2015-04-22 Boksläpp Cato Varro_Inbjudan

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till
samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akadeien instiftades år
1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.
Bokerbjudande och inbjudan till boksläpp
Cato Om Jordbruket
Varro Samtal Om Lantbruket
Vetenskapliga redaktörer: Sten Hedberg och Örjan Wikander
Finansiärer: Åke Wibergs stiftelse, V. Ekmans universitetsfond, SLU, Magn Bergvalls stiftelse, Avd f. Agrarhistoria, Hagendahls stiftelse, KSLA.
Tid
Onsdag 22 april, kl. 18.00 till ca 20.00
(kaffe med smörgås från kl. 17.30, mingel med lättare förtäring och dryck ca kl. 20.00)
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Anmälan
Senast den 17 april via webben (klicka här).
Vid frågor: [email protected] (Observera att föranmälan är obligatorisk likaså avanmälan
vid förhinder).
Pris
Kostnadsfritt!
Marcus Porcius Cato är mest bekant för sitt yttrande ”För övrigt anser jag att
Karthago bör förstöras”, ofta uttalat i senaten i Rom under
första hälften av andra århundradet före vår tideräkning.
För sin son författade han ett antal läroböcker, och en av
dessa, Om jordbruket, avsåg skötseln av familjens lantgård.
Han ger handfasta, kort formulerade råd om de viktigaste
inslagen i denna näring, där det gäller att driva gården med
så stor avkastning som möjligt och hur livsmedlen skulle
hanteras och tillredas. Det är det äldsta bevarade prosaverket på latin, och det presenteras här för första gången i en svensk översättning. Ungefär 150 år senare eller
omkring år 30 f.Kr. hade Marcus Terentius Varro, då ansedd som Roms mest
mångkunnige man, en liknande uppgift, då hans hustru köpt en lantgård som den då
åttioårige Varro knappast kunde hjälpa henne att sköta. Varro hade dock under sin
långa karriär ägt åtskilliga lantegendomar och var mycket beläst, och han sammanfattade sin erfarenhet och kunskap i verket Samtal om lantbruket. Det har liksom
Catos arbete hittills inte utgivits på svenska.
Tolv nyskrivna artiklar sätter in Catos och Varros verk i sitt historiska sammanhang. De behandlar ämnen som livsmedel, kvinnans roll, djurläkekonst, teknik,
djurskötsel, läkekonst och religion med folktro. Boken är en pendang till Lucius Junius Moderatus
Columellas lärobok Tolv böcker om lantbruk från första århundradet e.Kr., som akademien gav ut
2009. Catos och Varros texter, register, tillsammans med de nyskrivna artiklarna gör det både möjligt och angenämt för forskare, antikintresserade och personer verksamma inom dagens lantbruk att
ta del av hur det äldre romerska lantbruket bedrevs.
Välkomna till en spännande afton med föredrag och samtal om det romerska lantbrukets framgångar
och vedermödor och vad vi idag kanske kan lära från dessa nu över 2000 år gamla erfarenheter.
Innehållsförteckning, baksidestext, omslag och titelblad kan beskådas här.
Cato Om Jordbruket. Varro Samtal Om Lantbruket. Red. Sten Hedberg och Örjan Wikander.
(Solmed 63)Rikt illustrerad, inbunden, 584 sidor. Kan beställas från Adlibris.com eller Antikvariat.net,
alt. KSLA/ANH: (pris 400 kr exkl. frakt), e-post [email protected] eller tel. 08-54 54 77 20
Program vid boksläppet
Akademiens ledamöter får ett friexemplar!

Moderator Lisa Sennerby Forsse

Välkomsthälsning Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.

Jordbruket som källa till välstånd i Romarriket. Hur möter Roms kunskaper och erfarenheter dagens krav och utmaningar?
Lisa Sennerby Forsse, fil.dr. i strukturell botanik vid Stockholms universitet; t. huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas; professor och rektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ledamot av KSLA.

De romerska agrarförfattarna som de första i den långa historien om kunskapsproduktion.
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet; redaktör för och
delförfattare i fembandsverket Det svenska jordbrukets historia; har t.ex. skrivit Boskapsskötseln under medeltiden, en källpluralistisk studie 2012 och medverkat med två artiklar i Columella 2009. Ledamot av KSLA.

Köpa lite, sälja mycket. Lantbruk som företagande i Italien vid vår tideräknings början, enligt samtida ägare.
Sten Hedberg, docent i latin vid Uppsala universitet; avhandling om Columella 1968; t. förste
bibliotekarie vid Uppsala universitet; redaktör, översättare och författare i Columella 2009 och
redaktör (tillsammans med professor em. Örjan Wikander), översättare och författare i Cato &
Varro.

Boskap och bete. Betydelsen av landskap för djurhållningen i antikens Rom.
Barbro Santillo Frizell, Professor em. i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet; t. direktör för Svenska institutet i Rom och nu forskare där; har t.ex. skrivit Pastorala
landskap. Myt och verklighet 2006 och Byggande vid Medelhavet. Symbol och nytta 2014.

Hur hade det varit att träffa dem? Om Cato, Varro och Columella som människor.
Tore Janson, professor em. i latin vid Göteborgs universitet; avhandling som delvis behandlar
Cato, Varro och Columella 1964; har t.ex. skrivit Latin. Kulturen, historien och språket 2002,
Romarinnor och romare. Livet i antiken 2006 och Varför latin? 2010.

Om romare som dog på 1800-talet. Den romerska lantbrukslitteraturens liv i det förindustriella Sverige.
Leif Runefelt, Fil.dr. i ekonomisk historia och docent i historia vid Stockholms universitet nu
lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola; har t.ex. skrivit Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid avh. 2001 och Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egenytta i frihetstidens ekonomiska tänkande 2005.

Panelsamtal (Ca 19:30- ca 20:00) under ledning av Lisa Sennerby Forsse, med frågor från
publiken och sammanfattning av moderatorn.

Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring.
VÄLKOMMEN!
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD