Här kan du se vad som beslutades.

Svenska Judoförbundet
Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________
PROTOKOLL nr 69 – 2015
fört vid RDK:s möte i Lund i samband med EC/SWOP den 23 – 25 oktober samt vid
telefonmöte onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 21.00 – 22.09
(Världs Judo Dagen = Jigoro Kanos födelsedag)
Närvarande:
1§
Dick D. Johansson (DDJ)
Christer Löfgren (CL)
Mario D´Alessandro (MD)
Michael Holm (MH) – förhinder vid telefonmötet
Mötets öppnande
DDJ hälsade kollegorna mycket välkomna till årets sjätte RDK-möte och förklarade mötet öppnat.
2§
Föregående mötes protokoll
Godkändes protokoll nr 68 den 29 augusti 2015.
3§
Ekonomi
DDJ rapporterade att RDK av FS ålagts ytterligare sparbeting och att RDK, enligt besked från
förbundskassören, per den 30 september 2015 har förbrukat hela den för verksamhetsåret 2015
tilldelade budgeten, 170 000 kr (ursprungligen 220 000 kr ./. sparbeting 30 000 kr + 20 000 kr
p.g.a. SJF:s nuvarande ansträngda ekonomiska läge).
Med anledning av de senaste två domaruttagningarna av EJU (se 10 §) har RDK hos FS ansökt om
tilläggsanslag för att kunna svara för våra domares kostnader.
Diskuterades den prekära ekonomiska situationen, i följd varav tidigare beslut om uttagningar
endast på egen bekostnad alltjämt gäller.
Fastställdes ett av DDJ utformat förslag till RDK:s Verksamhetsplanering- & Budgetäskande för
år 2016.
Diskuterades frågan om domarnas ”egenavgift” och beslöts att den regeln inte längre ska tillämpas.
Tidigare beslut i ekonomiska frågor, som alltjämt gäller, se bilaga 1.
4§
Utbildning, kurser, fortbildningar och licenstester
DDJ rapporterade kort om det norska Domarseminariet den 5 – 6 september 2015 i Oslo med OS-
1
domaren Henk Plugge, Holland, som föreläsare, där Sverige representerades av Sofie Damberg,
Tommy Nilsson, Jan Larsson, Charlie Bengtström och DDJ.
MD informerade att vid Södra Judo Open den 10 oktober 2015 tilldelades Omar Alsofani,
Borlänge, N-domarlicens. Grattis!
MH har genomfört en D-domarkurs i Stockholm den 3 oktober 2015 med 6 st deltagare.
Kjell Ingemansson och Marko Ahola ska hålla en Regelkurs i Uppsala den 31 oktober 2015.
Anders Bengtsson och Joakim Lindberg ska hålla en Regelkurs i Älmhult den 7 november 2015.
Charlie Bengtström och DDJ ska hålla en Regelkurs + fortbildning i Uddevalla den 15 november
2015.
I enlighet med vad som uttalades vid Seminariet i Linköping, att D-domarkursen i fortsättningen
ska kallas ”Regelkurs” ”för att inte betona domeri utan regelkunskap”, har RDK justerat mallen för
inbjudan till kursen och informerat de zondomaransvariga om utformningen inför framtida kurser.
Manuel Santos, Jonas Johansson och Charlie Bengtström i bevakningsgruppen för Elitlicens
ska testa vid Junior-SM 2016.
Nya kandidater till bevakningsgruppen för Elitlicens; bordlagt till våren 2016.
Diskuterades ett av DDJ upprättat förslag till ”RDK:s Klubbdomarprojekt 2016” och beslöts att
remittera förslaget till de zonansvariga domarna och de föreslagna ”domarambassadörerna” med
begäran om svar senast den 1 december 2015.
Uppdrogs åt MH att till nästa möte göra ett förslag till Power Pointpresentation på en timma för
”Klubbdomarprojektet”.
5§
IJF-B-kandidat 2017
Sandor Magyar, Lund, är RDK:s kandidat till EJU:s IJF-B-licenstest 2017.
6§
RDK:s Mentorprogram, zondomarträff m.m.
RDK emotser förslag från de zondomaransvariga och landets domare om kommande mentor- och
utbildningsinsatser.
