Undantag från krav på docentkompetens för examination av VFU på

HUMANISTISKA FAKULTETEN
Beslut
Datum:
2015-11-26
Dnr:
G 2015/574
Mottagare:
Humanistiska
fakultetsstyrelsen
Handläggare:
Anna Nordling
Undantag från krav på docentkompetens för examination av VFU på avancerad
nivå
Ärendet
Högskoleförordningen (kap 6 § 18, § 32) föreskriver att betyg skall bestämmas av en av högskolan
särskilt utsedd lärare (examinator). Genom rektors delegationsordning är beslut om att utse examinator
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå delegerat till prefekt och för utbildning på forskarnivå
till dekan.
För att upprätthålla kvalitetsskillnaden mellan grundnivå och avancerad nivå ska examinator på
avancerad nivå vara aktiv forskare med hög vetenskapligt skicklighet. Humanistiska fakultetsnämnden
tog därför 2007-09-20 (J 2 3513/07) beslut om att kräva minst docentkompetens för examinator för
utbildning på avancerad nivå.
Undantag från denna regel behöver kunna göras för verksamhetsförlagd utbildning inom
lärarutbildningarna.
Motivering till förslaget
I beslutet från 2007 anges att i de fall institutionen önskar föreslå examinator utan docentkompetens
för viss kurs på avancerad nivå skall anhållan med angivande av särskilda skäl inges. För att förenkla
hanteringen föreslås här ett generellt undantag från nämnda kompetenskrav för kurser för
verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå inom lärarutbildningen. För att bedöma och
examinera studenters uppfyller målen inom VFU bör fokus hellre ligga på god inblick i pedagogisk
praxis och ämnesområdets didaktikteori.
Beslut
Humanistiska fakultetsstyrelsen beslutar att
–
till examinator för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna får utses lärare
med doktorsexamen utan krav på docentkompetens.
Humanistiska fakulteten
Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.hum.gu.se
1 (1)