1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid placering av order 1

Instruktion för bästa möjliga resultat vid placering av order
1
Inledning
Zeres Capital AB (”Bolaget”) har, mot bakgrund av artiklarna 27 och 28 i kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 231/2013 (”kommissionens delegerade förordning”) fastställt
följande instruktion.
1
Bakgrund
Bolaget förvaltar endast en fond: Zeres Public Market Fund (”fonden”). Bolaget utför inte
portföljtransaktioner för fondens räkning utan placerar alltid dessa hos någon annan. Enligt artikel
28 i kommissionens delegerade förordning ska AIF-förvaltare upprätta, genomföra och tillämpa
en politik som gör det möjligt för dem att uppfylla kravet att agera så att det bäst gagnar de AIFfonder de förvaltar eller dem som investerar i dessa, när de vid förvaltningen av AIF-fondernas
portföljer placerar order hos andra enheter om att handla för de förvaltade AIF-fondernas räkning.
2
Information
Bolaget ska göra lämplig information tillgänglig för fondandelsägarna om de interna regler som
har fastställts och om väsentliga ändringar i de interna reglerna.
3
Kriterier för att uppnå bästa möjliga resultat
Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för fonden med
beaktande av de faktorer som anges nedan:
1. pris;
2. kostnad;
3. snabbhet;
4. sannolikhet för utförande och avveckling;
5. transaktionens storlek;
6. transaktionens art;
7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.
1
Den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fastställas utifrån de kriterier som anges nedan:
1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden;
2. transaktionens beskaffenhet;
3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen;
4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras.
Normalt kommer Bolaget att tillmäta pris och kostnad störst betydelse. Vid stora order kan Bolaget
komma att ta större hänsyn till snabbhet och sannolikhet för utförande och avveckling om detta
bedöms vara i andelsägarnas gemensamma intresse. Vid stora order som bedöms kunna ha
väsentlig prispåverkan ska Bolaget även beakta detta särskilt.
4
Motparter
Bolaget ska löpande föra en förteckning över de handelsmotparter som Bolaget kommer att
använda (aktuell lista utgör bilaga till denna instruktion). Bolagets VD får fatta beslut om att
addera nya handelsmotparter till förteckningen. Bolaget ska senast i samband med steg A2 i
Bolagets analysprocess säkerställa att Bolaget har tillgång till en eller flera motparter som Bolaget
bedömer kan uppnå bästa möjliga resultat för det aktuella instrumentet.
5
Utvärdering
Bolaget skall regelbundet kontrollera att de interna regler som upprättats är effektiva, särskilt när
det gäller kvaliteten på utförandet av order hos de parter som anges i de interna reglerna, och
åtgärda de brister som förekommer. Bolaget skall dessutom årligen se över sina interna regler. En
översyn ska också göras när en väsentlig förändring inträffar som påverkar förutsättningarna att
fortsätta att uppnå bästa möjliga resultat för fonden.
Bolaget ska också löpande och minst årligen utvärdera sina motparter.
6
Fastställande av denna instruktion
Denna instruktion ska fastställas av styrelsen minst årligen.
Denna Instruktion för bästa möjliga resultat har fastställts av styrelsen i Zeres Capital AB den 15
juni 2015.
2
3
Marknadsnärvaro / flöden: stor i Norge
Marknadsnärvaro / flöden: bra kontakter med internationella ägare av
nordiska aktier, kompletterar nordiska aktörer
Marknadsnärvaro / flöden: stor i Norge
Marknadsnärvaro / flöden: stor i Norge
-
-
-
+47 21 01 31 46
-
-
-
[email protected]
-
-
-
Kjetil Holt
+46 8 566 286 23
+46 8 453 73 40
+47 51 83 63 00
+47 21 01 32 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jesper Cederholm
Stefan Ortmark
Joachim Sverre
Gaute Ulltveit-Moe [email protected]
Aktier
Aktier
Aktier
Aktier
Ja
Ja
Ja
Ja
ABG Sundal Collier
UBS
Pareto Securities
Arctic Securities
Marknadsnärvaro / flöden: stor i Norden, stor på ECM
[email protected]
Oskar Myrén
+46 8 534 915 10
[email protected]
+46 8-614 80 26
Marknadsnärvaro / flöden: Top10 i Sverige, stor i Norden
Goda internationella kontakter (köpare och säljare av Nordiska aktier)
[email protected]
+46 8 5886 8800
Haidie Karström
Annika Sigfried
+46 8 451 41 63
Marknadsnärvaro / flöden: Top3 i Sverige, stor i Norden
Goda internationella kontakter (köpare och säljare av Nordiska aktier)
+46 8 763 96 92
Stefan Henriksson [email protected]
Anledning att inkludera
Aktier
[email protected]
Henrik Saläng
Aktier
Ja
Carnegie
+46 8 52 22 99 22
Tel
Marknadsnärvaro / flöden: Top3 i Sverige, stor i Norden
Erhan Tuncer
+46 8 46 32541
Email
Back office
[email protected]
Namn
Ja
[email protected]
Carl-Johan Frisell
Aktier, Derivat
Ja
SEB
+46 8 463 57 08
Tel
Nordea
[email protected]
Email
Equity sales
Peter Bolz
Namn
Aktier
Instrument
Ja
Handelsavtal
Handelsbanken
Bank
Zeres Capital - förteckning över handelsmotparter
Bilaga till Instruktion för bästa möjliga resultat vid placering av order –
Förteckning över handelsmotparter