Att skriva en motion

 2015-02-13
Medlemsrådet, Norra Skogsägarna
Motionsskrivning – information och instruktion
Vem kan skriva en motion och hur behandlas den?
Att skriva en motion är ett sätt att driva en fråga av principiell natur och som är av
större allmän betydelse. Alla medlemmar i Norra Skogsägarna har rätt att skriva
motion/er till årsmötet i sitt skogsbruksområde (sbo) och vidare till föreningsstämman i
maj.
Motion/er från en enskild medlem ska behandlas på sbo-årsmötet. Det är bra om motionen är
sbo-ordföranden tillhanda en vecka före årsmötet, men det går att ta upp en motion direkt på
sbo-årsmötet. Om mötet antar motionen ska den vidarebefordras till föreningens styrelse för
beredning och för beslut på stämman.
Motion till stämman ska vara insänd till kommunikationsavdelningen senast den 10 april
2015. Efter detta datum behandlas inte motionen av styrelsen.
Motion/er som framläggs vid sbo-årsmötet av enskild medlem kan antingen vidarebefordras till
styrelsen som den enskildes motion eller antas av årsmötet som sbo-årsmötets motion. Sboårsmötets ordförande ska alltså genom att ställa proposition få beslut på hur motionen ska föras
vidare.
Sbo-styrelsen kan inför sbo-årsmöte lägga förslag till motioner. Vidare kan sbo-årsmöte ge
sbo-styrelsen i uppdrag att utforma en motion i något ärende.
Om en sbo-styrelse har en fråga som man bedömer har särskild dignitet och vill ha bred
förankring i föreningen, kan man skriva en motion och begära att den tas upp till behandling på
samtliga sbo-årsmöten. Motionen ska då vara styrelsen tillhanda senast i november månad. För
att en motion ska bli behandlad av samtliga sbo-årsmöten måste den dels vara antagen av en
sbo-styrelse, dels enligt styrelsens bedömning vara av intresse för många medlemmar.
Föreningsstyrelsen bereder inkomna motioner och skriver ett yttrande. Motionerna behandlas
sedan med styrelsens yttrande på föreningsstämman i maj.
Ur Norras stadgar
17.4 Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie möte eller extra möte är varje medlem inom
skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst.
Medlem har rätt att vid årsmöte med det skogsbruksområde vederbörande tillhör få
ärende/motion behandlad.
Medlem som önskar få ärende behandlat skall anmäla detta till sbo-rådet senast vid
årsmöte med skogsbruksområdet.
Medlem som inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är
belägen har rätt att istället utöva sina demokratiska rättigheter inom annat
skogsbruksområde. Detta gäller dock ej rösträtt.
Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte genom skriftlig fullmakt låta sig
företrädas av myndig person. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en
medlem.
Att tänka på när man skriver en motion
En motion skall innehålla följande:
Datum
Vem som skall ha motionen
Rubrik
Syfte med motionen
Vad man yrkar (vill med) motionen.
Vem som skrivit motionen (namn och datum)
Hur skriver man en motion?
Rubrik
Sätt en enkel rubrik som beskriver vad motionen handlar om.
Motionstext
Berätta om bakgrunden till förslaget. Vad är möjligheten eller vad är
problemet. Presentera förslaget och beskriv vad det går ut på. Använd enkla
ord. Argumentera för din sak.
Yrkande
Yrka på vad det är du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats.
Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
Skriv ner vad det är för åtgärder som du vill ska vidtas. Tänk efter noga innan
du skriver ner att-satsen så att det verkligen känns som den rätta lösningen.
Det är nämligen att-satsen som är beslutsgrundande. Har du flera förslag, dela
upp dem i flera att-satser.
Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje
förslag.
Avsändare
Skriv under med ditt namn.
Exempel på en motion: Namn Adress Postnr Ort e‐post Telefon Sbo Namn Namnsson Talliden Sbo Datum: 2013‐03‐11 Till: Sbo‐årsmöte/föreningsstämma Motionsrubrik: Skellefteå som alternativ till Norra skogsägarnas årsstämma Motionstext: Genom åren har Norra skogsägarnas årsstämma alternerat mellan olika platser, från Ö‐vik i söder till Luleå i norr. Motivet för att skifta plats har varit att Norra vill synas och få uppmärksamhet i lokal media. Erfarenheter från de senaste åren visar i stället att pressen har visat på litet eller inget intresse. Många ombud har tvingats att avsätta två dagar för att medverka vid stämman. Det har medfört betydande rese‐, dagarvoden och övernattningskostnader för ombuden. För årets stämma har t.ex. 500 000kronor budgeterats. Yrkande: För att göra det möjligt för de flesta ombud att endast avsätta en dag och därigenom också hålla nere kostnaderna för Norra Skogsägarna så föreslår vi att: ‐ Norra Skogsägarnas årsstämma fortsättningsvis hålls i Skellefteå. Underskrift: Namn Namnsson Motionen Bifallen Avslagen Enskild motion (stryk det som inte gäller) SBO‐motion Sbo‐årsmöte i: Talliden Datum: 130325 Mötesordförandes underskrift: Fingerat Namn