regler för samverkande centrum vid chalmers och göteborgs

STYRDOKUMENT
Dnr V 2015/843,
REGLER FÖR SAMVERKANDE CENTRUM
VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS
UNIVERSITET
Publicerad
medarbetarportalen.gu.se/styrdokument
Beslutsfattare
Rektor
Ansvarig funktion
Forsknings- och innovationskontoret, Gemensamma förvaltningen
Beslutsdatum
2015-11-09
Giltighetstid
Tillsvidare
Sammanfattning
Regler för samverkande centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet
REGLER FÖR SAMVERKANDE CENTRUM VID
CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET
Inledning
Riktlinjer för samverkande centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet (GU) reglerar hur lärosätena
gemensamt ska hantera inrättande och förvaltande av samverkande centrum. Riktlinjerna kompletterar och
fokuserar på de punkter där riktlinjer, policy, regler och handläggningsordning listade nedan under
Relaterade dokument skiljer sig åt. Riktlinjerna har utformats av Chalmers och Göteborgs universitet
tillsammans och gäller vid båda lärosätena.
Chalmers och Göteborgs universitet har 2008-08-26 (dnr Chalmers C 2008/740; dnr GU B5 3175/08) slutit
ett huvudavtal om samarbete inom olika områden. Syftet med avtalet är att så effektivt som möjligt utnyttja
båda lärosätenas möjligheter och resurser för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga utbildnings- och
forskningsmiljöer, en central aspekt vid inrättandet av samverkande centrum.
Relaterade dokument
•
•
•
•
•
Riktlinjer för centrum vid Chalmers (Chalmers dnr C 2014-1547)
Policy för centrum vid Göteborgs universitet (GU dnr V 2013/703)
Regler för centrum vid Göteborgs universitet (GU dnr V 2013/748)
Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid Göteborgs
universitet (GU dnr V 2013/704)
Samarbetsavtal mellan Göteborgs universitet och Chalmers - huvudavtal, underavtal och
överenskommelser (Chalmers dnr C 2008/740; GU dnr B5 3175/08 - nedan kallat huvudavtal).
Riktlinjer
Riktlinjer för samverkande centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet reglerar hur lärosätena
gemensamt ska hantera inrättande och förvaltande av samverkande centrum. Med ett samverkande centrum
avses ett centrum inrättat av rektor vid respektive lärosäte, med verksamhet i samverkan mellan Chalmers
och GU, och som har en definierad verksamhetsperiod.
Inrättande av centrum
Forsknings- och Innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet och avdelningen för operativt och
strategiskt stöd (OSS) vid Chalmers är de enheter vid respektive lärosäte som hanterar centrumansökningar.
När en ansökan med intressenter från både Göteborgs universitet och Chalmers kommer in till endera
enheten ska FIK och OSS gemensamt samordna processen kring inrättandet av det aktuella centrumet enligt
dessa riktlinjer.
Figur 1 beskriver arbetsflödet vid inrättande av samverkande centrum. Ljusgråa rutor markerar
rådgivningsfasen, mörkgråa rutor handläggningsfasen.
2 (4)
Förankring'hos'ledningen
'respektive'ledning'
informeras
Förfrågan'inkommer'till'ett'av'lärosätena
Rådgivande'möte'vid'hemlärosäte
Gemensam'möte'med'kontaktpersonen
'från'båda'lärosätena
Avstämning'mellan'
lärosätenas'ledning
Gemensam'ansökan'lämnas'in'vid'lärosätena
Inrättande'beslut'av'rektor'(Chalmers)
Inrättande'beslut'av'rektor'(GU)
Figur 1. Arbetsflöde inrättande av samverkande centrum Initiering av ansökan
När en ansökan, alternativt en förfrågan om en ansökan, som inkluderar intressenter från både Göteborgs
universitet och Chalmers, inkommer till FIK eller OSS ska den andra enheten underrättas. Vid ansökan om
inrättande av centrum ska godkännande från internt berörda intressenter, enligt respektives lärosätets regler,
bifogas. Därefter ska respektive lärosätes ledning informeras och höras om ett eventuellt inrättande av det
aktuella centrum. Vid besked om att gå vidare med beredningen ska OSS och FIK tillsammans vara
behjälpliga i den fortsatta ansökningsprocessen. Även handläggare på fakultetsnivå kan komma att vara
behjälplig.
Avtal
Villkoren för samverkan ska regleras i avtal mellan de två lärosätena. Samverkansavtalet upprättas på
initiativ av de sökande, i samråd med lärosätenas jurister. För centrum där ytterligare parter ingår ska även
dessa ingå, i samverkansavtalet som upprättas. Ett slutligt förslag på samverkansavtal skall bifogas ansökan.
Det slutliga samverkansavtalet skrivs under av rektor vid respektive lärosäte.
Inlämning av ansökan
Lärosätenas ledningar ska gemensamt godkänna att ansökan går vidare till beslut. När FIK och OSS därefter,
i samråd med de sökande, bedömer att en gemensamt utformad ansökan är helt klar inlämnas den till
inrättande instans vid respektive lärosäte, för beslut enligt gällande rutiner och regler.
Till ansökan skall bifogas
•
•
•
Godkännande från internt berörda intressenter, enligt respektives lärosätets regler.
En finansieringsplan godkänd av finansierande instans vid respektive lärosäte
Ett slutligt förslag på samverkansavtal.
3 (4)
Ärenden under löpande verksamhetsperiod
De två värdinstitutionerna (vid Chalmers respektive vid Göteborgs universitet) har gemensamt ansvar för
samverkande centrums löpande verksamhet. Detta ansvar regleras i samverkansavtal. Väsentliga
förändringar av organisation eller verksamhet måste förankras hos inrättande instans hos båda lärosätena.
Ekonomi
Parter som har för avsikt att samverka kring ett centrum ska bidra med resurser för att centrumets mål ska
kunna uppnås. Varje lärosäte förvaltar sina egna anslagsmedel enligt § 5 i huvudavtalet.
Uppföljning och utvärdering
Centrumföreståndaren ska initiera respektive lärosätes processer för centrumets årliga uppföljning.
Kriterier för halvtid- och slututvärdering ska anges då centrum inrättas och vara förenliga med respektive
lärosätes styrdokument. Vid halvtidsutvärderingen ska kriterierna för slututvärderingen fastställas.
En halvtidsutvärdering ska inlämnas till inrättande instanser minst tre månader före nästkommande
verksamhetsperiod.
En slututvärdering ska inlämnas till inrättande instanser minst åtta månader före verksamhetsperiodens
utgång.
Utvärderingsresultatet utgör ett utav underlagen för beslut om fortsättning, avveckling eller att verksamheten
övergår i annan form vid ett eller båda lärosätena. Beslut fattas av inrättande instanser. Om en eller båda
inrättande instanser beslutar om avveckling ska en plan för avveckling av centrumet tas fram och vara
inrättande instanser tillhanda senast sex månader före verksamhetsperiodens utgång. Vid avveckling av
centrum ska verksamheten avslutas, centrumnamnet avföras och kostnadsstället avslutas. Dock kan viss
verksamhet fortsätta under andra former.
Om inte annat anges i inrättandebeslutet är det värdinstitutionerna/motsvarande som bekostar
utvärderingarna.
Övrigt
Enligt Chalmers styrdokument ”Riktlinjer för centrum vid Chalmers” ska en representant från relevant
styrkeområden (SO) ingå i styrgruppen. För samverkande centrum behandlas detta kriterium från fall till fall.
4 (4)