Innohome SGK500 bruksanvisning

SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
INNOHOME
Spisvakt SGK500
Bruksanvisning
1
www.innohome.com
Intelligent säkerhet för köket
Grattis!
Du är nu ägare till en av världens mest
intelligenta spissäkerhetsprodukter.
Innan du använder den här produkten, läs först noggrant informationen i
avsnittet “säkerhetsinstruktioner” och gör dig sedan bekant med informationen i
bruksanvisningen. Följ alltid alla säkerhetsföreskrifter. För frågor eller osäkerhet
om användning av produkten, rådgör med en specialist eller sök information på
hemsidan www.innohome.com. Bruksanvisningen är en integrerad del av produkten
och innehåller viktig information om användningen, installationen och hanteringen
av produkten. Efter att ha läst bruksanvisningen ska den förvaras på ett säkert ställe
och om du för produkten vidare till tredje part se till att bruksanvisningen följer med.
Kontrollenhet SGC500-3
Intelligent värmesensor SGS510
Kontrollenhet SGC510-2
2
Säkerhetsföreskrifter
Den här produkten är designad för användning i hushållet. Den
är inte avsedd att användas i professionella kök.
Undvik att placera värmesensorn närmare än 15 cm från örat
när larmet är på eftersom det kan skada din hörsel.
Lämna inte produkten, dess delar eller förpackningen
tillsammans med små barn utan tillsyn. Det kan leda till livshotande
skador eller orsaka kvävning.
Montera inte isär produkten.
Spisvaktens larmsignal aktiveras inte om spisen automatiskt
begränsar temperaturökning eller om spishällens temperatur är för
låg för att en farlig situation ska kunna identifieras.
När värmesensorns signal har blivit återställd manuellt kan inte
temperaturökningstakten utlösa larmet under 30 minuter.
Se till att inte skada el, gas, vatten eller
telekommunikationsledningar under borrning eller monteringsarbetet.
Det kan leda till livshotande skador.
Se även säkerhetsanvisningarna i installationsavsnitten (3 och 4)
och i Snabbguide.
Batterier
Se till att inte kortsluta eller ladda batterierna då det kan leda till
explosioner och livshotande skador.
Försök inte att bränna upp eller öppna batterierna på grund av
explosionsrisken.
Om batterierna läcker undvik hudkontakt genom att använda
lämpliga skyddshandskar och skyddskläder då kontakt med frätande
syra kan leda till skador.
3
INNEHÅLL
ANVÄNDNING
1. Innohomes spisvakt och hur du använder den
1-8
1.1. Snabbguide
1
1.2. Innohome spisvakt
2
1.3. Spisvaktens användning
3
1.4. Spisvaktens funktioner
4-6
1.5. Larmsignalernas betydelse
7-8
2. Månatligt underhåll
8
INSTALLATION
3. Installation av den intelligenta värmesensorn
4. Installation av kontrollenheten
9-10
11-12
INSTÄLLNINGAR
5. Extra funktioner installation och testning
12-15
5.1. Aktivera detektering av larmsignaler
12
5.2. Aktivera andra extra funktioner
6. Ändra inställningar manuellt
6.1. Ställa in sensorns känslighetsnivå manuellt
13-15
15-17
15-16
6.2. Spisvaktens fabriksinställningar
16
6.3. Ändra lägen
17
6.4. Att ändra X10 adress
17
7. Kontrollera inställningar
17-18
7.1. Kontrollera sensorns känslighetsnivå
17
7.2. Kontrollera kontrollenhetens inställningar
18
EXTRA INFORMATION
8. Svagt batterilarm
9. Felsökning
10. Teknisk information
11. Avfallshantering
12. Garanti
13. EU-försäkran om överensstämmelse
4
Intelligent säkerhet för köket
18
19-22
23-24
25
25
26
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
1. Innohome spisvakt och hur du använder den
1.1 Snabbguide
När spisvakten avger en signal, tryck en gång på den intelligenta värmesensorns dosa.
Mera detaljerat:
När spisvakten signalerar en förlarmssignal, ett kort ”pip” följt av en lång paus
(
), har den identifierat en farlig situation. Om situationen inte är farlig,
tryck på den intelligenta värmesensorns dosa en gång under förlarmssignalen. Spisvakten kommer att lära sig att sådana här tillfällen är en vanlig matlagningssituation.
När spisvakten har stängt av spisen avger kontrollenheten/sensorn en signal. Vrid då
alla spisvred till ”0” och tryck sedan på den intelligenta värmesensorns dosa en gång.
För spisar med touchknappar behöver man bara trycka en gång på den intelligenta
värmesensorns dosa.
al
ar
m
Se även ’Spisvaktens användning’, avsnitt 1.3.
7
1
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
1.2 Innohome spisvakt
Innehåll
• Kontrollenhet SGC510-2 eller SGC500-3
• Intelligent värmesensor SGS510
• Landsspecifikt installationskit
Spisvakt SGK500 är kompatibel med alla elektriska spisar.
1
Spisvaktssystemet består av en intelligent värmesensor
som sitter just ovanför spisen och en kontrollenhet ansluten till spisen.
2
Hela den intelligenta värmesensorns dosa fungerar som
en tryckknapp, men vår rekommendation är att trycka på
den runda lampans punkt (1). Genom att trycka på do3
san återställs larmet och gas-/elektricitetsförsörjningen
till spisen återansluts och säkerhetslåset stängs av. Det gröna ljuset (2) tänds med en-minuts
intervaller och tänds även när någon trycker på sensorn. Under ett larm blinkar en röd lampa.
Solpaneler (3) förser sensorn med ström.
Telecare (televård) utbyggbarhet
Information från Spisvaktens larm kan överföras till ett televård center eller andra sociala larmsystem (Innohome Brandvakt erfordras). Innohome spisvakt är kompatibel med UMO plattform och kan kopplas till Vivago hälso/aktivitets larmbevakningssystem.
Extra signalutrustning (ljus, ljud, vibration)
Extra signalutrustningsenheter, såsom extra ljudlarm, ljus och vibreringsalarm kan kopplas till
systemet genom att använda Innohome Brandvakt. Ett antal extra signalenheter kan sättas
ihop och placeras på olika ställen i huset.
Fläktkontroll
Utsugningsfläkten kan ställas in så att den startar automatiskt när spisen används och så att
den stängs av om spisvaktslarmet utlöses (mottagare TM13 erfordras).
Utseendet på den Intelligenta värmesorn kan ändras genom att välja dosor i olika färger.
För mera detaljerad information om användningsområden av extra utrustning och installation
av extra enheter gå till www.innohome.com.
2
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
1.3 Spisvaktens användning
När spisen har stängts av och spisvakten avger en signal
vrid först alla spisvreden till ”0” och tryck sedan på den intelligenta värmesensorns dosa en gång. För spisar med touchknappar tryck bara på den intelligenta värmesensorns dosa en gång.
Den intelligenta värmesensors förlarmssignal låter som ett
kort ”pip” följt av en lång paus (
) innan spisen stängs av.
Om larmet avges under en vanlig matlagningssituation tryck på
dosan till värmesensorn en gång under förlarmssignalen. Sensorn kommer då att uppfatta att tillfället var en vanlig matlagningssituation.
Kontrollenhetens förlarmssignal (ljudet kommer från baksidan av spisen och är ett lågt ljud) är ett kort ”pip” följt av en
lång paus (
) som indikerar att den intelligenta timern
kommer att stänga av spisen efter att en minut har gått. Om du
trycker på den intelligenta värmesensorns dosa en gång får du
mera tid till att använda spisen.
