ligger vi nog
en bit under 30% i centralorten.
Skillnader mellan kommuners engagemang
Vi läste under senare delen av 2014 om
Trollhättans satsning för att få fiber till hushållen. Fram till 2020 kommer Trollhättan
Energi att satsa 100 miljoner med målet att
ha 90% av hushållen uppkopplade med fiber.
90% är det nationella mål som Riksdagen
att upp för fiberanslutningar.
När det gäller Lilla Edet så har man så här
långt satsat en knappt 20%-ig tjänst på att
samordna landsbygdens fiberföreningssatsningar. Man delar alltså en bredbandssamordnare med Ale och Tjörns kommuner.
Bredbandssamordnaren har dessutom tidigare delfinansierats av ett Leaderprojekt.
Det är alltså upp till oss om vi vill ha fiber.
Uppvakta era politiker
Att få Lilla Edet att satsa aktivt på fiber till hushållen kräver politiska beslut.. Vi uppmanar
därför alla att ta kontakt med era förtroendevalda politiker i kommunen för att tala om för
dem vad ni anser är viktigt. Fiber är en avgörande faktor för att Lilla Edet skall vara attraktivt för inflyttning. Under många år framåt
kommer fiber vara den informationsbärare
som är gällande för att komma åt högkvalitativ
underhållning och elektroniska samhällstjänster
på ett kvalitetssäkert och ekonomiskt sätt. I
Lilla Edet riskerar vi bli utan då våra politiker
inte anser att detta skall satsas på.
Har de rätt? Behöver inte Lilla Edet det som
alla andra samhällen behöver?
Bara du kan få dem att ändra sig.
Parabolens framtid?
Det är upp till oss
Många av oss som endast sitter med ADSL eller nåt
4G-abonnemang hemma inser att ingen av dessa kommer kunna leverera HD-TV samtidigt som det skall
tillhandahålla tillräckligt hög kapacitet för exempelvis
att surfa på nätet. Vissa av oss har då valt att lita på
parabollösningar för vårt TV-behov. Parabolen fungerar ganska bra idag (förutom vid riktigt dåligt väder)
och avlastar samtidigt våra bredbandsabonnemang.
Men detta är för strömmat tablåstyrt innehåll. Filmer
och innehåll som vi vill hyra eller hämta när vi vill se
dem hämtas via bredbandet.
Att få till stånd erbjudanden från leverantörer av fibertjänster kräver
att vi tydligt visar intresse. Vägen dit är att göra en intresseanmälan
och att tala med vänner, bekanta, kollegor och släktingar om fördelarna med fiber och nackdelarna med att inte ha fiber på sikt.
Som nämnts tidigare så är det även viktigt att visa för våra kommunpolitiker vad vi tycker.
För somliga kan bristen av bland annat fiber i förlängningen innebära
att man väljer att flytta till en annan kommun (kanske Trollhättan) för
att få möjlighet att leva ett någorlunda modernt liv.
Är det dit vi vill?
Om man ger sig på att spekulera om parabolens framtid avseende innehållet på underhållning samt utveckling av priser så ser den gissningsvis ganska mörk ut. I
takt med att många kommuner satsar på att få in fiber
till hushållen så kommer kunderna i dessa kommuner
välja fiber som informationsbärare. Det kommer i sin
tur innebära att kostnaderna för att underhålla parabolplattformen kommer behöva bäras av färre konsumenter. På längre sikt kommer detta troligtvis innebära högre priser för ett minskande utbud. Blir lönsamheten tillräckligt låg för parabolbolagen kommer
den förmodligen avvecklas helt som plattform till förmån för distribution via bredband.
Fler frivilliga behövs
Då det inte finns något stöd att få från kommunen så behövs frivilliga
insatser för att sprida information och förklara för våra grannar varför
fiber kommer vara viktigt för dem i framtiden. I nuläget är vi väldigt få
som försöker åstadkomma detta så långt som energin räcker. Därför
behövs fler av er för att hjälpa till med detta. Om det så bara gäller att
prata med grannar, vänner, kollegor, bjuda in dem till facebooksidan
eller att på söndagspromenaden lägga flygblad i brevlådor. All hjälp
behövs.
Eftersom detta bedrivs helt på ideell bas och inga medel skjuts till från
kommunen så behövs även hjälp med att skriva ut flygblad. Sprider vi
den bördan så blir det fler som delar på kostnaden.
Hör av er till oss om ni vill hjälpa till. Se nästa sida för kontaktvägar.
Lilla Edets intressegrupp
för Fiber
Kontaktperson:
Magnus Skärström
Sjöhagevägen 10, 46334 Lilla Edet
Tel: 0763-145800
E-mail: [email protected]
Hemsida: http://www.lillaedetfiber.se/
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/
lillaedetfiber/
Lilla Edets intressegrupp
för fiber är en löst sammansatt grupp av privatpersoner som är intresserade av att få fiber till Lilla Edets invånare. Vi i intressegruppen är
era grannar och vårt mål är att även få till en elektronisk motorväg
till Lilla Edets invånare.
I det läge som tillräckligt antal intressenter visar sig finnas kommer
intressegruppen antingen bilda en Ekonomisk förening (Fiberförening) för
att köpa och leverera Fiber till intresserade hushåll via eller lämna
listor över intressenter till potentiella leverantörer för erbjudanden direkt till respektive hushåll.
Intresseanmälan:
http://lillaedet.se/fiber
VILKA ÄR VI?
Vi är en liten grupp bestående av grannar till er som har bestämt
oss för att verka för att höja intresset för bredband via fiber bland
Lilla Edets hushåll. Vi gör detta helt ideellt och av egenintresse i
ordets positiva bemärkelse. Vi vill helt enkelt möjliggöra bättre
kommunikationsmöjligheter för oss själva och alla andra intresserade i Lilla Edet och därmed bättre levnadsvillkor.
Målet är att få ihop så pass många intressenter så att fiberleverantörer på marknaden skall se på vårt område som intressant att
erbjuda fiber till. En bra affär för alla intresserade är målet. Nyckeln
till att väcka leverantörernas intresse är att visa att det finns intresserade. Det måste helt enkelt finnas tillräckligt många intresserade
av att ansluta sina fastigheter till fiber för att väcka intresset hos
leverantörerna. Det är alltså upp till oss att visa intresse om vi vill få
ett erbjudande om fiber i Lilla Edet.
Det finns ett antal personer som anmält sig intresserade av fiber
men i nuläget alldeles för få för att väcka leverantörers intresse. Gå
till vår webbplats för att ta reda på mer om hur ni visar er intresserade av Fiber.
OBS! Intresseanmälan är INTE bindande. Avtal skrivs först när det
finns ett konkret affärsförslag på bordet från någon leverantör och
dit är det dessvärre långt.
Så vänta inte! Gör er intresseanmälan idag!
Skanna QR-koden nedan för att
komma till facebookgruppen