Minnesanteckningar 150305

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
MINNESANTECKNINGAR
2015-03-05
Cecilia Hurtig, 0554-191 01
[email protected]
Minnesanteckningar från möte i
rådet för funktionshindrade
TID
Torsdagen den 5 mars 2015, kl. 13.00-14.25
PLATS
Kommunhuset, lokal Mellanfryken
DELTAGARE
ORDINARIE LEDAMÖTER
Barn- och utbildningsnämnden – Eva Frykenberger
Miljö- och byggnadsnämnden – Eva Hammar
Socialnämnden – Kenneth Pihlström
Tekniska nämnden – Annelie Örtlund
Reumatikerföreningen - Lisa Hallin
ERSÄTTARE, EJ TJÄNSTGÖRANDE
Socialnämnden – Mats Stråhl
ÖVRIGA NÄRVARANDE
Torbjörn Bood, socialchef
Lillemor Johansson, socialt ansvarig samordnare (SAS)
Cecilia Hurtig, administrativ chef
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I RÅDET FÖR
MANDATPERIODEN 2015-2018
Rådet utser Eva Frykenberger till ordförande i rådet under mandatperioden 20152018.
Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon
0554-191 00
Bankgiro
109-6510
Box 88
Kommunhuset
Fax
0554-129 74
Plusgiro
12 21 10-0
665 23 Kil
Östra Torggatan 2D
E-post
[email protected]
Org.nr
212000-1751
Sida 1 av 3
Rådet utser Inger Wahlgren till vice ordförande i rådet under mandatperioden
2015-2018.
2 PRESENTATION AV DET NYA RÅDET
Ledamöterna och de övriga närvarande i rådet presenterar sig.
3 NYE SOCIALCHEFEN TORBJÖRN BOOD PRESENTERAR SIG
Socialchef Torbjörn Bood presenterar sig.
4 NYA SERVICEGARANTIER BOENDESTÖD
Socialt ansvarig samordnare Lillemor Johansson presenterar sig och ett förslag till
servicegarantier för boendestöd.
I arbetet med att ta fram förslag till servicegarantier är bland annat personal och
brukare varit delaktiga.
Rådet diskuterar förslaget.
5 FÖREGÅENDE MÖTE
Eva Hammar påminner om att Jessica Hildén tagit med en fråga om överkänslighet
mot trådlösa nätverk till barn- och utbildningsnämnden. Eva Frykenberger tar med
frågan.
6 SKRIVELSEN OM HANDIKAPPLATSER VID SMEDEN
Handikappföreningarna har skrivit ett förslag. Rådet beslutar att skicka skrivelsen
till tekniska nämnden.
7 SKRIVELSEN OM BRISTEN PÅ UNDERHÅLL AV LÖVENSTRAND OCH
MULLESKOGEN
Handikappföreningarna har skrivit ett förslag. Rådet beslutar att skicka skrivelsen
till tekniska nämnden.
8 PROJEKTET ”ETT TRYGGT OCH SÄKERT KIL” CECILIA HURTIG
Administrativ chef Cecilia Hurtig informerar om projektet ”Ett tryggt och säkert
Kil”, ett projekt som pågår i Värmland, med syfte att ta fram en metod för ett
faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete. Fokus för Kils kommun i år är
”oskyddade trafikanter” och ”otrygga miljöer”. Handikappföreningarna är en viktig
aktör i detta projekt och kommunen bjuder in till ett möte.
Sida 2 av 3
Eva Hammar tar med frågan till handikappföreningarna och återkommer till
kommunen med förslag på tid och kontaktperson.
9 SKRIVELSEN TILL TEKNISKA NÄMNDEN OM SNÖRÖJNING
Inger Wahlgren och Eva Hammar fick uppdraget i oktober att skriva en ytterligare
skrivelse till tekniska nämnden, då rådet inte var nöjda med tekniska
förvaltningens svar på den förra skrivelsen om snöröjning.
Istället för ytterligare skrivelse bjuder rådet in tekniska förvaltningen till nästa
möte för att bland annat redogöra för gällande kriterier för snöröjning.
10 ÖVRIGA FRÅGOR
-
Handtag på handikapptoalett på Smeden. Socialchefen kollar detta.
-
Förslag om att mötena börjar 13.15 istället. Rådet ändrar mötestiden till
13.15.
-
Mötet den 7 maj flyttas till den 4 maj.
Cecilia Hurtig
Administrativ chef
Sida 3 av 3