Om säkerhetslåset har ”låst” spisen, kan du slå på den igen
genom att trycka på sensorns dosa en gång.
Om sensorn tas bort från sin monteringsplatta kommer ett larm
att avges och spisen stängs av (sensorns förflyttningslarm). Spisen
sätts på igen genom att sätta tillbaka sensorn på sin monteringsplatta.
3
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
1.4 Spisvaktens funktioner
Spisvakten skyddar spisen på många olika sätt. Fabriksinställningarna har dels överhettningsövervakning enligt EU standard: den intelligenta värmesensorn ovanför spisen känner av farligt höga
temperaturer och en mycket snabb värmeutveckling. Automatisk feldiagnostik ser till att systemet
alltid fungerar perfekt och om den intelligenta värmesensorn av misstag plockas bort kommer en
larmsignal att avges och spisens användning förhindrad.
Ytterligare skydd ges av intelligent timer: Spisvakten övervakar kokplattornas värmejusteringar
samt identifieras om spisen har lämnats övergiven. Spisvakten kan också användas med extern
kolmonoxid/brandvarnare (kompatibel med de flesta larm).
Om du har en tradionell mekanisk spis finns en extra funktion som du kan nyttja med den intelligenta timer+ som skyddar från överhettning och det automatiska säkerhetslåset som skyddar att
spisen slås på av misstag.
Se mer detaljerad information nedan.
Standardfunktioner (fabriksinställning)
a) Överhettningsövervakning
Den intelligenta värmesensorn, installerad ovanför spisen, reagerar på en farligt höga temperaturer eller på snabb temperaturökning. Den intelligenta värmesensorn har en värmesensor
som justerar sig själv efter användarens matlagningsstil. Det här gör att detektering av farliga
situationer blir precis och utan några falsklarm. Larmgraden på grund av temperaturökning är
baserad på den snabba temperaturökning som sker när vätskan i ett kokkärl har torkat ut. Att
den reagerar på temperaturökningen gör det möjligt att upptäcka och förebygga brandrisksituationer på ett tidigt stadium.
Den intelligenta värmesensorn avger först en förlarmssignal (
) efter vilken spisen
stängs av och sedan avges en alarmsignal (
). Alarmsignalen från den intelligenta värmesensorn avstannar automatiskt efter 15 sekunder.
När spisvakten är installerad kommer den först att gå igenom en justeringsperiod då den lär
sig användarens matlagningsstil och dess installationsmiljö. Under den här tiden justeras
känsligheten och en del falsklarm kan utlösas. Om Spisvakten ljuder under en vanlig
matlagningssituation, tryck en gång på dosan till den intelligenta värmesensorn då förlarmssignalen avges. Det här kommer att justera sensorns känslighet en aning. Falsklarmen
kommer kanske att utlösas några gånger innan Spisvakten har justerats till dess individuella
inställning.
4
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Den Intelligenta värmesensorn kan tolka placeringen av en plåt på spisen eller borttagningen
av en kastrull från spisen som en farlig situation och skicka ut en kort larmsignal.
b) Automatisk feldiagnostik
Den automatiska feldiagnostiken säkerställer att spisvakten fungerar perfekt. Diagnostikverktyget analyserar den intelligenta värmesensorn och kontrollenhetens funktion samt radiokommunikationen mellan de två enheterna. Det automatiska feldiagnoslarmet kan också utlösas
av att den intelligenta värmesensorn inte finns sig på monteringsplattan. Om feldiagnostiken
upptäcker något onormalt i systemets funktioner, avger kontrollenheten en felsignal (en kort
signal som följs av en lång signal ”pip” - ”piip”, med ungefär 5 sekunders intervaller). Efter en
minut stänger den av spisen.
Om feldiagnostiken avger en signal (feldiagnosalarmet kan utlösas även om spisen inte är påslagen) tryck på den intelligenta värmesensorns dosa en gång under första minuten då larmet
ljuder.
Om det här inte löser problemet, kontrollera att sensorn är korrekt installerad och tryck på dosan en gång. Om det här inte återställer larmet, vrid alla spisvred till ”0” (avser inte spisar med
touchknappar) och stäng sedan av eltillförseln i 15 sekunder genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring. Om feldiagnoslarmet utlöses pånytt kontakta produktens återförsäljare. Under tiden kan spisen användas i 5 minuter som ”reservdrift” genom att stänga av
elektriciteten i 15 sekunder som beskrivet ovan.
c) Sensorns förflyttningslarm
Sensorns förflyttningslarm ser till att den intelligenta värmesensorn inte oavsiktligt flyttas från
sin plats. Om sensorn flyttas, kommer den att utlösa ett larm (fyra signaler) och kontrollenheten stänger då av spisen. Den elektriska elförsörjningen är återställd när sensorn sätts tillbaka
på sin monteringsplatta.
Information om ett aktiverat förflyttningslarm kan överföras till telecare (televård) eller annat
socialt larmsystem.
Om sensorn inte kan sättas tillbaka på sin plats, kan larmet återställas genom att stänga av
strömmen till kontrollenheten en stund via huvudströmbrytaren eller via spisens säkring. Spisen kan användas utan den intelligenta värmesensorn i ungefär 5 minuter och därefter kommer den att stängas av igen.
5
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Extra funktioner tillgängliga för alla elektriska spisar
d) Intelligent timer
Den intelligenta timern identifierar en kokplatta som av misstag har lämnats på genom att
övervaka kokplattornas värmejustering. Om kokplattan har lämnats på stängs spisen av mellan en till tre timmar beroende på spistyp och spisens inställningar – ju högre inställning ju
snabbare stängs spisen av. Den intelligenta timern startar inte om plattan är inställd på låg
värme. Innan spisen är avstängd kommer kontrollenheten att avge en lång förlarmssignal i en
). Återställning av förlarmssignalen kommer att starta om timern.
minut (
e) Detektering av larmsignaler (brand och kolmonoxid)
Spisvakten identifierar externa (brand och kolmonoxid) larmsignaler genom att använda
ljuddetektering. En larmsignal avges genom att ett externt larm utlöser spisvakten och spisen
stängs av.
f) Intelligenta värmesensorns feldiagnostik
Fungerar tillsammans med standard feldiagnostik (punkt b) och som ger extra skydd genom
att identifiera om sensorn har samlat för mycket smuts eller fett eller på något annat sätt har
blivit tilltäppt.
Extra funktioner tillgängliga för mekaniska spisar
De här funktionerna kan användas tillsammans med alla tidigare nämnda funktioner.
De finns tillgängliga för spisar med mekaniska vred som inte är elektroniska. Vanligtvis
är den här typen av spisar traditionella fristående spisar med järn- eller keramikplattor
och utan display (som exempelvis en klocka).
g) Intelligent timer+
Intelligent timer+ erbjuder uppgraderat skydd för mekaniska spisar och identifierar lågvärme
scenarier som inte förorsakar brand men som kan förorsaka brännskador. Timer+ följer kokplattans värmejusteringar på liknande sätt som standard Intelligent timern (beskriven i punkt
d) men den kan också identifiera lågvärme riskscenarier (exempelvis när en värmeplatta är inställd på den lägsta inställningen). Intelligent timer+ stänger av spisen utan att avstängningen
föregås av ett förlarm.
h) Säkerhetslås på spisvreden
Säkerhetslåset ”låser” spisen så att den inte kan sättas på av misstag genom att avaktivera
spisvreden (på en del spisar avaktiveras inte spisvreden). För att använda spisen tryck på den
intelligenta värmesensorns dosa en gång. Kontrollenheten avger två korta pip när spisen är
redo att användas. Spisen är ”låst” i 20 minuter efter att den använts senast.
