Mini-Z™ Lamborghini C-1

01.40402LC
Ver 1.0
INSTRUKTIONSBOK
™
Mini-Z™ Lamborghini C-1
®
!
Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar köra! Tänk på säkerheten!
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 1
Art. no 01.40402LC
Inledning
1
Gratulerar till ditt val av Mini-Z Lamborghini C-1. Vi hoppas att den ger dig mycket
nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken.
Vi visar i denna manual utrustning som är speciellt utprovad till just Mini-Z Lamborghini C-1, utrustning som i många fall är direkt avgörande för att du ska få en så
problemfri RC-tid som möjligt. Var också extra uppmärksam på de varningar vi tar
upp längre fram i instruktionsboken. Vi önskar dig mycket nöje och framgång med
din nya båt!
INDEX
KOM IGÅNG...................................... .....4
CHECKLISTA INFÖR KÖRNING ...............7
EFTER KÖRNING................................... .8
FUNKTIONER M.M. ...….…...................9
OPTIONDELAR......................................15
RESERVDELAR.......................…...........16
FELSÖKNING.........................................18
SÄKERHET.............................................19
2 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Packa upp
1:1
moment
1:1:1
Kartongens
innehåll
Sändarantenn
Sändare
Trailer/laddstation
Drivack
POWER ON
Model
oN.
POWER
ST.TRIM
TH.TRIM
ST.D/R
DIGITAL
PROPORTIO
NAL RADIO
Båt
CONTROL
SYSTEM
PERFEX
2x4 mm skruv
2x10 mm skruv
Dragkrok
Fäste dragkrok
Hylsnyckel
4/4.5 mm
moment
1:1:2
Kompletterande
utrustning
Grease
Skruvmejsel PH1 & PH2
Fett
Pincett
Alkaliska batterier AA (R6)
8 st till sändare
8 st till laddstation
09.6102
Pluspolen på sändar- och mottagarbat–
terier måste sticka ut minst 1.4 mm,
annars finns det risk att de inte når fram
till blecken med följden att radion slår av.
+
1.4 mm
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 3
Kom igång
2
Viktigt innan du startar
2:1
De modeller som vi erbjuder kräver en viss del vad gäller underhåll, ju bättre underhåll desto mer körglädje kommer du att ha av din modell! Försök att få in små rutiner gällande de
olika delarna av modellen så att du undviker att till exempel skruvar vibrerar loss efter en tids
körning.
Dags att köra
2:2
moment
2:2:1
Montering av
batterier
1
Ta bort
batterilocket.
2
Sätt i 8 AAbatterier.
3
Sätt tillbaka
locket.
Var noga med att montera batterierna med rätt polaritet. Använd inte batterier
av olika typ. Skadade batterier ska givetvis inte användas.
4
4 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
moment
2:2:2
Ladda drivacken.
Koppla in batteriet i laddstationen.
Tryck på laddknappen i tre minuter.
Laddindikatorlampan lyser under hela
tiden knappen trycks ned. Om batteriet
blir varmt innan tre minuter har passerat
ska du avsluta laddningen, batteriet är
då fullt.
Ersätt batterierna i laddstationen
ungefär var 10:e laddning.
Ladda aldrig ett driv-ack flera gånger efter varandra utan att köra båten mellan.
Batteriet överladdas och skadas.
moment
2:2:3
Montera batteri
i båten
- Skjut fram
"luftintagen" för att
lossa överdelen.
- Ta bort tätningsluckorna.
- Koppla ihop kablarna
till driv-ack och Rxenheten.
- Montera tätningsluckorna (3 stycken).
*framåt*
Lägg kabeln
som bilden
visar.
Montera överdelen på
skrovet. Passa in och
skjut bak "luftintagen"
för att säkra överdelen.
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 5
moment
2:2:3
Höger
Vänster
Grundjustering
av styrning
Vänster
Höger
POWER ON
M odel o.
N KT-3
POWER
ST.TRIM
TH.TRIM
ST.D/R
Justera med trimknappen för styrningen så att rodret står rakt när sändarens styrreglage
står i neutralläge. För att få modellen att gå precis rakt behöver du justera detta igen när
du kör din modell.
moment
2:2:5
Grundjustering
av gas
Om motorn
roterar i
neutralläge
justeras det med
trimknappen till
den stannar.
POWER ON
Model
Innan du startar ska du se till
att inget eller ingen kommer åt
båtens rörliga delar. Personer
med långt hår bör ha detta
uppsatt då det lätt kan trassla in
sig i propeller eller drivaxlar.
oN.
