Ansökningsblankett,Teknikprogrammet ett fjärde år, GR

2015-03-29
ANSÖKNINGSBLANKETT - ett fjärde tekniskt år
för gymnasieingenjörsexamen
Person- och kontaktuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn:
Personnummer (år, mån, dag-nummer)
Adress
Postnummer och postort
Hemkommun
Ev. övriga kontaktuppgifter
e-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer
Vid vilken skola tog/tar du Gymnasieexamen
Skolans namn
Program
Inriktning
Dina val
OBS! Rangordna dina val. Om du önskar göra fler val än fyra så fyller du i fler blanketter som du numrerar. Det är
viktigt att du rangordnar dina val. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen. Det
val du helst önskar anger du som val 1.
Val
Profil
Skola
Skolkommun
1
2
3
4
Bilagor
Om du läser Teknikprogrammet nu och avslutar din utbildning under våren 2015 ska aktuell studieplan med betyg
bifogas ansökan. Så snart du har din Gymnasieexamen ska en kopia av den kompletteras din ansökan. Har du tagit
examen från Teknikprogrammet bifogar du kopia av Gymnasieexamen direkt till din ansökan.
Jag har bifogat kopia på min
Gymnasieexamen
Ort och datum
Jag har ännu inte tagit Gymnasieexamen och bifogar därför kopia
av studieplan och betyg från nuvarande utbildning.
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökan och kopia av studieplan med betyg eller kopia av Gymnasieexamen skickas till:
GR Utbildning
Gymnasieantagningen - Teknikprogrammet 4 år
Box 5073
402 22 Göteborg
Gymnasieantagningen | GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG, besöksadress Gårdavägen 4 | Tel: 031-335 51 30 | Fax: 031-335 51 65
E-post: [email protected] | Webbplats: www.grkom.se/gymnasieantagningen
2015-03-29
ANSÖKNINGSBLANKETT - ett fjärde tekniskt år
för gymnasieingenjörsexamen
OM ANSÖKAN
1
Ansökan öppnar den 24/4 och stängs den 18/5. Du som är folkbokförd i Göteborgsregionen söker via denna
ansökningsblankett. Du som är skriven i annan kommun än Göteborgsregionen söker via antagningskansli i din
hemkommun. Ansökan och en kopia av din Gymnasieexamen ska skickas till antagningskansliet i din
hemkommun, d v s till den kommun där du är skriven. Oavsett om du söker till en eller flera skolor och profiler i
landet ska en ansökan göras till samtliga vidareutbildningar till det fjärde tekniska året.
Det är viktigt att du rangordnar de val du önskar göra till vidareutbildningen vid det fjärde tekniska året. Det
innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen, d v s det val du helst önskar anger du
som val nummer 1. Blir du antagen till ett högre rangordnat val så stryks de utbildningar som ligger under i
ansökan. Har du missat att söka senast den 18 maj eller hellre vill prövas för antagning till en utbildning som
strukits i din ansökan med anledning av att du har antagits till högre rangordnat val så kan du göra en ansökan
på blankett även efter den 18 maj. Gör du en ansökan efter den 18 maj så prövas du i mån av plats.
Ansökan ska ha gjorts på senast den 18 maj!
Komplettera ansökan med Gymnasieexamen
Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din Gymnasieexamen. Om du läser på
Teknikprogrammet och ännu inte tagit Gymnasieexamen ska aktuell studieplan med betyg bifogas ansökan.
Kopian på Gymnasieexamen måste ha inkommit till Gymnasieantagningen senast den 18 juni till
Gymnasieantagningen i Göteborg. Märk kuvertet Teknikprogrammet 4 år.
OBS! Din ansökan är inte komplett förrän du har skickat in din Gymnasieexamen.
Viktiga datum
•
•
•
•
•
•
24 april: ansökan öppnar. Ansökningsblankett finns på www.grutbildning.se under
Gymnasieantagningen och Teknikprogrammet 4 år.
18 maj: sista ansökningsdag. Ansökan ska göras via antagningskansliet i din hemkommun/din
antagningsregion. För dig som är folkbokförd i Göteborgsregionen1 skickas ansökan till
Gymnasieantagningen, Box 5073, 402 22 Göteborg.
18 juni: Din Gymnasieexamen, d v s ditt slutbetyg och ditt examensbevis ska senast vara ditt
antagningskansli tillhanda.
30 juni: antagningsbesked skickas ut till de som ansökt.
21 juli: sista datum att svara på din antagning.
Augusti: I början av augusti genomförs reservantagning.
Vad avgör om du erbjuds plats?
För att du överhuvudtaget ska vara aktuell att prövas för antagning så måste du vara behörig till
utbildningen. Behörig är den som läst och tagit Gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller har en
likvärdig utbildning. Du måste börja studierna till fjärde året senast det kalenderår du fyller 22 år. Om
det finns fler sökande än platser vid utbildningen behöver ett urval göras bland de sökande. Det är
betygspoängen från din Gymnasieexamen som du och övriga behöriga sökande konkurrerar med.
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn
och Öckerö
1
Gymnasieantagningen | GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG, besöksadress Gårdavägen 4 | Tel: 031-335 51 30 | Fax: 031-335 51 65
E-post: [email protected] | Webbplats: www.grkom.se/gymnasieantagningen
2015-03-29
ANSÖKNINGSBLANKETT - ett fjärde tekniskt år
för gymnasieingenjörsexamen
Inom Göteborgsregionen erbjuds ett fjärde år på teknikprogrammet på följande skolor och
med följande profiler:
Profil
Skola och kommun
Kontaktperson utbildningen
Produktionsteknik
Lindholmens tekniska gymnasium
Göteborg
David Delgado,
072-247 23 58
Nösnäsgymnasiet
Stenungsund
Gunilla Forssell
[email protected]
0303-738172
Produktionsteknik
Design- och
produktionsutveckling
Stefan Sjöstrand
[email protected]
0303-732835
Gymnasieantagningen | GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG, besöksadress Gårdavägen 4 | Tel: 031-335 51 30 | Fax: 031-335 51 65
E-post: [email protected] | Webbplats: www.grkom.se/gymnasieantagningen