Myresjödomen i HD - Sveriges Bygg

Myresjödomen i HD
NU HAR HÖGSTA Domstolen (HD)
avgivit sin dom i målet med enstegstätade väggar mellan Myresjöhus, i en
grupptalan, mot ett antal villaägare i ett
område utanför Malmö. Det är en dom
som många gått och väntat på.
Kort beskrivit så hade man konstaterat
fukt och mögel i ett antal hus, men inte
i alla. Villaägarna ville ha felet åtgärdat
med enstegstätade väggar. De ville också
ha skadestånd för den skada de lidit till
följd av byggfelet. Ingen av husen hade
gått att sälja sedan de byggdes, utan betydande förluster för konsumenten. Det
handlade i så fall om priser långt under
vad de själva hade betalat. De husägare
där man inte upptäckt några skador
hade ändå fått utstå en betydande risk
som innebar att husen inte betingade
samma värde som de hade betalat.
Husägarna hade stöd för sin processföring av Konsumentverket. Det är klart
att de kommer att se en hel del i denna
dom som de kommer att använda i sina
rekommendationer.
HD tog inte upp skadeståndsyrkandet
i sin dom, utan bara själva felet. Utslaget
blev att man ansåg att själva metoden
var felaktig. Det fanns enligt HD domen
en betydande risk att det skulle kunna
bli både fukt och mögel om man byggde
med den metoden. Oavsett om man
märkt någon fukt och mögel eller ej,
menade HD att man inte fick utsätta
KOM IHÅG, VI ÄR TILL FÖR DIG!
Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 Stockholm
Tel: 08-762 76 50
Fax: 08-762 76 53
[email protected]
www.byggjarnhamdlarna.se
Kansli: Ulf Gustafsson, VD
32
konsumenter för risken. Denna risk för
fukt och mögel var uppenbar som en
följd av metoden.
En HD dom är prejudicerande (vägledande) och denna dom kommer att
påverka all ny byggteknik. Jag tror att
domen får störst betydelse när det gäller
att exponera risk för fukt och mögel mot
konsument. För oss materialhandlare
blir det återverkningar och fokus på
att ”bygga torrt”. Att vi rakt igenom
handelskedjan med transporter, lagring,
hantering kan hålla de rekommenderade fuktkvoterna i materialet.
ROT avdraget ett genidrag!
Nu vill man använda de vinster som
staten har fått in, genom att svarta affärer har blivit vita, till att lyfta bort 20
% av bidraget för att nyttja till annat
inom byggsektorn. Kvar i ROT avdrag
skulle ligga 30 %. Momsen är 25 % på
byggentreprenader, monteringar och
installationer. Företagen som utför
dessa är till 46 % aktiebolag och till 49
% enskilda bolag. Däremellan finns det
en liten grupp som har handelsbolag.
För de enskilda bolagen är det löneskatt
på allt de får in. På aktiebolag är det löneskatt på alla löner och en bolagsskatt
på 20%. Jag bedrev själv en forskning
kring ”svarta affärer i Sverige”, som ett
led i mina studier. Det var i slutet på
80-talet. Jag kunde då räkna fram att
c:a 75 % av allt som gick genom ROT
marknaden var svart. Både material och
tjänst tillsammans. Fortfarande finns
det en betydande svart marknad kvar.
Den utövas inte av svenska bolag, utan
vanligtvis av bolag eller folk som kommer från andra EU länder. De arbetar
med så låga svarta ersättningar att det
inte ens lönar sig med ROT avdrag. De
företagen och personerna har hela tiden
arbetat på ROT marknaden under tiden
som ROT avdraget har funnits. De har
också arbetat mot näringsidkare med
renoverings- och ombyggnadsuppdrag.
De fanns inte i Sverige i slutet på 80
talet utan har kommit till sedan Sverige
blev medlemmar i EU 1994.
Jag har inte sett några nya beräkningar på hur mycket av de svarta affärerna
som blivit vita, men idag är ROT avdraget i storleksordningen 15 miljarder.
Det är för 50 % av arbetet, tjänsten. Det
betyder att vi utför ROT uppdrag för
det dubbla c:a 30 miljarder. Om det går
åt lika mycket material som tjänsterna
kostar är det fråga om 50 – 60 miljarder
totalt. Jag har sett en siffra på 100 miljarder. Skulle 75 % av dessa återgå till
svarta affärer skulle hela skattsystemet
förlora 38 - 45 miljarder i skatteunderlag. Med vårt nuvarande skattetryck
skulle det lätt kunna innebära en ren
förlust på 25 – 30 miljarder för Sverige.
Det är ju inte bara momsen det handlar
om, utan också bolagsskatt, löneskatt
och många andra skatter som hamnar
utanför systemet.
Jag har alltid tyckt att ROT avdraget
varit ett genidrag. Alla är vinnare på systemet. Därför hoppas jag verkligen att
ändringen inte är felräknad och får andra konsekvenser än vad man tror. Det
har aldrig varit ”sexigt” att betala skatt!
För alla våra koncept med
Monteringar och Installationer tror
jag inte det påverkar så mycket. Jag
fortsätter och missionerar, berättar
och informerar om skillnaden mellan
installationer, monteringar och entreprenader. Om skillnaden mellan R:et
renoveringar, O:et ombyggnader och
T:et tillbyggnader. Jag missionerar om
skillnaden att sälja tjänster och varor.
En tydlig bild för mig är att en mycket
intressant affärsutveckling i branschen,
som kommit som en direkt följd av ROT
avdraget, är att vi börjat sälja tjänster och
den andelen har kommit för att stanna
och utvecklas!
Sten Folkesson,
förbundsjurist
JBF ■ 4-2015