Minnesanteckningar 2015 - Landstinget i Uppsala län

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUFKC, Hälsa och habilitering
Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Majlis A, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P,
Lena A, Maria E, Sara R, Sven-Erik P, Margareta L
 Lägesrapport
Råd och stöd: Ej så stora besparingar som tidigare befarats, stort inflöde
av ärenden dvs. alltid kö, har vunnit upphandling av
ungdomscoach/behandlingsassistent som även arbetar kvällar och helger
med stöd till ungdomar i olika livssituationer
Omorganisation av socialtjänsten: Catharina Molin berättade om
socialtjänstens nya organisation som är en plattare organisation än den
tidigare. Bifogar en skiss över den nya organisationen.
Mödrahälsovården: Omorganisation på G men vet inte mer än att det
troligtvis blir en plattare organisation.
Barnhälsovården i länet: Nytt nationellt barnhälsovårdsprogram.
Vägledning, utbildning, implementering under 2015. Extra stöd till de
barn som har utökat behov. BHV länsavdelningen och barnskyddsteamet
flyttar till Muminhuset.
Vuxenpsykiatrin: Divisionerna på väg bort. Halvdagsutbildning för
barnambassadörerna som har svårt med att göra anmälan. 4 mars Haldor
Övereide ”Att samtala med barn” och 24 mars Maria Mård
mottagningsenheten socialtjänsten. Ev. plats för ngn från SUF-gruppen att
få delta.
Nyckelgården: Tillhör numera området ”Socialpsykiatri och beroende” i
kommunens nya organisation. Har inget avtal ännu och har fortfarande
behov av nya lokaler.
Barnspecialistmottagningen: Har mycket patientkontakter och det finns
ett behov av dialog mellan SUF och sjuksköterskor. Behov av att få ställa
frågor och få kunskap. Utbildningsdag för mindre grupp i vår!
Hälsa och habilitering: Den stora för förändringen skedde för ca.1 år sen
och pågår fortfarande. Håller på att rekrytera ny kurator till
utvecklingsstörningsenheten
 ”Mamma Trots Allt” Legitimitet i Uppsala kommun
Ny grupp har startat med 4 mammor där alla har NPF problematik. Har
fungerat bra även för en mamma som är mitt upp i en
omhändertagandeprocess. Det är mamman själv som måste avgöra om
hon skall delta eller inte.
Var är problemet att det inte rekryteras flera mammor till MTA från
Uppsala eftersom det finns ett stort behov? Det måste skapas en rutin att
erbjuda MTA för det glöms troligtvis bort. Borde finnas med i en
checklista vid omhändertagande av barn och informeras på
ledningsgruppen för IFO Barn. Lydia, Christine och en mamma som gått
gruppverksamheten kan medverka vid ett sådant tillfälle. Preliminärt
datum 26 mars
 Hur stötta barnmorskor som möter kvinnor med
funktionsnedsättning? Lena Axén
Utbildningsdagar för barnmorskor 20 och 21 maj em. Behov av att vara
konkret och ge verktyg, konsultation, hur frågar vi och hur presentera
socialtjänsten på ett bra sätt och kan vi ringa och konsultera socialtjänsten
och diskutera hur man gör en ”mjukare” anmälan?
Önskemål om medverkan från SUF-KC och Maria Mård, socialtjänstens
mottagningsenhet.
 Ytterligare representant från vuxenpsykiatrin och BUP
Britt Inger P har värvat en kurator från neuropsykiatrin för att ingå i SUFgruppen. Britt Inger mailar kontaktuppgifter
Lena B har en psykolog från småbarnsteamet som blivande ny SUF
medlem. Lena mailar kontaktuppgifter.
 Konferens 6 maj ”Hur blir det för barnen?”
På hemsidan finns nu en ”konferenspuff” och inom några veckor kommer
program och ”anmälan” att finnas där. Skickar programmet till Lena A
och Maria E för publicering i månadsbladet
 Konsultering
Lena B tog upp ett tidigare konsultationsärende till diskussion och för att
få råd.
