Ladda ned pdf. - Svenska kyrkan

a k a demi för k y r k a och k ult ur i linköpings stif t
f ö r e d r a g s s e r i e vå r e n 2 0 15
Föredrag av Therese Eriksson.
Torsdag 12 februari kl 18.30
Sankt Lars kyrka, Linköping
den svenska tilliten: ömtålig eller stabil?
Föredrag av Susanne Wallman Lundåsen.
Söndag 1 mars kl 15.00
Sankt Lars kyrka, Linköping
film som den fattiges terapi
akademi för kyrka och kultur
i linköpings stift
vill
Föreläsning av Tomas Axelson.
Lördag 14 mars kl 13.00
Stadsbiblioteket, Linköping
Vara ett forum för samtal och studier
om livsåskådningsfrågor.
samtidens nya murar – och våra
möjligheter att riva dem:
reflektioner kring litteratur,
politik och våld
i
Främja uppmärksamhet och diskussion
kring kyrkans relationer till kultur,
samhälle och vetenskap.
Föredrag av Stefan Jonsson.
Torsdag 26 mars kl 18.30
Sankt Lars kyrka, Linköping
innanför eller utanför
– om utanförskap och gemenskap
i romanserien om bricken på svartvik
Författarsamtal med Vibeke Olsson.
Lördag 25 april kl 14.00
Stiftsgården Vårdnäs
är en förening, som har funnits i Linköpings stift
sedan 1980-talet. Vår främsta uppgift är att arrangera
öppna föredrag och samtal. Verksamheten finansieras
genom medlemsavgifter och fondmedel,
hittills huvudsakligen genom generösa bidrag
från Claes och Greta Lagerfelts stiftelse.
fri
entré
för
hela
serien
i
Verka för gränsöverskridande tankeutbyte
mellan människor
i frågor kring kyrka och kultur.
Föredragen anordnas i samverkan
med S:t Lukasstiftelsen i Östergötland och SENSUS.
MILJÖMÄRKT Larsson Offsettryck 341 298
hur kan vi bryta det sociala arvet?
BRYT
UTANFöRSKAP!
tema:
akademi för kyrka och kultur
i linköpings stift
Foto: Cato Lein, Petter Strömberg, Hélene Sjöstrand, Liber förlag, Maskrosbarn, Shutterstock/grafxart/littleny. Klara språket i Linköping.
program
fr i
entr é
för
hel a
serien
tem a:
Bryt utanförskap!
Hur står det till med vårt kära folkhem? Eller borde
vi hellre säga fosterland?
Och vilka är egentligen ”vi”?
Några pekar bekymrat på sprickorna i fasaden.
Andra varnar för att själva grunden håller på att
raseras och att hela bygget är på väg att falla sam­
man. Ytterligare någon menar att konstruktionen
var dålig från början.
Enligt vissa står vi på tröskeln till en ny tid, en
verklighet som kräver nya initiativ.
I politiken blandas världsproblem med konkret,
lokal vardagsverklighet: Individ ställs mot kollektiv,
frihet mot kontroll, misstro mot tillit, eget ansvar
mot omsorg om andra.
Det tycks som om vårt gemensamma hus utsätts
för påfrestningar vi inte sett maken till på länge.
Eller är det bara minnet som är kort?
I tider av kris och konflikt prövas människans
förmåga till inlevelse och fantasi. Hur kan männi­
skors oro tas på allvar och engagemang kanaliseras
utan att den etiska kompassriktningen går förlorad?
Och finns det verkligen plats för alla?
Välkommen till vårens föredragsserie –
Bryt utanförskap!
är professor på REMESO – Institutet
för forskning om migration, etnicitet
och samhälle vid Linköp­ings univer­
sitet. Hans forskning är utpräglat
mång­vetenskaplig och har sin bas i
kritisk kulturteori. Den syftar gene­
rellt sett till en teoretisk och historisk
belysning av hur kollektiva identite­
ter upp­kommer och förändras.
Stefan Jonsson har bland annat
forskat om hur kolonialismen och
avkoloniseringen påverkade den eu­
ropeiska integrationens begynnelse
och hur detta sätter spår i förhållan­
det mellan dagens EU och de forna
kolonierna.
Stefan Jonsson har också skrivit
om rasism, etnicitet, postkolonial
teori, kul­tu­rell identitet, globalise­
ring och det mångkulturella sam­
hällets framtid.
