Årsmötesprotokoll 2014 - Stockholms Bilsportförbund

Sid 1 (4)
Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds
Årsmöte 2015-02-17
Plats: Scandic Hotell, Kungens Kurva.
Närvarande:
21 st ombud med totalt 49 röster, SDF-representant, sportgrensansvariga, medaljörer och inbjudna
gäster. Totalt ca 60 st.
Presentation och prisutdelningar
Kl.18:30
Mötet inleddes med att Jöran Pettersson t.f. ordförande i styrelsen, hälsade alla välkomna och då
speciellt Thomas Jansson, SBF förbundsdirektör till Stockholms BF:s årsmöte för verksamhetsåret 2014.
Thomas Jansson höll därefter ett trevligt anförande och bl. a redogjorde för året som gått samt
kommande satsningar och nyheter inför 2015.
Vad Förbundsstyrelsen håller på med just nu.
Vison 2020 (2016 – 2020) Värdegrund: Action, Glädje, Säkerhet.
Fler, Mer Attraktivt, Ansvarstagande.
Rekrytering - Hur blir vi fler?
Presenterade även organisationen på kansliet.
Programkontor, koordinera SBF’s rättigheter
Fair Race – Speciellt gällande sociala medier
Ungdomsintegrering: Funktionärslandslaget, Adjungeringar, Ungdomsintegreringsprojekt
Regelgruppen: Enkla, förtydliga, …
SBF Play – nu för 3:e året
Exempel: 67 500 tittare på NGK Masters 2014
Kent Lundmark presenterade Andreas Eriksson, styrelsens ”önskegäst” sedan ett antal år:
Därefter gjorde Andreas, Teamchef Oldsbergs MSC, höll en presentation om sin verksamhet…
Historia: 1991 fick jag mitt 1: pris som 17’åring i Folkrace av Stockholms BF.
När han var 15 år började han att tävla i FR.
Från 1991 till 2004 efter att stort antal tävlingar började Anderas med Rally med ambition att bli
världsmästare.
Fortsatte även som mentor (Top-Driver) i Rally.
Besökte Rallycross EM i Höljes, 20 000 åskådare.
Började även åka Rallycross med att tävla i Pikés Peaks i USA.
2009 Började jobba med Ford – X-games.
Rallycross EM blev fort Rallycross VM.
Mål: Föraren ska vara i focus!
Andreas förärades StBF’s standar och blommor.
T.f. Ordföranden Jöran Pettersson presenterade därefter de närvarande från styrelsen inkl. sig själv,
Kenta Lundmark, vice ordförande; Håkan Kujahn, sekreterare; Janne Lönnmark, kassör; Anne Catherine
Rosén, styrelseledamot och Jonna Eson-Brådhe, Adj. Ungdom. Vidare även de närvarande SGAna – Bill
Södermark, Miljö+CK+webmaster; Ricki Hillesjö, FR; Fredrik Wakman FR, Kenta Lundmark RC,
Christofer Lindberg KA, Janne Lönnmark RA, Jöran Pettersson RY, Bosse Svensson, RY; (Håkan
Kujahn, RY); (Jonna Eson-Brådhe, Ungdomskommittén); Andreas Broberg, Ungdom; Thomas Bergelin,
Säkerhet samt Kjell Svedin, Valberedningens ordförande.
Så hade turen kommit till utdelning av Årets Ungdom och Årets Funktionär/Ledare. Dessa utmärkelser på
vardera 5.000.- + diplom och blommor gick till:
Tim Zettergren, Waxholms MK – Årets Ungdom
Åke Trygg, Haninge MK - Årets Funktionär/Ledare
Prisutdelningen inleddes med att Jöran omnämnde Alexander Hagberg, MHF Skarpnäck, som under 2015 blev
världsmästare i Radiostyrd Bilsport.
Dags sedan för prisutdelning av DM-medaljer och blommor i Rally och Karting. De medaljörer som inte var
närvarande kommer att få sin medalj vid senare tillfälle.
Kristoffer Lindberg lämnar StBF för att bli sekreterare i SBF’s KA-utskott och fick blommor och en kram av Jonna.
