blankett 246011 - Migrationsverket

246011
Inkom utlandsmyndigheten
Inkom Migrationsverket
Medgivande att Migrationsverket får utfärda
främlingspass för barn under 18 år
Bilaga till ansökan om främlingspass (blankett 190011)
och provisoriskt främlingspass (blankett 192011)
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer
Signatur
Den här blanketten ska du som vårdnadshavare fylla i när du ansöker om främlingspass eller provisoriskt främlingspass
för ett barn under 18 år. Normalt sett är barnets ena förälder eller båda föräldrar vårdnadshavare, men det kan även en
god man eller särskilt utsedd vårdnadshavare vara. Observera att om ni är två vårdnadshavare så måste båda
godkänna att Migrationsverket utfärdar ett främlingspass eller ett provisoriskt främlingspass för barnet.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se
Jag/vi godkänner att främlingspass utfärdas för:
Efternamn
Förnamn
Födelsedatum (år, månad, dag, nummer)
Adress
Postnummer och postort
Vårdnadshavarens underskrift
OBS! Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under (använd då även nästa sida).
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Telefon dagtid
Adress
Ort och datum
Bevittnande av ovanstående namnteckning
Efternamn
Namnteckning
Förnamn
Telefon dagtid
MIGR 246011 2015-07-29
Adress
Ort och datum
Namnteckning
Vårdnadshavarens underskrift
OBS! Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Telefon dagtid
Adress
Ort och datum
Bevittnande av ovanstående namnteckning
Efternamn
Namnteckning
Förnamn
Telefon dagtid
Adress
Ort och datum
Namnteckning