Vi tror på en judisk framtid

Vi tror på
en judisk framtid
”
Jag uppfattar Judisk Samlings linje som inkluderande, dynamisk och tydlig.
J o h a nn a S c h i r at z k i , J D, P ro f e ss o r i R ä t t s v e t e ns k a p
Jag kommer att rösta på Judisk Samling. De har ett
tydligt program som bejakar såväl modern judisk mångfald
men också värnar om traditioner. Det säkerställer
en framtida aktiv judisk församling med plats för alla.
”
Pau l F i s c h b e i n , VD
Jag vill vara med och arbeta för att de kommande
generationerna skall kunna växa upp och få den naturliga
och stabila grunden i vad judiskhet är och står för,
med allt vad det innebär.
”
L i v G o ro s c h , m a r k n a d s c h e f
Den här gången kommer jag att rösta på Judisk Samling. Det har bland annat gått för fort
med förändringen i Stora Synagogan. Jag vill vara säker på att vi fortsätter att lära våra barn
judiska traditioner. Darför blir Aron Isacs Skola, Glämsta och Deshe allt viktigare.
R i c h a r d F i n d e r , f ö r e tag a r e
För att församlingen ska överleva måste den prioritera
judisk verksamhet, särskilt i spartider, alltså sådan verksamhet
som man inte kan hitta på andra platser i samhället.
M i c h a l M a nn e l i d, s t u d e r a n d e KI
”
Med Michael Cohn som ny ordförande skulle hela församlingen ha en mycket
god och representativ ambassadör i det svenska samhället – samtidigt som
den yngre generationens drivkrafter skulle tas till vara.
J o n at h a n N o r d b l o m , l e g l ä k a r e
”
Jag tror att judiska församlingen har goda chanser att
vitaliseras och växa i framtiden. Men för det behöver vi våga
satsa på ungdomar, kunskap och vår egen judiskhet.
Det ska bli en spännande utmaning!
j e ns l a p i d u s , a dvo k at, f ö r fat ta r e
”
Jag tror på en judisk församling som värnar om eldsjälar och stärker judisk identitet.
N a d i n e G e r s o n , s t u d e r a n d e KTH
Judisk Samling har en vision om ett judiskt
Stockholm som kan vara starkt inte bara för oss
utan också för våra barn och barnbarn.
Vi lever i en mångfacetterad och föränderlig värld
och vår församling speglar den värld vi lever i.
Vi har olika syn på vår judiska identitet – drömmen
om en gemenskap där alla tycker och tänker
likadant tillhör en förgången tid. Vad som är
möjligt är en samling kring de värden vi faktiskt
har gemen­samma: Vi vill alla känna stolthet över
vårt judiska arv. Vi vill alla se en konstruktivt
samarbetande församling. Vi vill se ett sjudande
vitalt Judiskt Stockholm och en församling som
aktivt bejakar judisk mångfald och kreativitet.
Vi tror på en församling som arbetar
för det unikt judiska – det som vi inte kan
få i resten av samhället.
Samling kring Framtiden
Judisk Samling vill med din hjälp skapa en levande
församling präglad av samarbete och ömsesidig
respekt, där fokus ligger på kreativ problem­
lösning och inte på själva problemen. Vi tror att
det är möjligt att skapa en atmosfär av tolerans
och uppskattning för engagemang oavsett vem
man är, där människor kan mötas som judar och
dela det man har gemensamt med glädje, och
uppleva mångfalden i vår församling som positiv
och berikande. Genom att realisera mötesplatser
för judar med skilda bakgrunder skapar vi en
grogrund för lärande och samarbete, där dialog,
lärande och ömsesidig respekt får ersätta
revirtänkande och misstänksamhet.
Judisk Samling tror på en ljus judisk framtid
i Stockholm för oss och våra barn.
Samling kring mångfald
Vår judiska församling måste bli en arena för öppenhet och mångfald. Det är i mötet mellan
bevarande och förnyelse som det syre genereras som är en modern församlings livsluft.
Judisk Samling är det enda partiet som har en lösning på hur vi ska kunna integrera icke-judiska
partners, och det enda som representerar hela det stockholmska spektrat av judiska erfarenheter.
Judisk Samling pratar inte bara mångfald – vi är mångfald och vi är det enda partiet som
ställer upp med kandidater från alla judiska inriktningar
För att nå dit lovar Judisk Samling följande:
En dynamisk Synagoga.
Stora Synagogan är det judiska Stockholms
flaggskepp och vi lovar att kämpa för att
den återigen ska bli en vital och dynamisk
synagoga, full av engagerade besökare.
Vi vill att de som engagerar sig i synagogan
själva ska få bestämma över den. Därför
vill vi ombilda den till en förening i likhet
med de två mindre synagogorna.
Ökat stöd till ungdomarna.
