Socioekonomiska förutsättnignar 2015

UP
AP PD
RI ATE
L
20 RAD
15
SOCIOEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD
BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI
karlstads kommun
I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök att beskriva Karlstads kommun ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har valt att dela in kommunen i 13 områden. Dels för
att det ska vara någorlunda lättöverskådligt, dels för att områdena inte ska vara för små.
Tanken med sammanställningen är att den ska kunna fungera som underlag och hjälp för tjänstemän och politiker vid planering och prioriteringar i arbetet med att utveckla kommunen för
Karlstadsbornas bästa.
Materialet är indelat i fem teman: befolkning, bostäder, hälsa, arbete och utbildning samt ekonomi.
Statistiken är presenterad utifrån antal och andel (procent). Ett spindeldiagram visar det specifika
områdets värden, uträknade som index, för att enkelt kunna jämföras med Karlstads kommun som
helhet och riket.
2
Innehåll
Karlstads kommun totalt ...........................................................4
Karlstads centrala delar ..............................................................6
Nordvästra Karlstad ..................................................................8
Västra Karlstad ........................................................................10
Sydvästra Karlstad ...................................................................12
Södra Karlstad .........................................................................14
Sydöstra Karlstad .....................................................................16
Östra Karlstad .........................................................................18
Nordöstra Karlstad ..................................................................20
Norra Karlstad ........................................................................22
Vålberg med omland ...............................................................24
Edsvalla med omland ..............................................................26
Molkom med omland ..............................................................28
Väse med omland ....................................................................30
Områdesfakta Karlstads kommun totalt
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
43 457
44 893
88 350
Andel
49,2%
50,8%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
17 112
9 034
23 008
21 522
12 778
4 896
88 350
Andel
19,4%
10,2%
26,0%
24,4%
14,5%
5,5%
100%
Antal
9 664
Andel
10,9%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
25 003
Kvinnor
24 308
Båda könen
49 311
Antal förvärvsarbetande 20‐64 år boende i området
Män
19 876
Kvinnor
19 639
Båda könen
39 515
Förvärvsfrekvens
Män
Kvinnor
Båda könen
75,3%
75,5%
75,4%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
15 826
30 576
Andel
34,1%
65,9%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
21 062
10 493
14 846
Andel
45,4%
22,6%
32,0%
HÄLSA
6,9%
5,7%
6,3%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
40,8%
53,2%
46,9%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
93,1%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
17
28
23
196 548
4,6%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Riket
Andel barn (0‐18 år)
140
120
Andel äldre (65+ år)
Karlstads kommun
100
80
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel utrikes födda
60
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 40
20
0
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
4
Den streckade linjen visar Karlstads värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den streckade linjen går utanför den ljusa ytan har Karlstad ett högre värde än riket.
Karta över Karlstads kommun med indelning i sexton delområden (utifrån nyckelkodssystemet nivå 2).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
5
Områdesfakta Karlstads centrala delar
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
6 001
6 749
12 750
Andel
47,1%
52,9%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 395
1 652
3 512
3 014
2 042
1 135
12 750
Andel
10,9%
13,0%
27,5%
23,6%
16,0%
8,9%
100%
Antal
1 040
Andel
8,2%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
5 273
Kvinnor
7 276
Båda könen
12 549
Antal förvärvsarbetande 20‐64 år boende i området
Män
3 086
Kvinnor
3 125
Båda könen
6 211
Förvärvsfrekvens 20‐64 år
Män
Kvinnor
Båda könen
77,2%
78,1%
77,7%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
545
8 025
Andel
6,4%
93,6%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
4 711
3 370
489
Andel
55,0%
39,3%
5,7%
HÄLSA
5,2%
4,4%
4,8%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
45,9%
57,6%
51,6%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
92,4%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
15
24
20
199 634
2,7%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Andel barn (0‐18 år)
140
120
Riket
Andel äldre (65+ år)
Karlstads kommun totalt
Karlstads centrala delar
100
80
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel utrikes födda
60
40
20
0
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
6
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser Karlstads centrala delar, vilket innebär Tingvallastaden, Klara, Haga, Sundsta och Norrstrand (NYKO 10).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
7
Områdesfakta nordvästra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
4 960
4 933
9 893
Andel
50,1%
49,9%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
2 831
531
2 511
2 420
1 249
351
9 893
Andel
28,6%
5,4%
25,4%
24,5%
12,6%
3,5%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
518
Andel
5,2%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
1 172
Kvinnor
813
Båda könen
1 985
