Ärende 29 - Karlskoga kommun

Ärende 29
Motion Bofors industrimuseum - En historieberättelse som försvann
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
Kultur- och föreningsnämnden
KFN § 67
2015-05-20
KFN 2014.0122
Motion Bofors industrimuseum - En historieberättelse
som försvann
Sammanfattning
Kultur och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en motion
gällande Bofors industrimuseum. Motionen innebär att Karlskoga kommun
skapar ett industrimuseum med gamla Bofors som grund men där resultat från
andra ”spinn off företag” kan visas upp.
Kultur- och föreningsförvaltningen har fört dialog med BAE systems och
Saab Dynamics för att utröna huruvida intresse finns att tillsammans med
kommunen utveckla/bygga upp ett industrimuseum, men fått svaret att inget
av företagen är beredda att bistå med resurser för ändamålet.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2015
Motion Bofors industrimuseum – en historieberättelse som försvann den 7
augusti 2014.
Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen Bofors industrimuseum, en historieberättelse som försvann.
Yrkanden
Margareta Rosberg (M) yrkar på bifall på motionen.
Kultur och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen Bofors industrimuseum, en historieberättelse som försvann.
Reservation
Margareta Rosberg (M), Rickard Eriksson (M) och Kristina Borén (KD)
reserverade sig mot beslutet.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Justerande
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
2015-05-07
KFN 2014.0122
Handläggare:
Annelie Henriksson
Svar på motion - Bofors industrimuseum, en
historieberättelse som försvann
Sammanfattning
Kultur och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en
motion gällande Bofors industrimuseum. Motionen innebär att Karlskoga
kommun skapar ett industrimuseum med gamla Bofors som grund men
där resultat från andra ”spinn off företag” kan visas upp.
Kultur- och föreningsförvaltningen har fört dialog med BAE systems och
Saab Dynamics för att utröna huruvida intresse finns att tillsammans med
kommunen utveckla/bygga upp ett industrimuseum, men fått svaret att
inget av företagen är beredda att bistå med resurser för ändamålet.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2015
Motion Bofors industrimuseum – en historieberättelse som försvann den
7 augusti 2014
Bakgrund
Bofors bruk har en historia som började 1646 med tillstånd från det
statliga verket Bergskollegium att anlägga järnbruk i Karlskoga. I slutet
av 1800-talet började man tillverka kanonämnen som såldes till
Finspångs bruk för färdigställande. Ganska snart byggde man ut
verkstäderna i Karlskoga och började själv tillverka kanoner. 1873 blev
bruket ett aktiebolag. Samhället Bofors växte upp kring fabriken. Butik,
bostäder, läkare, slaktare, skräddare och mycket annat sköttes av
Boforsbolaget. Karlskoga kommun kom att växa i skuggan av
Boforsbolaget med service till företaget. Med tiden blev AB Bofors den
dominerande arbetsplatsen i kommunen vilket den var ända in på 1970talet. Nuvarande Bofors Industrimuseum har varit inrymt i det gamla
stallet på Björkborns herrgård, men efter byggnationen av Mötesplats
Alfred Nobel är nu en del av museet inrymt i delar av gamla stallet samt i
en byggnad vid gårdsplanen kallad ”Veboa”.
Beskrivning av ärendet
Karlskoga har en industrihistoria värd att bevara. Idag finns Nobelmuseet
som berättar historien om Alfred Nobel och nobelprisens tillkomst,
Arbetarmuseet Gråbo som berättar arbetarnas historia med mera och så
finns delar av industrimuseet kvar, tillfälligt inhysta i Nobelmuseets
lokaler.
2 (2)
2015-05-07
Även om Bofors naturligtvis har en koppling till Alfred Nobel är
placeringen av museet inte optimal. Intresset för Nobelmuseet i
Karlskoga har de senaste åren ökat, inte minst på grund av Mötesplats
Alfred Nobel. Utrymmet har minskat för industrimuseet och ska
Karlskoga ha ett industrimuseum eller ett bruksmuseum krävs större
lokaler och för att bygga upp ett industrimuseum värt att tala om krävs
ytterligare resurser.
Kultur- och föreningsförvaltningen gjorde i samarbete med Gamla
brukspojkars klubb och länsmuseet under 2013 en djupare analys vad
gäller ett industrimuseum. Slutsatsen blev att idén med ett
industrimuseum är god men att det kräver mycket resurser.
I arbetet med att svara på motionen har BAE systems och Saab Dynamics
kontaktats för att undersöka om intresse föreligger att medverka till att
bygga upp ett industrimuseum eller bruksmuseum. I skriftligt svar från
kommunikationschefen på Saab Dynamics meddelar man att företaget
betraktar industrihistorien som viktig, men att man anser att det
industrimuseum som redan finns idag är tillräckligt. Saab Dynamics har
inte för avsikt att bidra med ytterligare resurser av något slag för
byggande av ett nytt eller större industrimuseum/bruksmuseum. Vd för
BAE Systems meddelar muntligt att ett intresse för industrimuseum
finns, men gör klart att företaget inte är beredd att bidra ekonomiskt till
ett industrimuseum/bruksmuseum. Som ensam part har Karlskoga
kommun inte resurser nog för att utveckla ett industrimuseum. De
resurser som finns för museiverksamhet bör satsas på de redan etablerade
muserna i kommunen, Alfred Nobels Björkborn och Arbetarmuseet
Gråbo.
Konsekvensbeskrivning
Kulturella konsekvenser
Om ett industrimuseum inte byggs blir Bofors historia, och därigenom en
del av Karlskogas historia inte synliggjord. Dock finns fortfarande
Arbetarmuseet Gråbo och Alfred Nobels Björkborn kvar som berättar
andra delar av historien. Däremot blir historiekontexten inte komplett,
vilket naturligtvis har sin inverkan på kulturarvet.
Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen Bofors industrimuseum, en historieberättelse som försvann.
Hans Lundell
Förvaltningschef
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Annelie Henriksson
Kommunarkivarie