Proact och pedagogik

2015-08-29
Kunskap, lärande och
instruktörers arbete
Arlanda 150827
Håkan Hult
De gamla grekerna och det moderna
• Aristoteles kunskapskategorier
– Episteme
– Techne
– Fronesis
• Sokrates och Platon
– Majevtik
– Anamnes
• Instruktörens uppgift
1
2015-08-29
Ords betydelse och fokus i pedagogik
• Instruktör resp lärare
• Pedagogik:
– Läran om systematisk påverkan
– Läran om stöd för lärande
Vägen till målet
• Förevisa resp upptäcka
• Fel kan ibland vara ”rätt”
2
2015-08-29
Millers pyramid
Göra
Visa hur
Veta hur
Veta att
Kolbs lärcirkel
Konkret
Göra
Reflektera
Abstrakt
3
2015-08-29
Teorier om lärande – ett praktiskt
verktyg
•
•
•
•
Behaviourismen: Mål och mätbarhet
Kognitivismen: Biologisk, individuell
Pragmatismen: Nytta och att göra
Socialkonstruktivismen: Lära = att konstruera
kunskap, kontextens betydelse
• Variationsteorin: Vikten av variation
När sker lärande och när befästes det?
•
•
•
•
•
Se, höra, göra
Reflektion/återkoppling
Hellre baktung än framtung
Informera – förstå
SOLO-taxonomin och Utvidgat abstrakt
4
2015-08-29
Motivation
1 Motivation =
Målattraktivitet X Metodrelevans X
Uppnåendesannolikhet
2 Motivationen höjs om man får vara delaktig/
delägare
3 Rädsla, ångest och okunskap om målen leder
ofta till sänkt motivation
Fokus och mål
•
•
•
•
Simple – complicated – complex
Kropp – människa
Öva – pröva
Den enskilde kursdeltagaren eller teamet eller
kliniken
5
2015-08-29
Community of practice (Lave &
Wenger)
• Yrkesgemenskap där man delar mål, värden
och metoder
• Man ingår i flera communities of practice
• Identitetsskapande
• Novis och medlem, lära av varandra
• Legitimt perifert deltagande
Kulturer och kulturmöten
• Kvalitetssäkringskultur – kvalitetskultur:
– Exemplet sjukvård – universitet
– Exemplet MacDonalds – 3-stjärnig restaurang
6
2015-08-29
Metaforers och traditioners makt
•
•
•
•
AT-läkarbedömning
Två år basvetenskap
Sjuksköterskan som navet
Vikten av att instruktören har en uppfattning
om kulturen och styrande metaforer
Lärares och instruktörers utveckling
• Lärares utveckling
– Fokus på sig själv
– Fokus på ämnet/innehållet
– Fokus på den som ska lära sig
• Instruktörers utveckling
7
2015-08-29
Två roller (Stenfors-Hayes)
En bra lärare
- Förmedlar kunskap
- Svarar på frågor
- Fokuserar på
deltagarnas lärande
En bra klinisk handledare
- Visar hur man gör
- Delar med sig av hur
det är att vara läkare
- Stimulerar deltagarnas
utveckling
Simulering – en som-om-aktivitet
•
•
•
•
I ”som om” ligger möjligheter
Simulering är ibland det bästa vi har
Öva eller pröva?
Proacts pedagogiska grund är ”aktivt lärande”.
Vad betyder det?
• Vad innebär det att Proact använder
återkoppling i stället för debriefing?
• Vet vi att simulering ger effekt?
8
2015-08-29
Simuleringsfunderingar
• Briefing: mål, förutsättningar, trygghet, vad
som behöver vetas inför simuleringen
• Om simulering ska ”gå fel” måste det finnas tid
för reflektion
• Debriefing:
– Som algoritm
– Målstyrd
– Laissez-faire
Minimera risken för glömska
• Minska risken för glömska genom:
– Mentala krokar (typ A-E)
– Embodied knowledge
– Kontextualisering
– Återkommande övningar
9
2015-08-29
Designa för lärande
• Tillit är grunden för vård & undervisning
• Delägarskap och att bli sedd viktigt för
motivation
• Sokrates majevtik
• Baktung snarare än framtung
• Återkoppling och reflektion
• Interaktion
10