Följebrev till handledare-att ta med första dagen på din Prao

Praoelev från
Näsbyparksskolan
Information till handledare inför praoperioden
Du och din arbetsplats är en viktig pusselbit som bidrar till att våra ungdomar i
år 8 och 9 får förståelse för arbetslivets villkor och krav, det på ett sätt som inte
skolan har möjlighet att ge. Platsen kan eleven ha ordnat själv genom att frågat direkt
hos er eller så platsen förmedlad genom skolans och Täby kommuns praoplatsbank.
Har ni frågor kring prao kontaktar ni skolans praktikansvarige direkt.
Vikten av handledare
Eleven ska under praktiken tilldelas en handledare som har det övergripande
ansvaret så att eleven känner sig väl omhändertagen och trygg. Att vara ute på en
arbetsplats är en stor skillnad mot att vara i skolan. Det kan därför ta ett tag innan
eleven vågar stå på egna ben. Informera därför hellre eleven för mycket än för litet,
var tydlig i instruktionerna och med vem som kan hjälpa till vid behov.
Under praoperioden är det bra om eleven får uppleva så många olika delar av er
verksamhet som möjligt.
Skolan har som mål att komma att hälsa på, alternativt ringa våra elever och
handledare under praoperioden.
Innan prao
Eleverna är uppmanade att kontakta arbetsplatsen en till ett par veckor före
praoperiodens början. Tanken är att eleven och handledaren tillsammans ska få
möjlighet att stämma av förväntningar, krav och praktiska rutiner som arbetstider,
kläder, lunch och raster etc.
Arbetstider, rast och försäkring
Eleverna följer arbetsplatsens tider. På grund av sin ålder bör inte eleven börja arbeta
före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00. Arbetsdagen ska vara ca 6 timmar och
högst 8 timmar, 5 dagar i veckan. Om arbetsdagen är längre än 4,5 timme ska eleven
ha minst 30 minuter rast, som eleven får disponera fritt enligt lag.
Eleven är försäkrad genom skolan, alla säkerhetsbestämmelser ska självklart följas på
arbetsplatsen och de föreskrifter som finns hos Arbetsmiljöverket.
Sjukdom och frånvaro
Vid sjukdom eller annan frånvaro ska eleven informerad praoplatsen samt skolan.
Vänligen kontakta Studie-och yrkesvägledaren om elev uteblir från praktiken utan att
meddelat sin frånvaro.
Närvaro och handledarutlåtande
Till första praktik dagen ska eleven ta med sig skolans praoplatsblankett där elevens
närvaro ska redovisas och handledarutlåtande kan skrivas. Ett utlåtande från praon
är mycket uppskattat bland eleverna och används ofta då de söker sommarjobb.
Efter avslutad praoperiod är vi tacksamma om ni skickar närvaro- och
utlåtandeblanketten till skolan.
Tips!
På Svenskt Nåringsliv webbplåts kån foretåg och håndledåre få pråktiskå tips och råd,
exempelvis på uppgifter som hjålper eleven ått forstå er verksåmhet. Kån bestållås
gråtis http://www.svensktnåringsliv.se/måteriål/råpporter/i-pråktikenforetåg_571312.html
Informåtions folder om hur ungdomår får årbetå finns ått håmtå på
Arbetsmiljoverkets hemsidå: http://www.åv.se/temån/ung/årbetsgivåre/
Stort tack för att du delar med dig av
dina erfarenheter till våra elever!
Näsbyparksskolans
Studie- och yrkesvägledare
Praktikansvarig
Adress: Centralvägen 37, 183 57 Täby. Telefon: Expedition 08- 5555 87 00