Klicka för att läsa mer!

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR ESSVE SVERIGE AB
Gällande från och med 2014-09-08
Med ESSVE i nedanstående villkor avses ESSVE
Sverige AB, med lager i Ulricehamn.
1. ORDERBEHANDLING – LEVERANS FRÅN LAGER
Fax- och telefonorder mottages under ESSVE kundservice
öppettider, se www.essve.se för gällande tider. Order via
bildskärm, handterminal eller online via Internet till kl 19.00.
1.1 Veckoorder
ESSVEs registrerade Återförsäljare erhåller en leverans i
veckan av ESSVEs ordinarie lagersortiment på bestämd
leveransdag. Inlagda order kan successivt påfyllas under
veckan till en gemensam leverans.
Vid ordervärde under 6.000,- netto, inom Sverige, tillkommer
en hanteringsavgift på 200,- per sändning. Vid försäljning
utanför Sverige, se Försäljningsvillkor Utland.
1.2 Dagorder
Utleverans från lager sker normalt dagen efter orderregistrering.
Fraktavgift baseras på kilo, enligt nedan:
< 75 kg
200,- per sändning
76-300 kg
300,- per sändning
301-700 kg
500,- per sändning
> 701 kg
700,- per sändning
1.3 Snabborder
Max 5 orderrader. Utleverans från lager sker samma dag.
Orderläggning fram till kl 16.00.
OBS! Ej långgods över 2,40 meter eller produkter märkta
som ”Farligt Gods”.
Under 35 kg
Levereras som Företagspaket med normal postankomst.
Avgift 200,-.
Kan även levereras som Företagspaket med ankomst
senast kl 09.00, max 25 kg, maxlängd 1,25 meter. Avgift
350,-.
Över 35 kg
Levereras normalt som Företagspaket med normal
postankomst. Avgift 350,- + 5,- per kg på totalvikten.
1.4 Restorder
Restorder noteras normalt, om inga andra överenskommelser träffats. Vid senare leverans av restnoterad
artikel gäller alltid leveransdagens pris.
Restorder levereras alltid med veckoorder.
1.5 Särpack
Särpack kan beställas. Leverans sker med övriga varor i
veckosändningen. Avgift 200,- per särpackning.
1.6 Efterkrav/postförskott
ESSVE äger rätt att efter eget bestämmande leverera mot
efterkrav/postförskott.
Avgift enligt dagorder, se 1.2. Dessutom tillkommer en avgift
på 40,-.
2. PRODUKTER UTANFÖR ORDINARIE
LAGERSORTIMENT
För produkter som i Prisfilen och Toolstore har artikelnummer märkta BV, inom parantes () eller som saknar
artikelnummer sker normalt leveransen med förskjuten
leveranstid direkt från respektive tillverkare/leverantör.
Fraktavgift påföres med verklig frakt alternativt med 5 % av
ordervärdet, dock lägst 150-. Ev. emballage, expeditionsavgift etc. kan tillkomma beroende på tillverkare.
3. BEKRÄFTELSE
För Återförsäljare som så önskar kan leveransavisering ges
via EDI eller Internet.
4. SPECIELLA AVGIFTER OCH EMBALLAGE
a. Miljö- eller Originalemballage-avgift förekommer på vissa
produkter. Debitering sker enligt villkor som anges i Prisfilen
och Toolstore, etc.
b. Godkända pallar regleras genom transportörens pallpool
eller genom direktdebitering från ESSVE.
c. ESSVE uppfyller sitt producentansvar för förpackningar
genom anslutningen till Reparegistret. Gäller förpackningar
av wellpapp, papper/kartong eller plast. Ansvaret är
begränsat till av ESSVE lagerförda produkter.
5. LEVERANSVILLKOR OCH TRANSPORTFÖRSÄKRING
a. Samtliga ESSVEs lagerleveranser sker fraktfritt angiven
mottagningsort (CPT enligt Incoterms 2000). Återförsäljaren
skall dock till ESSVE betala enhetsfrakt enligt punkt 1.