6
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
1.5 Larmsignalernas betydelse
Den intelligenta värmesensorns signal har en högre ton än kontrollenhetens ”surrande” signal. Den intelligenta värmesensorn är fäst ovanför spisen, kontrollenhetens signalljud kommer bakifrån spisen.
Ljud
Betydelse
Handlingsalternativ
Intelligenta värmesensorn: ett kort
pip med några
sekunders mellanrum
Den Intelligenta värmesensorn har identifierat en hög temperatur eller en snabb
temperaturökning
ovanför spisen (överhettningsövervakning).
Detta är den intelligenta värmesensorns förlarmssignal som avges innan spisen stängs
av. Om larmet utlöstes av en vanlig matlagningssituation tryck på den intelligenta värmesensorns dosa under förlarmssignalen
– då sänks den intelligenta värmesensorns
känslighet automatiskt och förhindrar att
spisen stängs av.
Om larmet utlöstes under en
normal matlagningssituation,
tryck på dosan till den intelligenta värmesensorn en gång under
förlarmsignalen.
Intelligenta värmesensorn: repetativa
snabba “pip, pip,
pip”
Den Intelligenta värmesensorn har identifierat en hög temperatur eller en snabb
temperaturökning ovanför spisen (överhettningslarmet) och spisen har stängts av.
Vrid först alla spisvred till ”0”.
Tryck sedan på den intelligenta
värmesensorns dosa en gång.
För spisar med touchknappar
tryck på den intelligenta värmesensorns dosa en gång.
Kontrollenheten:
ett kort pip med
några sekunders
mellanrum
Detta är kontrollenhetens förlarmssignal
som utlöses en minut innan den intelligenta
timern stänger av spisen. Genom att trycka
en gång på den intelligenta värmesensorns
dosa under förlarmssignalen kan du motverka att spisen stängs av.
Tryck på den intelligenta värmesensorns dosa en gång under
förlarmssignalen.
Kontrollenhet: ett
kort pip med ungefär 5 sekunders
intervaller
Spisen har stängts av på grund av någon av
spisvaktens säkerhetsfunktioner: Sensorn
har upptäckt en farligt hög temperatur, en
snabb temperaturökning eller så har den
intelligenta timern detekterat en kvarglömd
spis. Alternativt så har den utlösts av en
larmsignal från ett externt larm (brand eller
kolmonoxid).
Vrid först alla spisvred till ”0”.
Tryck sedan på den intelligenta
värmesensorns dosa en gång.
För spisar med touchknappar,
tryck bara på den intelligenta
värmesensorns dosa en gång.
7
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Ljud
Betydelse
Handlingsalternativ
Kontrollenhet: ett
kor t pip och ett
l å n g t p i p ( ”p i p”
– ”piip”) med ungefär 5 sekunders
intervaller
Spisen har stängts av på grund av att den
automatiska feldiagnostistiken har detekterat ett temporärt fel i den intelligenta
värmesensorns anslutning till kontrollenheten eller någon av funktionerna i systemet.
Det automatiska feldiagnostiseringslarmet
kan också utlösas av att den intelligenta
värmesensorn inte är placerad på sin monteringsplatta eller om sensorn inte har blivit
korrekt installerad.
Vrid först alla spisvreden till ”0”,
(inte för spisar med touchknappar) och stäng sedan av elektriciteten i cirka 15 sekunder genom
att använda huvudströmbrytaren eller spisens säk ring.
Kontrollera att den intelligenta
värmesensorn finns på monteringsplattan. Om problemet
fortsätter, kontakta produktens
återförsäljare.
Kontrollenhet: två
korta pip (efter det
att säkerhetslåset
är avstängt)
Säkerhetslåset har stängts av och elektriciteten har återkopplats till spisen.
Upprepa inställningsproceduren
såsom beskrivet i avsnitt 10 under rubriken ”Kontrollenhetens
signaler varje halvtimme eller
timme”.
Kontrollenhet: ett
pip varje timme
eller halvtimme
Ett fel har uppstått i spisens detektering.
Upprepa inställningsproceduren
såsom beskrivet i avsnitt 9 under rubriken ”Kontrollenhetens
signaler varje halvtimme eller
timme”.
Intelligent värmesensor (och
kontrollenhet): ett
pip en gång i minuten
Den intelligenta värmesensorn har svagt
batteri.
Byt ut sensorn (se avsnitt 9).
Tryck på dosan till sensorn en
gång för att försena batterilarmet i 12 timmar.
2. Månatligt underhåll
Electriska spisar: Eftersom den automatiska feldiagnostiken testar spisvaktens funktioner
varje gång spisen används för matlagning behöver endast funktionen detektering av larmsignaler testas varje månad (om aktiverad). För test av detektering av larmsignaler gå till avsnitt 5.
Rengör den intelligenta värmesensorn genom att torka av den med en trasa fuktad med en
blandning av rengöringsmedel och vatten. Använd endast en trasa som inte efterlämnar
fiber. Sänk inte ner enheten i vatten.
Försäkra dig om att alla andra larm som används med spisvakten är rengjorda och att deras
batterier byts ut enligt instruktionerna.
8
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
3. Installation av den intelligenta värmesensorn
Låt först Spisvakten uppnå rumtemperatur.
Välja installationsplats
Välj installationsplats under spiskåpan så
att den installeras så nära centralpunkten på spisen som möjligt men minst
10 cm från spiskåpans lampor – 5 cm är
tillräckligt för LED lampor. Se bilden för
önskad installationsplats – område markerat med nummer 1 är önskad plats,
område makerat med nummer 2 är alternativ två. Sensorn kan inte installeras
på områden markerade med ”X”. Rengör ytan från smuts och fett genom att använda ett
rengöringsmedel och torka av den väl.
Den Intelligenta värmesensorn kan också installeras på en vägg genom att använda en särskild hållare (säljes separat).
Säkerhetsföreskrifter: Den intelligenta värmesensorn får inte installeras för nära ljuskällor
och måste installeras enligt instruktionerna. Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt på
monteringsplattan och att det inte finns några glipor. Ett stort antal larmsignaler kan resultera i kortare livslängd av produkten
Installation
1
1. Avlägsna monteringsplattan genom att lyfta upp den (1).
Det här frigör batteriets urkopplingsbit (2) (sensorn avger
ett pip). Tryck på sensorns dosa en gång. Ta loss batteriet
från urkopplingsbiten (bevara den för senare användning).
2. Om spiskåpan sitter högre upp än 65 cm ovanför spisen
ställ in känslighetsnivån manuellt (se avsnitt 6.1).
2
3. Sensorn måste installeras med monteringsplatta. Fäst plattan på baksidan av sensorn och ta bort skyddsbladet och
fäst plattan och sensorn. För att vara säker på att plattan är fäst ordentligt ta bort sensorn
en stund och tryck ordentligt på plattan. Sätt tillbaka sensorn och se till att den sitter ordentligt på plattan.
9
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Den intelligenta värmesensorn är nu installerad. Gå till avsnitt 4 för installation av
kontrollenheten.
