Matlandet nr 4 2015

Nr 4/2014
Matlänet Västra Götaland
Hur ser det egentligen ut i vårt län? Vilka
verksamheter finns och hur ser vi på utvecklingen
framåt? Vilket behov av olika stödåtgärder har våra
företag för att kunna fortsätta utvecklas och
producera god, säker mat på ett hållbart sätt? Det är
några av alla de frågor som vi har funderat över i
samband med att vi nu går in i en ny programperiod av Landsbygdsprogrammet. Och jag tror att
de flesta instämmer i att det faktiskt har hänt
ganska mycket inom livsmedelssektorn under de
senaste åren.
Vi ser en allt större medvetenhet bland
konsumenter. Producenterna arbetar för att vi ska
ha en hållbar produktion. Samarbeten finns på
många olika plan för att nå så bra resultat som
möjligt. Många intressanta projekt har genomförts
under senare år. Slutrapporter från en del av dessa
finns nu tillgängliga på Jordbruksverkets hemsida
om ni vill ta del av resultatet.
De regionala dialogmöten som är en del i arbetet
med en långsiktig svensk livsmedelsstrategi är nu
igång. Hälften har genomförts med många
deltagare och intressanta inspel. För vår del blir det
ett dialogmöte den 5 juni i Vara där vi ser fram
emot att presentera vår region på bästa sätt och så
klart få många inspel om vad som egentligen bör
ingå i en nationell livsmedelsstrategi.
xMingel på SP-dagen i Lund. Foto: Kristoffer Lidén
Framtidens livsmedel
Den 21 april anordnade SP Food & Bioscience en
temadag med fokus på livsmedelsproduktion. Med
utgångspunkt i forskning kring god, hälsosam och
säker mat, bjöd SP på en inblick in i framtiden.
Utmaningar såsom nya proteinkällor, moderna
växtskyddsmöjligheter och en alltmer kravställande
konsument diskuterades. En fråga som ställdes
under dagen var huruvida insekter kan vara en
potentiell proteinkälla att satsa på? Eller om det är
utvecklingen av baljväxter som ska vara i fokus?
Forskaren Fredrik Fogelberg tror på en framtid där
våra köttprodukter allt oftare kan komma att
sammansättas med vegetabiliska proteinkällor,
men att det nog kommer dröja ett tag innan
insekter accepteras som människoföda. Däremot
kanske de snart finns som tillskott i djurfoder.
Uppstickaren inom svensk dagligvaruhandel,
Citygross, berättade om sitt tänk inför framtiden.
De ser E-handeln som en nyckel och tror att allt
färre kommer handla på stormarknader i städernas
ytterområden. Kanske kommer vi inte ha några
fysiska livsmedelsbutiker alls i framtiden?
Lena Björkqvist
Samordnare för Matlandet, Västra Götalands län
Läs mer: Matlandet Västra Götaland
Även om dagens talare hade olika infallsvinklar
poängterade alla vikten av samarbete längs hela
värdekedjan, vilket behövs för att kunna säkerställa
framtidens livsmedelsförsörjning.
1
Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad och vänder sig i första hand till våra externa samarbetspartners, myndigheter
och beslutsfattare i länet. | Adress: Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Tel: (växel) 010-224
40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, [email protected]
Redaktör: Julia Jansson, [email protected] Avregistrera prenumerationen genom att svara på detta epostmeddelande. Ange i ämnesraden att du inte vill ha Nyhetsbrevet Matlandet Västra Götaland.
Värdefulla upphandlingar
Konkurrensverket har gjort en bra kartläggning om
offentlig upphandling av mat. Syftet har varit att
identifiera problem, öka förståelsen om varför de
uppstår och därmed kunna förhindra dem. De har
även beräknat att marknaden för offentlig
upphandling av livsmedel och måltidstjänster kan
vara värd upp till 10 miljarder kronor årligen.
Illustration: Rebecca Elfast
Brist på betande djur
95 % av kostcheferna anser att det är viktigt att få
anbud från små och medelstora företag för att öka
konkurrensen, kvalitén, variationen, för kortare
transportsträckor och fler arbetstillfällen. Idag är 9
av 10 upphandlingar kontrakterade med en av de 2
största grossisterna Martin & Servera eller Menigo.
Om anbudsgivarna är få så ökar deras säljmakt och
gör det svårt att få konkurrenskraftiga anbud.
Statistiken antyder att tilldelning enligt det
ekonomisk mest fördelaktiga anbudet istället för
lägsta pris leder till fler anbudsgivare. Beroende på
hur det nya EU-direktivet som ska införas i Svensk
lag våren 2016 implementeras, så kan det bli så att
upphandlare behöver överväga att dela upp sina
upphandlingar för att underlätta för mindre företag.
Läs mer på Konkurrensverkets hemsida
Väst är bäst på KRAV
I Sverige finns det cirka 3800 KRAV-certifierade
lantbrukare. 998 av dem återfinns i Västra
Götalands län, vilket gör att vårt län toppar listan
över flest KRAV- lantbrukare. 19 nya certifieringar
genomfördes i Västra Götaland förra året, 113
totalt i landet. 200 lantbrukare gick ur KRAV
2014, varav många upphör med sin produktion.
Topp 3 – län med flest KRAV- lantbrukare:



998 - Västra Götalands län
332 - Östergötland
289 - Skåne
Eko-trenden växer i många länder. Enligt tidningen
Livsmedel i fokus är Tyskland Europas största
marknad för ekologiska produkter, de står för en
tredjedel av marknaden. Sverige ligger på åttonde
plats på den listan, men innehar en sjätteplacering
när det gäller konsumtion av ekologiskt per person.
När import av kött ökar och den inhemska
produktionen minskar, får det konsekvenser för
våra öppna landskap.
• 47 % av allt nötkött som konsumeras idag är
importerat (1995 var andelen 11 %)
• 65 % av allt får- och lammkött är importerat
(1995 var andelen 40 %)
Under de senaste åren har odlingen intensifierats
och mycket odlingsmark har slutat att användas.
Till följd av det har vi förlorat många arter. Att
arter försvinner minskar landskapets förmåga att
leverera för oss nödvändiga ekosystemtjänster, som
exempelvis livsmedel och naturupplevelser.
Betydelsen av detta är ofta dåligt känd och lågt
värderad hos stora delar av befolkningen i länet.
I dag är över 1000 arter hotade i Västra Götaland.
För att vända trenden är animalieproduktion och
hästnäringen viktiga, med hjälp av betande djur
kan värdefulla betesmarker och strandängar hållas
öppna. Mer kunskap om matens koppling till
landskapet och den biologiska mångfalden behövs!
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida
Fiskbranschens Riksförbund bjuder in
till årsstämma 2015
Fisk på frammarsch är temat för årets stämma som
hålls på Hotell Riverton i Göteborg den 25 maj
2015.
Läs mer på Fiskbranschens hemsida
2
Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad och vänder sig i första hand till våra externa samarbetspartners, myndigheter och
beslutsfattare i länet. | Adress: Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Box 496, 501 13 Borås Tel: (växel) 010-224
40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, [email protected]
Redaktör: Julia Jansson, [email protected] Avregistrera prenumerationen genom att svara på detta e-postmeddelande.
Ange i ämnesraden att du inte vill ha Nyhetsbrevet Matlandet Västra Götaland.