7§
SJF:s Seminarium för Domare och Tränare (Riksdomarkonferensen) 2015
DDJ rapporterade det ekonomiska resultatet från årets Seminarium (”24-timmars event”) på
Scandic Hotell Linköping City i Linköping den 5 – 6 september 2015.
Inkomster
54 500 kr (om alla betalar enligt RDK:s faktureringsunderlag till SJF:s kansli)
Kostnader
53 704 kr (mat och logi på Scandic för alla deltagarna jämte resekostnader för RDK:s fyra
ledamöter)
Överskott
736 kr
2
Antalet anmälda uppgick till 40 st och 37 st var närvarande (35 st domare och 2 st
coacher/tävlingsarrangörer)! Deltagarna var mycket nöjda med att videoexemplen
genomarbetades i fyra grupper med redovisning i storgrupp.
Se seminarieprotokollet som finns på RDK:s hemsida!
Diskuterades på nytt förslaget från mötet den 8 maj 2015 på Island med de nordiska ”Referee
Directors” att Sverige skulle arrangera ett Nordiskt Domarseminarium med en föreläsare från EJU
i samband med Budo Nord Cup i Lund i maj månad 2016. Frågan bordlades till dess att FS har
lämnat besked om framtida organisationsförändringar.
8§
Internationell planering januari – april 2016 * Internationell planering 2015; se
bilaga 2
9 – 10 januari
16 januari
16 – 17 januari
29 – 30 januari
30 – 31 januari
6 – 7 februari
13 februari
13 – 14 februari
19 – 21 februari
27 – 28 februari
5 mars
5 – 6 mars
12 – 13 mars
19 – 20 mars
25 – 27 mars
26 – 27 mars
1 – 3 april
2 – 3 april
9 – 10 april
16 – 17 april
21 – 24 april
30 april – 1 maj
Anmärkningar
Ungdomsturnering i Holland
Scottish Open i Edinburgh, GBR
Dutch Open i Eindhoven, NED
IJF Referee Seminar i Tokyo, JPN
Belgium Open (D) i Arlon, BEL
Belgium Open (H) i Visé, BEL
EO i Sofia, BUL
Grand Slam i Paris, FRA
Fuyu-Cup i Sande, NOR
EO i Rom, ITA
EO i Oberwart, AUT
Grand Prix i Düsseldorf, GER
EO i Prag, CZE
EO i Warszawa, POL
Copenhagen Open i Köpenhamn
SJF:s Judo Gala i Göteborg
EC i Zürich, SCH
EC Junior i Coimbra, POR
EC i Sarajevo, BHE
Bremen Masters, GER
Grand Prix i Tbilisi; GEO
Veteran Open i Ungern
Grand Prix i Samsun, TUR
EC i Dubrovnik, CRO
EC i Aten, GRE
EC Junior i Lignano, ITA
”EC” Kadetter i Teplice, CZE
Senior-EM i Kazan, RUS
”EC” Kadetter i Berlin, GER
???
???
???
???
???
???
???
Uttagning av IJF
???
???
???
Uttagning av IJF
???
???
???
???
???
???
???
???
Uttagning av IJF
???
Uttagning av IJF
???
???
???
???
Uttagning av EJU
???
De uttagna markerade med ”fetstil” har tackat ”ja” till att delta!
Till Europa Cuper markerade med ”EC” (=klassificering av EJU) kan
endast IJF-domare tas ut.
Till tävlingar markerade med ”???” kan behöriga domare anmäla
sitt intresse!
Alla uttagna ska omgående ge RDK besked om uttagningarna
accepteras eller inte!
3
Behöriga domare ska till [email protected] anmäla sitt intresse för vilka tävlingar de planerar att åka på
senast den 5 december 2015, varefter RDK kommer att fatta sedvanliga beslut om uttagningar och
eventuella bidrag.
