Verksamhetsberättelse 2014, samt förslag till verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 för
Humanisterna Gotland
Styrelsemöten
Under året genomfördes 10 styrelsemöten jämnt fördelat under året med undantag av sommarperioden.
Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 30 mars i gamla stationshuset i Visby, även kallad Blå
Station/Blå Huset.
I årsmötet deltog 12 medlemmar.
Evenemang
I samband med årsmötet anordnades ett öppet möte, då även allmänheten var
välkomna, där Christer Sturmark och biskop Sven Bernhard Fasth hade en interssant debatt med efterföljande diskussion.
Under Almedalsveckan var vi behjäpliga Hum-Riks inför och under evenemang
som anordnades under veckan.
Den 14 september anordnades en kväll under rubriken ”Aktiv dödshjäp - varför
förbjudet i Sverige?” Talare var PC Jersild och Staffan Bergström. Evenemanget
ägde rum i Almedalsbibliotekets hörsal och lockade cirka 100 personer.. Efter föredragen ställdes många frågor från åhörarna.
Föredragshållarna Staffan Bergström
och PC Jersild i samband med den
intervju Radio Gotland gjorde
samma dag som föredraget hölls.
Den 7 oktober anordnades på nytt ett öppet möte under rubriken ”Borgerlig begravning.”Föredragshållare var Jan-Erik Eriksson. Även denna gång blev det efter
föredraget samtal med och mellan åhörarna.
Vi har redan under detta verksamhetsår (2015) anordnat
ett möte i Almedalsbiblioteket för medlemmar och allmänhet.
Per Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare talade om
skapelseberättelsen. Genom Humanisternas försorg fick även
elever och lärare på Wisbygymnasiet möjlighet att träffa Per och
ta del av hans erfarenheter inom skolan, samt om sina 17 år i
Livets Ord där han inte längre är verksam.
Övrigt
Under hösten lanserades Humanisterna Gotlands nya lokala hemsida som finns
under adressen www.humanisternagotland.se. Förutom information om vår verksamhet kan man med ett enkelt knapptryck bli medlem.
Hem
Verksamhet
Opinionsbildning
Historik
Länkar
Humanisterna
Sverige •
Humanisterna Gotland
- Vår livsåskådning bygger
på förnuft och vetenskap.
Aktuellt:
Vi tror att världen
styrs av naturliga
krafter snarare än
övernaturliga.
- Vad tror du?
Vi vill inte att samhällets värderingar
och religion blandas samman.
GOTLAND
Unga
Humanister •
Bli medlem
Kontakta •
Styrelse
Vi tror att godhet
kommer inifrån
snarare än
ovanifrån.
- Vad tror du?
Vi tror på sånt det
finns förnuftiga
skäl att tro på.
- Vad tror du?
Vi tror på det
goda i människan.
- Vad tror du på?
- Vad vill du?
Protokoll
Vårt första nummer av medlemstidningen
”Gotlans Hum”utkom och skickades till medlemmarna i lokalföreningen.
Vi har valt att skicka ut publikationen per
post eftersom vi i styrelsen anser att det är
bästa sätt att nå ut till alla.
HUM
Gotlands
Informationsbl
föreningen Hu ad för medlemmar i
manisterna Go
tland
NU M M E
Dubbelt upp!
Välkommen
till ett nytt ve
r
ksamhetsår m
I år har vi i styre
ed Humanist
lsen som målsä
erna Gotland
ttning
att dubblera antal
tror att just dialo
et medlemmar.
g är
Som ett led i detta
ut vad Humaniste ett bra sätt att få
kommer vi att
rna står för.
nomföra en rad
geHar du tankar
olika eveneman
och idéer om
vi även bjude
g där
hur
som förening
r in allmänhete
kan bli fler, konta vi
n. Det
kommer att
någon av oss i
kta
bli
styrelsen.
nedan) men också föreläsningar (se
Varför inte börja
debattkvällar
med att vi alla
publiken erbju
var var sig en
ds att delta aktiv där
ny medlem? Då värt. Vi
blir vi
dubbelt så mång
a!
