Förslag på upprustning av Lilla Ursviks lekplats

Förslag på upprustning
av Lilla Ursviks lekplats
Under våren 2015 har ett förslag på upprustning
av lekplatsen tagits fram. Ett genomförande
planeras till 2015 med sikte på en invigning av den
nya lekplatsen senhösten 2015 eller våren 2016.
Synpunkter på förslaget skickas till:
[email protected]
Senast den 26 juni vill vi ha era synpunkter.
LILLA URSVIKS LEKPLATS
STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Lilla Ursviks lekplats – lek bland bambu, äpplen och smultron
Lilla Ursviks lekplats ska få en rejäl upprustning med en mer
välkomnande entré, fler lekmöjligheter och fler sittmöjligheter.
Uppvuxna träd, generösa gräsytor och omslutande, blommande
häckar och buskage ger lekplatsen en stark rumslighet och har stora
kvaliteter i sig själv. Lekplatsen har en karaktär av trädgård och nya,
blommande fruktträd kompletterar befintliga träd.
Lekplatsen tillgänglighetsanpassas och öppnas upp mot den stora
gräsytan i väster, där det är gott om plats för bollspel och annat som
kräver stort utrymme.
Ett staket med en häck innanför skyddar barnen från att springa ut i
gatan.
Lekplatsen delas in i två delar. Den främre delen har olika typer av
fast lekutrustning för små och stora barn. Här kan barnen gunga,
åka rutschkana, klättra, snurra och baka sandkakor. Lekutrustningen
är vald för att fungera för många barn, samtidigt som den ska
erbjuda stimulans och fantasi. Den bortre delen är friare och har
karaktär av trädgård, med fruktträd och blommande buskar, som
lockar barnen till att utforska och hitta sina egna favoritplatser.
Tillgänglighetsanpassning – småbarnsdelen har en yta av
gummiasfalt, som är ett rullbart och lättgånget underlag. Här finns
också en rullstolskarusell och det nya lekskeppet, som har rutschkana
samt klätter- och balanslek. Kompisgungan, som fungerar att ligga
i, nås tillgängligt på en gång av gummiasfalt. Sandlådan har ett
tillgänglighetsanpassat bakbord. Sofforna har armstöd och det finns
sittplatser både i solen och i skuggan under träd. Picknickbordet, som
står placerat i fruktlunden, har plats för en rullstol.
Rollek – det finns en traditionell lekstuga med bord, sittplatser och
en serveringsdel. Under fruktlunden ligger en by av trätält och längst
inne bland träden lurar en orm i gräset. Lekskeppet, med giraffen i
fören, lockar också till rollek.
Gunga – i ytan med småbarnslek finns två bebisgungor. I den stora
gungställningen finns traditionella gungsitsar, en kompisgunga, en
tjock repgunga och en snurrgunga. Kompisgungan är ett tillgängligt
alternativ för små och stora barn, som behöver extra stöd.
Snurra – det finns en rullstolskarusell, som kan användas av alla. För
de större barnen finns en snurrande klätterkarusell, som uppmuntrar
barn att klättra, snurra runt eller bara sitta i nästet och umgås.
Barnen kan hålla fast sig i mittringen och snurra runt, vilket ger
känslan av att flyga.
Klättra – den stora klätterkarusellen är en utmaning för alla barn,
små som stora. I skeppet kan de mindre barnen klättra och även
balensera på en tjock tross.
ENTRÉ
0 1 2 3 4 5
10(m)
Skala 1:200 (A3)
BAMBU
N
RÖRELSE- OCH
KLÄTTERLEK
BASKET
BAMBU
SNURRLEK (BEF)
SMULTRON
TRÄTÄLT
GUNGLEK
PICKNICKBORD
ENTRÉ
RUTSCHKANA
KARUSELL
LEKSTUGA
KLÄTTER- OCH
BALANSLEK
MÖTESPLATSEN
SANDLEK
GUNGLEK
BALANSLEK
FRUKTLUND
BALANSLEK
SMULTRON
LILLA URSVIKS LEKPLATS — ILLUSTRATIONSPLAN
AN FÖRSLAG UPPRUSTNING
2015-05-25 SUNDBYBERGS STAD
ENTRÉ
MÖTESPLATSEN
Platsbygd bänk runt ett nyplanterat vårdträd,
till exempel ett äppelträd. Tillgängligt
markmaterial av stadigt packat stenmjöl.
RÖRELSELEK FÖR STÖRRE BARN
Fallskydd fallsand eller bark. Omgärdas
delvis av höga bambuplanteringar.
TRÄD OCH BLOMMANDE
BUSKAR
Blommande buskar med
trädgårdskaraktär skapar
en välkomnande entré
och i skogsdungen finns
plats för infomell lek och
spännande upptäckter.
Prasslande bambu, fruktträd
och smultron lockar till att
känna, plocka och smaka.
SMÅBARNSLEK
Fallskydd av mjuk gummiasfalt. Det nya lekskeppet, som har strandat
i parken, har en rutschkana, en balansstock av tjockt rep och
klättermöjligheter på stäv och för. Rollek i lekstuga och skepp. Två
småbarnsgungor. En rullstolskarusell, som är rolig för alla. Sandlåda med
ett tillgängligt bakbord. På asfaltsytan vid entrén kan man hoppa hage
och spela king eller basket.
GUNGOR OCH BALANSLEK
Fallskydd av sand eller bark. En tillgänglig
gång av gummiasfalt leder in till
kompisgungan. En stor gungställning med
flera olika alternativa gungmöjligheter.
Balansstock på fjäder, stockar att hoppa eller
sitta på.
LILLA URSVIKS LEKPLATS — ILLUSTRATIONSPLAN FÖRSLAG UPPRUSTNING
2015-05-25
20
0 2 SUNDBYBERGS STAD
FRI ROLLLEK
Tipis och en balansorm.