Stockholm 2 juli Vaneo Capital Kvartalsbrev Q2

Stockholm 2 juli
Vaneo Capital Kvartalsbrev Q2 2015
Grekland och fortsatta valutasvängningar
Kvartal 2 avslutades med all fokus riktat mot Grekland och vad som
ske i början av juli med lån som ska betalas tillbaka och
folkomröstningen som Alexis Tsipras utlyst.
April började dock bra för aktiemarknaderna generellt men efter en
del svaga tillväxtsiffror i USA började förväntningarna på en
amerikansk räntehöjning flyttas fram i tiden vilket ledde till att
uppgången för dollarn bröts i slutat av april och en nedgång
inleddes. Dollarförstärkningen som började våren 2014, från ca 6,4 kr
till 8,8 kr som högst, har fått aktiemarknaderna att stiga då
exportbolagen fått draghjälp av en svagar e inhemsk valuta vilket
gynnat bland annat Europa och Japan. Detta gjorde att framförallt
Europas börser tappade mer än USA när nu dollarn sjönk.
I slutet av maj tog såpan Grekland helt över nyheterna och det har
hållit i sig sen dess och kommer nog att fo rtsätta göra det över
sommaren med uttalanden som både ger hopp och förtvivlan. Detta
har satt press på världens börser då osäkerhet är det värsta
marknaderna vet. Med dessa förutsättningar har förvaltningsteamet,
som över tid vill minska USA exponeringen till mer i Europa, valt att
göra denna övergång i små steg, först öka på svenska aktier för att
successivt allokera över mer medel till Europa i takt som krisen i
Grekland avtar. Detta då aktievärderingen är mer attraktiv i Europa
vs USA. Närmaste tiden kommer Grekland, valutasvängningarna och
konjunkturen att vara i fokus.
Under kvartal 2 har OMX30 tappat -7.6 % och Tysklands DAX-index 8,5% medan Dow Jones varit i stort sätt oförändrat, -0,8%.
Kronan har stärkts drygt +4.2% mot dollarna och varit oförändr ad mot
euron (+0,4%).
VANEO CAPITAL AB
BOX 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: [email protected]
ORG. NR: 556892-8328
Portföljförändringar i Vaneo I under Q2 2015
Vaneo I aktieportföljen tappade -6.03% i värde under Q2, att jämföra
med föregående kvartals uppgång på +6.24%. Den negativa
utvecklingen förklaras framförallt av en svag svensk börs (OMXS30 7.6%). Svenska börsen har i stort följt den europeiska börsen.
Osäkerheten kring Grekland var den främsta anledningen till att
Europeiska börsen utvecklades svagt andra kvartalet; Euro Stoxx 50
föll -7.4%.
Eftersom en stor del av avkastningen sedan start fram till utgången
första kvartalet kunde förklaras av en starkare dollar, beslöt vi oss för
att ta ner dollar exponeringen i portföljen. En annan anledning är att
värderingen av amerikanska börsen är h ögre än Europa. Vi säljer
hela innehavet i Google C och köper istället svenska ABB och
Gränges för att få lite verkstadsexponering i portföljen. Dollarn föll
mycket riktigt under juni (-2.7%), medan förändringen i EUR var
mindre (-1.6%).
Trots att banksektorn utvecklats negativt under framför allt juni
månad är vi fortsatt positiva till sektorn. Vi tog däremot beslutet att
ta ner bolagskoncentrationen i sektorn, varför vi adderade SEB
genom att sälja av för motsvarande svenska kronor i SHB. Vi passade
också på att sälja av halva innehavet i American Express för att
istället öka på med motsvarande andel i Citi Group, som ur
värderingssynpunkt ser bättre ut.
Vårt innehav i Telia sålde vi av helt till förmån för British Telecom som
vi anser har större tillväxtpotential. Med den förändringen
reducerades också valutakoncentrationen i portföljen genom att vi
med det förvärvet adderade GBP till övriga valutor (SEK, USD, EUR).
Avslutningsvis avvaktar vi utvecklingen i Grekland, för att när det
lugnat ner sig, allokera om i portföljen mot en större exponering mot
Euroland (EUR).
VANEO CAPITAL AB
BOX 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: [email protected]
ORG. NR: 556892-8328