Bruksanvisning Instruction book Brugsanvisning Bruksanvisning

PICCO
S we d en a nd Finl a nd :
Löfbergs Lila AB
Box 1501. SE-652 21 Karlstad. Sweden.
Tel +46 54 14 01 00. Fax +46 54 14 01 35
[email protected] | www.lofbergs.se
Customer Service
Sweden: Tel +46 31 755 00 59. [email protected]
Finland: Tel +358 931 582 500. [email protected]
N o r way :
Löfbergs Lila AS
Karenslyst Allé 8B. NO-0278 Oslo. Norway.
Tel +47 22 51 41 90
[email protected] | www.lofbergs.no
Customer Service: Tel +46 31 755 00 59. [email protected]
De nm a r k :
Peter Larsen Kaffe A/S
Arovej 15-17. DK-8800 Viborg. Denmark.
Tel +45 86 62 67 33
[email protected] | www.peterlarsenkaffe.dk
Customer Service:
Tel +45 70 20 67 33. [email protected]
Estoni a , Li th ua ni a a nd L atv i a :
Melnā Kafija
Ķekava parish. Kekava district. LV-2123. Latvia.
Tel +371 671 00 922
[email protected] | www.melnakafija.lv
Customer Service: Tel +358 931 582 500. [email protected]
Bruksanvisning
Instruction book
Brugsanvisning
Bruksanvisning
PICCO
Käyttöohje
S VE N S K A
Innehåll
Introduktion............................................4-5
Översikt funktioner............................. 6-7
Förstagångsbruk...................................8-9
Sköljning av
kapselmaskinen...................................... 10
Droppgallrets höjd.................................11
Brygga kaffe och
andra varma drycker.................... 12-15
Justering av
serveringsmängd.............................16-17
Sparläge........................................................17
Avkalkning.......................................... 18-21
Rengöring och
underhåll....................................................22
Felsökning.......................................... 23-24
Tekniska specifikationer.....................24
3
Kapselbryggaren från Caffitaly
System, för en god kopp varje gång!
Tack för ditt val av kapselbryggare
från Caffitaly System med vilken du
kan njuta av din favoritdryck; espresso, lungo, cappuccino, bryggkaffe,
varm choklad eller te. Kapselbryggaren
är avsedd för användning tillsammans
med kapslar avsedda för Caffitaly
System. I denna bruksanvisning får
du instruktioner för användning och
skötsel av din kapselbryggare.
VARNING! Detta är en varn
ningssymbol. Den är avsedd
att uppmärksamma användaren på möjlig risk. Följ alltid säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning.
Återvinning
Denna maskin har tillverkats
med användning av material
av högsta kvalitet som kan
återanvändas eller återvinnas. Bortskaffa
därför maskinen genom att lämna den
på därför upprättade miljöstationer.
Europeiska direktivet 2002/96/
EC angående bortskaffande
av avfall från elektrisk- och
elektronisk utrustning (WEEE). Uttjänta
produkter får inte kastas tillsammans
med osorterat hushållsavfall. De skall inlämnas till en av den lokala myndigheten
upprättad miljöstation eller returneras
till återförsäljaren för vidare hantering.
Insamling av elektriskt avfall minskar
4
skadlig inverkan på miljön och hälsa som
kan uppstå vid felaktig bortskaffning samt
möjliggör återvinning av material vilket
innebär avsevärda besparingar av energi
och resurser. Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten eller i den
medföljande dokumentationen anger
att produkten skall bortskaffas separat.
Felaktig bortskaffning kan enligt gällande
lagstiftning medföra rättslig påföljd.
Materialet i förpackningen kan återvinnas. Kontakta din lokala myndighet för
ytterligare information om bortskaffning.
Säkerhetsanvisningar
Det är viktigt att noggrant läsa och
följa säkerhetanvisningarna nedan för
att undvika personskador och skador
på kapselmaskinen.
Denna maskin är avsedd för bryggning
av varma drycker. Använd endast kapslar
avsedda för Caffitaly System. Annan
användning är att betrakta som felaktig
och kan skada maskinen. Användning
av maskinen på annat sätt än vad som
anges i denna bruksanvisning kan leda till
personskador och göra garantin ogiltig.