 Vårens mötestider
Mötestider för vårterminen 2015
fredag 27/3 kl. 13.15- 15.30 på Stenhagens familjeenhet Prästgatan 11
fredag 22/5 kl. 13.15–16.30 troligen på Stadshuset.
Vid pennan Sven-Erik Pistol
Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 21 maj på Stadshuset
, Socialtjänsten
Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A,
Maria E, Sara R, Sven-Erik P, Margareta L, Barnombudsmannen
 Lägesrapport
Hälsa och habilitering: Omorganisation på gång och skall vara klart till
årsskiftet. Det är de nya diagnoskriterierna som gjort att det är viktigt att
organisera om de olika behandlingsgrupperna för barnen för att kunna ge
en bättre och rättvisare utredning och behandling.
Omsorgsförvaltningen, LSS: Håller på att leta nya lokaler.
Bostadsutdelningen av bostäder till funktionshindrade och socialt utsatta
skall i framtiden ske gemensamt med bostadsamordningen. En
bostadsförmedling skall startas.
Socialtjänsten: Chatarina Molin och Katja Friberg deltog i konferens för
mödravårdspersonal och berättade om socialtjänstens uppdrag och vilket
stöd socialtjänsten kan ge, inte minst till personer med kognitiva
svårigheter.
Mödrahälsovården: Inför sommaren inte samma oro som fg år. De är
många som skall föda under sommaren men fg års träning att slussa
mödrar till andra sjukhus gör att det inte längre uppfattas konstigt.
Barnmorskorna har återvänt så det är inte längre någon flykt. Två
utbildningsdagar i syfte att utveckla arbetet med svårt psykiskt sjuka som
är gravida. Olika föreläsare bl.a. mamma med asperger och socialtjänsten
deltog. Uppskattat.
Nyckelgården: Håller på att se över möjligheten att öppna ett
”Nyckelgården 2” då det har efterfrågats. Stabil personalgrupp. 2 st. är nu
PYC-utbildade.
Barnspecialistmottagningen: ser över verksamheten. Det finns ett
ostrukturerat omhändertagande av barn med avvikelser idag. Försöker få
ihop en mottagning så att barn med lättare funktionsavvikelser skall få ett
tidigt omhändertagande och kanske inte utveckla diagnos.
SUF-KC: Har haft temadagar i länet med referensgruppen. Arbetat
mycket med konferensen som var i maj. Norge har visat intresse för PYC
och vill arbeta med metoden. En grupp med ”Mamma Trots Allt” kommer
att starta till hösten. Möjlighet att starta en grupp för pappor undersöks.
Brogården: Ny personal har börjat på Brogården. Under sommaren
kommer verksamheten dra ner pga. av semestrar och mindre personal.
Barnombudsmannen: Arbetat med barns delaktighet.
 Ekonomi och verksamhet 2016
Finansiering av SUF-KC för 2016 kommer troligen bli klart inom kort.
Ett samarbete med Allmänna Barnhuset kommer att ske. ”Reality Care
Baby” kommer att bli ett forskningsprojekt. Anknytningsforskningen
finns tillgängligt på internet med enkla bilder.
 Konferens 6 maj ”Hur blir det för barnen?” Utvärdering
Samverkansgruppen tyckte att konferensen hade bra struktur och att
stämningen var positiv. Habiliteringens föreläsning med bildstöd var bra
och ger nya utvecklingsmöjligheter för fler verksamheter att ta efter. En
del tyckte att de tidigare forskningsinslagen saknades och att det hade höjt
konferensen. Det framfördes också att paneldebatten var vinklad och för
kort för att riktigt kunna bli en bra diskussion.
 Barnombudsmannen berättar om verksamheten.
Han har gjort ett samarbetsprojekt med 4 barn i åldrarna 10-14 år med
föräldrar som ha kognitiva begränsningar i syfte att öka barns delaktighet
och få ett barns perspektiv.
Det dessa barn berättar är att;
 de har kärleksfulla relationer med sin förälder
 det är vanligt förkommande med konflikter och irritation som för
barnen uppstår i obegripliga situationer.
 knepigt med konflikthantering och de flesta konflikter förblir olösta
och det mår barnen ej bra av. De tenderar att blossa upp på nytt.
