Grattis! - Institutionen för matematikämnets och

Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Matematik för lärare, 30hp, åk 4-6
Kurskod: UMU203
Kursansvarig:
Elisabeth Nygren tel. 1207 6626 e-post: [email protected]
Grattis!
Du har blivit antagen till kursen ”Matematik för lärare åk 4-6, 30 hp” med kurskoden UMU203.
Kursen är en lärarlyftskurs på grundnivå inom ämnesområdet matematikdidaktik. Kursen ges av
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND, www.mnd.su.se).
Kursen är en halvdistanskurs som läses på halvfart med sex fysiska träffar (heldagar 9.00 – 17.00) på
Campus Frescati och däremellan litteraturstudier samt arbete med individuella uppgifter och
gruppuppgifter. Halvfart innebär att du behöver lägga ned ca 20 timmar i veckan på dina studier. Du
studerar enskilt och i din studiegrupp. Studiegrupperna består av ca fyra personer. Studiegruppen
träffas genom fysiska träffar och via lärplattform MONDO. Studiegrupperna håller samman under hela
kursen.
I kursen kommer du att genomföra olika uppgifter med en grupp elever, så det är nödvändigt att du har
tillgång till elevgrupp i årskurs 4-6.
Kursstart måndagen den 14 september kl. 9.00 i sal E243 på Svante Arrhenius väg 20A
(se karta nedan)
Följande dagar kommer du att ha undervisning mellan kl. 9.00 och 17.00 på Campus
Frescati:
Måndag 14/9
Måndag 5/10
Måndag 2/11
Måndag 23/11
Måndag 14/12
Måndag 11/1 2016
sal E243
sal E243
kl. 9-12 sal E 243, kl. 13-17 sal E262
sal E249
sal E476
sal E243
Till det första tillfället ska du ha läst:
Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än matematik: om språkliga dimensioner i
matematikuppgifter. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (46 s)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubex
t%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1891
MiMa – Min Matematik - metareflektion
Under hela kursen kommer du att skriva din MiMa-bok där du för anteckningar i syfte att utveckla din
egen förståelse för taluppfattning, tals användning, algebra, samt samband och förändring. Vi
rekommenderar dig därför att redan till det första seminariet ta med en bok att användas för detta syfte.
Mer information kommer i samband med kursstart.
Välkomna!
Hälsningar
Elisabeth Nygren, Judy Sayers och Kicki Skog
Du hittar vår institution på…
Svante Arrhenius väg 20 A, Arrheniuslaboratorierna hus E,
Campus Frescati
Kursexpedition: rum E479, Arrheniuslaboratorierna hus E
Studievägledning: plan 3, Arrheniuslaboratorierna hus E
Kurslitteratur
för kurs på grundnivå
Matematik för lärare (1-30 hp), åk 4-6 30 hp
Kurskod: UMU203 MOM 1
Gäller från: HT 2013
Fastställd:
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ämne: Matematikämnets didaktik
Matematik för lärare i årskurs 4-6
UMU203 Moment 1 (1-15 hp)
Obligatorisk kurslitteratur
Bergius, B & Emanuelsson, L (2008). Hur många prickar har en gepard? Göteborg: NCM (132 s)
Boesen, J. (2006). Lära och undervisa matematik: Internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt
centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. (ca 150 s.)
Grevholm, B. (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.)
Stockholm: Norstedt.(kap 1-5, 8)
Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: Inspiration till variation.
Stockholm: Liber. (ca 100 s.)
Hodgen, J. & Wiliam, D. (2006). Mathematics inside the black box: Bedömning för lärande i
matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag (24 s)
McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: En handbok. Göteborg: Nationellt centrum för
matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet. (ca 150 s.)
Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än matematik: om språkliga dimensioner i
matematikuppgifter. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (46 s)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpube
xt%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1891
Norén, E. (2010). An immigrant students' identity formation: in a bilingual mathematics classroom. I
E. Norén (Red.), Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i grundskolans matematikundervisning.
Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms
universitet. ( 10 s.)
Pettersson, E. & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor – och hur kan dessa utvecklas.
Stockholm: Studentlitteratur
Artiklar om ca 200 s.
Övrigt:
Aktuella styrdokument för grundskolan
www.skolverket.se