Älmhult-Markaryd 9651 juni 2015

SBO-NYTT
Information från Älmhult-Markaryd skogsbruksområde juni 2015
Tankar från en förtroenderådsmedlem
Jag började att överta del av min fastighet när den första
stora generationsskiftetenvågen började 1981-1982
och då taxeringsvärden for iväg. Fokus på överlåtaren
var att inte betala för mycket skatt vid överlåtelsen,
kanske var det också angeläget att föra gården vidare
inom släkten. Det stora intresse som fanns för jordoch skogsbruk bland unga, gjorde att lantbruk och
skogsskolornas klasser var fulltaliga. Intresset för att
driva jordbruket var kanske lite större än skogen, men
i takt med att åren går så förändras också förutsättningarna. När jag började mitt vägval till studier var
funderingen lantbruk eller skog, men blev lantbruk och
med Alnarp som slutstation vilket jag inte ångrat. Då
intresset för ekonomi tilltalade mig så sökte jag arbete
på dåvarande Driftsbyrån vilket idag är LRF Konsult,
där jag sedan är och varit i över 30 år och kombinerat
arbetet på gården med djurproduktion och skog, vilket
som varit till nytta att omsätta det praktiska i rollen
som rådgivare. I samband med att halva fastigheten
togs över var valet naturligt att gå med i Södra, det var
nästan i samma veva som stora förändringar skedde,
Södra var på väg att ”försvinna” och kapitaltillskott
skulle ske bland medlemmarna, valet att inte vara
med var inte aktuellt. Då min far var med i VirestadRyds sbo förtroenderåd kom jag in som suppleant,
och sedan hunnit med 5-6 ändringar och medverkan
fram till vårt nuvarande sbo Älmhult Markaryd där jag
också finns med i förtroenderådet.
Under dessa år med förändringar har mycket skett.
Rådgivningen inom skogsbruket är inte bestående,
allting ändras efter att nya forskningsrön kommer och
människors sätt att påverka, likaväl som de så kallade
klimatförändringarna. Vi lever och brukar våra fastigheter under en kort period, och får sålunda kanske
aldrig svar på vad vi vill med vårt skogsbruk. Påverkan
har alltid funnits vad gäller klimat och människor och
det kan vi hjälpas åt med att förvalta ändra och upplysa om för att på bästa sätt förvalta våra skogsfastigheter. Ser vi tillbaka så gäller att var något förnuftig,
kanske göra något mitt emellan, men att aldrig göra
något i skogen har inte lönat sig. Då jag är intresserad
av jakt och viltvård så vistas jag ute i skogen och på
markerna på fritiden när tillfälle ges och det upptäcks
alltid något som kanske bör åtgärdas. Något skogsdike
som bör underhållas, planerade åtgärder i skogen –
röjning, gallring eller kanske någon extra förbättring
i vägnätet. Efterförfrågan så i år har jag till exempel
gjort askåterföring och förhoppningsvis kanske kan se
någon ny händelse i skogen framöver vad som händer
med. Jag tror att det gynnar både skog och växtligheten
för det vilda!
Under mina år som jag arbetat med rådgivning så får
man frågor om vad man tycker, exempelvis vad ska
jag satsa på? Fokus för skogsägaren finns oftast på
”timmerskogen”, vad kan jag få ut? Är det bra pris?
Vad blir skatten? Men den efterföljande investering av
”skörden” i plantering, röjning och skogliga åtgärder.
Kanske en förbättrad skogsbilväg bäddar för att en ny
intresserad skogsägare tar över det som förvaltats. Det
blir alltid också något över, för att kanske ta en längre
tripp och se skogen i norr eller ett annat land och/
eller vad nu intresset finns. Idag med nuvarande priser
kanske man tycker att gallringen ger för ”dåligt”,
priser som producent kan vi oftast inte påverka, men
med Södras system, att om industrin går bra så kan
jag även få ett bra netto i värdetillväxten med utdelning och efterlikvid.
Som säkerhetsombud i Södra har jag också haft
möjlighet att hjälpa till att leda kurser i motorsågskörkort, som jag anser är en bra investering i säkerhet.
Kursdeltagarna som varit med har haft varierande
bakgrund och erfarenhet men jag tror ändå att de som
arbetat i egen skog och professionellt har haft utbyte
tillsammans med deltagarna i utbildningen, för att öka
sitt säkerhetstänk.
Snart ännu en virkessäsong till ända, vinterns blåst
som vi aldrig tycks bli av med fortsätter in i sommaren. Nu väntar vi på att samla krafterna inför nya
utmaningar. Många har kanske varit på skogsmässan
Elmia och fått nya idéer, tagit något nytt med sig hem
i sina tankar eller tittat på någon teknikmaskin som
man funderar att investera. Sommaren ger tid att
samla krafter och lite andra aktiviteter.
Tillsammans med andra föreningar i Härlunda ska vi
igen efter några års uppehåll fylla på förråden med kol.
Den 4-5 juli ska vi resa vår kolmila och den 8 juli tänds
den, till vilken även Södra varit med och levererat ved.
Volymen som vi räknar med att kola blir som tidigare
cirka 80 kubikmeter och det tar tre veckors tid innan
den kolat ut. Möjligheten att titta på detta hantverk
finns under hela juli månad.
Har ni tips på skoglig aktivitet, viktiga frågor som är
aktuella, så ordnar vi en så kallad byaträff. Ta kontakt
med någon i förtroenderådet, samla ihop lite grannar
så kommer vi och hjälper er.
Med önskan om en trevlig sommar!