POWER
ST.TRIM
ST.D/R
TH.TRIM
POWER
DIGITAL
PROPORTIO
NAL RADIO
CONTROL
SYSTEM
PERFEX
Broms
ST.TRIM
TH.TRIM
Back
Gas
Neutral
Propellerna ska stå stilla i
neutralläge.
moment
2:2:6
Stänga av
1
3
2
POWER ON
M odel
o.
N KT-3
ST.D/R
Stäng först
därefter av
sändaren!
Dra isär batterikontakterna.
Lämna båten öppen så att
eventuell fukt kan torka ur
ordentligt ur skrovet.
6 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
3
Checklista inför varje körning
När du skall köra din modell är det bra om du har följande punkter som en rutin innan du sätter
igång.
Kontrollera att:
- Alla skruvar och muttrar sitter fast och är åtdragna.
- Alla rörliga delar kan röra sig fritt utan att vare sig gå för trögt eller för lätt.
- Batterier i sändare och mottagare inte är urladdade.
- Slangar är hela.
- Ingen annan använder din frekvens.
- Inga små barn och djur finns i närheten där du skall köra.
- Båten svarar på sändarens kommandon.
- Att alla servon rör sig som de ska samt att de rör sig i rätt riktning. De ska heller inte "stånga",
det vill säga något tar emot utan att ha nått ändläget.
Gör du en snabb kontroll av dessa punkter inför varje körning kommer din modell att fungera
väl och körningen kommer förhoppningsvis kunna ske utan några missöden.
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 7
Efter körning
4
4:1
Kontroll och justeringar
Listan nedan visar ett antal punkter som är bra att kontrollera när du kört klart din modell för
dagen.
- Kontrollera att alla skruvar sitter fast.
- Om du har kört i salt eller bräckt vatten är det bra att skölja av båten med sötvatten för att
förhindra korrosion och beläggningar.
- Blås gärna ur allt vatten ur kylslangar så att inga beläggningar bildas.
- Kontrollera att inga delar är trasiga. De skall i så fall bytas ut.
- Torka av båten. Lossa luckor och låt eventuell fukt torka ordentligt ur skrovet.
4:2
Rengöring
Både invändigt och utvändigt kan lite T-röd på en
trasa användas. Undvik dock att använda T-röd på
dekalerna! Använd istället vatten om det sitter smuts
på dem.
8 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Funktioner, justeringar och underhåll
5
5:1
Knappar för servoreversering
Sändarens ingående delar
Antenn
Strömbrytare
Reversering för
styrservo
Reversering för
gasservo
Styrreglage
Normal
Batteriindikator
POWER ON
M ode
l NK
Reverserad
oT .-3
POWER
ST.TRIM
ST.D/R
Gasreglage
DIGITAL
PROPO
RTIONAL
RADIO CO
NTROL
SYSTEM
PER
FEX KT-
Lock till batterilåda
TH.TRIM
Trimknapp
för gasreglage
3
Trimknapp för
styrreglage
Justerknapp för
styrservoutslag
(Dual Rate)
Sändarkristall
Låt aldrig batterierna i sändaren ta helt slut. Byt batterier när indikatorlampan
blinkar. Du kommer då att tappa kontrollen på din båt vilket kan resultera i både
materiella skador och personskador. Så fort den gröna lampan slutar lysa skall du
byta ut eller ladda (om du har laddningsbara batterier) batterierna i sändaren.
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 9
5:1
forts.
Justering av styrutslag
(Dual Rate)
Styrutslaget blir mindre.
Mindre
styrutslag
Mer
styrutslag
Styrutslaget blir större.
Justeringsratt till
Dual Rate
5:2
Skrovets ingående delar
Lucka
Täcklock bak
Täcklock
mitten
Antenn
Täcklock fram
Motor
Styrservo
Mottagarkristall
FM 27 MHz
Skrov
Batterilock
laddstation
Laddkontakt
Hjul
Laddstation
Stödhjul
10 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Laddindikator
Laddknapp
Förvaring
5:3
När du skall förvara din båt under en längre period rekommenderar vi att du gör följande:
- Skölj av båten med sötvatten om du kört i salt eller bräckt vatten.
- Ta ur alla batterier ur sändare, modell och laddstation. Batterierna kan i värsta fall börja läcka under
tiden båten förvaras.
- Rengör din modell grundligt. Det är mycket roligare att börja köra den nästa gång om den är ren
och fin.
Justeringar
5:4
moment
5:4:1
Drevvinkel
Båtens anfallvinkel i vattnet kan ändras genom att ändra drevvinkeln.
