Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
som är folkbokförd inom Västerviks kommun.


Ansöker för första gången (har inte
haft parkeringstillstånd tidigare)
Ansöker om förlängning av tidigare beviljat
parkeringstillstånd.
För att ansökan skall kunna behandlas fordras att leg. läkare fyllt i sidan 3.
Om Ni tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig bifoga kopia av tillståndet.
Handläggningstiden är ca 3-4 veckor.
1. Sökande (alltid den rörelsehindrade)
Fullständigt namn (tilltalsnamnet understruket)
Personnummer
Bostadsadress
Arbetsadress
Telefon bostaden
Telefon arbetet


2. Har Ni körkort?
3. Avser Ni att själv köra bil?
Ja
Ja


Nej
Nej
4. Annan person än sökande kommer att köra (ifylls om föregående fråga besvarats med nej)
Namn
Postadress
Anknytning till sökande:
 maka/make
 förälder
 barn
5. Behöver Ni fordonet till och från arbetet?
6. Behöver Ni fordonet i arbetet?
 sammanboende
 Ja
 Ja
 annan person
 Nej
 Nej
6. Ange varför Ni anser Er vara i behov av ett parkeringstillstånd (kan även anges i bilaga)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Vi kontaktar Dig när ansökan är beviljad och kommer då att
begära in nytaget fotografi om inte detta redan finns hos oss. Vill
Du skicka in fotografi med ansökan i stället går det bra. Vid avslag
skickas fotografiet tillbaka.
Ni kontaktas när tillståndet är beviljat och klart. Det hämtas på
Lunnargatan 1 - Västervik Miljö & Energi AB och det gamla
tillståndet lämnas tillbaka vid detta tillfälle.
Ort och datum
Underskrift
.......................................................................
..................................................................................
ANSÖKAN SKICKAS TILL:
BESÖKSADRESS:
TELEFON/E-POST:
Västervik Miljö & Energi AB
PRH - Monica Johansson
Box 25
593 21 VÄSTERVIK
Västervik Miljö & Energi AB Kundservice : 0490-257050
Lunnargatan 1
E-post: [email protected]
593 62 VÄSTERVIK
Kommunens noteringar/remissanteckningar:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd
Upplysningar till vederbörande läkare. Ytterligare information lämnas av trafikavdelningen.
a) Parkeringstillstånd kan meddelas
gravt rörelsehindrad person som
anses lida av sådana utpräglade
gångsvårigheter, att denne svårligen
kan förflytta sig till och från fordon
inom rimligt gångavstånd från
parkeringsplatsen.
b) För rörelsehindrad som inte kör
bil själv ufärdas parkeringstillstånd
endast om särskilda skäl föreligger.
Sådana skäl kan vara att den
rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse
utanför fordonet.
c) Vid fall av psykiska problem,
t ex fobier såsom s k torgskräck,
eller om sökanden inte kan avlägsna sig från känd omgivning,
t ex bilen, utfärdas tillstånd
endast om läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärdar ett
intyg som utförligt beskriver
problemen och hur de påverkar
gångförmågan.
Uppgfiter om den undersökte
Namn
Personnummer
Intygsuppgifter baserade på:
 Besök av sökanden
 Uppgifter lämnade av sökanden
 Telefonkontakt med sökanden
 Journalanteckningar
 Kontakt med anhöriga
 Personlig kännedom sedan år ………………..
Diagnos
 Sjukdomen/skadan uppstod år ………………..
Utförlig beskrivning av rörelsehindrets karaktär och omfattning med hänsyn till sökandens möjligheter att gå.
(uttrycks med svenska begrepp)
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Uppfyller sökanden Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:166) om medicinska krav för innehav av körkort?
 JA

NEJ
Hur långt kan sökanden gå MED normala hjälpmedel och vila?
 300 m  200 m  100 m  mindre än 100 m
Är sökanden tvungen att använda
 käpp

 Ja




kryckkäpp
rullstol
rollator
annat hjälpmedel ………………………...
I de fall sökanden ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas ensam
medan föraren parkerar?
Nej
Om nej, varför? ……………………………………………………………………………….
Rörelsehindret beräknas bestå under
 < 6 mån
 6 mån – 1 år
Underskrift av leg. Läkare
 1 år – 2 år
 > 2 år
Namnförtydligande
....................................................................................................................................................................
Adress
Telefon
Datum
Allmänna upplysningar
 Systemet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för att underlätta för
personer med gångsvårigheter att parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad
som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.

♦
♦
♦
Tillståndet gäller på
Allmän parkeringsplats
Parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade
Gata, väg etc där det enligt den lokala trafikföreskriften är förbjudet att parkera
(Parkeringsförbud)

♦
♦
♦
Tillståndet gäller inte
På privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det
Där det är förbjudet att stanna
I zoner för visst ändamål, t ex lastzon, taxizon, vändzon
 Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det beviljade
tillståndet.
 Den som kör en rörelsehindrad person får, utan tillstånd, stanna där vägmärke
visar att det är stopp- eller parkeringsförbud för att hjälpa till med av- eller
påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Föraren måste vara uppmärksam så att
fordonet inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Man får inte stanna längre än
vad som är absolut nödvändigt.
 Ansökan görs i den kommun där sökanden är folkbokförd.
Vill Du veta mer?
Vänd Dig till Kundservice VMEAB, telefon : 0490-257050.