 Skolan. Lärarna känner till att föräldern har kognitiva svårigheter
och barnen upplever att de får bra stöd för egen del i skolarbetet.
Det barnen tycker att skolan brister i är förståelse och stöd i att
föräldern har svårt med struktur (glömmer gympapåse,
skolutflykter m.m.) Skolan glömmer bort att stödet behövs
kontinuerligt.
 Familjerna har dålig ekonomi. Barnen vet det och tar ansvar för det.
De avstår medvetet ifrån att begära eller fråga efter saker. De vågar
inte uttrycka egna behov.
 Tar eget ansvar för att ordna fritidsaktiviter. (tar reda på var, när
och vilket utrustning som behövs)
 Trångbodda. Alla önskar ett eget rum!
Barnombudsmannen konstaterar att stöd till föräldern finns att tillgå. Det barnen
önskar är mer verksamhet likt ”Trappan”. Viktigt att utveckla fler
gruppverksamheter för barnen. Det är vad barnen själva önskar.
 Höstens teman
Hur kan vi utifrån våra verksamheter bemöta barnens berättelser?
Hur kan vi uppnå målen?
Vi behöver utveckla;
-informationen till barnen
-gruppverksamheter
-kontaktpersoner
 Konsultering
Socialsekreterare från Barnenhet Öster tog upp ett konsultationsärende till
diskussion. En återkoppling önskades till nästa möte.
 Höstens mötestider
Mötestider för höstterminen 2016
fredag 18/9 kl. 13.15 - 15.30 Psykiatrins hus
fredag 6/11 kl.13.15 - 16.30 Munin, Standbogatan.
fredag 4/12 kl. 13.15 - 16.30 Stadshuset
Vid pennan Katja Friberg
Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 18 september på
SUF-KC, Hälsa och habilitering
Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F + praktikant, Margareta R, Anna N, Britt-Inger P,
Lena A, Maria E, Sara R, Christina W, Pär Å, Christine M, Sven-Erik P,
 Lägesrapport
Hälsa och habilitering: Stor omorganisation på gång. Flera chefer har
sagt upp sig vilket skapat oro i leden.
Vuxenpsykiatrin: Mottagningen ”unga vuxna” kommer inte
fortsättningsvis att remittera till neuropsykiatrin utan utreda själva vilket
är bra för patienterna. Detta under förutsättning att det blir förstärkning på
personalsidan. Svårare ärenden kommer att remitteras.
Socialtjänsten, myndighet: Finns många vakanta tjänster och lite
sökanden. Inte ens nyexaminerade söker.
Placeringsenheten har till stora delar en helt ny arbetssituation eftersom
man ständigt har jourärenden och måste hitta placeringar för
ensamkommande flyktingbarn.
Bildstödskarta för ensamkommande flyktingbarn
www.kom-hit.se
Brogården: Har många nyanställda och det har fungerat bra. SUF-KC,
Lydia och Sandra, har haft utbildning i arbetssätt, föräldraskola och
kortsiktig behandling. Har fått pengar från socialstyrelsen för att utveckla
det inre arbetet för våldsutsatta familjer. Har haft besök av IVO,
inspektionen för vård och omsorg, som var nöjda med dokumentationen.
LSS: Lydia och Anna har haft möte med bl.a. avd. chef och planerar för
ett möte med ordf. i nämnden för att diskutera anpassat boende à la
Holland utifrån en mamma med många barn och med behov av anpassat
boende som idag inte finns i Uppsala.
Mödrahälsovården: Sommaren gick bra. På G ”Planera sin graviditet”
Workshops för barnmorskor i oktober. Hur anpassa samtalet med tanke på
SUF-kvinnor?
Nyckelgården: Märker av den ansträngda situationen inom IFO
myndighet. Tar nu emot 3 familjer för heldygnsboende och 8-10 familjer
för öppenvård. Har en nyrekrytering med psykologutbildning. Utbildning
i höst kring barn som bevittnat våld. IVO har gjort ett oanmält besök men
hade inget att anmärka på.
Barnhälsovården i länet: Implementerar nationellt
barnhälsovårdsprogram. Även ett riktat program mot SUF. Skall in i
Cosmic. Tar fram informationsmaterial tillsammans med
Barnombudsmannen.