***********************
Protokoll 2015.docx
2015-02-17
STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Sid 2 (4)
Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2014
§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden Jöran Pettersson öppnade årsmötet och hälsade de närvarande klubbarnas representanter,
inbjudna gäster och övriga, ännu en gång välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnades
kl. 19.35.
§ 2
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Håkan Kujahn förrättade upprop av klubbarnas representanter och röstlängden fastställdes till 49 röster,
fördelade på 14 klubbar. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
§ 3
Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.
§ 4
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§ 5
Val av ordförande för mötet
Thomas Jansson, SBF förbundsdirektör, valdes att leda kvällens förhandlingar.
§ 6
Val av sekreterare för mötet
Håkan Kujahn valdes till sekreterare för kvällens möte.
§ 7
Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kim Lindgren MHF Skarpnäck och Gunilla Hedström
SBK.
§ 8
SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2014
Ordföranden gick sida för sida igenom verksamhetsberättelsen. Några smärre justeringar noterades.
Sid 7: Kjula Dragway tillhör Sö/Vä distrikt.
Sid 14 Club Alfa Romeo genomförde 10 tävlingar.
Lars Edvall frågade varför inte alla Klubbar är certifierade. Bill svarade: Vi håller på att bearbeta de
klubbar som inte är det idag…
Årsmötet godkände förelagd verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och
balansräkning för år 2015.
§ 9
Revisorernas berättelse för 2014.
Kassören Janne Lönnmark läste upp revisionsberättelsen, (Revison, Lena Hedström ej närvarande).
Därefter lades denna till handlingarna, (bifogas originalprotokollet).
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Proposition – SBF Stadgar Kapitel 2 §9 Ikraftträdande; Kapitel 7 §1B Virtuell Förening,
§2 Förenings medlemsavgift och § 3 Förenings Åligganden
Stockholms BF’s styrelse har avslagit Propositionen.
Thomas Jansson redogjorde för innebörden i Propositionen.
RF har ändrat sina bestämmelser ”alla” klubbar måste vara med i Idrott OnLine.
SBF kommer att via sitt nya administrativa system, som är under implementation vara harmoniserat med
IdrottOnline.
§ 11
Proposition – SBF Stadgar
Kapitel 2 §9 Ikraftträdande;
Kapitel 7 §1B Virtuell Förening,
Får inte finnas, måste vara en juridisk person.
Protokoll 2015.docx
2015-02-17
STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Sid 3 (4)
Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2014
§2 Förenings medlemsavgift och
Tid för Rapport & Avgift flyttas.
§5 Förenings Åligganden
Måste registreras digitalt via IdrottOnline.
Mötet bifaller propositionens olika delar.
Med Yrkande:
Att SBF skyndsamt ska samordna kopplingar mellan de olika administrativa systemen. Bilsport
Online/IdrottOnline.
§ 12a
Motion – SBF Stadgar Kapitel 3 §1 - Upplands BF
SBF’s Valberednings sammansätning.
Stockholms BF’s styrelse har bifallit Motionen.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
§ 12b
Motion – Ang träningsavgift/försäkring – MK Kopparberg
Flaggregler inom sportgrenarna.
Stockholms BF’s styrelse har bifallit Motionen.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
§ 12c
Motion – Oklara flaggregler – MK Kopparberg
Träningsavgifter, ändra tidsramarna.
Stockholms BF’s styrelse har bifallit Motionen.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
§ 13
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt medlemsavgifter för år 2015
Kassören redovisade för den lagda budgeten. Oförändrade medlemsavgifter.
Årsmötet fastställde föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt medlemsavgiften för år 2015.
§ 14
Fastställande av Arbetsplan för 2015
Jöran Pettersson gick igenom styrelsens förslag.
Lasse Edvall uppmanade StBF påverka Stockholms Stad i anläggningsfrågan och yrkar följande tillägg till
arbetsplanen:
” Stockholms Bilsportförbund ska genom aktiv påverkan få Stockholms stad att aktivt arbeta med att
förbättra befintliga och skapa nya anläggningar för utövande av bilsport inom kommunens gränser. I de
fall där anläggningarna är så utrymmeskrävande att anläggningarna inte ryms inom kommunens gränser
ska Stockholms stad aktivt skapa samverkansformer med andra kommuner inom området för att
tillgodose bilsporten med utrymmen för anläggningar. ”
Årsmötet fastställde föreslagen arbetsplan för 2015 med ovanstående tillägg, (bifogas).
