Familjedaghemmet Lilla Solen

BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
Frunck Dannelöv, Britt-Marie
08-535 360 57
[email protected]
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-01-21
FSN-2014/521.642
1 (2)
Förskolenämnden
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Lilla
Solen, pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att den pedagogiska
omsorgen Lilla Solen från och med den 1 april 2015 får driva fristående
pedagogisk omsorg för 12 barn i åldrarna 1–5 i en lokal vid Domarvägen 15 i
Huddinge. (25 kap. 10 § skollagen 2010:800).
Sammanfattning
Malin Örtengren ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva
verksamheten Lilla Solen som pedagogisk omsorg för 12 barn i åldrarna 1–5
år. Malin Örtengren driver sedan augusti 2011 verksamheten Lilla Bruket i
förvaltarbostaden på Tumba bruk. Verksamheten har en miljöprofil och ska
bedrivas som enskild firma.
Beskrivning av ärendet
Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Malin
Örtengren om att från och med 1 mars 2015 få godkännande och rätt till
bidrag för verksamheten Lilla Solen som pedagogisk omsorg för 12 barn i
åldrarna 1–5 år vid Domarvägen 15 i Huddinge. Verksamheten har en
miljöprofil och ska bedrivas som enskild firma.
Malin Örtengren driver sedan augusti 2011 verksamheten Lilla Bruket i
förvaltarbostaden på Tumba bruk. I verksamheten arbetar Malin Örtengrens
make Michael Örtengren samt en deltidsanställd person. Verksamheten har en
naturprofil där de använder naturen som en lärande och utvecklande miljö.
Barngruppen består av 12 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten är KRAVcertifierad och de serverar minst 90 % ekologisk mat. Företagets namn är
Naturpedagogisk omsorg i Sverige.
Malin Örtengren och Michael Örtengren kommer att arbeta i verksamheten
Lilla Solen. Till verksamheten Lilla Bruket kommer ny personal att anställas.
Till verksamheten Lilla solen kommer det att finnas 1-2
vikarier/extrapersonal som vid behov kommer att arbeta på Lilla Solen och i
befintlig verksamhet på Lilla Bruket. De kommer att arbeta vid eventuell
sjukdom, vid ledighet eller då det behövs fler vuxna i verksamheten, t ex vid
utflykter. Eftersom verksamheten har en naturprofil kommer en stor del av
verksamheten att bedrivas utomhus.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge
Gymnasietorget 1
08-535 300 00
08-535 360 02
[email protected]
www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-01-21
FSN-2014/521.642
2 (2)
Tillsyn genomfördes den 8/12-2014 av verksamheten vid Bruksvägen 6 i
Tumba, Lilla Bruket. Tillsyn av tilltänkt lokal vid Domarvägen 15 i
Huddinge genomfördes den 19/12 2014. Lokalen vid Domarvägen 15 har
tidigare fungerat som kommunal förskola.
I verksamheten kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att
vara ett vägledande dokument. Verksamheten kommer även att följa
”Allmänna råd för familjedaghem” och Huddinge kommuns regler och
riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för
verksamheten.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i lokalen vid
Domarvägen 15 samt ringt referenser. Kontakt har även tagits med för
verksamheten tillsynsansvarig tjänsteman vid Botkyrka kommun. Alla
referenser gav gott betyg i alla avseenden.
Lokalen är i anpassad för att kunna driva fristående pedagogisk omsorg för 12
barn. I omgivningarna finns tillgång till parker och natur att förlägga
verksamheten till.
Malin Örtengren är väl medveten om de lagar och bestämmelser som gäller
för verksamheten. Malin Örtengren är utbildad lingvistiker och har lång
erfarenhet av arbete i förskola samt som resurs för barn i behov av särskilt
stöd.
Förvaltningen bedömer att Malin Örtengren med verksamheten Lilla Solen,
uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva
pedagogisk omsorg för 12 barn i åldrarna 1–5 år enligt 25 kap. 10 § skollagen
från och med mars 2015.
Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör
Helena Näslund
Biträdande Utbildningsdirektör
Bilagor
Ansökningshandlingar
Beslutet delges
Malin Örtengren [email protected] [email protected]
Akten
~
BARN-OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
HUDDINGE KOMMUN
HUDDINGE
KOMMUN
SIDA
ANSÖKAN
1 (1)
OM GODKÄNNANDE ATT ANORDNA FRISTAENDE
VERKSAMHET
Barn- och utbildningsförvaltningen
2D14 ·10- 2 g
Diarlenummar
, J
Oiarieplan
f)!J,"Z0/'1 l 521
Undertecknad papperskopia skickas till:
Huddinge kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
Kvalitetsavdelningen
Britt-Marie Frunek Dennelöv
141 85 Huddinge
2 kap. B§ Skollagen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag,
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas l andra författningar.
25 kap. 2§ Skollagan Pedagogisk omsorg ar en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan
ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.
Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras l god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att
komplett ansökan Inkommit till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst 4 månader. Uppgifterna i
ansökan är offentliga.
Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift.
Underskrift och Personuooalftslaaen
Datum
J._'?jt D --/J.r
Namnt7f -;;
~
~-m::::l~
Namnförtyarig~
-;-
...0
~u.~'
~
ffi
POSTADRESS
(din
•.
br ft' r. etv re n
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kvalitetsavdelningen
141 85 HUDDINGE
Personuppgifts lagen. VId handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Genom att underteckna
samtycker du till denna behandling. För mer information om PuL
läs här OffentHghetsprjncipen och Personupoqiftslaqen (PuU
- HudQioge kommim
SESÖKSAORESS
TELEFON OCH TElEFAX
WEBBOCH E·POST
Gymnasietorgel 1
Huddinge
08-535 300 00
08-535 360 02
[email protected] 212000-0068
w..vw.huddinge.se
ORGANISATIONSNR
Lilla So(el'l.
VERKSAMHETSPLAN
2015
Presentation
Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande
verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge med närhet till natur.
Barngruppen kommer att bestå av 12 barn och 3 pedagoger.
Verksamhetens inriktning är natur och miljö. Detta innebär i stora drag att det mesta av verksamheten
kommer att ske utomhus och vi kommer att använda naturen som en lärande och stimulerande miljö för
barnens utveckling.
Mål och riktlinjer
Verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den skall vara rolig, trygg och lärorik för alla
barn som deltar och ska erbjuda ett varmt och tillmötesgående klimat.
Vi skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet och i samarbete med hemmet ska vi skapa trygghet
för barnens hela vardag.
Utvecklande och lärande
Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar, språk och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation.
De ska få förståelse för att alla människor har lika värde och de ska få lära sig visa och få känna respekt,
solidaritet och ansvar.
Barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
Vi vill främja utvecklingen av självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
Barnen ska lära sig hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter.
En stark föräldrasamverkan kommer att främjas för att barnens vardag ska kunna knytas ihop till en
helhet.
Tillvägagångssätt
Vi kommer att ha samlingar där barnen får uttrycka sig både genom sång och musik och genom sitt språk.
Vi kommer att uppmuntra till egna initiativ och alla kommer att få sin stund till att tala och berätta och vi
kommer att lägga vikt vid att lyssna på varandra.
En gång i veckan kommer verksamheten att ha ett möte där vi tillsammans med barnen planerar vår vecka.
Vi kommer att uppmuntra alla barn att komma med aktivitetsförslag och ideer.
Vi kommer att dokumentera barnens vardag i verksamheten som ett led i att synliggöra deras utveckling.
I alla aktiviteter, ute som inne, kommer barnens tillit till sin egen förmåga att tränas och uppmuntras.
I gruppen kommer vi att uppmana till att hjälpa varandra och vi kommer tillsammans med barnen utveckla
regler som en gemenskap- och vistärkande handling.
Alla barn ska få det stöd de behöver utifrån sina egna behov och barn med annat modersmål kommer att
erbjudas modersmålsträning.
Vi kommer att verka för ett samarbete med andra liknande verksamheter i kommunen för att kunna erbjuda
barnen deltagande i större grupper och nya sociala sammanhang.
Inför övergång till förskaleklass kommer vi att med de barnen, besöka aktuell skola under vårterminen.
Föräldrarna ska känna delaktighet i barnens vardag genom den dagliga kontakten med oss personal.
En gång per termin eller efter behov kommer vi att ha vi ett utvecklingssamtal med föräldrarna och vi
kommer att ha luciafirande, en höstfest och en sommarfest som avslutning på vårterminen.