Mottagningsort är ESSVEs noterade adress för
Återförsäljaren.
b. ESSVEs leveranser är transportförsäkrade enligt punkt
4a mot skada eller svinn genom av ESSVE anlitad
fraktförare.
c. Av punkt 10 framgår vilka regler som gäller vid skadeanmälan o dyl.
6. LEVERANSTID
a. Leveranstidens längd kan variera beroende på vilka typer
av produkter som beställs, orderns storlek eller ordertyp etc.
b. ESSVE har rätt att leverera beställda produkter i delleveranser, se punkt 1.4. Återförsäljaren skall dock i sådant
fall inte betala högre avgifter för frakt, miljö eller emballage
än om beställningen fullgjorts på normal leveranstid.
7. PRISER
Priser finns enligt separata överenskommelser angivna i
Prisfilen och Toolstore, etc.
8. PRODUKTINFORMATION
a. ESSVE förbehåller sig rätten att leverera produkt som kan
avvika i förhållande till vad som framgår av ESSVEs informationssystem. Beträffande därigenom lämnade uppgifter
avseende dimension, kapacitet, vikt och andra tekniska data
men vars funktion, prestanda och kvalitet väsentligen
motsvarar i nyss nämnd produktinformation redovisade
produkters funktion, prestanda och kvalitet.
b. För de Återförsäljare som köpt produkten via ESSVE
finns ESSVEs varuinformationsblad och säkerhetsdatablad
tillgängliga i Internetkatalogen på www.toolstore.se.
9. BETALNINGSVILLKOR
a. ESSVE tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
b. Mjukvaror debiteras 10 dagar netto.
c. Betalning skall ske i valuta som anges på fakturan,
normalt SEK.
10. REKLAMATIONER TILL TRANSPORTÖR
10.1 Transportskador
Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagande.
Upptäcks skador, skall detta noteras på fraktsedeln vid
kvittens av leveransen. Vid anmärkning mot uppgift på
fraktsedeln eller om transportskador upptäcks efter
kvittensen, skall transportören kontaktas inom 7 dagar.
Skadeanmälan kommer då att sändas från transportören.
1 (2)
Denna skall, med efterfrågade uppgifter, återsändas
tillsammans med kopia av fraktsedeln och inköpsfaktura till
transportören.
11.1 Felleverans (orsakad av ESSVE)
Reklamation avseende felexpediering skall anmälas till
ESSVE inom 7 dagar efter godsets mottagande.
Transportören ersätter varor till inköpspris inkl fraktkostnad.
Ersättningsvaror och reparationer beställs hos ESSVE mot
debitering.
11.2 Retur (orsakad av beställaren)
Retur av kemisk/tekniska-, livsmedel-, temperaturkänsliga
produkter godkänns ej.
10.2 Pallar
Även det antal godkända pallar som fraktsedeln anger skall
kontrolleras. Vid skador eller svinn skall detta noteras på
fraktsedeln och transportören kontaktas.
Retur medges bara av lagerförd ESSVE-produkt.
10.3 Svinn
Saknas kolli i leveransen, skall detta noteras på fraktsedeln
före kvittens och transportören kontaktas inom 7 dagar.
Saknas hel sändning eller fraktsedel, skall ESSVE kontaktas
– också inom 7 dagar.
Produkt skall vara förpackad i oskadad, omärkt originalförpackning.
Produkt med leveransdatum äldre än sex månader
godkänns ej som retur.
Frakten för återsänd produkt betalas av Återförsäljaren
(avsändarfrakt).
Ersättning för godkända returer sker enligt nedan skala:
Om godset, trots efterforskning av transportören, ej återfinns
inom 30 dagar, ersätter transportören enligt samma villkor
som gäller för skador enligt lämnad förlustanmälan.
Ersättningsvaror beställs hos ESSVE på vanligt sätt mot
debitering.
