God morgon! - Länsstyrelserna

God morgon!
Välkomna till Skövde kommun och en heldag tillsammans med Länsstyrelsen
Andreas Lidholm
Länsarkitekt/funktionschef
Länsstyrelsen Västra Götaland
[email protected]
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsens återkommande externa arenor för samhällsbyggnadsfrågor
Kommunsamråd
Delregionalträff
Handläggarträffar
Länsfokus
Ca 200 tillfällen/år
8 tillfällen/år
8-16 tillfällen/år
4 utgivningar/år
Vår 2015:
14/3 Skövde
20/3 Tranemo
27/3 Ale
31/3 Orust
Delregional träffar för
bygglovhandläggare och
inspektörer.
Höst 2015:
November
Kostnadsfritt!
Länsstyrelsen deltar.
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
9:00 Andreas Lidholm, Länsstyrelsen, välkomnar, går genom dagens program och allmän information.
9:15 Värdkommunen har ordet. Skövde kommun presenterar sig själva och aktuella planeringsprojekt mm.
Skövde kommun.
10:00 Dagvattenkartering med befintliga resurser. Karteringar över områden som riskerar att översvämmas vid
häftiga regn kan göras med vanlig programvara och offentlig data – Jönköpingsmodellen visar vägen. Lars
Westholm, Länsstyrelsen.
10:15 Bygga i översvämningskänsliga områden – går det? Planering av byggande i översvämningskänsliga
områden kräver eftertanke. Lars Westholm, Länsstyrelsen.
10:30 Paus.
11:00 Uppföljning av nya PBL. Presentation av exempel på tillämpning och fortsatt diskussion. Tina Karling
Hellsvik, stadsbyggnadschef Mariestads kommun, Erna Pezic, stadsbyggnadschef Falköpings kommun, Andreas
Lidholm, Länsstyrelsen.
11:45. Hur berörs din kommun av aktuella infrastrukturprojekt? E20 och Kinnekullebanan. Ann-Charlotte
Eriksson, Trafikverket.
12:15 Lunch (på egen bekostnad).
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
13:30 Vad betyder ÅVS och hur kan kommunen involveras i det arbetet? Ann-Charlotte Eriksson, Trafikverket.
14:00 Förtätning och luftkvalitet. Vilken är den ideala bebyggelsestrukturen för att uppnå en god luftkvalitet?
Marie Haeger-Eugensson, universitetslektor GU/ COWI AB.
14:30 Fikapaus och mingel.
15:00 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället, ett delprojekt inom ramen för MISTRA Urban
Futures. Erik Linn, White arkitekter, Andreas Lidholm, Länsstyrelsen
15:30 Avslutning reflektioner över dagen och nästa träff.
Andreas Lidholm, Länsstyrelsen
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
”Med höghastighetståg kan man sprida utvecklingen till flera orter längs och
bredvid banan genom att de korta restiderna vidgar arbetsmarknaderna.”
”Den viktigaste miljöeffekten är att det blir fler transporter med tåg i stället
för med bil och flyg. Järnvägen är mycket energieffektiv med lågt
rullmotstånd, låg energiförbrukning och eldrift med låga emissioner.”
Bo-Lennart Nelldal
professor emeritus, tågtrafikplanering KTH
Evert Andersson
professor emeritus, järnvägsteknik KTH
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
”Inget av dagens jätteprojekt har dessa egenskaper av det enkla skälet
att Sverige i dag har en infrastruktur av mycket hög standard.”
”Alternativen till järnvägen var dåliga. Järnvägen innebar helt enkelt
en revolutionär förändring av förutsättningarna för resor och
transporter”.
”Under senare år har miljövinster fått allt större betydelse som
argument för i första hand järnvägsinvesteringar. Men miljönyttan av
att överföra resande och transporter är ofta begränsad.”
Jan-Eric Nilsson
professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Delregional träff Skövde vår 2015
2015-03-13
Samhällsbyggnadsenheten
”Förbifartens nyttor över hela livstiden är tio
miljarder kronor”.
”Beräkningar visar att Stockholms Regionala
Cykelplan har nyttor om 28-46 miljarder kronor i
bland annat ökad säkerhet och hälsa. Cykelplanen
kostar cirka två miljarder kronor att genomföra”.
Pelle Envall,
är doktor i trafikplanering och vd på Trafikutredningsbyrån AB
Delregional träff Skövde vår 2015
Samhällsbyggnadsenheten
2015-03-13
Delregional träff Skövde vår 2015
Samhällsbyggnadsenheten
Utrymme i tätorten/staden
•
bil ca 100 m2
•
cykel ca 5 m2
•
gående ca 3 m2
(frångå) gående + cykel
(integrera) bil + cykel
Arkitektur 1/2014
2015-03-13
God morgon!