Ungdomsföreningarna är framtiden i för­
samlingen.Vi lovar att kämpa för ökat
stöd till ungdomsföreningarna, Israelresan
”Deshe” för våra 8-klassare, ledarskaps­
utbildningen Änglagård och andra aktiviteter
som engagerar barn och ungdomar. För
oss är det självklart att församlingen skall
stödja dessa verk­sam­heter helhjärtat.
Vi vill välkomna icke-judiska partners.
Vi vill sammanföra verksamheterna som
bedrivs på Centret till en enhet. Endast då
kan Centret utnyttja sina resurser optimalt
och åter bli en inspirerande mötesplats
runt judiska aktiviteter. Ett mer självständigt
Center kan även lätt välkomna icke-judiska
partners som medlemmar och ge dem ett
naturligt forum för sin vilja till engagemang.
Judisk Samling tror på en ljus judisk
framtid i Stockholm. En framtid präglad
av mångfald och samarbete. En röst på
Judisk Samling är en röst på den framtiden.
Samling kring Israel
Israel är en livförsäkring och en källa till inspiration för alla judar i diasporan. Vi tycker alla
olika om Israels politik, men när kritiken mot Israel blir ensidig eller faller över i antisemitism är
det nödvändigt att reagera offentligt. På så sätt skapar man debatt om hur Israel och judar
behandlas i svenska massmedier, och motverkar antisemitism.
Judisk Samling anser inte att det är församlingens sak att offentligt kritisera Israel.
”
Jag stöder Judisk Samling för att de erbjuder en judisk
framtid i Sverige byggd på judiska värderingar. Alla måste
ha möjlighet att leva sitt judiska liv i Stockholm.
”
b e rt i l m e t z g e r , c h e f f ö r r i k s å k l ag a r e ns k a ns l i
Jag anser att församlingen har två huvuduppgifter.
Den första är att bevara den judiska gemenskapen,
och den andra är att föra traditionen vidare
till nästkommande generationer här i Sverige.
”
Alice Hüttner, studerande
Judisk Samling står för
framtiden, för en framtida
aktiv judisk församling.
B e nn y Ru n g ,
R e l i g i ö s f ö r e s t å n da r e
Det viktigaste för framtiden är att åter få ordning
i Stora Synagogan, dit jag brukar gå – och att den
judiska identiteten är och förblir grundad och stark.
Med Judisk Samling i styret blir det så!
H a r ry G o l d m a n , V e r k s t ä l l a n d e
l e da m ot N y f ö r e tag a r C e n t ru m
”
Judisk Samling – där ungdomarna spelar roll.
”
För mig är det viktigt med en församling som ser sina medlemmar som tillgångar.
Vi kan lyckas med detta om vi lyssnar på varandra och inkluderar alla.
Dav i d K r a n t z
Vår församling har enorma potentialer. Genom att
satsa på det som vi har gemensamt istället för det som
skiljer oss åt kommer vi kunna nå fantastiska höjder.
Pat r i c L e b e ns w e r d
Det absolut viktigaste för mig är en församling där
varenda medlem känner sig delaktig på lika villkor, och
där varenda person känner värme och möjlighet till
att kunna ta del av samtliga aktiviteter.
E va Ko p i to
Att aktivt stödja de eldsjälar som jobbar med
våra judiska ungdomars utbildning och gemenskap,
är för mig det absolut viktigaste. Satsar vi på
ungdomarna satsar vi på hela Judiska Församlingen.
För mig handlar det
om att våga satsa på och
stödja de som har bra
idéer. Att till fullo stödja
organisationer som Deshe,
Änglagård, 4-Årstider och
liknande. Ungdomar är
församlingens framtid och
att ge dem den utbildning
de vill ha och behöver är
ett av de viktigaste jobben
församlingen har.
M at t i a s A m s t e r
Marcus Harlid
Samling är ungdomarnas
parti. Jag vill att framtiden ska
få bestämma hur framtiden
ska se ut.
S i m o n Wa l l e n
”
”
”
”
Judisk Samling står för den judendom jag vill se, lyssnande
och med tolerans och respekt för andra, samt mer och
tydligare stöd till Israelresan Deshe och Israel.
Misha Lederman
Jag vill att vår församling ska vara ett öppet forum där alla ges
möjlighet till gemenskap. När vi kan glädjas med varandra,
kommer vår församling att kunna gå i arv i flera generationer.
Da n i e l F e i nb au m
”
Hej!
Jag vill att du röstar på mig!
Jag heter Aron Verständig och står överst på Judisk
Samlings ungdomslista i valet den 8:e november.
Jag tror att jag kan göra mycket för församlingen och
vår ungdoms­lista är full av engagerade unga judar.
Varför har jag valt att engagera mig politiskt? Jag upp­
skattar det fina och unika som vi har här i Stockholm
samtidigt som jag insett vad det är som kan förbättras.
Vi måste fokusera på det vi gör bäst – judiska grejer!
Varför ska du rösta på Judisk Samlings ungdomslista?