Föräldrarna ska alltid känna sig välkomna att delta i verksamheten. Vi kommer att ha en levande hemsida
med en logga-in sida där föräldrarna kan ta del av barnens vardag genom text och bild.
Verksamhet
Till största del kommer vår verksamhet att ske utomhus.
Vi kommer att utnyttja närmiljö, parker och använda naturen som en lärande och utvecklande miljö.
I naturen blir rummen obegränsade och den inbjuder till fantasi och lek och årstidernas växling ger rummen
förändring.
Alla våra sinnen får stimulans i naturen- dofter, färger, ljud från fågellivet m.m.
Genom mycket utevistelse vill vi ge barnen chans till god fysik och god hälsa. Barnen uppmanas att våga
prova för att sedan klara av stora som små utmaningar.
Några gånger per termin kommer vi att vara i skogen en hel dag och laga mat på stormkök eller ta med
matsäck.
Vi villlära barnen ett sunt miljötänk och lära dem respekt för allt vad naturen erbjuder.
Vi kommer att använda oss av material från skog och mark i våra språk- och matematikstimulerande
aktiviteter.
Vi kommer också att under vårterminen odla tomater, kryddor och dylikt i krukor. Tillsammans med barnen
kommer vi att dokumentera odlingsförloppet i ord och bild.
Barnen kommer att få lära sig kompostera och att källsortera.
Vi kommer att gå till biblioteket en gång i månaden. Som en avslutning på vårterminen kommer vi att åka till
skansen tillsammans med föräldrar.
Miljöarbete
Vi lägger vikt vid att lära barnen ett sunt miljötänk.
Vi lär barnen kompostering och källsortering.
Vi använder oss av naturmaterial, begagnade leksaker och återvunnet material till pyssel.
Vi köper i största möjliga mån in miljövänligt material till inredning och förbrukningsmaterial och vi strävar
efter att få en giftfri inomhusmilj ö.
Maten
Maten i verksamheten kommer att vara hemlagad och i största möjliga mån ekologisk. Verksamheten
kommer att ansöka om att bli KRAV-certifierad vilket innebär att minst 90 'Y. av maten skall vara ekologisk.
Vi kommer att främja lokala leverantörer och göra inköp efter säsong.
Barnen kommer att serveras frukost, lunch, mellanmål och frukt.
Pedagogens roll
För oss är det viktigt att den vuxna, i arbetet med barnen, visar glädje och intresse och tillsammans med
barnen upptäcker och undersöker.
Den vuxna ska inbjuda till lek och fantasi genom att visa deltagande och uppmuntran.
Vi ska tillsammans med barnen uppleva och vi ska visa stor lyhördhet och respekt för barnet.
Vi har en medagerande och vägledande roll i vårt arbete med barnet.
Som vuxen ska vi alltid ha barnen i fokus.
Öppettider
Verksamhetens öppettider är anpassade till barnens vistelsetid inom tidsintervallet mån-fre kl. 6.30-18.00.
Verksamheten kommer att ha stängt under v.27-30 och v. 52-v. 1.
Två gånger om året i samband med terminsstart kommer vi att ha en planeringsdag där vi planerar terminen
som kommer och följer upp terminen som varit. Verksamheten utvärderas och dokumenteras i
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Dessa två dagar är verksamheten stängd.
Övrigt
Lilla Solen kommer att ha fasta traditioner under aret:
September - höstfest
December - vi firar lucia utomhus
Maj- utflykt till skansen
Juni - sommaravslutning
sa här kan en dag pa Lilla Solen se ut:
6.30 öppnar verksamheten
7.30-8.30 äter vi frukost och har en lugn och skön start pa dagen.
8.30-10.30 är vi ute i naturen/parken och leker och har skoj.
11.00-12.00 äter vi ekologisk och hemlagad lunch.
12.00-14.00 sover eller vilar vi.
14.00-18.00 äter vi mellanmal och leker ute tills vi gar hem.
Varje dag inneMI/er mycket tid till fri lek och varje aktivitet är fylld av barnens lust och behov.
Hela verksamheten styrs av stor flexibilitet.
Stockholm oktober 2014
Lilla §olen
Malin eek ,•J.iekael Örtengren
[email protected]
www.lillasolen.com
070-618 69 09