Observera att om du tar loss sensorn efter installationen kommer sensorn att avge fyra pip (sensorns
förflyttningslarm) och spisen stängs av.
Extra funktioner:
Tyst larm
Öppna dosan (se ”Att öppna och stänga den intelligenta värmesensorns dosa” nedan). Vrid
DIP-brytaren 2 till ”off”-läge (se bild 3 på sidan 27. Bilden visar brytaren i ”on”-läge). Sätt tillbaka dosan på dess plats enligt instruktionerna.
Att stänga av det röda larmljuset (blinkar under tiden larmet är aktiverat)
Öppna dosan (se ”Att öppna och stänga den intelligenta värmesensorns dosa” nedan). Vrid
DIP-brytare 1 till ”off”-läge (se bild 3, sida 20. Bilden visar brytaren i ”on”-läge). Sätt tillbaka dosan på dess plats enligt instruktionerna.
Att öppna och stänga den intelligenta värmesensorns dosa (se bild 1-2 sidan 27)
Använd änden på en skruvmejsel för att försiktigt lossa på dosan, en ände i taget (bild 1). För
att sätta tillbaka dosan sätt i båda ändarna samtidigt.
Se till att den svarta sensorn går igenom öppningen i dosan (bild 2).
Etablera kommunikation med Innohome Brandvakt
Para ihop enheterna enligt instruktioner i bruksanvisningen för Brandvakten.
10
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
4. Installation av kontrollenheten
Om spisen är kopplad till huvudnätet via kontakt
och vägguttag kan kontrollenheten installeras av
användaren. Annars måste installationen utföras av
en auktoriserad elektriker.
Om spisvakten är installerad före spisen gå till snabbinstallation för instruktioner (på separat blad).
2
Installation av kontrollenheten
2
1
1. Stäng av elektriciteten via huvudströmbrytaren. Fäst
kontrollenheten i väggen med skruvar, nära eluttaget och så nära golvet som möjligt.
Säkerhetsinstruktioner: Kontrollenheten måste installeras enligt instruktioner. Den bör installeras bakom spisen, på en plats som har bra ventilation och där den av misstag inte kan bli
övertäckt (installera den inte i ett skåp). Installera inte kontrollenheten på en plats där vatten
kan skvätta på den. Kontrollenheten bör inte installeras i närheten av dishon. Om de extra funktionerna aktiveras placera kontrollenheten så att du kan nå dess installationsknapp (1) under
installationsproceduren (tillgång krävs endast under installationen).
Se till att plintskruvarna är åtdragna och att kontakterna är ordentligt anslutna. Innan du sätter
på eltillförseln kontrollera att det inte finns någon kortslutning i spisen och att installationen
utförs på ett korrekt sätt med hjälp av lämpliga ledningar (installation av behörig elektriker) .
2.
Installation av användare: Koppla in kontrollenheten mellan spisens kontakt och vägguttaget.
Installation av en elektriker: Koppla ihop kontrollenheten med spisen med en Innohome
kopplingsdosa eller en Innohome anslutningskabel (se anslutningsguiden).
Den intelligenta värmesensorn och kontrollenheten är fabriksparade.
3.
Sätt på elektriciteten igen via huvudströmbrytaren. Kontrollenheten avger ett pip. Kopplingen mellan sensorn och kontrollenheten påbörjas direkt. Vänta ca 20 sekunder tills dess att
du hör ett pip.
4.
Sätt på en av plattorna. Tryck på den intelligenta värmesensorn tills dess att du hör ett pip
från sensorn. Sensorn kommer att avge ett testlarm och spisens elförsörjning stängs av. Återställ spisens elektricitet genom att trycka på sensorns dosa en gång.
11
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Installationen av standardfunktionerna är nu färdig. För aktivering av extra funktioner,
gå till avsnitt 5.
Externa säkerhetssystem, telecare (televård)
Spisvakten är kopplad till ett externt system genom Innohome Brandvakt eller via larmutgång
(2, se bild på föregående sida). Innohome Brandvakt och den extra kabeln (för anslutning via
larmutgång) säljes separat. För ytterligare information, www.innohome.com.
INSTÄLLNINGAR
5. Installation av extra funktioner
5.1 Aktivera detektering av larmsignaler
Alla externa larm (brand och kolmonoxid) måste installeras på 5 meters avstånd från spisvaktens kontrollenhet.
Om du vill avaktivera funktionen senare gå igenom samma procedur igen.
1. Tryck på den intelligenta värmesensorns dosa så att den gröna lampan tänds.
2. Placera batteriets urkopplingsbit i hålet under sensorn (2, se bild föregående sida). Placera
den intelligenta värmesensorn på monteringsplattan i 5 sekunder.
3. Ta loss sensorn (sensorn avger ett pip). Sätt tillbaka sensorn på plattan i ytterligare 5 sekunder (sensorn avger ett pip när den lyfts upp).
4. Avlägsna batteriets urkopplingsbit. Spara den för senare behov.
5. Tryck på sensorns dosa en gång. Sensorn kommer nu att pipa för att bekräfta dess nya inställning: Ett pip betyder att funktionen detektering av larmsignaler är aktiverad, Två pip
betyder att funktionen är avaktiverad.
Om du har förlorat batteriets urkopplingsbit, kan du istället använda en skruvmejsel för att försiktigt trycka på knappen under sensorn (se bild 4 på sidan 27). För att undvika att trycka på dosans
strömbrytare samtidigt se till att ta avlägsna sensorns dosa innan du påbörjar installationen. För
att undvika skador på sensorn ta loss och sätt tillbaka dosan enligt instruktioner (Se ”Att öppna och
stänga den intelligenta värmesensorns dosa”).
12
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
5.2 Aktivera andra extra funktioner
Välja läge
Läge 1 Standardfunktioner - aktiverad i fabriksinställning ingen extra inställning är
nödvändig: överhettningsövervakning, automatisk feldiagnostik, sensorns förflyttningslarm (överensstämmelse med EU-standard EN50615/B)
Läge 2 Extra funktioner för alla elektriska spisar: (inkluderar funktioner i läge 1) intelligent timer, sensor feldiagnostik
Läge 3a / 3b Extra funktioner för mekaniska spisar
(inkluderar även funktionerna i läge 1 och 2) intelligent timer+, säkerhetslås på spisvred aktiverat/avaktiverat
1. Ställ in läget Välj ETT av följande installationsalternativ:
Läge 2 – alla elektriska spisar
Inkluderar: basfunktioner, intelligent timer och intelligent värmesensor feldiagnostik
- Tryck på kontrollenhetens installationsknapp (1, se bild på sidan 11) och håll den nere. Efter
10 sekunder avger kontrollenheten ett pip och efter en stund avger den ett pip till. Släpp upp
installationsknappen.
- Vänta ungefär 30 sekunder tills dess att du hör två pip.
Om kontrollenheten piper en eller tre gånger var inte läget inställt ordentligt och proceduren bör
göras om igen.
- Gå till punkt 2, Avslutningsprocessen.
Läge 3a och 3b – endast mekaniska spisar
Lägena 3a och 3b är tillgängliga för spisar med mekaniska vred som inte är elektroniska.
Vanligtvis är den här typen av spisar traditonella fristående spisar eller hällar med järn eller
keramikplattor och utan display (såsom en klocka). Om du inte är säker om din spis är elektronisk eller inte kan du testa detta genom att aktivera läge 3b och sedan testa säkerhetslåsfunktionen som beskriven i slutet av det här avsnittet. Om säkerhetslåset inte aktiveras är
spisen elektronisk och kan inte användas i 3-lägen.