Tillverkaren tar inte ansvar för skada till
följd av olämplig användning av maskinen.
• Efter uppackning av maskinen, kontrollera att den inte är skadad. Om synliga
skador eller annan defekt (oljud eller lukt
vid bryggning), stäng av maskinen och
kontakta inköpsställer eller servicecenter.
S VE N S K A
Förpackningsmaterialet (plastpåsar etc.)
är inte avsett för lek. Förvara utom räckhåll för barn.
• Använd inte maskinen om nätsladden
eller stickkontakt är skadad. En skadad
nätsladd skall omedelbart bytas ut. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Risk
för elchock.
• Förvara och använd maskinen inomhus. Skydda värmelement, stickkontakt
och nätsladden från väta och fukt. Sänk
aldrig ner maskinen i vatten eller annan
vätska. Skydda från stänk och dropp. Vatten i samband med elektricitet kan leda
till livshotande chock.
• Anslut maskinen endast till ett vägguttag som uppfyller bestämmelserna.
Kontrollera nätspänningen på anslutningsplatsen överensstämmer med som
anges på maskinens typskylt på maskinens undersida.
• Placera maskinen på en plan och
värmetålig yta för att undvika brandrisk.
Använd och förvara maskinen inomhus.
Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt
fysisk eller mental hälsa. Ej heller av
personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då
de erhållit vägledning och instruktion av
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn skall hållas under uppsikt så att de
inte leker med maskinen.
• Placera inte nätsladden nära heta ytor,
skarpa kanter eller andra vassa föremål.
Grip tag i stickkontakten när den ska dras
ur vägguttaget, dra inte i sladden.
• För inte ner fingrarna i kapselfacket.
Risk för personskador! Ta aldrig bort
delar från maskinen. För inte in föremål
i maskinens öppningar. Det kan leda till
elchock! Åtgärder som inte beskrivs i
denna bruksanvisning får endast utföras
av auktoriserat servicecenter.
• Fäll alltid ner spaken. Fäll aldrig upp
spaken när maskinen arbetar. Droppskålen och gallret ska sitta på plats vid
användning.
• Avkalka maskinen regelbundet enligt
bruksanvisningarnas instruktion. Maskinen kan annars ta skada och utgöra en
hälsorisk.
• Rengör maskinen noga och regelbundet. En smutsig maskin kan utgöra en
hälsorisk.
• Dra stickkontakten ur vägguttaget och
låt maskinen kallna innan rengöring.
• Töm maskinen på vatten och dra ur
stickkontakten om du inte planererar att
använda den under en längre tidsperiod
(t.ex. under semesterresor).
5
Ett unikt system för både
espresso och brygg
PICCO är den perfekta kapselmaskinen
för dig som vill ha både espresso och
brygg.
Genom ett individuellt bryggtryck
kan de olika kaffesorterna till fullo frigöra smak och arom.
De två knapparna står för två olika
bryggtryck. Den lilla koppen står för espresso och den stora koppen för bryggkaffe. Du ser enkelt vilken knapp du ska
trycka på:
Liten kopp = espresso
Stor kopp = brygg
Enkelt att programmera din egen storlek på drycken.
Spara energi med sparläget och den
automatiska avkalkningspåminnelsen.
6
S VE N S K A
Beskrivning av kapselmaskinens
olika komponenter
Brygglock med
kapselhållare
Kontrollpanel och
varningslampor
Öppning för
vattenbehållare
Munstycke
Vattentank
Droppgaller
Droppbricka
7
När kapselmaskinen
används för första gången
1.Montering av kapselmaskinen
Placera kapselmaskinen på en
jämn yta som är vatten- och värmetålig.
Kontrollera att droppbrickan
är inskjuten hela vägen och att
droppgallret är på plats.
Skjut in droppgallret så långt det
går.
Sätt i kapselbehållaren.
Fäll ner brygglocket. Du ska
både kunna höra och känna att det
fastnar med ett klick.
2.Fyll vattenbehållaren med
vatten
Fyll vattenbehållaren med friskt,
kallt kranvatten upp till MAX-markeringen.
