15 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av

2015-07-31
Dnr: BYGG.2015.95
Viveka Åkerman
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage,
plank, utvändig ändring (fönsterdörr till fönster och röda
betongtakpannor till svarta betongtakpannor) och rivningslov för
rivning av befintligt garage samt anmälan för ”Attefallsbostadshus 25
m²” på fastigheten Väggarp 1:16, Väggarpsvägen 14, Eslöv.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage, plank,
utvändig ändring (fönsterdörr till fönster och röda betongtakpannor till svarta
betongtakpannor) och rivningslov för rivning av befintligt garage samt anmälan för
”Attefallsbostadshus 25 m²”.
Det befintliga enbostadshuset har byggnadsarean 68,8 m² och föreslås byggas till med 95,8
m². Nytt garage föreslås byggas med byggandsarean 49 m². Dessutom föreslås ett så kallat
Attefallsbostadshus med byggnadsarean 25 m² byggas. Taklutningarna är 27 grader på
enbostadshuset och 18 grader på garaget och Attefallsbostadshuset. Ytterväggarna föreslås
vara av gul puts, samt svarta betongtakpannor på taket.
För fastigheten gäller detaljplan Örtofta 2, beslut 1974-10-11. Den föreslagna åtgärden
avviker från detaljplanen på följande punkter:
• Högsta tillåtna byggnadshöjd. Ca 4,2 m mot Väggarpsvägen mot tillåtna 3,5 m.
• Högsta tillåtna byggnadsarea är 140 m² för huvudbyggnad och 40 m² för uthus och
övriga byggnader. Överskrids med 17,56 %, 24,58 m² för huvudbyggnad och med 22,5
%, 9 m² för uthus och övriga byggnader.
• Placering närmare gräns än 4,5 m.
Attefallshuset får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter mot allmän plats, eftersom den
då inte längre är bygglovbefriad. Eftersom det bara får finnas en huvudbyggnad på tomten så
läggs de 25 m² till de ovan nämnda 49 m² för uthus och övriga byggnader vilket ger ett
överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea med 85,0 %, 34 m².
Beslutsunderlag
Ansökan 2 s
Situationsplan 1 st
Planritning 1 st
Fasadritningar 3 st
Sektionsritning 1 st
Foto på plankexempel 1 s
Förutsättningar på platsen
Enligt Naturdatabasen är det regional kulturmiljö och område för friluftsliv. Platsen ligger
inom fornlämningsområde.
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
1(3)
2015-07-31
Dnr: BYGG.2015.95
Yttranden
Underrättelse om avvikelse från detaljplanen har skickats till sakägare. Svar ska inkomma
senast 2015-08-14.
Miljöavdelningen har yttrat sig angående till exempel avfallshantering, eventuell förorening,
fara för allvarlig miljöskada på fastigheten och eternit.
Lagrum Plan- och bygglagen (2010:900)
9 kapitlet 30 § och 31 b § Förutsättningar för lov:
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.
Lag (2014:900).
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Motivering
De föreslagna åtgärderna strider på flera punkter mot den gällande detaljplanen. Den högsta
tillåtna byggnadshöjd överskrids med 20 %, vilket inte kan ses som en liten avvikelse.
Angående byggnadsarean ansåg Regeringsrätten 1991 att 16 % överyta inte var mindre (liten)
avvikelse. Praxis är att ca 10 % överyta kan bedömas som liten avvikelse. Överskridandet av
tillåten byggnadsarea med 17,56 % och 85,0 % kan inte ses som en liten avvikelse eller
förenlig med detaljplanens syfte. Sammantaget kan avvikelserna inte ses som en liten
avvikelse. Även var för sig kan ovan nämnda avvikelser inte ses som en liten avvikelse.
Bygglov kan därför inte beviljas.
Förslag till beslut
- Ansökan om bygglov, rivningslov och anmälan avslås i sin helhet.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun. För att överklagandet ska kunna
prövas måste handlingarna ha inkommit senaste tre veckor från den dag då du fick del av
beslutet.
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
2(3)
2015-07-31
Dnr: BYGG.2015.95
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för avslag på bygglov 9865 kr.
Kartavgift 400 kr (digital)
Avgifterna kommer att faktureras.
Miljö och Samhällsbyggnad
Ingela Lundqvist
Förvaltningschef
Christian Nielsen
Kart- och bygglovchef
Expediering
Avslagsbeslut:
Sökanden: Protokollsutdrag, överklagandehänvisning och mottagningsbevis
Fastighetsägare: Protokollsutdrag, överklagandehänvisning och mottagningsbevis
Arkiv: Protokollsutdrag och handlingar/ Avslutas
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
3(3)