Historia om Skanskobb vid Sandhamn sammanställd av

VOR 2009
S
Målgång 16 juni
vid Skanskobben
Mållinjen är mellan flaggstången på Skanskobben
med orange flagga och en
boj med blå flagga.
Målgång
N
Skanskobben
N 59°17,0', O 18°56,5'
Historik om Skanskobben
1923 köpte KSSS Skanskobben som är den lilla
kobben omedelbart sydväst om Korsö utanför
Sandhamn.
Namnet finns inte utsatt på dagens sjökort.
På 1671 års skärgårdskarta hittar man Samskubben.
I texten nedan från 1789 står det Samskobben.
Lantmäteriets Fastighetskarta 2004: Skanskobben.
Den 28 april 1789 “konstituerades” artillerikapten
G U Silfversparre av K Mjt “att så länge kriget
(med Ryssland) varar till Commendant och tillika
taga befattning med de försvarsanstalter, som till
Skiärens fredande från Sandhamns inlopp till
Landsort kunna nödiga blifva”.
Silfversparre var en energisk karl, ständigt i
rörelse och regelbundet rapporterande till K Mjt.
För att kunna fullgöra sina uppgifter hade Silfversparre till sitt förfogande bl a fregatten “Svarta
Örn” under befäl av kapten Christoffersson.
directioner mitt för stora inloppet” och fortsätter
”på Samskobben voro trenne stänger äfven uppsatte och med Trädspiror taklade så att de på Distance alldelas liknade ett skiepp - dessa utnyttjades till Signaler och Flaggs hissande”.
Inte kunde väl Silfversparre ana att hans rapport från 1789 i folkmun senare berättades
som att påhittiga Sandhamnsbor riggade
Samskobben till ett krigsskepp så att ryssarna vid rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 antog att svenska flottan dolde
sig bakom kobben och Sandhamn räddades.
Svarta Örn kryssade både utanför och innanför
Sandhamn, men under större delen av sommaren Silfversparre avslutar sin rapport med följande
1789 låg den till ankars vid Korsö med uppgift att ord: ”Valet af detta ställe, som värkeligt det bästa
är samt det mödosamma arbete, som på denna
skydda Sandhamnshålet.
klippa blifvit möjeligt igenom kloka anstalter, flit
För att sysselsätta besättningen lät Christof- och drift, får till mycken heder ägnas Capitaine
fersson bygga en skans på Samskobben, därtill Christoffersson och dess hurtiga besättning på
livligt uppmuntrad av Silfversparre, men surmulet Svarta Örn”.
motarbetad av hyråkraterna i Stockholm. På tre
månader lyckades “Svarta Örns” besättning färdigställa skansen, som överlämnades till lotsåldermannen på Sandhamn. Den var då bestyckad med Under sommaren 1789 avlossades
“11 Canoner och 2 mörsare, något ammunition och
inga skott men den 16 juni 2009 skjuts
attiraille med mera”.
det när den första VOR-båten skär
(Lämningar av skansen finns fortfarande kvar).
Den 27 augusti 1789 rapporterar Silfversparre en
detaljrik beskrivning av befästningen: ”Ett timrat
fylldt Batterie med 1½ aln tjockt bröstvärn, kallat
Svarta Örnen, har 15 kanonportar vända åt skilda
mållinjen.
Calle Vedin 090608