Du kan antingen hälla i vattnet
genom öppningen eller ta loss
vattenbehållaren och fylla på vatten
direkt från kranen.
Tryck försiktigt vattenbehållaren
nedåt och se till att den sitter på
plats.
8
3.Placering av koppen
Placera en kopp under munstycket.
4.Anslutning av kapselmaskinen
Stoppa i huvudkontakten i ett
vägguttag.
5.Starta bryggningen
Tryck lätt på den nedre bryggknappen.
Knappen blinkar medan kapselmaskinen värmer upp vattnet
(i cirka 30 sekunder). Lampan för
bryggning lyser med ett fast sken
och bryggaren fylls med vatten.
Upprepa steg 5 tills vatten kommer ur munstycket.
6.Sköljning av kapselmaskinen
Häll bort vattnet från koppen
och skölj maskinen efter beskrivningen i nästa avsnitt. Maskinen är
färdig att användas.
2
S VE N S K A
1
MA
X
MIN
3
MA
X
MIN
MA
X
4
MA
X
MIN
MA
X
5
MA
X
9
Sköljning av kapselmaskinen
När du startar kapselmaskinen för
första gången eller om du inte har
använt den under de två senaste
dagarna ska du skölja kapselmaskinen genom att låta två koppar vatten strömma igenom (utan kapsel).
1.Vid behov, fyll vattenbehållaren
med friskt, kallt kranvatten upp till
MAX-markeringen.
2.Placera en tom kopp under munstycket.
3.Tryck in den nedre bryggknappen. Pumpen spolar vatten genom
rören.
4.Häll bort vattnet i koppen.
5.Töm droppbrickan.
Den finaste aromen och
den godaste smaken
En kapsel per kopp
Serveringsmängd
Varje kapsel ger en kopp kaffe.
Lägg i en kapsel när du tänker
använda kapselmaskinen. Kapseln
perforeras när brygglocket stängs.
Om kapseln inte används direkt
försvinner aromen.
Justera kaffestyrkan efter eget
tycke och smak genom att anpassa
vattenmängden. Det är väldigt enkelt och finns beskrivet i avsnittet
”Justering av serveringsmängd”.
Föruppvärming av koppen
Espresso smakar som bäst när den
serveras i en värmd kopp.
Fyll koppen med varmt vatten
och häll bort det strax innan du ska
använda koppen.
10
S VE N S K A
Droppgallrets höjd
Placering av en stor eller liten
kopp under munstycket
För små koppar fäster du droppgallret i den övre öppningen och
ser till att det är i rätt position.
Närheten mellan munstycke och
kopp bidrar till att undvika onödigt
spill.
För större koppar kan du ta bort
droppgallret helt. När du är färdig
kan du rengöra brickan som sitter
fast i behållaren.
11
Brygga kaffe och
andra varma drycker
1.Placering av koppen
Placera en kopp under utloppsröret.
2.Lägg i en kapsel
Skjut tillbaka brygglocket tills det
hamnar i rätt position med ett
klick.
Ta ut kapselhållaren.
Lägg i en kapsel i kapselhållaren.
Kapseln måste vara intakt. Stick
inte hål på den eller avlägsna kapsellocket och lägg inte heller i en
kapsel som inte är intakt!
Sätt tillbaka kapselhållaren på sin
plats.
Fäll ner brygglocket. Du ska både
kunna höra och känna att det fastnar med ett klick.
3.Så använder du bryggknapparna
Tryck på bryggknappen som
motsvarar kapseln du har lagt i.
Bryggningsprocessen startar
och slutar automatiskt.
Blinkande lampa betyder värme/
förbryggning.
Fast lysande lampa betyder att
bryggning pågår.
Tryck på en av de två knapparna
om du vill avbryta bryggningen.
Under uppvärmningen för lorar kapselmaskinen tryck,
och vatten kan droppa från munstycket.
Tips: Justera bryggningen efter
eget tycke och smak genom
att anpassa vattenmängden.
Läs avsnittet ”Justering av ser veringsmängd” för mer detalje rad information.