Jag och de andra på listan har mycket att bidra med
i församlingspolitiken. Vi har alla varit engagerade i en
mängd olika judiska aktiviteter som t ex Änglagård,
4 Årstider, Deshe, Judstud, SJUF, Glämsta, Bnei Akiva,
Nya JF, JUF mm. Just nu finns det ingen i fullmäktige som
är född på 80-talet. Det är därför det känns så viktigt
för oss att föra fram ett yngre perspektiv.
Jag hoppas att du håller med mig om det jag vill göra.
Jag hoppas därför att jag har din röst den 8 november!
Hälsningar
Aron
De här punkterna är
viktigast för mig:
S t ö d t i l l a k t i va u n g d o m a r
Det ska inte vara Församlingens upp­gift att stå för alla judiska aktiviteter i
Stockholm. De bästa aktiviteterna ligger
ofta utanför församlingen, som t ex
Änglagård. Församlingen ska däremot
aktivt stödja de ungdomar som vill
engagera sig. Aktiva ungdomar ska till
exempel belönas med stipendier och
studieresor till USA eller Israel.
Vi måste uppmuntra engagemang!
Is r a e l r e s a n D e s h e
Den resa till Israel som åttondeklassar­
na gör varje år är bland det mest viktiga
för att skapa en judisk identitet hos ung­
domar. Församlingen ska aktivt stödja
resan som den ser ut idag och uppmunt­
ra så många barn som möjligt att åka.
Is r a e l
Som jude här i Sverige är Israel otroligt
viktigt för mig. Att Församlingen aktivt
ska stödja Israel är därför något jag
brinner för. I år var jag en av de frivilliga
som ordnade en manifestation för Israel
under Gazakriget, när Församlingen
vägrade ta en tydlig ställning för Israels
sak. Det måste bli ändring på det!
G l ä m s ta
Sedan fem år tillbaka har jag ansvarat
för att på Glämsta Sommarläger för­
medla judiska värderingar till barn och
ungdomar. Under min tid på Glämsta
har jag förstått hur pass viktigt Glämsta
är för att hålla ihop oss svenska judar.
Jag vill fortsätta att arbeta för ett Glämsta
som förmedlar judiska värderingar på
samma sätt som sker idag. Varför ändra
ett vinnande koncept?
Öppenhet
Majoriteten av oss ungdomar har ingen
aning om vad församlingspolitikerna
sysslar med. För att öka öppenheten
och stärka demokratin i Församlingen
kommer jag bland annat att arbeta
för att etablera ett slags diskussions­
forum på Församlingens hemsida.
Jag hoppas nu att du har fått en känsla för den
bredd och det engagemang som finns inom det
nya Judisk Samling.
michael cohn, ordförande i Judisk Samling och
vice ordförande i Judiska Församlingen
”
Vi har vunnit många nya sympatisörer därför att:
n Vi är tydliga och står för föryngring, förnyelse och kreativitet
nVi öppet diskuterar och tar itu med de frågor som en
modern judisk församling brottas med
nVi har klara visioner för våra synagogor, antisemitism,
Israel och integration av icke judiska partners
För att kunna åstadkomma allt detta hoppas jag att du ger mig och det
nya Judisk Samling din röst den 8:e november.
Nu är det din tur att ta ställning till vår judiska framtid och
hur du vill att vår Församling ska styras!
Sagt om Michael
Michael är en
samarbetsinriktad
”doer”, en kille
som får saker att
hända, samtidigt
som han alltid tar
sina motståndares synpunkter på allvar
och är beredd att jämka för att hitta
lös­ningar som fungerar för alla.
Han arbetar långsiktigt och fastnar
inte i kortsiktigt käbbel.
”
S t e p h e n S c h e i m a n , F ö r e tag a r e ,
f ö r e s t å n da r e S o c i a l a ko m m i t t é n
”
Michael Cohn är en kille som brinner
för judisk utbildning och som lyssnar på
församlingens ungdomar. Att så många
ungdomar är aktiva i Judisk Samling är
i hög grad Mickes förtjänst.
B e nn y Ru n g ,
R e l i g i ö s f ö r e s t å n da r e
Michael Cohn har den ovanliga egen­skapen
att kunna kombinera fågel­perspektivet
och det visionära med handlingskraft och
energi. Hans ledarskap bygger på förtro­
ende för folk och han arbetar genom att
lyssna och delegera. Han har en grund­
murad känsla för demo­krati och samarbete.
j e ns l a p i d u s , a dvo k at,
f ö r fat ta r e
Micke är en
energisk kille som
brinner för det
han tror på. Han
är verbalt skicklig
och ser till allas
väl, pålitlig och förtroendeingivande. Han
kommer att bli en utmärkt ambassadör
för judiska intressen ut i samhället. Dess­
utom är han en ovanligt trevlig person.
”
B e nn y A l o n i , F ö r e tag a r e ,
ordförande Chevra Kadisha
Mer information om Michael Cohn och Judisk Samling hittar du på vår hemsida: www.judisksamling.se