9§
European Cup/Swedish Judo Open i Lund den 24 – 25 oktober 2015
RDK diskuterade årets EC/SWOP. Tävlingen genomfördes på ett mycket bra sätt av
organisationskommittén med Michel Grant och Magnus Ask i spetsen. Domarna (30 st, vilket är
alltför många på tre mattor) togs väl om hand. EJU:s representanter uttalade att de var nöjda med
arrangemanget och domarnas insatser. RDK underströk att EC/SWOP-arrangemanget ur
ekonomisk synvinkel är mycket viktigt för de svenska IJF-domarna och deras möjlighet till EJUklassificering på hemmaplan.
De svenska IJF-domarna, som dömde, klassificerades av EJU enligt följande.
6,5
Mario D´Alessandro
6,0
Christer Löfgren, Michael Holm, Marcus Elfver, Marko Ahola, Björn Nyberg
5,5
Joakim Lindberg
Jamal Naser och Raja Fernando dömde, men, klassificerades inte av EJU eftersom de alltjämt tillhör
AJU.
10 §
Övriga frågor
Med glädje och stolthet noterade RDK att
Björn Nyberg av EJU blivit uttagen till U 23-EM i Bratislava, SVK, den 13 – 15 november, och att
MD av EJU blivit uttagen till ECC (klubb-EM) i Tbilisi, GEO, den 19 december.
Grattis och lycka till!!!
Diskuterades klassificeringssystemet för Judodomare i Sverige och fastställdes ett av MH upprättat
förslag till en ny bedömningsblankett ”Utvärdering av domarprestation”, som ska användas vid
kommande klassificeringar.
Fastställdes ett av DDJ upprättat förslag till RDK:s Verksamhetsberättelse 2015.
MD rapporterade att de svenska domarna vid Junior-SWOP i Haninge den 26 september
klassificerades enligt följande.
B=
Henrik Pettersson, Manuel Santos, Micael Öberg, Charlie Bengtström, Per Eklund,
Sofie Damberg, Magnus Ask
C=
Jan Larsson, Johnnie Daniels, Jonas Johansson, Ruslan Abushaev
11 §
Nästa RDK-möte
Beslöts att hålla nästa RDK-möte per telefon i december 2015.
12 §
Mötets avslutning
DDJ tackade RDK-kollegorna och förklarade det 69:e mötet avslutat.
_________________
Vid protokollet
Dick D. Johansson
4
Bilaga 1.
1. För att använda RDK:s tilldelade medel på bästa möjliga sätt beslöts att traktamenten inte
längre ska utgå till domare som representerar Sverige utomlands. Beslutet gäller
omedelbart.
2. För att RDK:s redovisning och bokföring, som ombesörjs av förbundskassören, alltid ska
vara aktuell och lätt att följa beslöts – på förekommen anledning – att de domare som av
RDK vill ha ersättning för utförda domaruppdrag (inklusive bidrag) till RDK:s ordförande
([email protected]) ska inkomma med reseräkning senast inom en månad från
uppdragets utförande.
3. Beslöts att handledararvodet vid D-domarkurser (regelkurser) får uppgå till högst 1 000 kr
per handledare och att målsättningen med alla RDK:s kurser och utbildningar är att de
ekonomiskt ska gå jämt upp (=+/- noll kr).
Bilaga 2.
17 januari
30 – 31 januari
Niklas Strandberg,
Stig Engström,
Charlie Bengtström,
Daniel Andreasson(Eg. bek.)
Scottish Open i Edinburg, GBR
Sofie Damberg, Magnus Ask,
DDJ (3 x 1 500))
IJF:s Ref. & Coach Sem i Malaga, ESP DDJ
31 januari – 1 februari
Belgium Open i Vise (H)
31 januari – 1 februari
Belgium Open i Arlon (D)
7 – 8 februari
14 – 15 februari
EO i Sofia, BUL (H&D)
Matsumae Cup i Vejle, DEN
14 – 15 februari
14 – 15 februari
28 feb. – 1 mars
28 februari
7 – 8 mars
EO i Rom, ITA ((H)
EO i Oberwart, AUT ((D)
EO i Warszawa, POL ((H)
EO i Prag, CZE (D)
EC Swiss Open i Zürich, SCH (D&H)
21 – 22 mars
Bremen Masters i Bremen, GER
(4 st inbjudna – 2 st tackat ja)
28 – 29 mars
EC Jun. i Lignano, ITA
(2 st inbjudna)
Sandor Magyar & Henrik
Pettersson (2 x 1 500)
Niklas Strandberg & Raja
Fernando (2 x 1 500)
Mario D´Alessandro (6)
Joakim Lindberg
Magnus Ask, DDJ (Bidrag)
Christer Löfgren (5)
Marko Ahola (5,5)
Michael Holm (6)
Marcus Elfver (6)
DDJ (Eg. bek.),
Raja Fernando (Bidrag)
Sofie Damberg,
Magnus Ask
(2 x 1 500)
Niklas Strandberg,
(DDJ deltog ej) (Eg. bek.)