SUF-KC: Många nationella uppdrag under hösten på föreläsningar,
utbildningar, handledning, konsultationer mm. Processen med att sälja in
KC till närliggande sju län fortsätter men tar tid. Sisyfos arbete!
Lydia informerar om UPS och Toolkit.
Holländska Toolkit som är ett samtalsstöd kommer inom en vecka att till
stora delar vara översatt och färdigställt.
 SIP Pär Ångman berättade om SIP och det uppdrag han har att ”ta
tempen” på SIP. Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas? I stort sett är
det en positiv inställning till SIP. Stor spännvidd på när man skall ”sätta
in” en SIP. Finns stor osäkerhet kring när man skall kalla till en SIP.
Viktigt med delaktighet och positivt att barn och ungdomar är med på
möten samtidigt som man vil ”skydda” dem. Ibland finns en gedigen
kartläggning innan mötet men det motsatta förekommer också. När det
gäller personer med funktionsnedsättning kan ”sippen” ersättas med ett
nätverksmöte. Pär har intervjuat mammor med olika kognitiva svårigheter
som tycker att det inte förekommer någon anpassning till diagnosen.
Finns behov av checklistor på behov vid olika funktionsnedsättningar.
Diskussion och synpunkter från SUF-gruppen
Anna N tycker att det kallas till SIP alldeles för ofta. Det finns ingen
anledning till SIP då man i många fall kan kalla ett fåtal personer till ett
vanligt möte.
Dialogmöten kring SIP:
torsdag 8/10 kl. 13-15 och tisdag 13/10 kl. 9-11 på Stationsgatan 12
vån. 4 [email protected]
 ”Mamma Trots Allt”
Start av ny grupp i oktober. Eftersom det finns fem ev. deltagare i Tierp
finns planer på att förlägga gruppverksamheten dit i höst vilket inte
hindrar att mammor från andra kommuner deltar. Vill starta en
pappagrupp. Alla uppmanas att tänka till vad gäller deltagare. Letar också
efter män som skulle kunna hålla i gruppverksamheten.
 Konferens 2016
KC har börjat planeringen för nästa års konferens. Planerna är att temat
skall vara familjen.
Tips från gruppen.
”Hur man orienterar sig i familjeperspektivet”? E Näsman. Katja skickar
PP bilder!!
Vad är barnperspektiv? Karin Alexandersson
Olika kulturer. Habiliteringen ser en tydlig ökning av vuxna och barn med
invandrarbakgrund.
 Praktikerinslag på forskar-/praktikernätverket 13 oktober
SUF KC efterlyser ett praktikerinslag till mötet 13 oktober. Om någon
känner till någon verksamhet som arbetar med någon ny metod eller
liknande vill vi gärna veta det för att se om det skulle kunna vara något
för forskar-/praktikermötet
 Symposium ”Barns utsagor” 22 september. Nätverket för barnskydd
i Uppsala län.
Blev påminda om detta symposium
 Inspirationsdag 25 november. Föreläsning
SUF KC proudly presents: “Neuropsykiatri och föräldraskap”
Aspekter på problemlösning vid autistiska och begåvningsmässiga
funktionshinder. Föreläsare Barry Karlsson
Återkommer med tid och plats.
 Britt Inger tog upp två frågor
Bekymrad över att Stenhagens familjegrupp enbart kommer att ha en
spädbarnsgrupp i höst mot tidigare två. Skrivit brev till chefer och
politiker.
Ensamkommande flyktingbarn. Vem pratar med unga gravida flickor och
om preventivmedel?
 Återkoppling konsultation
Katja gav återkoppling från förra mötets konsultation.
 Socialarbetardag
Uppsala har socialarbetardag 13 november
Höstens mötestider
fredag 6/11 kl. 13.15- 15.30 Munin, strandbogatan
fredag 4/12 kl. 13.15–16.30 Stadshuset.
