Trafikutredning

Trafikutredning
Kv. Tygeln Solna station
2015-04-14
INNEHÅLL
1. SLUTSATSER ........................................................................................ 5
2. UPPDRAGET ........................................................................................ 6
3. ANALYS ............................................................................................... 8
3.1. Antaganden ........................................................................................................8
3.2. Kommentarer .....................................................................................................8
3.3. Varifrån kommer trafiken? .................................................................................9
3.4. Tre alternativ för den framtida trafikmänden i Arenastadens omland............10
3.4.1. Befintligt trafikflöde och nollaternativ ..........................................................10
3.4.2. Trafikprognoser (alt hög och låg) samt Tygelns alstrade trafik ....................11
4. UPPDRAGSGRUPP ............................................................................. 12
1. SLUTSATSER
Skanska har givit NIRAS Sweden AB i uppdrag att bedöma hur mycket ny biltrafik det kan bli till ett
nytt kontorshus i kvarteret Tygeln, nära Solna Station. Fokus skall vara på trafiken på Frösundaleden.
NIRAS bedömer att trafiken ökar med ca 260 fordon/vardagsmedeldygn (f/vmd) på Frösundaleden
österut och ca 260 f/vmd västerut. Det kan jämföras med ett totalt väntat flöde år 2020 på
37 000-44 000 f/vmd österut och 34 000-36 000 f/vmd västerut.
Trafiken till/från Tygeln norrifrån ökar med ca 345 f/vmd.
Trafiken till/från kv Tygeln på helgerna blir liten.
5 (12)
www.niras.se
2. UPPDRAGET
Skanska har genom Claes Pernling givit NIRAS Sweden AB i uppdrag att bedöma hur mycket ny
biltrafik det kan bli till ett nytt kontorshus i kvarteret Tygeln, nära Solna Station.
Skanskas projekt omfattar cirka 40 000 kvm ljus BTA och max cirka 500 garageplatser.
Det nya kontoret ersätter ett befintligt hus som är på 10 247 kvm ljus BTA och har 121
parkeringsplatser (45 utvändigt och 76 invändigt). Tillkommande yta blir alltså cirka 29 750 ljus BTA
och tillkommande parkeringsplatser är 379 st.
Fokus i rapporten är varifrån bilarna kommer, hur många trafikrörelser det handlar om och dess
påverkan på Frösundaleden i första hand.
Översiktskarta med det nya kontoret i kv Tygeln
6 (12)
www.niras.se
Detaljkarta med det nya kontoret.
7 (12)
www.niras.se
3. ANALYS
3.1. Antaganden
1. NIRAS bedömer att en genomsnittlig arbetsdag kommer 80-90% av de tillkommande 379
platserna vara belagda. 90% gäller om det är en hyresgäst i hela huset. 80%, eller t o m lägre
än så, gäller om huset har flera hyresgäster, där varje företag har egna platser. Då minskar
flexibiliteten och beläggningen. NIRAS väljer att lägga bedömningen utifrån en beläggning på
85 %. Se vidare kommentarer nedan (85 % av 379 platser är 322 platser).
2. NIRAS bedömer att en genomsnittlig dag skapar 2/3 av de 322 platserna två bilrörelser, och
1/3 av platserna fyra rörelser per dag. Det ger tillkommande ca 865 bilrörelser per dygn. Se
vidare sida 12.
3. NIRAS räknar med att ca 10 % av platser kan vara reserverade för besökare. Dessa platser
omsätts något oftare än de andra platserna. Den goda kollektivtrafiken med pendeltåg,
tvärbana och kommande tunnelbana minskar dock behovet av parkering för besökande.
4. NIRAS bedömer sammanfattningsvis att de 322 platserna genererar ca 865 rörelser per dygn
måndag-fredag. På helgerna är trafiken liten, vilket är gynnsamt med tanke på att då väntas
mycket trafik bl a till Mall of Scandinavia.
5. Skanska planerar för en bilpool i fastigheten. Om den blir framgångsrik kommer trafiken till
huset minska morgon och kväll eftersom den anställda kan åka kollektivt från/till hemmet
och utnyttja bilpoolen istället för egen bil. I så fall minskar även den totala trafiken per dygn
till/från Tygeln. Det innebär att de 865 rörelserna ovan kan bli färre.
