Ag blankett Vänskapare .indd

Medgivande Vänskapare
Som Vänskapare kämpar du för att barn ska slippa gå till skolan med en klump i magen.
Du kämpar för att alla barn ska ha en kompis och för att ingen ska bli mobbad.
Du är med och stöttar ensamma barn varje lektion, varje rast och varje håltimma, året runt.
Vänskapare stödjer Friends med valfritt belopp varje månad (minst 50kr)
Här nedan fyller Du i dina uppgifter för att gå med i kampen mot mobbning.
Namn__________________________________________________________________
Adress_________________________________________________________________
Postnummer____________________________________________________________
Telefonnr_______________________________________________________________
E-post (för info)__________________________________________________________
GÖR SÅ HÄR:
1. Skriv ut autogiroanmälan på din skrivare.
2. Fyll i uppgifterna och skriv under.
3. Klipp av de allmänna villkoren efter den streckade linjen.
4. Vik ihop medgivandeblanketten.
5. Vik ihop svarskuvertet och lägg i autogiroanmälan.
Ja, jag vill betala via autogiro och vill att Stiftelsen Friends ber min bank/postgirot att den 28:e varje månad dra följande belopp
( lägst 50kr), tills jag säger upp överföringen:
kronor/månad
(Fyll själv i valfritt belopp)
Bankkonto
Clearingnummer (4 eller 5)*+ Kontonummer
Bankens namn
Mitt personnummer
Personkonto
Postgirokonto
GÖR SÅ HÄR:
Jag markerar här intill vilken typ av konto som
jag föredrar att mina autogiroinbetalningar görs
ifrån; bankkonto, personkonto eller postgiro.
Om jag någon månad vill stoppa betalningen,
kontaktar jag Stiftelsen Friends, banken eller
postgirot.
Viktigt! Tänk på att ditt personnummer måste
vara kopplat till det bankkonto varifrån betalningen görs.
Jag har tagit del av bestämmelserna för betalning via autogiro och bekräftar det genom min namnteckning:
Ort och datum, namnunderskrift
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Jag medger att uttag får göras från angivet konto på begäran av av Stiftelsen Friends för överföring till dem. Banken/plusgirot är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
att meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag på kontoutdragen från banken/plusgirot. Byter jag bank eller får annat kontonummer, meddelar
jag banken detta. Medgivandet gäller fortfarande. Vid bidra via plusgirot meddelar jag Stiftelsen Friends om jag får annat kontonummer eller byter bank. Senast bankdagen
före förfallodagen. Har jag inte tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningarna ändå görs
har banken/plusgirot rätt att ta ut ränta och avgifter enligt vid var tid gällande regler för den skuld som däreigenom uppstår. Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta
Stiftelsen Friends senast två dagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas. Via plusgiro skall Stiftelsen Friends underättas senast tre bankdagar före förfallodagen.
Via banken kan jag stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underättar banken och Friends senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat
ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp
inom två månader upphör medgivandet att gälla. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem
bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat hos banken eller Stiftelsen Friends.
Stiftelsen Friends, Roslagsgatan 34, 133 55 Stockholm, www.friends.se, [email protected]
Tejpa Här
P os ta gärna din
autogiroanmälan
redan idag.
T ac k!
Frankeras Ej
Mottagaren
betalar
portot
Tejpa Här
Tejpa Här
Svarspost
122 256 800
110 19 Stockholm