VÅRVÄRME - Karlshamn

VÅRVÄRME
ÅRET RUNT – FRÅN karlshamn energi APR 2015
AR
MED
B E TA
RE
Niklas Joha
nsson,
elmontör.
Låt oss
presentera ...
... Niklas Johansson, en av våra el­
montörer som är en lugn och sansad
kille på 48 vårar. Niklas har arbetat
hos oss i många år, och är en av dem
som ser till så att du har el till ditt
hem och bidrar till att du kan vakna
upp till en god morgon och njuta av
en kopp kaffe med
nyrostat bröd, ta en
morgondusch och
läsa lite nyheter
på surfplattan.
9 kr
”en god morgon”
AktivitetElkostnad
• Vakna upp (väckarklocka)
18öre
• Dagens första ljus
14öre
76öre
• Nyheter (t ex surfplatta)
0.1öre
1.00kr/dag
• Ren & fräsch morgondusch 6.30kr/10 min
En god morgon
från Södra Cell Mörrum, som ger miljömärkt
värme till alla våra nöjda kunder. Fjärrvärme ger
en trygg och bekväm uppvärmning, med varm­
vatten som alltid räcker både till hushållet och till
dina element eller din golvvärme. Dessutom bi­
drar du till en lite bättre värld även från sofflocket.
får Du möjlighet att ansluta dig till vårt
fjärrvärme- och/eller bredbandsnät – TA DEn!
Vi håller på att arbeta fram en ny pris­
modell för fjärrvärme som vi planerar
införa fr o m år 2016. Precis som idag
kommer det fortsättningsvis finnas
en prislista för flerfamiljshus/företag/
offentliga lokaler samt en för villakunder.
5öre
• Morgonkick (t ex kaffe)
• Fotvärme (golvvärme)
Med fjärrvärme får du en behaglig och jämn
temperatur hemma. Du märker inte särskilt
mycket av fjärrvärmen förutom att du har det
behagligt och skönt. Den är tyst och sköter
sig för det mesta själv.
Vår fjärrvärme är unik med överskottsvärme
Ny prismodell fjärrvärme
Under
är elkostnaden för
• Nyrostat bröd
Varmt och skönt – även i hjärtat
8.43kr
Räknat på en genomsnittskostnad
av 1.50 kr/kWh. Källa Svensk Energi.
Syftet med den nya prismodellen är att den
mer ska spegla kostnadsstrukturen, ge rätt
incitament till energieffektivisering för kunderna
samt än mer stärka fjärrvärmens konkurrens­
kraft. En viktig förutsättning är att den nya
prismodellen inte ska ge en kostnadsökning
totalt sett för alla våra kunder.
Förändringar för villakunder
Våra villakunder betalar idag samma energipris
året runt, detta planeras att ändras i den nya
prismodellen. Där kommer priset att delas upp,
så att det blir ett pris på sommaren, ett under
vår och höst samt ett vinterpris.
Fördelningen mellan fast och rörlig andel
förändras då den rörliga andelen minskar och
den fasta andelen ökar något.
Förändringar för företagskunder
För våra företagskunder förändras effekt­
avgiften, den kommer att bli mer kopplad till
husets/lokalens verkliga effektuttag. Även
företagsprislistan kommer innehålla ett som­
marpris, ett pris vår/höst samt ett vinterpris.
Vi återkommer under året till alla fjärrvärme­
kunder med information om den nya pris­
modellen.
BREDBA N D
1000
mBit
HÅKAN,
BREDBAND
A
MED
RBE
TA R E
S ta r ka p å hem m ap lan
Bredbandsutbyggnad
om du Vill ringa direkt
Du som redan bor i ett leveransklart område
och vill ha bredband till villan, anmäl ditt
intresse på vår hemsida, så får du ett avtal
skickat till dig. Vi återkommer sedan med
en tid för inkoppling. På vår hemsida kan du
också läsa om varför fiber är så himla bra.