12
3
MA
X
S VE N S K A
1
Övre knappen (liten kopp)
Kapsel: Espresso, choklad
och mjölk.
MIN
2
Undre knappen (stor kopp)
Kapsel: Bryggkaffe och te.
13
Brygga kaffe och
andra varma drycker (forts...)
Är vattenbehållaren tom innan
bryggningen är färdig?
Om symbolerna blinkar växelvis ...
...är kapselhållaren inte på sin plats
alternativt är
...vattentanken tom.
Du kan fullfölja bryggningen även
om vattenbehållaren indikerar att
den är tom medan kaffet fortfarande bryggs.
Fyll vattentanken och tryck på
samma knapp igen. Bryggningen
fortsätter.
Obs! Kapselmaskinen avslutar endast påbörjad bryggning om brygglocket har varit stängt. Om locket
har öppnats påbörjas en ny bryggning.
4. Avlägsna använda kapslar.
När lamporna har släckts kan
bryggningslocket öppnas.
14
Töm kapselhållaren genom att
hålla den upp och ner över en
avfallshink. Den använda kapseln
trillar ut.
Avlägsna alltid använda kaps lar från kapselmaskinen.
Om du glömmer en använd kapsel
och låter den sitta kvar i maskinen
under några dagar ska du rengöra
kapselhållaren enligt beskrivningen
i avsnitt ”Rengöring” och skölj kapselmaskinen enligt instruktionerna
i avsnitt ”Sköljning av kapselmaskinen”.
Öppna brygglocket så att kapselfacket kan torka.
5. Tömning av droppbrickan.
När kapselmaskinen har använts
ska du tömma droppbrickan på
vatten. Kapselmaskinens funktion
gör att det alltid samlas en mindre
mängd kaffe i droppbrickan.
Rengör droppbrickan.
S VE N S K A
4
MA
X
MA
X
5
MAX
MIN
15
Justering av serveringsmängd
Justera serveringsmängden efter
eget tycke och smak genom att
anpassa vattenmängden.
Justering av serveringsmängden
för nuvarande bryggning (utan
att spara).
Om kaffet är för svagt kan du
avbryta vattenflödet genom att
snabbt trycka in den tända kaffevalsknappen.
Om kaffet är för starkt kan du
påbörja bryggningen igen utan att
sätta i en ny kapsel.
Tryck snabbt en gång på knappen när du har fyllt på önskad vattenmängd.
Standardinställningar:
Espresso cirka 40 ml
Bryggkaffe cirka 140 ml
Vattenmängden kan ställas in
på mellan 30 och 300 ml.
Programmera portionsstorlek
Du kan ändra standardinställningarna för vattenflödet. Detta gör att
du kan brygga ditt favoritkaffe varje
gång i exakt rätt mängd.
Du kan justera inställningen för
båda bryggknapparna:
1.Fyll vattenbehållaren, lägg i en
kapsel och ställ koppen under
munstycket.
2.Påbörja bryggningen:
När pumpen startar trycker du in
den tända kaffevalsknappen till
dess att önskad mängd har runnit
bryggts.
Knappen blinkar snabbt när den
trycks in.
3.När du släpper knappen sparas
inställningen. Knappen fortsätter
att blinka en kort stund precis som
efter varje bryggning.
För att ändra inställningen upprepar du proceduren.
Återställ till standardinställningar.
Du kan återställa inställningarna för
vattenmängden.
Kapselmaskinen måste stängas av.
Ingen av knapparna ska vara tänd.
16
S VE N S K A
Öppna brygglocket.
Tryck och håll in den bryggknapp
du vill återställa i cirka 4 sekunder.
När du har släppt knappen kommer den att blinka långsamt två
gånger. Standardinställning för vattenmängd är återställd.
MAX
Om återställningen inte fungerade
kommer knapparna blinka växelvis
(felmeddelande). Tryck på valfri
knapp för att stänga av felmeddelandet och försök igen.
Sparläge
Kapselmaskinen ställs automatiskt
in på energi-sparläge när du har
bryggt ditt kaffe.
Tryck på valfri knapp för att påbörja bryggningen.
Stäng av maskinen.