Läge 3a
Inkluderar: basfunktioner, läge 2 funktioner och intelligent timer+
- Tryck på kontrollenhetens installationsknapp (1, se bild på sidan 11) och håll den nere. Efter
10 sekunder avger kontrollenheten ett pip och efter en stund avger den ett pip till. Släpp upp
installationsknappen.
- Vänta ungefär 10 sekunder.
- Sätt på den största plattan. Vänta tills dess att Kontrollenheten avger tre pip och slå sedan av
plattan.
Om kontrollenheten piper en eller två gånger var inte läget inställt ordentligt och proceduren bör
göras om igen.
- Gå till punkt 2, Avslutningsprocessen.
13
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Läge 3b
Inkluderar: basfunktioner, läge 2 funktioner, intelligent timer+ och säkerhetslås för
spisvred
- Tryck på kontrollenhetens installationsknapp (1, se bild på sidan 11) och håll den nere. Efter
10 sekunder piper kontrollenheten och efter en stund avger den ett pip till. Släpp upp installationsknappen.
- Vänta ungefär 10 sekunder.
- Sätt på den största plattan under 5 sekunder och slå sedan av den. Kontrollenheten kommer att avge tre pip efter en kort stund.
Om kontrollenheten piper en eller två gånger var inte läget inställt ordentligt och proceduren bör
göras om igen.
- Gå till punkt 2, Avslutningsprocessen.
2. Avslutningsprocessen
Om detektering av larmsignaler och/eller funktionen säkerhetslås är aktiverad testa de här funktionerna först (se instruktionerna i slutet av det här avsnittet).
- Stäng av elektriciteten till spisen i 15 sekunder genom att använda huvudströmbrytaren eller
spisens säkring. När elektriciteten är påslagen igen bekräftar kontrollenheten dess nuvarande
inställning genom att avge ett pip (signaler beskrivna i kapitel 7.2).
- Utför ett testlarm direkt efter signalerna: Sätt på plattan och tryck sedan på dosan till den
intelligenta värmesensorn till dess att sensorn avger ett pip. Sensorn kommer att avge ett larm
och kontrollenheten stänger av spisen. Stäng av plattan. Återställ testlarmet genom att trycka
på sensorns dosa en gång.
Testlarmet är en nödvändig del av installationen. Att inte göra ett testlarm kommer att påverka
spisvaktens funktionalitet.
Installationen är nu färdig. Under de kommande 15 minuterna sätt inte på spisen eftersom kontrollenheten identifierar och justerar dess installationsmiljö (kontrollenheten
kommer att avge ett pip när spisen är redo för användning).
Test av extra funktioner
Test av detektering av larmsignaler
Vrid den minsta kokplattan till mellanvärme och testa larmen för brand och kolmonoxid ett i
taget. När kontrollenheten detekterar en larmsignal stänger den av spisen och börjar avge en
signal var femte sekund. För att sätta på spisen igen, stäng först av plattan (inte nödvändigt i
spisar med touchknappar), tryck sedan en gång på den intelligenta värmesensorns dosa. Spisvakten är fabriksinställd för att identifiera de flesta larmsignalerna. Om spisvakten inte reagerar på externa larmsignaler, anpassa signalens igenkänningsfrekvens såsom beskrivs i avsnitt 9
“Felsökning”.
14
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Test av säkerhetslås (aktiverat i läge 3b)
Se till att vredet är avstängt. På ungefär 20 minuter låser säkerhetslåset spisen genom att inaktivera spisvreden (på en del spisar är inte spisvreden inaktiverade). Testa säkerhetslåset genom
att försöka sätta på plattorna en efter en.
Stäng av säkerhetslåset genom att trycka en gång på dosan till den Intelligenta värmesensorn.
Kontrollenheten kommer att avge två korta pip som indikerar att elektriciteten har återanslutits och spisen kan användas normalt.
6. Ända inställningar manuellt
6.1. Att manuellt ställa in sensorns känslighetsnivå
Känslighetsnivån bestämmer vilken värmenivå eller hastighet i temperaturändringen som
krävs för att utlösa ett larm.
Om den intelligenta värmesensorn installeras i en spiskåpa som sitter högre upp än 65 cm
(elektriska spisar) eller om man vill förinstallera känslighetsnivån till en viss nivå ställ in känslighetsnivån manuellt. Efter installatonen kommer sensorn att gå igenom en justeringsperiod
som vanligt (se avsnitt 1.4 a överhettningsövervakning). Se rekommenderad känslighetsnivå i
tabellen nedan.
cm
nivå
120 90 80 70 60 50 40 - - 30
1
2 3 4 5 6 8 - - 16
Det gråa området i tabellen (30-65 cm) visar var manuell inställning av känslighetsnivån inte
krävs (om det inte är förinställt till en viss nivå). Nivån visas av siffrorna 1 till 16, där 1 visar den
känsligaste nivån och 16 den minst känsliga. Fabriksinställningen är 5.
När den iIntelligenta värmesensorn plockas lös kommer Sensorn att avge fyra pip (sensorns
förflyttningslarm) och spisen stängs av.
Ställa in sensorns känslighetsnivå manuellt:
1. Placera batteriets urkopplingsbit i hålet på sensorns bottenyta (2, se bilden på sid 9). Placera
sensorn på en yta där magnet fastnar (exempelvis spisen) i fem sekunder. Om monteringsplattan redan sitter fast kan du ställa den på monteringsplattan.
2. Lyft upp sensorn (sensorn avger ett pip). Ta bort batteriets urkopplingsbit och spara den för
framtida användning. Tryck på dosan en gång med ett kort tryck.
3. Tryck på den intelligenta värmesensorns dosa i fem sekunder tills dess att du hör ett pip.
4. Tryck på dosan igen tills dess att du hör ett pip.
5. Tryck på dosan lika många gånger som du vill att känslighetsnivån ska nå med korta tryck.
Vänta till dess att lampan har slocknat mellan trycken.
6. Den intelligenta värmesensorn bekräftar nu dess känslighetsnivå med pip:
15
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Pip (i fyra omgångar)
Känslighetsnivå
2+2+x+y
2
3+3+x+y
3
4+4+x+y
4
...
...
16 + 16 + x + y
16
6.2 Spisvaktens fabriksinställningar
Spisvakten går tillbaka till fabriksinställningar när du byter till en ny spis eller om kontrollenheten
inte fungerar som den beskrivs i bruksanvisningen.
Om du endast vill återgå till fabriksinställningar för den intelligenta värmesensorn stäng av elförsörjningen (genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring) innan du fortskrider. Att
återgå till fabriksinställningar påverkar inte anslutningen mellan kontrollenheten och sensorn.
1. Placera batteriets urkopplingsbit i hålet på sensorns bottenyta (2 se bild på sidan 9). Placera sensorn på dess monteringsplatta (eller på en yta där magnet fastnar exempelvis spisen) i fem sekunder.
2. Ta bort sensorn från monteringsplattan och tryck på sensorns dosa och håll nere till dess att du
hör tre separata pip. För att du ska veta att du har återgått till fabriksinställningar kommer den
intelligenta värmesensorn att avge signaler.
3. Kontrollenheten kommer att starta på nytt och avge ett pip. Efter ungefär 30 sekunder kommer
kontrollenheten att avge ytterligare ett ljud. Kontrollenheten har nu återgått till fabriksinställningar (läge 1). Om du vill aktivera extra funktioner gå till avsnitt 5.