Hans senaste bok är Rapport från Sopornas planet (Norstedst, 2010), en
samling kritiska essäer om brännande
politiska och estetiska frågor. Jonsson är
också verksam som kritiker i Dagens Nyheter.
Stefan Jonsson. Foto Cato Lein
tomas axelson
är grundare av organisationen Maskrosbarn.
Maskrosbarn stödjer ungdomar som har för­ä ldrar
som missbrukar eller är psykiskt sjuka. I rollen som
utvecklingschef håller Therese föredrag och presenta­
tioner om sitt liv och Maskrosbarn för att inspirera och
engagera vuxna som möter barn.
Maskrosbarn samarbetar med många kommuner
runt om i Sverige för att socialtjänster på ett bättre sätt
ska kunna uppmärksamma och stödja utsatta barn.
Maskrosbarn och Therese Eriksson har vunnit flera
priser och utmärkelser och har bland annat en lag upp­
kallad efter sig, Lex Therese.
Therese Eriksson är författare
till boken Vi har ju hemligheter i
den här familjen.
är lektor i religions­­­­­vetenskap och filmforskare vid Hög­
skolan Dalarna. I sin forskning har Tomas Axelson bland
annat analyserat människors användning av filmberättel­ser ur ett existentiellt perspektiv som verktyg för menings­
skapande och livstolkning.
Tillsammans med teologen Ola Sigurdson har To­
mas Axelson publicerat boken Film och religion: livs­
tolkning på vita duken (2005).
Föreläsningen visar med filmklipp exempel på fil­
mens språk som existentiellt tilltal utifrån aktuell
forskning om filmupplevelser som symbolisk re­
surs för individers självförståelse och syn på till­
varon.
Tomas är aktuell med en bok på Liber förlag: För­
tätade filmögonblick – Den rörliga bildens förmåga att
beröra (2014).
Therese Eriksson. Foto Maskrosbarn
stefan jonsson
therese eriksson
Tomas Axelson. Foto Hélene Sjöstrand
vibeke olsson falk
tillit mellan människor är en vik­
tig resurs som kan bidra till att skapa
lösningar på bland annat samhälls­
problem. Är tilliten lätt att rasera el­
Susanne Wallman Lundåsen.
ler är den i grund och botten stabil?
Foto Petter Strömberg
Påverkas människors tillit av fakto­
rer i omgivningen där de verkar och bor?
I boken Den svala svenska tilliten analyseras resultaten från
internationella studier men framför allt från en stor befolk­
ningsundersökning i 33 svenska kommuner.
Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt, jämförande
perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet.
Sega sociala strukturer har historiskt skapat en bred men
sval tillit i Sverige. Frågan är om den kan utmanas och för­
svagas av förändringsprocesser som märks främst på lokal
nivå och om dessa förändringar nödvändigtvis är av ondo.
susanne wallman lundåsen är docent i statsveten­
skap och verksam vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm
och vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskningsrapport­en
om tillit i Sverige är publicerad i en skriftserie från Studie­
förbundet Näringsliv och Samhälle – SNS.
är pastor och författare, uppväxt i Stockholm men numera bo­
satt i Hälsingland. Hon debuterade redan som tonåring med
romanerna Ulrike och kriget (1975) och Ulrike och freden (1976).
Vibeke Olssons litterära produktion omfattar numera ett tjugo­
tal böcker, däribland många historiska romaner.
2009 utkom Sågverksungen – den första av hittills fem böcker
i Svartviksserien. Böckernas handling tar sin början i det sena
1800-talets sågverksmiljö, i och omkring träpatronernas Sunds­
vall. I handlingens centrum står Bricken, elva år i den första
boken.
Genom Bricken och hennes familj får läsaren uppleva en om­
välvande epok i svensk historia underifrån eller kanske snarare
inifrån. Här möts väckelse och arbetarkamp; strejker och böne­
möten är lika självklara inslag i livet kring sågverken.
Böckerna om Bricken på Svartvik låter oss blicka in i en annan
tid, samtidigt som åtskilligt känns igen: Maktstrukturer skapar
ännu klyftor mellan människor – och även i vår tid finns de
som drömmer om ett bättre liv. Och måste inte den enskilda
människan alltid söka hopp och stöd i något större, utanför
och bortom det egna jaget?
Välkommen till ett spännande samtal med Vibeke Olsson!
Vibeke Olsson Falk. Foto Libris förlag