11. RETURER OCH REKLAMATIONER TILL ESSVE
Alla returer och reklamationer skall avtalas med
kontaktperson på ESSVE före det att gods återsänds. För
att underlätta ärendet finns en speciell rutin i Toolstore;
”Ansöka om att returnera gods”, följ instruktion och efter
det att ärendet godkänts av ESSVE erhålles en
REKLAMATION/RETURRAPPORT. Löpnumret på
REKLAMATION/RETURRAPPORTEN används som
ärendenummer.
Har man inte tillgång till Toolstore får man hämta en sk
Ärenderegistreringsblankett som finns på ESSVE.se. Denna
blankett faxas alt mailas ifylld till: ESSVE Kundservice, faxnr
08-92 83 54, mailadress: [email protected]
Produkt skall vara förpackad i oskadad, omärkt originalförpackning.
Förpackningen skall vara fri från prismärkning, klotter,
etiketter, tejp etc.
Maskiner: Förseglingen (buntbandet) får ej vara bruten.
Sammanfattningsvis, förpackningen och artikeln skall se ut
på det sätt som en ny kund förväntar och kommer att
acceptera i en leverans från ESSVE
Returgods som ankommer till av kundservice angiven
returadress, och inte uppfyller dessa kriterier skickas tillbaka
till kunden vid nästa leverans, utan kreditering
ESSVEs REKLAMATION/RETURRAPPORT skall alltid
bifogas vid retur av felaktiga varor. Korrekt information,
såsom fakturanummer, orsak och beskrivning av felet måste
anges.
Återförsäljaren ansvarar för och betalar frakt för retur av
felaktig produkt. ESSVE ansvarar för och betalar återfrakt
för leverans av reparerad eller ersatt produkt till
Återförsäljaren.
Ärende som ej i förväg avtalats med ESSVE behandlas ej
och returneras ALLTID till avsändaren med obetald frakt.
Detsamma gäller gods där REKLAMATION/
RETURRAPPORT saknas.
300 - 4999 kr
5000 -9999 kr
> 10000 kr
25 % avdrag
15 % avdrag
10 % avdrag
Enskild retur, vars inköpsvärde understiger 300,- lämnas
utan åtgärd.
11.3 Felaktiga produkter / garantianspråk
Fakturakopia och korrekt ifylld REKLAMATION/
RETURRAPPORT skall alltid bifogas reklamationen.
ESSVE ersätter godkänd reklamation med kreditering av
nettovärde.
Enskild reklamation, vars inköpsvärde understiger 100,lämnas utan åtgärd.
Återförsäljaren ansvarar för och betalar frakt för retur av
felaktig produkt. ESSVE ansvarar för och betalar återfrakt
för leverans av reparerad eller ersatt produkt till
Återförsäljaren.
12. SERVICE OCH GARANTIREPARATIONER
Maskiner och produkter för service eller reparation skall
skickas till utsedd serviceverkstad.
Se www.essve.se serviceverkstadslista. Försändelsen skall
alltid vara försedd med uppgifter om felets art. Ange även
kundens eller avsändarens kontaktperson och
telefonnummer. För garantianspråk skall kopia på
kassakvitto eller handelsfaktura bifogas.
Återförsäljaren betalar fraktkostnaden till ESSVE Service.
Vid reparationer debiterar ESSVE Service returfrakten
såvida inte ESSVE är ansvarig för felet.
13. Inredning
All tillhandahållen inredning förblir ESSVE´s egendom och
kan återtas om den inte används till avsett syfte.
ESSVE använder följande internationella förkortningar.
Prisenhet
Hundra
Tusen
Meter
Paket
Styck
= CEN
= MIL
= MTR
= PC
= PCE
ESSVE förbehåller sig rätten att fritt på kommersiella
grunder avgöra huruvida returer av produkt skall godkännas
eller ej. Om ESSVE accepterar retur av produkt, äger
ESSVE rätt att debitera Återförsäljaren för samtliga
kostnader ESSVE haft för hanteringen av ordern.
2 (2)