Om du har förlorat batteriets urkopplingsbit, kan du istället använda en skruvmejsel för att försiktigt
trycka på knappen under sensorn (se bild 4 på sidan 27).
Innan du använder en skruvmejsel öppna och ta bort sensorns dosa enligt instruktioner (se avsnitt 3 ”Att
öppna och stänga dosan till den intelligenta värmesensorn) för att undvika att trycka på dosan skifta
samtidigt. Efter den här proceduren stäng sensorn försiktigt enligt instruktioner.
16
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
6.3 Byta läge
Kontrollenhetens läge kan ändras på följande sätt:
Ändra till läge 2, 3a eller 3b: Fullfölj proceduren beskriven ovan med start från punkt 5.2.
Ändra till läge 1: Återställ Spisvakten till fabriksinställningar se avsnitt 6.2.
6.4 Att ändra X10 adress
1. Placera batteriets urkopplingsbit i hålet på sensorns bottenyta (2 se bild på sidan 27). Placera
sensorn på dess monteringsplatta (eller på en yta där magnet fastnar exempelvis spisen) i fem
sekunder.
2. Tryck på sensorns dosa i ungefär 10 sekunder tills dess att sensorn avger två pip.
3. Tryck på sensorns dosa igen tills dess att den avger ett pip.
4. Tryck på sensorns dosa tillräckligt många gånger för önskad address (1 tryck = A, 2 tryck = B, 3
tryck = C … 16 tryck = P). Vänta till dess att lampan har slocknat mellan varje knapptryck.
7. Kontrollera inställningar
7.1 Kontrollera sensorns känslighetsnivå
För att kontrollera vilken känslighetsnivå sensorn är inställd på följ proceduren nedan:
1. Tryck på den intelligenta värmesensorns dosa i fem sekunder tills dess att du hör ett pip.
2. Tryck på dosan igen tills dess att du hör ett pip.
3. Den intelligenta värmesensorn bekräftar nu dess känslighetsnivå genom pip:
Pip (i två omgångar)
Sensitivity level
2+ x
2
3+x
3
4+x
4
...
...
16 + x
16
17
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
7.2 Kontrollera kontrollenhetens inställningar
Kontrollenhetens inställningar kan kontrolleras genom att stänga av strömmen till kontrollenheten
en stund via huvudströmbrytaren eller via spisens säkring. Kontrollenheten kommer sedan att avge
signaler för att informera dig om dess inställningar.
Läge 1 Standardfunktioner: överhettningsövervakning, automatisk feldiagnostik, sensorns förflyttningslarm (i enlighet med överensstämmelse med EU standard)
Läge 2 Extra funktioner för alla elekriska spisar: (inklusive läge 1 funktioner) intelligent timer,
sensor feldiagnostik
Läge 3a / 3b Extra funktioner för mekaniska spisar
(inkluderar även läge 1 och 2 funktioner) intelligent timer+, spisvred säkerhetslås aktiverat/avaktiverat
PIP - 20 sekunders intervall - PIP
Läge 1 = Standard funktioner
Läge 2 = Extra funktioner aktiverade
PIP - 20 sekunders intervall - PIP - PIP
PIP - 20 sekunders intervall - PIP - PIP - PIP
Läge 3a = Extra funktioner för mekaniska spisar aktiverade, inget säkerhetslås.
PIP - PIP - 20 sekunders intervall - PIP - PIP - PIP
Läge 3b = Extra funktioner för mekaniska spisar aktiverade, säkerhetslås aktiverat.
EXTRA INFORMATION
8. Svagt batterilarm
Den intelligenta värmesensorn drivs av solpaneler och använder batteri som backup. Medellivslängden för sensorn är 10 år baserat på antalet larm. Ett svagt batteri i den intelligenta
värmesensorn medför att både den intelligenta värmesensorn och kontrollenheten avger en
signal en gång i minuten. Batteriet är fast monterat och kan inte bytas ut. När sensorn är på
väg att ta slut, vänligen återvinn den gamla sensorn på lämpligt sätt.
Larmet för svagt batteri kan skjutas upp med 12 timmar genom att trycka på den intelligenta
värmesensorns dosa en gång. När sensorns batteri är helt utjänat (eller sensorn har avlägnats)
kommer kontrollenheten att stänga av spisen och fortsätta avge en batterilarmsignal.
Återställ kontrollenhetens batterisignal genom att stänga av elektriciteten och sätta på den
igen via huvudströmbrytaren eller genom spisens säkring. När sensorn inte fungerar kan spisen endast användas 5 minuter i taget. Stäng av elektriciteten i 15 sekunder genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring.
18
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
9. Felsökning
Spisen har stängts av och ingen signal avges
• Spisen har stängts av antingen beroende på förflyttning av sensorn (den intelligenta sensorn har förflyttats från dess plats eller den är inte placerad på sin monteringsplatta) eller på
grund av kontrollenhetens överhettningsskydd. Kontrollera först att den intelligenta värmesensorn är placerad på monteringsplattan.
• Om sensorn är placerad på monteringsplattan har kontrollenhetens överhettningsskydd
stängt av kontrollenheten och spisen. Det här har förmodligen hänt på grund av installation
på fel plats och har uppdagats då spisen har använts på ett högeffektivt sätt. Spisen kan
sättas på igen genom att stänga av elektriciteten en stund och genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring. Om överhettningsskyddet stänger av spisen igen byt
placering för kontrollenhetsinstallationen till en plats som är svalare eller till en plats med
bättre ventilation.
Den intelligenta sensorns förlarm avges i en vanlig matlagningssituation
• När den intelligenta värmesensorn först är installerad lär den sig köksmiljön och användarens matlagningsstil. Under den här justeringsperioden kan en del larm avges under
vanliga matlagningssituationer. Om den intelligenta värmesensorn avger signaler i en normal matlagningssituation tryck på sensorns dosa i en 30 – 60 sekunder lång förlarmsignal
(
). Det här kommer att förorsaka att den intelligenta värmesensorn reducerar
dess känslighet automatiskt.
• Om den intelligenta värmesensorns larm avges ställ in dess känslighet manuellt så att den
är mindre känslig, se avsnitt 6.1. För att kontrollera nuvarande känslighetsnivå, se avsnitt 7.1.
Den intelligenta värmesensorn avger inte någon signal i en farlig situation
• Om den intelligenta värmesensorn är installerad under spiskåpan som sitter högre upp än
65 cm ovanför spisen behöver känslighetsnivån initiellt vara inställd till en mera känslig nivå
(efter vilken den kommer att självjustera sig till miljön och till användarnas matlagningsstil).
Om du inte är säker på vilken nivå den var inställd på kontrollera sensorns känslighetsnivå
som beskrivet i avsnitt 7.1.
• Om den intelligenta värmesensorn är installerad på en vägg behövs en särskild hållare (tillgänglig separat).
• Den intelligenta värmesensorn avger inte alltid signal i farliga situationer. Det här sker eftersom den måste ta in olika maglagningssituationer som även inkluderar fritering i hög
temperatur och att den vid sådana situationer inte ska utlösas för lätt. Den Intelligenta värmesensorns larm avges när en särskild temperatur (eller temperaturökning) är nådd alltid
långt före start av brand. Om du vill att sensorn ska reagera tidigare öka känsligheten med
en eller två nivåer (se avsnitt 6.1). För att kontrollera nuvarande känslighetsnivå gå till avsnitt 7.1.