Välkomna till Skövde kommun och en heldag tillsammans med Länsstyrelsen
Andreas Lidholm
Länsarkitekt/funktionschef
Länsstyrelsen Västra Götaland
[email protected]
Regeringsuppdrag
•
Boverket har fått ett regeringsuppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och
bygglagen (PBL)
•
Målsättningen med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv
tillämpning av plan-och bygglagen
•
Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Program för kompetensinsatserna
Del 1 – stöd till nationella utvecklingsprojekt
•
Sista ansökningsdagen var den 24 februari
•
Det inkom 28 ansökningar och beslut tas inom kort för vilka projekt som beviljas
stöd.
•
Som vid förra sökomgången finns det betydligt fler ansökningar än vad det finns
medel att betala ut
•
Resultatet och erfarenheterna ska Boverket sedan sprida till kommuner och
länsstyrelser
Del 2 – PBL utbildning
Politikerutbildning
•
PBL-utbildningen för, klar i mitten av april.
•
Webbaserad och uppdelad i 5 avsnitt som är ca 20 min långa för att kunna användas under
tex en del av ett nämndsammanträde.
•
Avsnitten består av en kort intro till PBL och sedan kommer avsnitt om ÖP, DP, Lov och
byggprocessen samt tillsyn.
Utbildning riktad mot tjänstemän
•
Första delen klar under hösten
•
Först ut är en grundutbildning i PBL därefter fördjupningsmoduler under 2016
•
Förutom den webbaserade utbildningen kommer det att vara 3 webbseminarier under våren
och troligtvis 3 under hösten.
•
Teman och datum för dessa kommer att presenteras på Boverkets hemsidan
Planstart avgör vilken lagstiftning som
gäller
• Start före 2 maj 2011 gäller ÄPBL
• Start 2 maj 2011 eller senare och före 1 januari 2015 gäller PBL 2010:900
• Start 1 januari 2015 eller senare gäller PBL SFS 2014:900
SBK på gång december 2014
Samarbete för ett bra slutresultat!
•
Väl förberedda tidiga samråd med Länsstyrelsen
•
Avgör enkla ärenden vid sittande bord, enfrågeärenden utan statliga
intressen osv.
•
Samråd om betydande miljöpåverkan vid sittande bord
•
Behovsbedömningen redovisas i samrådet (standardförfarande)
•
Ej till Länsstyrelsen för granskning om prövningsgrunderna är
tillgodosedda (standardförfarande)
•
Tänk efter före, gör ”läxan” gällande prövningsgrunderna redan i
samrådet!
•
Låt ärendets komplexitet avgöra samråds- och granskningstid.
Del 3 – PBL nätverk
•
Enligt regeringsuppdraget ska ett PBL-nätverk utvecklas
Länsstyrelsen
•
Ge råd om statligt planeringsunderlag som aktuell ÅVS behöver förhålla sig till.
•
Upplysa om mellankommunala intressen som kan vara av betydelse i ÅVS.
•
Ge råd om relevanta kunskapsunderlag som aktuell ÅVS kan ta stöd av, såsom
sammanställningar av statistik som belyser det regionala perspektivet med avseende på
arbetsmarknad, bostadsmarknad och befolkningstillväxt, regionala handlingsplaner för
klimatanpassning m.m.
•
Särskilt informera om eventuella pågående reservatsbildningar och preciseringar av
riksintressen enligt miljöbalken som länsstyrelsen ansvarar för.
•
Utifrån ovanstående lämna synpunkter på formulerade problem-, behovs- och
målbeskrivningar.
•
Råd, stöd och synpunkter kan ges muntligen under workshops och/eller skriftligen i samband
med att åtgärdsvalsstudien skickas ut på eventuell remiss.
God morgon!
Välkomna till Skövde kommun och en heldag tillsammans med Länsstyrelsen
Andreas Lidholm
Länsarkitekt/funktionschef
Länsstyrelsen Västra Götaland
[email protected]
Delregional träff Skövde vår 2015
Samhällsbyggnadsenheten
2015 höst ???
2015 vår Skövde
2014 höst Falköping
2014 vår Hjo
2013 vår Töreboda
2012 höst Vara
2012 vår Skara
2011 Lidköping
2010 Falköping
2009 Skövde
2009 Karlsborg
2008 Tidaholm
2008 Mariestad
2007 Lst Mariestad
2007 Tibro
2006 Götene
2005 Töreboda och Vara
2004 Mariestad och Skara
2003 Hjo och Lidköping
2002 Skövde
2001 Falköping
2015-03-13
Delregional träff Skövde vår 2015
Samhällsbyggnadsenheten
Vårens datum för delregionala träffar 2015
•
5 november
•
6 november
•
12 november
•
13 november
•
19 november
•
20 november
2015-03-13