Om du inte tänker använda kapselmaskinen på ett tag, om du t.ex.
ska åka på semester: dra ur kontakten till kapselmaskinen, då drar den
ingen ström.
Öppna brygglocket så att kapselfacket kan torka.
17
Avkalkning
Båda knapparna blinkar regelbundet
kapselmaskinen måste avkalkas snarast.
Båda knapparna blinkar två gånger
kapselmaskinen fungerar inte på grund av
kalkavlagringar. Du måste avkalka kapselmaskinen
innan du kan fortsätta att använda den.
Om du brygger kaffe trots att
maskinen indikerar att det är
dags för avkalkning.
Självklart ska du inte stå utan ditt
kaffe bara för att du inte har tid att
avkalka maskinen i samma ögonblick.
Ignorera de blinkande lamporna
och tryck in bryggknappen för önskad dryck.
Bryggningen fortsätter enligt beskrivningen i avsnittet ”Brygga kaffe
och andra varma drycker”.
När bryggningen är färdig blinkar
lamporna igen för att påminna dig
om att kapselmaskinen måste avkalkas. Efter cirka 5 minuter stängs
18
maskinen av automatiskt. När du
sätter på kapselmaskinen igen
kommer lamporna som indikerar
avkalkning att börja blinka igen.
Om du inte avkalkar kapselmaskinen slutar den att fungera efter
ytterligare 20 liter för att undvika
skador på maskinen.
Du måste avkalka kapselmaskinen innan du kan fortsätta att
använda den.
Avkalkningsmedel
Använd en standardprodukt som
är avsedd för kaffe- och espressomaskiner. Följ tillverkarens instruktioner.
Avlägsna vattenbehållaren från
kapselmaskinen och häll i en dos
(125 ml) avkalkningsmedel i den
tomma vattenbehållaren. Tillsätt
vatten upp till MAX-markeringen.
Sätt tillbaka behållaren.
S VE N S K A
Påbörja avkalkningen
Varning! Kapselmaskinen kan skadas av kalkavlagringar
•Avkalka maskinen så fort
den indikerar att detta behövs (efter cirka 30 liter).
Detta förlänger livslängden
och sparar energi. Om kapselmaskinen inte avkalkas slutar
den att fungera helt efter ytterligare 20 liter.
•Du måste avkalka kapselmaskinen innan du kan fortsätta
att använda den.
MAX
MIN
•Använd inga avkalkningsmedel som innehåller myrsyra.
•Använd endast anvisade
avkalkningsprodukter. Andra
substanser kan skada material
i apparaten och/eller inte ha
någon effekt.
Obs! Avbryt inte avkalkningsprogrammet. Om du gör det
måste du börja om från början
igen.
Avkalkningen avbryts om ...
...brygglocket öppnas.
...det inte finns tillräckligt
med vatten
...eller om kontakten dras ur.
19
Avkalkning (forts...)
1.Fyll vattenbehållaren upp till
MAX-markeringen med avkalkningsmedel och vatten enligt
beskrivningen på sidan 19. Om du
inte fyller på behållaren tillräckligt
visas ett felmeddelande (lamporna
blinkar växelvis).
2.Vattenbehållaren rymmer 900
ml. Placera en behållare som rymmer minst 1 liter under munstycket.
3.Placera kapselhållaren (utan kapsel) i kapselmaskinen. Låt brygglocket vara öppet.
4.Tryck och håll in den nedre
bryggknappen.
Stäng brygglocket medan du
trycker in knappen.
Avkalkningen påbörjas.
Lamporna blinkar långsamt.
Kapselmaskinen pumpar in avkalkningsmedlet i maskinen med regelbundna intervaller.
Hela avkalkningsprogrammet
tar cirka 55 minuter.
När programmet är färdigt börjar
lamporna blinka snabbt och regelbundet.
5.Töm behållaren som stått under
munstycket samt droppbrickan.
20
Sköljning
6.Rengör vattenbehållaren enligt
beskrivningen i avsnittet ”Rengöring”.
7.Tillsätt kallt kranvatten upp till
MAX-markeringen.
8.Sätt tillbaka den tomma behållaren under munstycket.