19
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Av misstag har jag råkat återställa förlarmssignalen även om larmet var utlöst av en farlig situation. Har den intelligenta värmesensorn nu blivit för okänslig?
• När förlarmsignalen återställs ändras den intelligenta värmesensorns känslighet men endast en liten grad så även om den skulle ändras av misstag ett par gånger kommer inte sensorn att bli för känslig. Den intelligenta värmesensorn kommer alltid att strypa strömmen
då en farlig situation uppkommer i enlighet med EU-standard EN50615.
Kontrollenheten avger ett kort pip följt av ett långt pip (”pip” - ”piip”) i 5 sekunders intervaller
• Den automatiska feldiagnostiken har detekterat att den intelligenta sensorn inte är placerad på sin monteringsplatta eller att det finns ett problem i anslutningen mellan den intelligenta värmesensorn eller i någon av funktionerna i systemet.
• Se till att den intellligenta värmesensorn är placerad på monteringsplattan och tryck på den
en gång.
• Återanslut elektriciteten till spisen genom att först vrida alla spisvred till ’0’ (ej nödvändigt
på spisar med touchknappar) och sedan stänga av elektriciteten i 15 sekunder genom att
använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring.
• Om feldiagnostikens larm avges om igen kontakta produktens återförsäljare.
• Om feldiagnostiken har stängt av spisen kan den endast användas i 5 minuter i taget (reservdrift). För att återansluta spisens elektricitet i 5 minuter stäng av elektriciteten i 15 sekunder genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens säkring.
Kontrollenheten avger signaler varje timme eller halvtimme
• Det har blivit ett fel i indentifieringen av spisen (läge 2, 3a och 3b). Upprepa installationsprocedurerna och kontrollera inställningarna av kontrollenheten på följande sätt:
1. Stäng av elektriciteten i 15 sekunder genom att använda huvudströmbrytaren eller spisens
säkring.
2. Kontrollenheten kommer att bekräfta dess inställning genom att pipa då elekriciteten återansluts. Jämför signalerna i tabellen i avsnitt 7.2. Om kontrollenhetens inställningar inte är korrekt utförda gör om installationen igen, gå till avsnitt 5.2 och börja från punkt 1.
3. Inom en minut efter den sista signalen tryck på den intelligenta värmesensorns dosa tills
dess att du hör en signal. Sensorn kommer att avge ett larm och kontrollenheten stänger av
spisen. Återställ larmet genom att trycka på sensorns dosa en gång.
4. Inom 15 minuter sätt inte på spisen eftersom kontrollenheten identifierar och justerar dess
installationsmiljö.
Kontrollenheten identifierade inte larmsignalen för brand/kolmonoxid
• Rengör larmet med en dammsugare.
• Byt batterierna i larmet vid behov.
• Kontrollera att larmet inte är placerat för långt ifrån kontrollenheten. Larmen bör placeras i samma rum och inte längre bort
än 16.5ft (5 meter).
Frekvensinställning
20
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
• Anpassa signalens igenkänningsfrekvens genom att vrida vredet på kontrollenheten med
en skruvmejsel (frekvensinställning se bild på föregående sida): vrid vredet först ungefär
0.5 mm åt höger och genomför sedan ett testlarm med det externa larmet. Om Kontrollenheten inte reagerar på larmsignalen vrid då vredet 0.5 mm åt vänster räknat från den ursprungliga positionen och upprepa sedan testlarmet. Om kontrollenheten inte identifierar
signalen flytta ytterligare 1 mm åt höger den här gången. Upprepa testlarmen och flytta
trimmern med små ökningar från höger till vänster till dess att Kontrollenheten indentifierar
signalerna.
Kontrollenheten reagerar på andra ljud till exempel en telefonsignal eller ljud från tv:n
• Byt ut telefonens ringsignal eller sänk ljudet på tv:n. Om signalen som orsakar falsklarmet inte kan inaktiveras anpassa signalspårningsfrekvensen genom att vrida vredet på
kontrollenheten (frekvensanpassning, se bilden på föregående sida) med en skruvmejsel:
Vrid sakta vredet ungefär 0.5 mm åt höger och se sedan om ljudet utlöser ett falsklarm.
Om ljudet fortfarande utlöser falsklarm vrid då vredet 0.5 mm åt vänster räknat från den
ursprungliga positionen och försök igen. Om falsklarm fortfarande utlöses flytta vredet den
här gången 1 mm åt höger. Upprepa och flytta trimmern med små ökningar från höger till
vänster tills dess att inga falsklarm utlöses. När den korrekta positionen är funnen se till att
spisvakten fortfarande svarar på larmsignalerna från ett externt larm genom att på nytt testa detekteringen av falsklarm som beskrivs i avsnitt 5.2.
• Det är också möjligt att inaktivera detektering av larmsignaler, se avsnitt 5.1 ”Aktivera detektering av larmsignaler”.
Spisens lampor slocknade i ett par sekunder / kontrollenheten avger ljud när jag använder spisen
• När kontrollenheten är ställd i läge 3a eller 3b, utför den kontroll var 15 minut för att se om
spisen används. Det här är en normal spisvaktsfunktion.
Säkerhetslås aktiverades inte inom 20 minuter
• Kontrollera kontrollenhetens inställning som beskrivs i avsnitt 7.2. Om säkerhetslåset inte är
aktiverat, ställ in kontrollenhetens läge igen, gå till avsnitt 5.2.
Den intelligenta timern stängde inte av elförsörjningen i 3 timmar
• Kontrollera att den intelligenta timern är aktiverad (läge 2/3a/3b) genom att kontrollera
kontrollenhetens inställningar (se avsnitt 7.2)
• Den intelligenta timern standardläge aktiverad i läge 2 stänger inte av elektriciteten om
plattan är på låg värme. Den intelligenta timer+ är tillgänglig endast för mekaniska spisar
(läge 3a och 3b) och reagerar när plattan är påslagen på låg värme.
21
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Spisvakten stängde av plattan när jag använde ugnen
• Vid några tillfällen när en konventionell ugn används på hög värme (läge 2 eller 3a/3b)
identifierar inte spisvakten att ugnen används och slår av spisen. Du kan förhindra att spisen inte stängs av genom att trycka på den Intelligenta värmesensorns dosa en gång när du
använder ugnen (just före eller efter) eller när Spisvakten larmar (”pip” - ”piip”) innan spisen
stängs av.
• Alternativt kan Spisvakten ställas in i läge 1. För att ändra till läge 1, återställ Spisvakten till
fabriksinställningar, se avsnitt 7.2.
Spisvakten stänger av spisen och kontrollenheten larmar även om spisen inte används/
spisvakten stänger av spisen var 15:e minut när spisen används
• De har blivit en störning i kontrollenhetens process med spisen (endast i lägena 2, 3a och
3b). Initiera processen igen genom att gå igenom “avslutningsproceduren” beskriven i avsnitt 2 punkt 2.
Kontrollenheten fungerar inte som beskrivet i bruksanvisningen eller du är inte säker på
om inställningarna är korrekta.
• Återställ Spisvakten till dess fabriksinställningar, se avsnitt 7.2..
Vad gör man när man byter spis till en ny/flyttar till ett annat hus?
• Återställ spisvakten till fabriksinställningar (se avsnitt 7.2). Det här kan göras både när
kontrollenheten sitter fast på den gamla spisen eller när den har anslutits till den nya spisen.