Antal förvärvsarbetande 20‐65 år boende i området
Män
2 340
Kvinnor
2 335
Båda könen
4 675
Förvärvsfrekvens 20‐65 år
Män
Kvinnor
Båda könen
86,6%
87,5%
87,0%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
2 893
850
Andel
77,3%
22,7%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
426
597
2 720
Andel
11,4%
15,9%
72,7%
HÄLSA
3,8%
3,0%
3,4%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
49,2%
63,1%
56,2%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
98,4%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
11
21
16
236 498
1,4%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
nordvästra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
8
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser nordvästra Karlstad, vilket innebär Råtorp, Älvåker och Skåre, Stodene och Ilanda med omland (NYKO 11).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
9
Områdesfakta västra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
3 961
4 129
8 090
Andel
49,0%
51,0%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 661
580
1 901
2 118
1 308
522
8 090
Andel
20,5%
7,2%
23,5%
26,2%
16,2%
6,5%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
1 178
Andel
14,6%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
2 931
Kvinnor
2 248
Båda könen
5 179
Antal förvärvsarbetande 20‐66 år boende i området
Män
1 744
Kvinnor
1 721
Båda könen
3 465
Förvärvsfrekvens 20‐66 år
Män
Kvinnor
Båda könen
75,6%
75,5%
75,5%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
1 630
2 254
Andel
42,0%
58,0%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
1 572
717
1 595
Andel
40,5%
18,5%
41,1%
HÄLSA
8,5%
6,9%
7,7%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
40,3%
48,7%
44,6%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
93,8%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
20
35
27
201 067
5,2%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
västra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
10
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser västra Karlstad, vilket innebär Sandbäcken, Våxnäs, Hagalund, Gustavsberg, Hultsberg, Henstad och Bergvik (NYKO 12).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
11
Områdesfakta sydvästra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
2 631
2 700
5 331
Andel
49,4%
50,6%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 145
500
1 544
1 338
615
189
5 331
Andel
21,5%
9,4%
29,0%
25,1%
11,5%
3,5%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
744
Andel
14,0%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
1 326
Kvinnor
867
Båda könen
2 193
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
1 223
Kvinnor
1 201
Båda könen
2 424
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
675
2 099
Andel
24,3%
75,7%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
1 439
693
642
Andel
51,9%
25,0%
23,1%
HÄLSA
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
75,9%
74,2%
75,1%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
10,3%
7,9%
9,1%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
42,2%
55,1%
48,6%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
96,4%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
18
28
23
192 074
6,5%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
sydvästra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
12
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser sydvästra Karlstad, vilket innebär Romstad, Strand, Gruvlyckan, Zakrisdal, Gräsdalen, Bellevue och Knappstad (NYKO 13).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
13
Områdesfakta södra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
3 583
4 103
7 686
Andel
46,6%
53,4%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 082
719
2 061
1 834
1 411
579
7 686
Andel
14,1%
9,4%
26,8%
23,9%
18,4%
7,5%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
787
Andel
10,2%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
4 005
Kvinnor
6 292
Båda könen
10 297
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
1 701
Kvinnor
1 815
Båda könen
3 516
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
76,1%
76,8%
76,5%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
395
4 508
Andel
8,1%
91,9%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
3 129
1 430
344
Andel
63,8%
29,2%
7,0%
HÄLSA
7,3%
5,1%
6,2%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
47,7%
57,6%
52,8%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
95,6%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
17
28
23
198 802
3,9%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
södra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
14
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser södra Karlstad, vilket innebär Kvarnberget, Sommarro, Marieberg, Viken och Orrholmen (NYKO 14).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
15
Områdesfakta sydöstra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
3 421
3 583
7 004
Andel
48,8%
51,2%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
914
1 001
2 321
1 572
861
335
7 004
Andel
13,0%
14,3%
33,1%
22,4%
12,3%
4,8%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
584
Andel
8,3%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
5 406
Kvinnor
1 805
Båda könen
7 211
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
1 889
Kvinnor
1 914
Båda könen
3 803
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
77,7%
78,5%
78,1%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
318
4 093
Andel
7,2%
92,8%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
2 480
1 620
311
Andel
56,2%
36,7%
7,1%
HÄLSA
5,5%
4,6%
5,1%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
45,1%
58,5%
51,7%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
