Grattis till din uttagning i landslaget!

Grattis till din uttagning i landslaget!
Svenska Danssportförbundets spelregler för mästerskapsrepresentation där landslag tas ut
Du har genom dina prestationer kvalificerat dig för att delta i landslaget och representera Sverige på
mästerskap. Det är en ära som är få förunnat. Grattis!
Syftet med den här skriften är att ge dig som landslagsdeltagare en vägledning i vilka spelregler
som gäller när du representerar svensk Danssport. Landslagsuppdraget gäller tiden från det att resan
till landslagsaktiviteten inleds och gäller till och med det att resan från landslagsaktivitet avslutats.
Uttagning
Förbundskaptenen ansvarar för uttagning till mästerskap och beslut tas av VO Elit. Uttagning till
mästerskap sker för varje tillfälle och bör ske senast två månader innan det aktuella mästerskapet.
För att ha möjlighet att bli uttagen till mästerskap bör dansare delta på Svenska Mästerskapen inom
DSF. För att bli uttagen till mästerskapsrepresentation måste den yngsta i paret fylla 13 år det
aktuella året.
Uttagningen görs genom en helhetsbedömning av nedanstående kriterier:
- Att paret tävlar i högsta öppna klass nationellt
- Tävlingsresultat, internationellt och/eller nationellt (bör bedömas på minst tre
tävlingar det senaste kalenderåret)
- Teknisk, fysisk och mental kapacitet
- Målinriktning, engagemang, positiv utvecklingstrend samt synnerlig framtidspotential
Om särskilt vägande skäl föreligger kan VO Elit vid uttagning till mästerskap, göra avsteg från
dessa normer, men skall i sådant fall motivera beslutet.
Dansare som tagits ut till att representera Sverige vid någon internationell tävling men avser att
avstå från att delta, skall omedelbart meddela förbundskapten så att eventuella reserver kan
meddelas. Sent avhopp kan innebära att dansaren kan få stå för de kostnadsutlägg som är gjorda.
Samarbete och ansvar
Att vara med i landslaget och representera Sverige innebär att största möjliga fokus ligger på den
idrottsliga prestationen. Förbundskaptenerna planerar och förbereder alla aktiviteter med detta
fokus. Som uttagen i landslaget innebär det att du är representant för Sverige. Därför är det viktigt
att du känner till, levererar och agerar utifrån våra gemensamma regler och den värdegrund som
idrotten står för.
Finansiering
Svenska Danssportförbundets landslag finansieras av medel från Riksidrottsförbundet.
Kläder och utrustning
Aktiva och ledare ska i representationssammanhang bära landslagskläder.
De kläder som du utrustas med inför ett landslagsuppdrag ska bäras hela och rena vid invigning och
prisutdelningar och gärna vid uppvärmning.
Media
Svenska Danssportförbundet kan behöva din medverkan i eventuella sponsoraktiviteter. Dessa
aktiviteter ska planeras i god tid och med den idrottsliga insatsen i fokus. Men det är viktigt att du
som deltagare i landslaget har förståelse för, och en vilja att medverka i liknande aktiviteter.
Uppträdande
Som uttagen i landslaget för såväl aktiv som ledare, innebär det att vara en god representant för
Sverige och svensk Danssport. Du ska respektera andra genom att uppträda på ett korrekt och
sportsligt sätt och avhålla dig från alla former av kränkande tal och handlingar. Svensk Danssport
tar avstånd från alla former av våld, rasism och sexuella trakasserier. Som aktiv förväntas du
uppträda efter dessa regler.
Vi förutsätter att du som uttagen till landslaget presterar på maximal nivå och är en god representant
för Sverige och Svensk Danssport såväl på som utanför idrottsarenan. För bästa möjliga
arbetsklimat bör landslagsledning, aktiva, tränare och övriga involverade hålla en så öppen och
gemensam dialog som möjligt kring träning och tävling m.m. Spelreglerna innehåller ett stort inslag
av ömsesidig förståelse, samarbete och sunt förnuft. Vi förväntar oss att du som aktiv håller dig till
dessa spelregler. Är det något du undrar över eller är osäker på är det alltid bäst att fråga din
förbundskapten.
Det är viktigt är att du är medveten om att allmänheten ställer högre krav på dig än på gemene man
när det gäller förhållandet till alkohol. Tänk på att när du representerar landslaget under resor och
vid officiella uppdrag etc representerar du hela idrotten och bör uppträda därefter. Ha även detta i
tanke när du publicerar bilder på sociala medier på dig själv eller representanter för landslaget.
Spelreglerna gäller under dygnets alla timmar och under hela landslagsaktiviteten. Även när du
själv har tävlat färdigt gäller det att vara ett föredöme ända tills mästerskapet är avslutat för
samtliga i truppen.
Antidopning
Svenska Danssportförbundet förutsätter en dopingfri idrott. Ett positivt dopingprov drabbar inte
bara dig som aktiv utan även Svensk Danssport i stort. Om man använder ett dopningsklassat medel
som behöver dispens och ska tävla på en internationell tävling krävs internationell dispens. Det är
upp till dig som landslagsdeltagare att hålla dig informerad om vilka medel som är
dopningsklassade. Aktiv som fälls för doping kan blir återbetalningsskyldig för de
ersättningar/bidrag som erhållits av DSF. Följ DSFs hemsida för aktuell information om antidoping.
Kontakta Danssportförbundets kansli angående internationella dispenser.
Boende och resa
VO Elit sköter allt som rör bokning av resa och boende till mästerskapet. Du kommer att få
information om vilka dagar du förväntas delta i landslagsaktiviteten och när mästerskapet närmar
sig kommer du få en kallelse där tid och plats för samling framgår. Om du ej kan resa de angivna
tiderna får du själv ordna med annan resa. VO Elit står ej för inrikesresor.
Anmälan
Tävlingsanmälan sköts av VO Elit och kansliet.
Coach
Vid mästerskap är förbundskaptenen coach. Om FK ej kan närvara utser denne en lämplig ersättare.
Reglemente
Som internationell tävlande bör du vara väl förtrogen med det internationella reglementet. Vid
frågor kontakta respektive förbundskapten.
Tävlingen
Håll dig informerad och uppdaterad kring tävlingen via inbjudan och eventuell hemsida för
tävlingen. Coachen sköter registrering på plats. All kommunikation med tävlingsledningen ska ske
genom coachen.
Lycka till i landslaget!