Underlag för beställning av särskild skolskjuts¨

1 (2)
ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS FÖR ELEVER
MED SÄRSKILDA SKÄL lå 2015/16
2015-03-09
Var god texta!
Ansökan avser elev i:
Förskoleklass □
Grundskola □
Obligatoriska särskolan
Eleven
Efternamn, tilltalsnamn:
Personnummer:
Folkbokföringsadress, gata samt postnummer:
Förskoleklass/skola lå 2015/16
□
Ev. korttidshem eller motsvarande, ange gatu- och postadress
Skolår 2015/16
Ansöker om skjuts till skola, inkl. familjedaghem el. skolbarnsomsorg ( gäller skolor F-6 )
TAXI: Ja
Vårdnadshavare
Nej
BUSSKORT:
För- och efternamn
Folkbokföringsadress Ange både gatu- och postadress
Tel dagtid
Mobil
För- och efternamn
Folkbokföringsadress Ange både gatu- och postadress
Tel dagtid
Mobil
Skäl till ansökan
Ansökan avser tidsperioden/läsåret:
Motivera utförligt barnets behov av särskild skolskjuts med taxi. Ange även specifika behov och svårigheter, till exempel behov av rullstol och övriga hjälpmedel,
medföljande assistent eller liknande. (Utlåtande från t.ex läkare skall bifogas.)
Det går bra att fortsätta skriva på separat papper
Fyll i rutan om du bifogar utlåtande från läkare eller motsvarande □
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
Datum och underskrift, namnförtydligande
Datum och underskrift, namnförtydligande
Ansökan insändes till Sigtuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Skolskjutsar, 195 85 Märsta senast 1 maj 2015.
Beslut om skolskjuts meddelas vårdnadshavare skriftligt.
SIG100, v2.0, 2010-02-26
BESLUT enligt delegationsordning
□ Skolskjuts beviljas för perioden:
□ Skolskjuts beviljas ej med motivering att:
Datum
195 85 MÄRSTA
Underskrift
TELEFON 08-591 260 00 VX
FAX 08-591 260 36
Titel
[email protected]
WWW.SIGTUNA.SE
2(2)
Förskoleklass, Grundskolan – skolår 9
Rätt till skolskjuts.
En elev i en kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och den av kommunen
anvisade skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon
annan särskild omständighet enligt 10 kap 32 § Skollagen. På samma sätt hanteras skolskjuts för elever i grundsärskolan, 11 kap 31 §.
Skolskjutsen om fattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.
Varje kommun bestämmer vilka avstånd som ska gälla för att en elev ska få skolskjuts. I Sigtuna kommun ska närmaste väg mellan
bostadens tomtgräns och skola eller anvisad hållplats uppgå till minst:
Förskoleklass – skolår 2
Skolår 4 – 6
Skolår 7 – 9
3 km
4 km
5 km
Skolskjuts vid växelvis boende.
När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna har eleven rätt till skolskjuts under
förutsättning att båda vårdnadshavarna är skrivna i Sigtuna kommun. Ansökan om skolskjuts skall undertecknas av båda
vårdnadshavarna. Skolan ska vara den av kommunens anvisade utifrån vårdnadshavares folkbokföringsadress. Beslutet är
överklagningsbart genom förvaltningsbesvär.
Skolskjuts vid val av annan skola.
Enligt skollagen 10 kap 32 §; 11 kap 31 § har en elev inte rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i en annan grundskola, kommunal eller
fristående, än den som kommunen annars skulle placerat eleven i. Skolskjuts i dessa fall kan dock beviljas om det kan ske utan
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.
Beslutet är överklagningsbart genom kommunalbesvär.
Utformning av skolskjuts.
Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och skolan. Om allmän kollektivtrafik
saknas eller av något skäl inte kan användas kan skolskjuts beviljas genom av Sigtuna kommun särskilt upphandlade skolbussar.
Överklagan
Beslut om skolskjuts får överklagas. Ett överklagande ska ha kommit in senast 3 veckor från den dag Ni fått ta del av beslutet. Om det
inte har kommit in i rätt tid så avvisas överklagan.
Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Uppsala, men skickas till Sigtuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen,
Skolskjutsar, 195 85 Märsta.