Grattis! - Institutionen för matematikämnets och

Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Matematik för lärare, 16-30 hp, åk 4-6
Kurskod: UMU203 moment 2 samt UMU205
Kursansvarig:
Inger Backström tel. 1207 6597 e-post: [email protected]
Grattis!
Du har blivit antagen till kursen ”Matematik för lärare åk 4-6 (16-30 hp)” med kurskoden
UMU203 moment 2 eller UMU205. Kursen är en lärarlyftskurs på grundnivå inom
ämnesområdet matematikdidaktik. Kursen ges av Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND, www.mnd.su.se ).
Kursen är en halvdistanskurs som läses på halvfart med sex fysiska träffar (heldagar 9.00 –
17.00) på Campus Frescati och däremellan litteraturstudier samt arbete med individuella
uppgifter och gruppuppgifter. Halvfart innebär att du behöver lägga ned ca 20 timmar i
veckan på dina studier. Du studerar enskilt och i din studiegrupp. Studiegrupperna består av
ca fyra personer. Studiegruppen träffas genom fysiska träffar och via lärplattform MONDO.
Studiegrupperna håller samman under hela momentet/kursen.
I momentet/kursen kommer du att genomföra olika uppgifter med en grupp elever, så det är
nödvändigt att du har tillgång till elevgrupp i årskurs 4-6.
I momentet/kursen används modellen Learning study. En Learning study organiseras 2 till 3
”forskningslektioner”, som dokumenteras kontinuerligt. Detta medför att du behöver delta när
studiegruppen genomför de olika versionerna av ”forskningslektionen”.
Kursstart torsdagen den 27 augusti kl. 9.00 i sal E246 på Svante Arrhenius väg 20A
(se karta nedan)
Följande dagar kommer du att ha undervisning mellan kl. 9.00 och 17.00 på Campus
Frescati:
Torsdag 27/8
Torsdag 17/9
Torsdag 8/10
Torsdag 5/11
Torsdag 26/11
Torsdag 10/12
sal E246
sal E248
sal E248
sal E248
sal E248
sal E276
Till det första tillfället ska du ha läst:
Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever
upptäcker matematik. Göteborg: NCM
Välkomna!
Hälsningar
Inger Backström, Mona Hverven och Margareta Enoksson
Du hittar vår institution på…
Svante Arrhenius väg 20 A, Arrheniuslaboratorierna hus E,
Campus Frescati
Kursexpedition: rum E479, Arrheniuslaboratorierna hus E
Studievägledning: plan 3, Arrheniuslaboratorierna hus E
Sal E246
Kurslitteratur
för kurs på grundnivå
Matematik för lärare (16-30 hp), åk 4-6
Kurskod: UMU203 MOM 2 samt UMU205
Gäller från: HT 2015
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenasdidaktik
Ämne: Matematikämnets didaktik
Obligatorisk kurslitteratur
Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker
matematik. Göteborg: NCM. (122 s.)
Björklund Boistrup, L. (2013) Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang
och lärande. Stockholm: Liber AB. ( 201 s.)
Boesen, J., Emanuelsson, G., Wallby, A., Wallby, K. (Red.). (2006) Lära och undervisa i matematik –
internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (ca. 70 s)
Bråting, K., Sollervall, H., Stadler, E. (2013) Geometri för lärare. Lund; Studentlitteratur (120 s.)
Enoksson, M. (2014). Innehåll i behov av särskilt stöd Erfarenheter från lesson/learningsstudies i
matematik Matematikdidaktiska texter Del 5. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och
naturvetenkspasämnenas didaktik, Stockholms universitet. (52 s.)
Grevholm, B. (red) (2012). Lära och undervisa Matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm:
Norsteds förlag. (134 s.)
Häggström, J., Bergqvist, M., Hansson, H., Kullberg, A. & Magnusson, J. (2012). Learning study – en
guide. Göteborg: NCM. (40 s)
http://ls.idpp.gu.se/sites/ls.idpp.gu.se/files/ls-guide_webb.pdf
Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: Bedömning för lärande i
matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms Universitets förlag. (27 s.)
Marton, F. (2003). Learning Study – pedagogisk utveckling direkt i klassrummet. I. Carlgren, I.
Josefson, C. Liberg, J. Anward, M. Alexandersson, A-C. Evaldsson, F. Marton, G. Molloy, G. Malmgren,
C. Pehrsson (Red.). Forskning av denna världen – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap.
Stockholm: Vetenskapsrådet. (s 41- 46). http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR_2003_2.pdf
Pettersson, A., Olofsson, G., Kjellström, K., Ingmansson, I., Halldén, S., Björklund Boistrup, L., Alm, L.
(2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen
för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (75 s.)
Ridderlind, I. (2014) Elevperspektiv på bedömning för lärande. Stockholm; Institutionen för
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet (61 s.)
Råde, L. (1978). Ta chansen i skolan. 15 lektioner i sannolikhetslära för mellanstadiet. Nämnaren
temanummer. Göteborg (85 s.) kompendium.
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket.
Pdf publikationer http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära
och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Sektionen för
lärarutbildningen. (ca 100 s.)
Artiklar (ca 100 s.)
Övrigt
Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2012). Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2013). Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2014). Bedömning för lärande i matematik årskurs 1-9. (elektroniskt dokument)
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/