Möt Per Korn
och Maria Guhall
nther
Båda Per och
Mari
som Humaniste a kommer till Visby för att
rna Gotland gör
föreläsa. Det är
ket. Läs mer på
ett
i
sidan tre och fyra.samarbete med ABF och Alme evenemang
dalsbibliote-
Vår livsåskåd
ning bygger
på förnuft oc
h vetenskap.
Styrelsen genom
Ulf Ekvall & Uno von Corswant
14 mars 2015
R 1 • 2 015
Humanisterna
är en bred, globa
relse med hund
l
ratals föreningar röhela världen. Hum
över
anisterna värna
det sekulära samh
r om
ället och åtskil
lnaden
mellan religion
och politik.
Vi strävar efter
att de mänskliga
tigheterna skall
vara överordnad räte reli-
giösa dogmer
och värderinga
r.
Centrala värde
n i humanism
en är respekt för indiv
idens frihet och
integritet. Demokrat
i och veten
skapliga
metoder är avgö
rande verktyg
för att
skapa en bättre
värld.
Historik
Förbundet Huma
nisterna bildad
es 1979
under namnet
Huma
Sverige men bytte n-Etiska Förbundet i
namn 1999.
Grundaren och
förste ordförande
advokaten och
var
före detta profe
ssor i förvaltningsrätt vid
Buenos Aires
Universitet José Manu
el Fernández Santa
na.
Filosofen Ingem
ar Hedenius (som
ett utkast till förbu
skrev
ndets stadgar)
och författaren Per Ande
rs Fogelström
blev hedersmedlemmar
en liten tid
bildandet.
efter
I hela landet finns
det cirka 5.500
medlemmar.
På Gotlands starta
des en lokalavdeln
2011.
ing
Innehåll
Ordförande
har ordet 2
Riksmötet
Per Kornhall
På gång
Maria Gunther
Styrelsen
2
3
3
4
4
Verksamhetsplan 2015 för Humanisterna Gotland
!
G
A
L
S
R
FÖ
Fasta styrelsemöten
Första tisdagen varje månad september - maj kl. 18.00-19.00 i Blå huset.
Därutöver vid behov inför evenemang, Almedalsveckan etc.
Medlemskvällar:
Minst en per termin
Öppna föreläsningar:
Minst en per termin. Redan nu är det klart med föredrag av Maria Gunther den 16 april.
Almedalsbiblioteket kl 19. Kvällens tema: Big bang eller varde ljus.
Övrigt:
Vi kommer i år, liksom tidigare år, vara aktiva under Almedalsveckan tillsammans med HumRiks.
Ansvarsområden
- Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse: Staffan Bergström
- Medlemskvällar: Saffan Bergström, Birgitta Wingsjö-Bergström, Elof Pettersson
- Almedalen: Alla
- Press: Saffan Bergström, Ulf Ekvall
- Skolfrågor: Ulf Ekvall, Elof Pettersson
- Sekreterare: Birgitta Wingsjö-Bergström
- Kassör: Sune Nilsson
- Mötesansvarig: Ulf Ekvall
- Hemsida: Uno von Corswant, Ulf Ekvall
- Vice ordförande: Staffan Bergström
- Sekulära ceremonier: Evert Nilsson
- Utåtriktad föreningsverksamhet: Vakant
- Sociala Medier: Sofie Thored, Erika Fristedt
Förslag till ämnen inför kommande medlemskvällar
• Humanism och ceremonier. Underlag kan vara filosofen Alain de Bottons bok“Religion för ateister”
• Humanism, åsikts- och yttrandefrihet.
• Humanism och politisk korrekthet. Krav på konsensus och åsiktsförtryck.
• Vad innebär det att vara fritänkare?
• Humanism, etik och moral.
• Humanism, godhet och ondska.
• Humanism, ansvar, frihet.
• Humanism och genus. (Underlag kan vara Marie Eenfeldts”uppgörelse” med likhetsfeminismen
i boken ”Den märkliga historien om Leva ihop.”
• Humanism och solidaritet.
• Humanism, invandring och flyktingmottagande.