Drevvinkel
Justera genom att lossa
på denna skruv. Dra
åt igen när vinkeln är
ändrad.
0
膋
Anfallvinkel
Fart
Höjer
bogenl
Högre
Acceler- Tålighet mot
ation
sjö (vågor)
0膋
-10膋
Bättre
膋
Hög
-10
moment
5:4:2
Byta propeller
Håll fast propellaraxeln
medan du lossar muttern
med mutternyckeln.
4.5mm
Observera
riktningen!
4 mm
Mutternyckel
4/4.5 mm
Observera
riktningen!
M2-mutter
(plast)
Dra åt.
Lossa.
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 11
moment
5:4:3
Byta
propelleraxel
Applicera fett på propelleraxeln
efter var 10:e körning.
Håll fast propellaraxeln
medan du lossar muttern med
mutternyckeln.
Propelleraxel.
2mm Mutter
1
2mm
Lossa skruven för att
få bort drevet.
moment
5:4:4
Byta drivaxel
Lossa drevet enligt punkten ovan för att få ut drivaxeln.
Axelkoppling
0.5mm
Drivaxel
0.5mm
12 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
moment
5:4:5
Byta motor
Motor
Koppla motorkablar
enligt illustration.
2 x 5mm
Röd
Grön
2 x 5mm TP Skruv
2
moment
5:4:5
Byta RC-enhet
2 x 5mm TP Skruv
4
2 x 5mm
2 x 5mm
2 x 8mm
2 x 8mm Skruv
1
1.7 x 7mm
Skruv
1
1.7 x 7mm
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 13
moment
5:4:6
Byta trimplan
Vinkel
trimplan
Montera andra trimplan
för att ändra båtens
anfallsvinkel i vattnet.
-3
0
Anfallsvinkel
Höjer
bogenl
Fart
Tålighet mot
sjö (vågor)
Högre
+3
Hög
+6
+9
/ 0膋苍镴醮
Sätt in trimplanet hela
vägen så att det inte blir
något "steg".
moment
5:4:7
Mini-Z
Overland
En Mini-Z Overland kan användas som dragbil till din båt. Montera bara
dragkroken som följer med båten.
2 x 4mm F/H Skruv
2
2 x 10mm TP Skruv
1
Montera bort
stödhjulet.
2 x 4mm
2 x 10mm
Dragkrok.
Fäste dragkrok.
14 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Optiondelar och tillbehör
6
6:1
Optiondelar
/ オプションパーツ
No.
Benämning
Trimplan Set
BMW01 Trim Tab Set (Mini-Z Boat)
Propellerset
BMW02 Propeller Set (Mini-Z Boat)
BMW03 AQUASPEED Mini-Z Motor
SMC01-LS17
SMC01-LS18
SMC01-TG30
SMC01-TM43
SMC02-LC40
MZW33-15
MZW105
PRW03
BL / R
AQUASPEED Mini-Z Motor
Scale Marine Collection (LIGIER No.17)
Scale Marine Collection (LIGIER No.17)
Scale Marine Collection (LIGIER No.18)
Scale Marine Collection (LIGIER No.18)
Scale Marine Collection (TRUST No.30)
Scale Marine Collection (TRUST No.30)
Scale Marine Collection (TAMOIL No.43)
Scale Marine Collection (TAMOIL No.43)
Scale Marine Collection (Lamborghini No.40)
Scale Marine Collection (Lamborghini No.40)
Antenn special 150 mm
Shape Memory Antenna (Mini-Z Racer)
Startsignal
Start Signal
Färgad mottagarantenn blå/röd.
Color Antenna (RX · Blue / Red)
Beskrivning
Set med 4 st. För justering av anfallsvinkel i vattnet.
Set of 4types. For running posture adjustment.
4 typer av propellrar.
4type of propellers including the standard type. Total 8pcs
Optionmotor med klös!
High-speed motor.
Displaymodel i displaylåda.
Display Model in a clear case. Formula Boat type.
Displaymodel i displaylåda.
Display Model in a clear case. Formula Boat type.
Displaymodel i displaylåda.
Display Model in a clear case. Formula Boat type.
Displaymodel i displaylåda.
Display Model in a clear case. Formula Boat type.
Displaymodel i displaylåda.
Display Model in a clear case. Catamaran Type.
Antenn som håller formen exrta bra.
This antenna hardly be bent when the car crashes or rolls over. (1 piece)
Perfekt för race!
It's the most suitable for a race. Astart is signed by the electronic sound and the three-color LED.