Vid pennan Sven-Erik Pistol
Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 6 september 2015 på
SUF-KC, Hälsa och habilitering
Närvarande: Lydia S, Catharina M, Margareta R + praktikant, Maria N-E, Britt-Inger P, Lena
A, Sara R, Majlis A, Lena B, Christina W, Christine M, Sandra M, Sven-Erik P
 Presentation

Pappa med ADD berättar om sin livssituation ”Hur blir det att vara
pappa”
Christine Mattsson har haft kontakt med pappan sen 2014 och är med och
berättar.
Fyra söner varav två bor hos pappan. En av dom har ADHD och har bott
en tid i jourhem. Har haft insatser via BUP, Katamaran, intensiv
familjebehandling, som fungerade mycket bra. Har tidigare haft många
insatser som inte fungerat vilket Katamaran gjorde tack vare insatser i
hemmet. Avslutades när sonen flyttade hem. Inget har hänt sen juni och
allting har ”fallit”.
Pappan kan inte på egen hand hålla rutinerna. Olika professionella har
svårt att se pappans svårigheter. Han klarar sig för egen del men det är
svårt att vara pappa. Har behov av en ”hjälphjärna”, någon som planerar
så han kan utföra vilket fungerar på hans arbete. Han har behov av
personliga möten.
Önskemål om en egen kontaktperson. Har svårt med papper mm. t.ex. att
mötas av en telefonsvarare och göra ett val. ”Förstår vad dom säger men
fattar inte vad jag skall göra, förstår inte innebörden”
Blir stressad, får huvudvärk
Svårt med förändringar, byte av personer och med instruktioner. Svårt att
hitta utifrån muntliga instruktioner. GPS kom som en befrielse.
Har genomgått en vårdnadstvist och känner sig underläge som pappa i
jämförelse med mamman.
Efter att Katamaran avslutats och sonen flyttat hem från jourhemmet har
det blivit pappan som skall ”driva frågan” vilket innebär att ingen förstått
att han inte klarar av det vilket i sin tur har inneburit att ingenting hänt
och familjen befinner sig i ett akut kristillstånd.
Diskussion och reflektion utifrån pappans och Christines berättelse.
Tanken är att vi skall lyfta detta på SUF konferensen i vår med
efterföljande paneldebatt med professionella, politiker och brukare.
Uppföljning på nästa möte
 OPTIMUS
Lena B informerade om projektet OPTIMUS. Bifogar hennes PP bilder
 Konsultation
Britt-Inger kommer på nästa möte att ta upp ett ärende. Påminde om att vi
inte får glömma återkoppling när vi haft konsultationsärenden. Både
interna och externa
 Nästa möte
Fredag 4 december kl. 13.15 Stadshuset
Ev. glögg?
Skriftställare
Sven-Erik
Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 4 december 2015,
socialtjänsten Stadshuset.
Närvarande: Anna N, Lisbeth E, Margareta R, Maria E, Britt-Inger P, Lena A,
Sara R, Lena B, Christina W, Christine M, Sandra M, Lydia S, Sven-Erik P
 Presentation

Två externa konsultationer.
I den första konsultationen tog två kuratorer från Hörcentralen på Hälsa
och habilitering upp en familj och i den andra konsultationen var det flera
personer från Hälsa och habilitering och en av kommunens
familjebehandlare som konsulterade.
En engagerad SUF-grupp diskuterade utifrån sina professioner och kom
med olika vinklingar och ingångar. Mycket fokus på barnens situation.
Uppföljning på kommande möten
 Avtackning med retrospektion
Lydia gjorde en 15-årig sammanfattning från SUF-möten utifrån sparade
mötesanteckningar med anledning av att det var Sven-Eriks sista SUFmöte. Flytande presenter överlämnades förutom en kommande jullunch på
Brogården. S-E tackade och önskade lycka till med den för honom mest
framgångsrika grupp som han tillhört under hela sitt yrkesliv och många
grupper hade det blivit under åren.
 Vårens möten
fred 29 jan
fred 11 mars
fred 29 apr
fred 17 juni
Antecknare
Sven-Erik
kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15
Förlossningen UAS, ing. 95-96, plan S
BHV, Munin plan 3, Trapphus B
Fyrisskolan, entrén
Vuxen psyk. Kungsg. 38, vån 2