Parallellt med Rosenkällan jobbade vi hårt med
att ”sälja in” Korpadalen med sina ca 500 villor,
uppdelade i sex stycken områden. Resultatet
blev att ca 300 villaägare valde att teckna avtal
om fiber. Det gjorde att vi beslutade att alla de
aktuella områdena kommer att få bredband
under 2015 – vilket vi är glada över.
I skrivande stund håller vi på att ta fram en plan
för ytterligare nya områden för utbyggnaden. Är
du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse via vår
hemsida www.karlshamnenergi.se så har du
möjlighet att påverka våra utbyggnadsplaner.
FIBER ÄR FRAMTIDEN!
EL ÄR
FANTA
STISK
T!
Som vi berättade i förra numret av info­
bladet var det Rosenkälleområdet som
stod på tur för bredbandsinkoppling.
Under mars månad var alla i området
inkopplade och klara.
EL
Hos oss
F
När du ringer till oss på telefon 0454-818 00,
får du allti
svarar med all sannolikhet Ann Henekull som
d…
• ett ärlig
t el
pris, aldrig
• grön el!
slussar dig vidare in i företaget. Du kan också välja
tillsvidarepr
is.
att ringa Kundservice direkt på telefon 0454-
• personlig
a svar i te
lefon
kan följa di
n elanvänd och du
ning på nä
• kostnads
tet.
fri elolycks
fallsförsäk
datalagrin
ring och gr
gsutrymm
atis
e med auto
matisk ba
Välj Karls
ckup.
hamn
”Du som bor i vår vackra kommun har
en mycket speciell anledning att vara
elkund hos oss. Det är du som äger
oss – när du handlar el av oss ger vi
tillbaka till dig. Vi verkar för det lokala
samarbetet och ger på så sätt tillbaka
till dig i många olika sammanhang.”
818 10. Här svarar Anette, Carina eller Marie
på allmänna frågor om energi. Det är också hit du
vänder dig för att få prisuppgifter, för att skriva avtal
om fast eller rörligt elpris, göra flyttningsanmälan
Energi du
också
l av fördel
arna!
och ta de
ww w.k arl
sha mn en
erg i.se |
tel 04 54 -81
8
eller få svar på frågor om fakturan. Om du inte vill
ringa är du alltid välkommen in till Kundservice
måndag till fredag kl 8–12, 13–16. Du når oss
10
Din lokala
elleverant
också via hemsidan www.karlshamnenergi.se
ör
under rubriken Kundservice eller Kontakt.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8.0
6.0
5.0
Redaktion
Eva Olsson
Per Håkansson, ansv utgivare
4.0
3.0
2.0
150211
140313
130111
120213
110128
100301
090325
1.0
0.0
vi jobbar för en
grönare kommun
7.0
080109
ÖRE/KWH
Prisutveckling Fast Elpris, 1 årsavtal elområde 4
9.0
070219
Elpriserna har varit fortsatt förhållandevis låga den gångna vintern. De fasta
priserna ligger på strax under 40 öre/
kWh exklusive energiskatt och moms.
Det är en nedgång med ett par ören
sedan årsskiftet. Tittar vi på det rörliga
priset så ligger det för närvarande
strax under de fasta priserna.
marie berntsson
0454-818 20
SOM ELKÖRDELAR
UND
GÅ IN PÅ WWW.KARLSHAMNENERGI.SE
i
elpris­
utveckling
carina
malmstedt
0454-818 35
VI ÄGS AV
INVÅNAR
NA
I KARLSH
AMN
MÅNGA
anette ödman
0454-818 26
Vi gillar Karlshamn och är aktiva i gruppen Gilla
Karlshamn/skola som jobbar för att synlig- och
möjliggöra samverkan mellan skola och näringsliv.
0454-818 13
0454-818 48
Box 174, 374 23 Karlshamn.
Besöksadress Prinsgatan 45.
Tel vx 0454-818 00. Fax 0454-893 30.
E-post [email protected]
www.karlshamnenergi.se