Färgad atenn.
Brightly colored receiver antennas. 2pcs
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 15
Reservdelar
7
7:1
Skrov
No.
AG30
Benämning
Antenna för radio
Antenna for KT-5
kanal 1-12
AZW206-01~12 Kristallset
BET Band Crystal Set
Motor(Mini-Z Boat)
Motor(Mini-Z Boat)
Servodrev
BM05-1 Servo Gearsats
Set (Mini-Z Boat)
Potentiometer
BM05-2 Potentiometer (Mini-Z Boat)
Rx-enhet
BM06B Rx Unit (Mini-Z Boat)
Laddstation (trailer)
BM07 Charger Trailer (Mini-Z Boat)
Flytblock
BM10 Float (Mini-Z Boat)
BM02
No.
Benämning
BM11
Catamaran skrov
Catamaran Hull Set (Unpainted)
BM12
BM13
BM15
BM18
MZ10
MZH104C Fälg
Classic Wheel Set
MZT100C-F Däck trailer
71303
16 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Servohus
Servo Case Set
Axel-set
Shaft Set
Roderfäste
Rudder Bracket
Skruv-set
Screw Set
Antenn
Antenna
Classic Tire Set
6V-150mAhNi-MH Batteri
6V-150mAhNi-MH Battery
Sprängskiss 01.40402LC - Mini-Z
Lamborghini C-1 CAT
※
BM11
※
BM11
15 mm
※
BM11
※
BM11
BM18
2x8mm
BM02
※
BM12
MZ10
BM18
2x5mmTP
※
BM12
AZW206-01~12
BM13
BM05-2
BM06B
※
BM12
BM06B
BM06B
BM18
2x5mm
BM05-1
※
BM12
※
BM11
BM18
1.7x7mm
※
BM10
BM11
※
BM15
※
BM18
2x5mmTP
※
BM11
BM13
※… SMC02-LC40
BM07
BM18
2x5mmTP
※
BM15
※
BM15
※
BM18
2mm ※
BM15
※
BM15
※
BM13
BM07
※
BM15
※
BM11
※
BM11
※
BM13
※
BM12
BM07
BM07
BM07
BM07
BM07
BM07
MZH104C
BM07
BM07
BM07
BM07
MZH104C
BM07
MZT100C-F
BM07
MZT100C-F
BM07
BM07
BM07
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 17
8
Felsökning
Symptom
Trolig orsak
Lösning
Modellen rör sig inte.
Batteriet är oladdat.
Strömbrytaren på modellen eller
sändaren är avslagen.
Ladda batteriet.
Kontrollera att de är påslagna.
Dålig eller ingen kontroll på
modellen.
Sändarens antenn är inte
utdragen helt.
Någon annan använder samma
sändar-frekvens som du.
Batterierna i sändare eller båt
börjar bli urladdade.
Sjögräs eller annat skräp kan ha
fastnat i propeller, propelleraxel
eller på rodret.
Dra ut antennen.
18 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat
Byt frekvens.
Byt batterier i sändaren eller
ladda batteriet i båten.
Kontrollera och rensa.
Säkerhet
9
Hantera verktyg med stor
försiktighet.
Läs alltid igenom hela
manualen innan du börjar
använda din modell.
Kontrollera att du monterar
i batterier med rätt polaritet.
Använd inte gamla batterier
eller batterier av olika typ.
Kör aldrig i farleder
eller nära badplatser
med din modell.
Nej!
Håll smådelar och bränsle borta
från små barn.
Motor och batteri blir mycket
heta under och direkt efter
körning. Risk för brännskada.
Var rädd om dina kamrater!
Vifta inte med sändarens
antenn.
Simma ALDRIG ut
och hämta din båt.
Du kan i värsta fall
bli påkörd av en
annan motorbåt.
Montera aldrig isär batterier.
De kan kortslutas med
explosionsrisk som följd.
Kontrollera alltid
att du inte kör på
samma frekvens som
någon annan. Risk för
både material- och
personskada.
Kör inte båten i för
stark vind eller för
höga vågor.
Förvara inte din modell i
direkt solljus.
Montera alltid på
Ladda alltid acken på icke brännbart underlag.
Lämna aldrig acken obevakad under laddning!
Mini-Z Lamborghini C1 Cat — 19
I din butik finner du OptionParts och reservdelar samt extra tillbehör.
Ring gärna och försäkra dig om att just den del du söker finns på lager
Butik
Säljare
Telefon
®
20 — Mini-Z Lamborghini C1 Cat