9.Tryck in en av bryggknapparna
för att påbörja sköljning.
Båda knapparna blinkar regelbundet och långsamt = sköljning
pågår (cirka 7 minuter).
Sköljningen avslutas automatiskt
när vattenbehållaren är tom.
10. Fyll vattenbehållaren igen och
starta bryggning utan kapsel för att
fylla maskinen med vatten.
Avkalkningen är nu färdig och kapselmaskinen är färdig att användas
igen.
MA
2
3
MA
MA
X
S VE N S K A
1
X
X
MIN
MIN
MIN
4
MA
X
MIN
7
8
MA
MA
X
X
MIN
MIN
9
21
Rengöring och underhåll
Varning! Använd aldrig frätande
kemikalier eller produkter som innehåller slipmedel vid rengöring. Dra
ut kontakten till kapselmaskinen.
Skölj noggrant under rinnande vatten och torka.
Vattenbehållaren kan inte diskas i
diskmaskin.
Silen i vattenbehållarens botten
kan inte avlägsnas.
1.Rengör ytterhöljet
Torka av ytterhöljet med en mjuk,
3.Rengöring av droppbricka,
droppgaller och kapselhållare.
fuktig trasa. Du kan också torka av
droppbrickan med en mjuk, fuktig
trasa vid behov.
Rengör varje del separat med
vatten och milt diskmedel.
2.Rengöring av vattenbehållaren.
Torka samtliga delar noggrant.
Plastdelarna kan inte diskas i diskmaskin.
Endast droppgallret kan diskas i
diskmaskin.
Vattenbehållaren ska rengöras en
gång i veckan.
Rengör vattenbehållaren med
vatten, milt diskmedel och en
flaskborste.
1
MA
2
3
X
MIN
N
MIN
MAX
22
Båda lamporna
blinkar växelvis
= fel
S VE N S K A
Felsökning
Har kapselhållaren satts på plats?
Placera kapselhållaren i kapselmaskinen enligt beskrivningen i ”När kapselmaskinen används första
gången”.
Är vattenbehållaren tom?
Fyll vattenbehållaren.
Vattentanken tömdes under bryggningen?
Fyll vattenbehållaren, tryck på samma knapp (utan att
sätta i en ny kapsel i kapselmaskinen). Bryggningen
återupptas.
Felmeddelande under avkalkning?
Läs avsnittet om avkalkning.
Det finns kaffesump i koppen.
En liten mängd kaffesump hamnar i koppen. Detta är
helt normalt.
Det droppar
vatten från
munstycket.
Detta är helt normalt. Vattnet i systemet expanderar
när kapselmaskinen värms upp, och då droppar det
lite vatten från munstycket.
Kaffet är inte till- Speciellt vad gäller espresso är kaffemängden för
räckligt varmt.
liten för att kunna värma upp koppen och därför svalnar den snabbt. Fyll koppen med hett vatten och häll
ur det strax innan du använder koppen.
Brygglocket går
inte att öppna.
Vänta i 5 minuter och försök igen.
23
Felsökning
Båda lamporna
blinkar växelvis
= fel
Kapselmaskinen måste avkalkas.
Avkalka maskinen snarast enligt
beskrivning i avsnittet ”Avkalkning”.
Båda lamporna
blinkar två
gånger och
kapselmaskinen
fungerar inte.
Om kapselmaskinen inte avkalkas
slutar den att fungera trots felmeddelandt. Avkalka kapselmaskinen
enligt beskrivning i avsnittet ”Avkalkning”.
Tekniska specifikationer
Typ/modell: 5288
Serienummer: Se typplatta under
kapselmaskinen.
Innan du lägger ner kapselmaskinen på sidan, töm vattenbehållare
och droppbricka. Vatten- och kafferester kan droppa ner på arbetsytan så lägg gärna något som
skyddar under kapselmaskinen.
Huvudspänning:
Effekt:
1 650 watt
Energikonsumtion
i sparläge:
Maximalt pumptryck:
Vattenbehållarens
kapacitet:
Rumstemperatur:
24
220-240 V ~ 50 Hz
0,4 watt
15 bar
900 ml
+10 till +40 grader