§ 15
Val på ett år av ordföranden i SDF och ordföranden i SDF-styrelsen
Valberedningen föreslog val av Fredrik Wakman Värmdö MK. Inga ytterligare förslag framlades.
Till ordförande i StBF:s styrelse på ett år valdes enhälligt Fredrik Wakman.
Fredrik tackade mötet för förtroendet och presenterade sig.
§ 16
Val på två år av halva antalet styrelseledamöter
Håkan Kujahn, Solna MS, och Janne Lönnmark, Stockholms BK är avgående ledamöter.
Valberedningen föreslog: Omval av ovanstående två personer.
Till ledamöter på 2 år omvaldes Håkan Kujahn och Janne Lönnmark enhälligt.
§ 17
Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
Lena Hedström, Stockholms BK och Åke Axelsson, RHK, är avgående revisor resp. revisorsuppleant.
Mötet föreslog omval av Lena Hedström och Åke Axelsson.
Till revisor på ett år valdes Lena Hedström och som revisorsuppleant Åke Axelsson.
Protokoll 2015.docx
2015-02-17
STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Sid 4 (4)
Protokoll fört vid Stockholms Bilsportförbunds Årsmöte 2014
§ 18
Val av ombud till SBF:s Förbundsårsmöte jämte erforderligt antal suppleanter
Valberedningen föreslog följande 4 ordinarie ombud och 2 suppleanter till Förbundsmötet den 19 april:
Fredrik Wakman, Jöran Pettersson, Håkan Kujahn, och Anne Catherine Rosen samt som suppleanter:
Kent Lundmark och Jonna E-son Brådhe.
Mötet valde ovanstående föreslagna personer.
§ 19
Val av ombud till DF-mötet jämte suppleant
Årsmötet uppdrog åt den valda styrelsen att utse ombud till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte.
§ 20
Val på ett år av ordförande i valberedningen
Kjell Svedin, Haninge MK, är avgående ordförande.
Mötet föreslog omval av Kjell Svedin.
Årsmötet valde enhälligt Kjell Svedin, till ordförande och sammankallande på ett år.
§ 21
Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen
Bengt Hedström och Susanne Lönnmark Stockholms BK är avgående ledamöter.
Mötet föreslog omval av Bengt Hedström och omval av Susanne Lönnmark.
Årsmötet valde till ledamöter på två år Bengt Hedström och Susanne Lönnmark.
Erik Lindholm och Calle Fincken, har ett år kvar i Valberedningen.
§ 22
Meddelande om dag och plats för Bilsportförbundets Förbundsårsmöte för år 2015
SBF:s Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 19 april 2015 i Stockholm, Radison Blu Arlanda Hotell.
§ 23
Mötets avslutande
Jöran Pettersson bad Annie Seel komma fram och berätta lite grann om sina äventyr med sitt deltagande
i Dakar rallyt med Bil 2015, efter 5 tävlingar på motorcykel.
Thomas Jansson tackade för sig, gratulerade den nyvalde ordföranden och överlämnade sedan klubban
till Fredrik Wakman.
Mötet avslutades med att Stockholms BF:s nyvalde ordförande Fredrik Wakman tackade för visat
förtroende och önskade klubbarna lycka till med kommande säsong samt därefter avtackades kvällens
mötesordförande Thomas Jansson.
Mötet avslutades kl. 20.55.
Sekreterare
Ordförande vid mötet
Håkan Kujahn
Thomas Jansson
Justeras:
Justeras:
Gunilla Hedström
Gamla Lyckebyvägen 31
136 70 VENDELSÖ
Tim Lindgren
Vendelsö Skolväg 330
136 71 VENDELSÖ
StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
Hemsida: www.stockholmsbf.org
Protokoll 2015.docx
Org.nr: 802011-1970
Plusgiro: 85 69 80-8
2015-02-17