Brukarrådsprotokoll Kullalyckan, Delfinen och familjedaghemmen

Protokoll för Brukarråd Kullalyckan, Delfinen, familjedaghem 2015-08-26
Närvarande: Frida Strandberg Landin, Ingrid Gustafsson, Anna-Maria Hurtig, Nina Engdahl,
Marie Alkner von Bothmer, Ingegerd Axell, Roger Haraldsson, Lena Henriksson, Henni
Matikainen, Anneli Sjöberg och Sara Wärnbring.
1. Mötet öppnas av ordförande Henni Matikainen.
2. Val av justerare, Marie Alkner von Bothmer och Lena Henriksson.
3. Föregående protokoll, inget att anmärka.
4. Ekonomi.
Lena Henriksson berättar att prognosen visar på - 300.000 vid bokslut 2015. Lena
menar att bidragande faktorer till minussiffrorna är dels färre barn placerade från
början av hösten än föregående år, dels färre yngre barn än förra hösten, fler
pensionsavgångar vilket innebär kostnader för semesterdagar uttagna i pengar, men
också att det verkar vara något felaktigt med barnomsorgspengen kontra budgeten.
Detta ska ses över från kommunens sida och processen påbörjas v.36. Fortsättning
följer.
5. Föräldraenkäten.
Svarsfrekvensen på föräldraenkäten har varit mycket låg. Flera föräldrar verkar inte
fått enkäten skickad till sig eller/och så har den lagt sig bland ”skräpposten” i mailen
och då blivit missad. Det ska ses över om enkäten kan skickas ut på annat sätt för att
alla ska få den tillhanda och kunna tycka till om verksamheten. De svar som kom in
med föräldraenkäten så var dock de flesta mycket positiva och det var nöjda föräldrar.
Några hade skrivit att de tyckte det var för många olika vikarier på familjedaghemmen
och det konstaterade även Lena Henriksson att så är fallet. Några föräldrar hade skrivit
att de var negativa till flytten av Kullalyckans nattis.
6. Val av brukarrådsrepresentanter.
Ordförande Henni Matikainen avsäger sig sin roll i brukarrådet och istället väljs
Hanna Toorell som ny ordförande.
Vice sekreterare Raoul Adolfsson avsäger sig sin roll och istället väljs Sara
Wärnbring.
7. Information från kontaktpolitikerna.
Tillsynsnämndens huvudman har varit på besök i Eksjös förskolor och detta utan
anmärkning.
Kommunen har ett nytt livsmedelsavtal med Menigofood. Vilket innebär att det
numera är en leverantör, sänkta priser med bättre kvalité. Politikerna nämner bland
annat att i barnomsorgen tas Bregott bort och istället byts ut mot Flora, den röda
mjölken ersätts med grön och blå mjölk, detta gäller dock inte förskolorna i
kommunen. I upphandlingsavtalet skall djurskyddslagen och livsmedelsverkets
riktlinjer följas.
Budgetberedning är i full gång just nu och kommunen har ett underlag med prognoser
fram till 2022-24. Prognosen innefattar bland annat, antal barn placerade i framtiden,
födda, ut/inflyttningar m.m. prognosen revideras vart annat år och justeringar görs.
Ett förslag är lagt om namnbyte på Teknikum till Vintergatan eftersom förskolorna där
ska ha rymdtema. En ny förskola med tre avdelningar öppnas den 1 januari 2016.
Tjänster är ute just nu och det söks förskollärare. Det är svårt att hitta behörig personal
och kommunen hoppas att det hittas personal till tjänsterna.
8. Verksamhetsfrågor.
Skolinspektionen kommer på besök till familjedaghemmen i höst.
Stängningsdag den 16/11 2015 för kompetensutveckling av personalen på
Kullalyckan, Delfinen och familjedaghemmen. Kullalyckan finns tillgänglig, med
vikarier, för de som inte kan lösa barnomsorg på annat vis denna dag.
Första stängningsdagen år 2016 äger rum den 11/1 för Kullalyckan och för Delfinen
och familjedaghemmen den 15/1.
9. Övriga frågor
Föräldrarna tycker inte att kommunens hemsida där föräldrarna skriver in
veckoscheman fungerar tillfredställande. Föräldrarna önskar en påminnelse när
schemat inte gäller längre. Lena hör efter med sektorn om detta är möjligt.
Storbrukarråd 20/10 2015, Sara Wärnbring och Frida Strandberg Landin går på detta.
Nästa brukarråd 21/10 2015.
10. Mötet avslutas av Henni Matikainen som även avtackas med blommor för sitt
engagemang i brukarrådet.
----------------------------------------------Ordförande
Henni Matikainen
----------------------------------------------Sekreterare
Frida Strandberg Landin
----------------------------------------------Justerare
Marie Alkner von Bothmer
----------------------------------------------Justerare
Lena Henriksson