Södras medlemmar får dela på
553 MSEK i utdelning
Stämman beslutade om en vinstutdelning om 553 MSEK
bestående av utdelning på insatskapitalet med 6 procent
(170 MSEK), 8 procent på virkesleveranserna (324 MSEK)
och insatsemission om 5 procent på inbetalt insatskapital
per 31 december 2014 (60 MSEK). Samtidigt beslutades
om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 7,7 procent
om 10 MSEK.
Ny ordförande
Lena Ek valdes till ny ordförande på stämman. Lena Ek
lämnar nu även sin plats i riksdagen. Sedan tidigare
har hon meddelat hon att hon lämnar posten som vice
ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Hans Berggren
valdes som ny ledamot i styrelsen. Förutom Christer
Segerstéen lämnade även Anders Grennborg och Caroline
Sundewall styrelsen.
Bengt Martinsson
Älmhult-Markaryd sbo
Besök Skogsägarnätet, skog.sodra.com och lär känna
Södras nya styrelserepresentanter.
Södra stärker timmererbjudandet
Forskning och utveckling
Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran
med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m³fub).
Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på
20 kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering.
Den långsiktiga forskningen för den skogliga verksamheten kräver framtidstro och stabil finansiering. Utan
forskning och utveckling stryps Södras möjligheter att
utveckla ett hållbart och lönsamt skogsbruk och skogsindustri. Södras föreningsstyrelse har därför beslutat att
tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner
kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell
verksamhet i södra Sverige.
Södra expanderar
Nu investerar vi över fem miljarder i våra tre massabruk.
Utbyggnaderna är viktiga delar i Södras strategi och en
förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Besök,
www.sodra.com och Expansion Södra för att läsa mer och
kika på Expansion Södrafilmen.
Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan –
Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din
skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna
med att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna
skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen
möjliggör för dig som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan efter
utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade
beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk.
Verktyget är också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare att
hantera dokumentation av skogliga åtgärder.
Flåboda plantskola
blir fossilfritt
För tre år sedan påbörjades arbetet
att ställa om Södras plantskola i
Flåboda till fossil drift. En investering
som nu går i mål, med pannor som
eldas med vegetabiliska oljor, fyra
pelletspannor som värmer upp växthusen, grön el som köps internt inom
Södra och produceras vid Södras
massabruk och fordon som går på
fossilfri diesel, HVO. Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd
till fossilfri drift. Under 2016 går även
Södras plantskola i Falkenberg över
till helt fossilfri drift.
Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan upprättad av
Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten
behöver du anmäla ditt intresse via Skogsägarnätet, skog.sodra.com eller
kontakta Södras medlemsservice på [email protected] eller
ring 0470-891 00.
De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i appen
Skogsägare.
Ökad försäljning
av tallplantor
Totalt kommer Södra i år att leverera
3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt
två miljoner mer än när det var som
sämst. Under fem års tid har Södra
starkt engagerat sig i frågan om
att öka tallandelen i de sydsvenska
skogarna. Resultat från förra årets
älgbetesinventering visar att tallmarkerna beskogas på ett dåligt sätt
eller med fel trädslag. I dag är 20
procent av marken tallmark, medan
endast 10 procent föryngras med
tall. För något år sedan var plantförsäljningen av tall nere på 5 procent.
För att åstadkomma en förändring
när det gäller tallandelen har Södra
engagerat sig på många olika sätt,
till exempel i viltförvaltning, Mera
tall projekt, Viltstammar i Balans och
framför allt i älgbetesinventeringen
(ÄBIN).
Södraskolan erbjuder ny kurs:
Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar den nya redigeringsfunktionen. Den
nya kursen kommer att visa hur du kan arbeta med din skogsbruksplan
digitalt. Förutom genomgång av verktygen i mobiltelefon och på webb
ges en översikt av övergripande information och användarstöd. Kursen
går bland annat igenom temakartor, utsökning av åtgärdsbehov med
hjälp av avdelningsfilter samt redigering i plan och karta.
Din intresseanmälan kan du göra redan idag, anmäl dig på http://
skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning ”Kurs i planens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som finns på Skogsägarnätet under
Mina sidor.
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Sök sponsring för lokala natur- och kulturvårdsprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att sponsra lokala kulturprojekt
för att stödja olika former av kultur- och naturvårdsinsatser. Södra har
avsatt drygt 1 miljon kronor i syfte att stödja insatser i kultur och naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena
tilldelas är baserat på områdets storlek, som mest har ett förtroenderåd
60 000 kronor att fördela och som lägst 20 000 kronor. Pengarna får fördelas
i poster om minst 1 000 kronor per projekt och förtroenderåden beslutar
vilka projekt de önskar ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller önskar du mer information om detta?
Kontakta ditt lokala förtroenderåd.
Kontaktinformation
Ljungby verksamhetsområde, Garvaren, 341 60 Ljungby
Henrik Nordlund, områdeschef
Johnny Yngvesson, produktionsledare
Samuel Blomgren, skogsvårdsledare
Magnus Göransson, skogsinspektor
Tomas Axelsson, skogsinspektor
Leif Bojestig, skogsinspektor
Johnny Ekedahl, skogsinspektor
Sven Karlsson, skogsinspektor
Sofie Petersson, skogsinspektor
Jan Kristensson, skogsinspektor Hanna Nilsson, skogsinspektor, vikarie
010-471 60 60
010-471 60 61
010-471 60 62
010-471 60 63
010-471 60 64
010-471 60 65
010-471 60 67
010-471 60 68
010-471 60 69
010-471 60 72
010-471 60 48
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Roger Johansson, ordförande
Anders Svensson, vice ordförande
070-996 64 24
073-442 53 47
[email protected]
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00
0470-891 00
[email protected]
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com