91,5%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
15
23
19
199 947
3,4%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Andel barn (0‐18 år)
140
120
Riket
Andel äldre (65+ år)
Karlstads kommun totalt
sydöstra Karlstad
100
80
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel utrikes födda
60
40
20
0
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial utbildning
Andel arbetslösa
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
16
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser sydöstra Karlstad, vilket innebär Herrhagen, Lamberget, Sjöstad, Örsholmen och Heden (NYKO 15).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
17
Områdesfakta östra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
6 278
6 070
12 348
Andel
50,8%
49,2%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
2 717
2 237
3 391
2 444
1 286
273
12 348
Andel
22,0%
18,1%
27,5%
19,8%
10,4%
2,2%
100%
Antal
2 536
Andel
20,5%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
1 484
Kvinnor
1 601
Båda könen
3 085
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
2 420
Kvinnor
2 282
Båda könen
4 702
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
61,0%
60,3%
60,6%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
2 252
4 015
Andel
35,9%
64,1%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
3 956
404
1 907
Andel
63,1%
6,4%
30,4%
HÄLSA
8,4%
7,2%
7,8%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
41,3%
48,6%
44,9%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
86,6%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
16
27
21
154 089
8,1%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
östra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
18
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser östra Karlstad, vilket innebär Välsviken, Kronoparken, Alster och Skattkärr med omland (NYKO 16).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
19
Områdesfakta nordöstra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
3 453
3 382
6 835
Andel
50,5%
49,5%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 867
349
1 491
1 851
981
296
6 835
Andel
27,3%
5,1%
21,8%
27,1%
14,4%
4,3%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
345
Andel
5,0%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
398
Kvinnor
387
Båda könen
785
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
1 551
Kvinnor
1 534
Båda könen
3 085
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
86,3%
86,9%
86,6%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
2 472
69
Andel
97,3%
2,7%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
77
57
2 407
Andel
3,0%
2,2%
94,7%
HÄLSA
3,3%
3,2%
3,3%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
46,6%
65,5%
56,1%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
98,8%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
12
20
16
239 167
1,0%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
nordöstra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
20
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser nordöstra Karlstad, vilket innebär Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, Edsgatan och Vallargärdet med omland (NYKO 17).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas. 21
Områdesfakta norra Karlstad
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
3 502
3 850
7 352
Andel
47,6%
52,4%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
1 339
719
1 884
1 713
1 122
575
7 352
Andel
18,2%
9,8%
25,6%
23,3%
15,3%
7,8%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
1 025
Andel
13,9%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
473
Kvinnor
724
Båda könen
1 197
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
1 496
Kvinnor
1 523
Båda könen
3 019
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
71,5%
71,7%
71,6%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
755
3 387
Andel
18,2%
81,8%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
2 421
1 083
638
Andel
58,5%
26,1%
15,4%
HÄLSA
9,6%
8,3%
9,0%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
35,8%
45,3%
40,6%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
89,6%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
21
36
29
175 279
6,1%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
norra Karlstad
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
22
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser norra Karlstad, vilket innebär Färjestad, Rud och Almar Grava östra omland (NYKO 18).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
23
Områdesfakta Vålberg med omland
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
1 912
1 848
3 760
Andel
50,9%
49,1%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
709
270
808
1 059
703
211
3 760
Andel
18,9%
7,2%
21,5%
28,2%
18,7%
5,6%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
376
Andel
10,0%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
400
Kvinnor
416
Båda könen
816
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
756
Kvinnor
703
Båda könen
1 459
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
68,9%
69,7%
69,3%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
1 298
524
Andel
71,2%
28,8%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
331
241
1 250
Andel
18,2%
13,2%
68,6%
HÄLSA
9,8%
8,1%
9,0%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
15,7%
28,8%
21,9%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
84,6%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
32
45
38
182 292
9,7%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
Vålberg med omland
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
24
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser Vålberg med omland (NYKO 20).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