• Om den intelligenta värmesensorn är installerad högre upp än 65 cm över spisen ställ in
känslighetsnivån manuellt (se avsnitt 7.1). Om den är installerad på väggen behövs en särskild hållare (säljes separat).
Vad ska man göra när man byter ut den intelligenta värmesensorn eller kontrollenheten
med en ny?
• • Se instruktionerna för att para ihop enheter på www.innohome.com.
22
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
10. Teknisk information
- certifierad, casing IP20, endast för användning inomhus
Patent FI 117526, FI 117878, PCT pågående
Ström/spänning
Enhet
Anslutning
Avstängningstid
Kontrollenhet SGC5102 eller
SGC500-3
Kontrollenhet:
- 1-3 fas spis: SGC500-3
- 1-2 fas spis: SGC510-2
- Potentiellt frilarm utgång/
ingång: 3.5mm 4-stifts uttag.
Alarm utgång = NO (normalt
öppen), max 70 V, max 6 mA
(optokopplare). Alarm ingång
= 3-15 V (optokopplare).
SGC510-2: 230VAC, 1 – 2-fas
spis, stjärnanslutning, 1 x 32A
or 2 x 16A (även 3-fas spisar
om 3-fas är anslutna över
kontrollenheten)
SGC500-3: 230/400VAC
3x16A/3X10A 3-fas spis, stjärna
eller D-anslutning med eller
utan N
Strömförbrukning < 1W
1 – 3 h (intelligent timer:
avstängningstid
beror på värmejusteringar
och plattornas
kapacitet)
Intelligent
värmesensor
SGS510
Kommunikation:
- Trådlös 433MHz/10mW RF,
X10, PT2622
- Larmstransfer med Brandvakt SSC100
- Ljudlarm 80 dB at 100 cm
Drivs med solenergi med ett reservbatteri. Livslängd ungefär
10 år (många larmtillfällen kan
reducera batteriets livslängd)
3 – 25 min
(överhettningsövervakning)
Funktioner
Läge 1 (fabriksinställning)
Funktioner i enlighet med EU-standard EN50615*:
- Spisens elförsörjning stängs av vid farliga temperaturer (självlärande maxtemperatur och takten på
temperaturökningen) (patenterad)
- Feldiagnostik (patenterad)
- Sensorns förflyttningslarm
- Larmsignaler med ljud > 65dB / 100 cm
- Larmljus
- Spisens ”reservdrift” vid felaktig situation 5 min
Förlarmssignal före avstängning av elektriciteten
Alternativ för automatisk drift av fläkten
Larmsignalsigenkänning med ljud (avaktiverad som standard)
Potentialfri larmingång/utgång
Eluttag för att driva externa enheter
Kontrollenhet tre nivåer överhettningsskydd
Känner av avstånd (från spisen) 50 cm - 120 cm till spiskåpan, 40 cm för vägginstallation
16 justerbara känslighetsnivåer (anpassningsbara) (patenterad)
23
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
Manuell larmåterställning
Automatisk larmåterställning (patenterad)
Tyst larm
Rött larmljus avaktivering
Läge 2 (med funktionerna i läge 1)
Intelligent timer (patenterad)
Sensorisk automatisk feldiagnostik (patenterad)
Läge 3 (med funktionerna i läge 1 och 2)
Intelligent timer + (lågvärme detektering) (patenterad)
Säkerhetslås för spisvred
* Testad i ett ackrediterat tredjepartslaboratorium
(VTT Technical Research Centre of Finland).
Larmutgång:
Larmutgången är ett 3.5 mm 4-pin uttag som finns på
kontrollenheten. Larmutgången är potentialfri och normalt
öppen (opto). Den stänger i en sekund när kontrollenheten
stryper spisens elförsörjning.
Om larmutgången inte fungerar korrekt byt polaritet på kabeln som ansluter till larmutgången.
24
CN 1
O C1
Alarm
out NO
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
11. Avfallshantering
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata
hushåll)
EU-direktiv 2002/96/EG för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
Den här symbolen på spisvakten och de medföljande dokumenten visar att denna produkt inte ska kasseras tillsammans med
vanliga hushållssopor. För korrekt hantering, inhämtning och
återvinning, ska denna produkt (er) lämnas på återvinningscentraler där de accepteras utan kostnad. Alternativt så kan du i vissa
länder lämna dina produkter till din lokala återförsäljare vid köp
av en motsvarande ny produkt.
Kassering av denna produkt på rätt sätt kommer att rädda värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på
människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå
på grund av otillbörlig avfallshantering.
12. Garanti
Utöver den lagstadgade garantin från den första leverantören har denna produkt en 5 års garanti som täcker defekter i material eller utförande, från inköpsdatum. Denna garanti påverkar
inte dina lagliga rättigheter. Garantin omfattar användning av produkten under normala förhållanden i private hushåll och bostadsrättsföreningar. Garantin är begränsad till utbyte eller
reparation av felaktiga komponenter. Den omfattar inte batterier.
Garantin gäller endast då produkten används enligt anvisningarna. Den täcker inte skador
som uppkommer av felaktig användning, felaktig hantering, användade med styrka, damm,
smuts, vatten eller andra miljöfaktorer eller skador från batterier.
Vid garantianspråk, kontakta leverantören för instruktioner. Endast behöriga reklamationer
med en fullständig beskrivning av felet accepteras. Efter garantiperioden kommer reparationer att bli betalbara och är inte alltid möjliga.
Garantianspråk påverkar inte den ursprungliga garantiperioden och garantin för reservdelar
upphör med garantin för produkten. Om det inte finns en lagstadgad skyldighet, är tillverkaren inte ansvarig för ytterligare anspråk, inklusive personliga eller materiella skador, som uppkommer vid användning av produkten eller från en icke-fungerande eller en felfungerande
produkt.
25
SPISVAKT SGK500 BRUKSANVISNING
13. EU-försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar under eget ansvar att denna produkt överensstämmer med
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC
EMC-direktivet 2004/108/EC
R&TTE-direktivet 1999/5/EC
Begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktivet 2011/65/EU
samt följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer har tillämpats:
Apparater för brandskydd för hällar (spishällar) EN 50615:2015 (Cat. B) *
EN 60730-1:2011
Vitvaror krav EN 60335-2-31:2003 + A1:2006 + A2:2009, klausul 30
Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) EN 300 220-1, EN 300 220-2
v2.4.2
Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) EN 301 489-3 V1.6.1 (2013)
och EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)
RoHS EN 50581:2012
* EN 50615 : 2015 Europeisk standard för Spisvakter godkändes 5 Jan 2015.
Full titel på standarden: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på anordningar för att förhindra eller släcka brand på elspisar (spishällar)
Denna europeiska standard behandlar säkerheten för elektriska apparater som används för detektering, förebyggande och undertryckande av brand som kommer från en tillagningsprocess eller
från brännbart material som ligger kvar på hällen.
Kategori B = Förebyggande vid strömavbrott.
Teknisk direktör Matti Myllymäki
26
BILDER
1
2
3
1
of
fo
n
2
4
27
SPISVAKT SGK500
BRUKSANVISNING
Intelligent
säkerhet
för köket
Innohome Oy
www.innohome.com
[email protected]
www.facebook.com/innohome
Linnoitustie 4B
FI-02600 Espoo
28
Finland
Intelligent säkerhet för köket
SGK500-200US3-001