Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering

Kreditering av kundfaktura
AGRESSO Logistik
En kreditfaktura ska skickas till kund om en debet skickats och kunden behöver en kreditnota
för sitt ekonomisystem. Annars kan fakturan reverseras. En e-faktura får aldrig reverseras
utan en kredit måste skickas.
En kredit i Logistik kan göras på två olika sätt.
 Registrera som en ny försäljningsorder men med ett negativt belopp (-) (se lathund
”Registrering av försäljningsorder” på ekonomiwebben)
 Skriva in order/fakturanummer i ”underlag för kreditnota”.
Fördelen med den sistnämnda är att man får alla uppgifter ifyllda samt en referens till kunden
om vilken faktura krediten avser.
Denna lathund kommer att beskriva det sistnämnda sättet.
Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Fakturering-Underlag för kreditnota.
Via menyvalet görs hel eller delvis kreditering av tidigare upprättad faktura.
Observera:
- Det går inte att kreditera en order som inte blivit fakturerad. Denna order ska då
spärras
- Det är inte heller möjligt att kreditera en faktura som redan är helt krediterad via
Underlag för kreditnota alternativt via orderregistrering.
- Man kan inte använda Underlag för kreditnota på en EKO-faktura.
1
15-11-25
Kreditering av kundfaktura
AGRESSO Logistik
Välj att utgå från ordernummer eller fakturanummer:
Fyll i önskat värde och tryck på Ladda.
Fakturans uppgifter visas:
Viktigt är att notera ordernumret som visas då man behöver detta när man sedan ska beställa
kreditfakturan. I fältet Returnerat anges hur många av de fakturerade artiklarna som ska
krediteras. Tryck på F12 eller
för att spara.
Följande signal erhålls, numret behöver inte noteras.
2
15-11-25
Kreditering av kundfaktura
AGRESSO Logistik
Observera att det endast är den som står som Att. Ansvarig på den ursprungliga debetordern
som kan fakturera kreditfakturan. Om det är en annan person som ska fakturera får man gå in
på ordern och ändra namn i registrering/underhåll av försäljningsorder.
För att skriva ut kreditnotan, gå till egen meny/fakturering/logistik samlingsfakturering, och
fakturera det ursprungliga ordernumret på nytt. Spara beställningen genom att trycka på F12
eller
.
3
15-11-25
Kreditering av kundfaktura
AGRESSO Logistik
Ett tips är att kontrollera bokföringsperioden om man ligger i skarven mellan två månader så
krediten blir bokförd på rätt period.
Skriv ut kreditfakturan via Underhåll beställda rapporter
om det ska skickas till kund i
papper, annars skickas e-fakturan via systemet. Kontrollera dock rapporten GL07 så alla
värden stämmer. Om ett eller flera värden är fel i en e-faktura ska ekonomienheten kontaktas
snarast.
Kreditfakturan:
4
15-11-25
Kreditering av kundfaktura
AGRESSO Logistik
Kvittning av debet- och kreditfaktura
Kvittning av debet- och kreditfaktura görs av Ekonomienheten när kunden betalar sin faktura
samt utnyttjar sin kredit.
En manuell kvittning av en kredit och debetfaktura ute på institution får enbart göras i
undantagsfall. Det är enbart när man efter samtal med kunden säkerställt att de inte vill ha
kreditfakturan skickad till sig då de kommer att plocka bort debetfakturan ur sitt
ekonomisystem som detta får göras. Statliga kunder ska alltid få en kredit.
För kvittningsrutiner, se lathunden ”Kvittning av debet- och kreditfakturor” på
Ekonomiwebben.
5
15-11-25