11 – 12 april
”EC” Kadetter i Teplice, CZE
Joakim Lindberg (5)
2 – 3 maj
”EC” Kadetter i Berlin, GER
9 – 10 maj
NM i Reykjavik, ISL
(+ möte Ref. Dir. Norden)
”EC” Jun. i La Coruna, ESP
Veteran-EM i Balatonfüred, HUN
Björn Nyberg (6), Michael
Holm (6) (Eg. bek.)
DDJ & Kjell Ingemansson
17 januari
23 – 24 maj
27 – 31 maj
Nyttårsstevenet, Mjöndalen, NOR
Marko Ahola (5,5)
Joakim Lindberg (5,5) &
DDJ (6)
5
30 – 31 maj
EO i Cluj, ROM (D&H)
Björn Nyberg (6)
4 – 6 juni
16th Games of the Small States på
Island
6 – 7 juni
13 – 14 juni
”EC” Jun. i Leibnitz, AUT
”EC” i Celje, SLO (D&H)
13 – 14 juni
Tuzla Cup i Berlin, GER
(inbjudna med 5 st domare)
25 – 28 juni
European Games i Baku, AZE
& Senior-EM
Mario D. (6,5)
(Uttagen av EJU)
(Ej RDK:s bekostnad!)
Michael Holm (6)
Christer Löfgren (6) &
Björn Nyberg (6,5)
Charlie Bengtström (ansv.),
Johnnie
Daniels,
Micael
Öberg, Anders Bengtsson, DDJ
(Eg. bek.)
Uttagning av EJU
Mario D. reserv – ej kallad
3 – 5 juli
Kadett-EM i Sofia, BUL
11 – 12 juli
”EC” Junior i Paks, HUN
”EC” Senior i London, GBR
Björn Nyberg (6)
(Uttagen av EJU)
Joakim Lindberg (5,5) (Eg.
bek.)
Marko Ahola (6) (Eg. bek.) &
Marcus Elfver (5,5)
Michael Holm (5), Björn
Nyberg (5,5)
Marko Ahola (6) (Eg. bek.)
Björn Nyberg (2:e reserv –
uttagen av EJU, men ej kallad)
18 – 19 juli
”EC” Junior i Wroclaw, POL
18 – 19 juli
28 juli – 1 augusti
”EC” Senior i Sindelfingen, GER
EYOF i Tbilisi, GEO
1 – 2 augusti
EC Junior i Berlin, GER
Sandor Magyar, DDJ
(Eg. bek.)
5 – 6 september
18 – 20 september
21 – 24 september
”EC” Senior i Bratislava, SVK
Junior-EM i Oberwart, AUT
Veteran-VM i Amsterdam, NED
Mario D. (6,5), Christer L. (6)
Mario D. (6,5)(uttagen av EJU)
DDJ (uttagen av IJF/Vet.)
3 – 4 oktober
EC Senior i Tammerfors, FIN
10 oktober
17 – 18 oktober
EO i Lissabon, POR
EC Senior i Dubrovnik, CRO
31 okt. – 1 nov.
EC i Malaga, ESP
Raja Fernando (sjuk),
Sofie Damberg,
Magnus Ask (Eg. bek.)
Marko Ahola (6) (Eg. bek.)
Henrik Pettersson (Eg. bek.),
Joakim Lindberg (Eg. bek.)
Sandor Magyar (Eg. bek.)
13 – 15 november
U23-EM i Bratislava, SVK
Björn Nyberg (?)
(uttagen av EJU)
19 december
EM för klubblag i Tbilisi, GEO
Mario D. (?)
(uttagen av EJU)
6