Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Villkor för försäljning av läromedel
1riser
Priserna gäller 1 januari –31 december 2015.
Vi reserverar oss föreventuella prisändringar
Samtliga priser är för-lagsnettopriser (f-priser)
exklusive moms.
F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och
studieförbund samt, efter bedömning i varje
enskilt fall, till andra organisationer som
bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller
även för av förlaget erkända återförsäljare.
F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, eventuell
orderavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för
rabattsättning och fakturering. Preliminära
priser markeras med p.
Orderbegrepp
Med order avses en beställning med en
leveransadress och där godset har en och
samma godsmärkning. De artiklar som inte
kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje
artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga
beställningsnummer (ISBN) finns på
www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår
endast om en avvikande leveransadress
begärs eller för emballagekostnader för
specialpackning.
Frakter
Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i
köprättsligt hänseende anses som avlämnat
till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning
av leverans med kundens eget fraktfordon
eller av befraktare, kontrakterad av kunden,
kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. Önskemål om
bestämd leveranstid kan tillgodoses efter
särskild överenskommelse mellan kund och
Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon
direkt till Förlagssystem.
Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum för order
som inte är huvudbeställning. Leveranstiden
är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till
statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den
31 augusti samma år. Önskemål om bestämd
leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan
kund och Förlagssystem om kontakt tas
innan orderläggning.
Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av
leveransen saknas ska detta anmälas till
Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta
anges på fraktsedeln innan kvittens sker.
Vid transportskada är kunden skyldig att
omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget.
Transportskadat gods ska som regel inte
återsändas till Förlagssystem. Eventuellt
återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även
ger besked om hur återsändandet ska ske.
Returer av tryckta läromedel
Samtliga returer av läromedel ska först
godkännas av förlaget via Förlagssystems
returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan följa med de
varor som kunden returnerar.
Det finns två returperioder. Läromedel som
köps under perioden 1 mars – 30 september
får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år.
Kreditering till inköpspris med avdrag 20 %
sker senast 15 december. Läromedel som
köps under perioden 1 oktober – 28 februari
får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering
till inköpspris med avdrag 20 % sker senast
15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar
av samma elevbok. Returfrakten betalas av
kunden. Defekta exemplar ska returneras
inom 6 månader från leverans och ersätts
med felfria exemplar. Fraktkostnaden för
återsändandet betalas av Natur & Kultur.
Digitala läromedel
Digitala läromedel (t.ex. interaktiva böcker,
Qnoddarnas Värld och lärarhandledningar)
säljs som abonnemang. 1åwww.nok.se/
laromedel finns information om vilken
abonnemangstid som gäller för varje
digital produkt.
En digital produkt är levererad då
aktiveringskod med tillhörande instruktioner
översänts till beställaren.
Returer av digitala läromedel
Ett digitalt läromedel som kunden har
aktiverat på www.nok.se kan inte returneras.
Ett digitalt läromedel som inte har aktiverats
30 dagar från angiven leveransdag kan returneras. Kontakta Förlagssystem för returunderlag. Eventuell returfrakt betalas av
kunden. Fullständiga användarvillkor för
digitala produkter finns på nok.se/laromedel.
Välkommen med din beställning!
64
NoK_7-9_2014.indd 64
2015-01-26 17:43