3.2. Kommentarer
1. Analysen ovan avser ett genomsnittligt företag i ett läge vid Solna station. En snittbeläggning
på över 85 % innebär att garaget blir helt fullt vissa dagar. Blir dessa dagar för många avstår
några arbetande från att ta bilen, när de inte absolut måste ha den. D v s garaget blir ett slags
självreglerande system. Detta förutsatt att det inte finns gott om billig eller gratis parkering
nära kontoret (cirka fem minuters promenad enkel väg).
2. I analysen har vi tagit hänsyn till att de anställda försöker att förlägga bilburna möten utanför
den egna arbetsplatsen till morgon och sen eftermiddag, i de fall det är lämpligt.
Stockholmstrafiken gör att det är en viktig parameter vid val av mötestider. Det medför att
trafiken till Skanskas kontor sprids ut morgon och kväll. NIRAS bedömer att 60 % av den
”ingående” trafiken på morgonen ett vardagsdygn kommer mellan klockan sju och nio, dvs ca
260 fordon (alla riktningar) . 60 % av den ”utgående” trafiken på eftermiddagen sker mellan
halvfyra och sex, också 260 fordon (alla riktningar).
8 (12)
www.niras.se
3.3. Varifrån kommer trafiken?
NIRAS har över tio års erfarenhet av att hjälpa företag att finna nya lokaler främst i Storstockholm.
Vår erfarenhet är att ett kontor vid Solna station till största delen kommer att få arbetande från
Norrort och Västerort.
Vid en samlad bedömning uppskattar NIRAS att drygt hälften av den framtida trafiken till det nya
kontoret kommer via Frösundaleden, vi räknar med 60%.
Det skulle innebära att trafiken på Frösundaleden på vardagar ökar med 520 fordon per dygn
(260 in + 260 ”hem”).
Av denna trafik kommer som nämnts cirka 60% av den inkommande trafiken (155 fordon) mellan
klockan sju och nio, dvs drygt 75 fordon i snitt per timme. 155 fordon åker ”hem” mellan halv fyra
och sex, dvs drygt 60 fordon i snitt per timme.
NIRAS bedömning är att cirka 40 % av trafiken kommer norrifrån via Kolonnvägen och till en mindre
del via Gustav IIIs Boulevard. Det motsvarar en ökning med 345 fordon per dygn.
9 (12)
www.niras.se
3.4. Tre alternativ för den framtida trafikmänden i Arenastadens omland
FÖP för Solna stationsområde (antagen hösten 2007) anger tre alternativ för trafiken:
 Nollalternativ: 100 000 kvm kommersiella lokaler.
 Alternativ låg: 240 000 kvm bostäder och 320 000 kvm kommersiella lokaler.
 Alternativ hög: 300 000 kvm bostäder och 410 000 kvm kommersiella lokaler.
3.4.1. BEFINTLIGT TRAFIKFLÖDE OCH NOLLATERNATIV
Källa: Karta med trafikinformation är från FÖP Solna stationsområde 2007.
10 (12)
www.niras.se
3.4.2. TRAFIKPROGNOSER (ALT HÖG OCH LÅG) SAMT TYGELNS ALSTRADE TRAFIK
345 f/d
520 f/d
260 f/d
Källa: Karta med trafikinformation är från FÖP Solna stationsområde 2007.
260 f/d
260 f/d österut blir det med
Norra Länken helt färdigställd.
NIRAS bedömer att trafiken ökar med ca 260 f/vmd på Frösundaleden österut och 260 f/vmd västerut.
Det kan jämföras med ett totalt väntat flöde år 2020 på 37 000-44 000 f/vmd österut och 34 000-36 000
f/vmd västerut. Trafiken till/från kv Tygeln på helgerna blir liten.
11 (12)
www.niras.se
4. UPPDRAGSGRUPP
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar avseende rapporten och dess innehåll.
NIRAS Sweden AB
Thomas Hellström, ansvarig
08-503 844 75
[email protected]
Joakim Sandahl
08-503 844 48
[email protected]
12 (12)
www.niras.se