25
Områdesfakta Edsvalla med omland
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
740
681
1 421
Andel
52,1%
47,9%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
318
86
335
426
210
46
1 421
Andel
22,4%
6,1%
23,6%
30,0%
14,8%
3,2%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
129
Andel
9,1%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
89
Kvinnor
60
Båda könen
149
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
302
Kvinnor
290
Båda könen
592
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
69,3%
76,1%
72,5%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
492
112
Andel
81,5%
18,5%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
116
0
487
Andel
19,2%
0,0%
80,8%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
HÄLSA
9,7%
6,3%
8,1%
18,6%
35,4%
26,7%
100,0%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
26
38
32
193 175
6,6%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
Edsvalla med omland
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
26
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser Edsavalla med omland (NYKO 21).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
27
Områdesfakta Molkom med omland
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
1 934
1 870
3 804
Andel
50,8%
49,2%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
732
254
785
1 121
640
272
3 804
Andel
19,2%
6,7%
20,6%
29,5%
16,8%
7,2%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
277
Andel
7,3%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
639
Kvinnor
420
Båda könen
1 059
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
867
Kvinnor
759
Båda könen
1 626
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
79,9%
75,2%
77,6%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
1 336
490
Andel
73,2%
26,8%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
246
281
1 299
Andel
13,5%
15,4%
71,1%
HÄLSA
5,5%
6,2%
5,9%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
22,4%
40,2%
31,1%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
88,4%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
24
41
32
192 677
4,4%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel barn (0‐18 år)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Andel äldre (65+ år)
Karlstads kommun totalt
Molkom med omland
Andel utrikes födda
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Riket
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
28
Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser Molkom med omland (NYKO 30).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
29
Områdesfakta Väse med omland
BEFOLKNING
ARBETE OCH UTBILDNING
Invånare 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Antal
1 003
944
1 947
Andel
51,5%
48,5%
100%
Åldersfördelning 2014
0‐18 år
19‐24 år
25‐44 år
45‐64 år
65‐79 år
80+ år
Totalt
Antal
363
130
412
585
345
112
1 947
Andel
18,6%
6,7%
21,2%
30,0%
17,7%
5,8%
100%
Utrikes födda 2014
Utrikes födda
Antal
88
Andel
4,5%
Förvärvsarbetande 2013
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Män
257
Kvinnor
163
Båda könen
420
Antal förvärvsarbetande 20‐77 år boende i området
Män
491
Kvinnor
434
Båda könen
925
Förvärvsfrekvens 20‐77 år
Män
Kvinnor
Båda könen
84,1%
80,1%
82,2%
Arbetslöshet oktober 2014
Öppet arbetslösa samt i program
Män
Kvinnor
Båda könen
BOSTÄDER
Bostadslägenheter 2014
i småhus
i flerbostadshus
Antal
761
82
Andel
90,3%
9,7%
Upplåtelserformer 2014
Andel hyresrätter
Andel bostadsrätter
Andel äganderätter
Antal
90
0
753
Andel
10,7%
0,0%
89,3%
HÄLSA
5,4%
6,2%
5,8%
Eftergymnasial utbildningsnivå 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
21,0%
43,0%
31,5%
Gymnasiebehörighet 2013
Gymnasiebehörighet
96,0%
EKONOMI
Ohälsotal 2014
Män
Kvinnor
Båda könen
Familjens ekonomiska situation 2013
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet ‐ median (kr)
Andel familjer med försörjningsstöd
17
24
20
198 411
2,1%
Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
Andel familjer med
försörjningsstöd
Disponibel inkomst,
medianvärde
Andel barn (0‐18 år)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Riket
Andel äldre (65+ år)
Väse med omland
Andel utrikes födda
Gymnasiebehörighet
Andel småhus
Andel med
eftergymnasial
utbildning
Andel arbetslösa
Karlstads kommun totalt
Ohälsotal
Förvärvsfrekvens
30
FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: Den heldragna linjen visar områdets värden på indikatorerna relaterat till motsvarande värden för kommunen totalt (den streckade linjen) och riket (den ljusa ytan). Värdena är omräknade till index där riket = 100. Där den heldragna linjen går utanför den streckade linjen och utanför den ljusa ytan har området högre värde än både kommunen och riket.
Det skuggade området avser Väse med omland (NYKO 40).
Begrepp och definitioner Invånare, åldersfördelning och utrikes födda Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år. Boendeformer Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.
Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk‐ eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16‐64 år i området 31/12 aktuellt år. Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år. Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20‐64 år boende i området 31/12 aktuellt år. Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18‐64 år i området 31/10 aktuellt år. Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25‐64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). Försörjningsstöd
Andel familjer 20‐ år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.
31
April 2015
Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00. E-post: [email protected] Webbplats: karlstad.se