APL:s manual för beställning av extempore

1 (9)
2015-09-30
Version 1.4
Manual för beställning av Extempore, SLL
Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på
www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning
För aktuell information besök www.apl.se
Strategiskt partnerskap för patientnytta hög patientsäkerhet, kostnadseffektivitet, god service och
kvalitetssäkring
APL
Prismavägen 2
141 75
Telefon
010-447 96 00
www.apl.se
Plusgiro
29840-6
Bankgiro
5687-2013
Styrelsens säte: Stockholm
Organisations-nr: 556758-1805
2014-10-14
Version 1.3
Innehållsförteckning
Om APL ................................................................................................................................ 3
Öppettider............................................................................................................................. 4
Beställning av extempore .................................................................................................... 4
Stopp- och leveranstider ..................................................................................................... 4
Beställning av TPN .............................................................................................................. 4
Beställning av cytostatika ................................................................................................... 4
Ändring eller avbeställning av cytostatikaberedningar .................................................... 5
Expressbeställning .............................................................................................................. 5
Jourbeställning .................................................................................................................... 6
Licenser ................................................................................................................................ 6
Abonnemang ........................................................................................................................ 6
Reservrutin för beställning av extempore .......................................................................... 6
Cytostatikakurer................................................................................................................... 7
Leverans ............................................................................................................................... 7
Emballage och kylsystem ................................................................................................... 7
Metod för returhantering av APL:s gröna transportlådor på sjukhus .............................. 7
Läkemedelsavfall ................................................................................................................. 8
Sortiment och sortimentsfrågor ......................................................................................... 8
Säkerhetsdatablad ............................................................................................................... 8
Returer av produkter ........................................................................................................... 8
Avvikelser och reklamationer ............................................................................................. 8
Kliniska prövningar ............................................................................................................. 8
Recepthantering................................................................................................................... 8
Restnoteringsinformation ................................................................................................... 8
APL:s hemsida ..................................................................................................................... 9
2 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Om APL
APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är en ledande
kontraktstillverkare inom Life Science.
APL utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel till apoteksmarknadens aktörer och vården,
för bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.
APL erbjuder och utför också högkvalitativa utvecklings-, laboratorie- och tillverkningstjänster
till företag inom läkemedelsbranschen.
APL har en gedigen upparbetad kunskapsbas vad gäller extemporeläkemedel. APL bedriver
sedan många år tillståndspliktig verksamhet för tillverkning av extemporeläkemedel och
läkemedel för kliniska prövningar samt innehar partihandelstillstånd.
Verksamheten bedrivs i moderna anläggningar i Stockholm (Kungens Kurva och Solna),
Umeå, Göteborg, Varberg och Malmö.
Vår bakgrund
Vi har över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel
APL har en etablerad och nära kontakt med vården genom tillverkning av
extemporeläkemedel
Erfarenheten av utveckling och tillverkning av läkemedel gör att APL levererar tjänster och
produkter som uppfyller kraven från kunder och myndigheter
APL var ett helägt dotterbolag till Apoteket AB till och med juni 2010
Hållbar utveckling och kvalitet
APL arbetar enligt LVFS 2010:4 och har tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka
läkemedel. APL har erforderliga tillstånd och följer gällande lagstiftning samt GMP-, GCPoch GDP-regler.
APL är väl förtrogen med gällande regelverk för extemporetillverkning och för en kontinuerlig
dialog med myndigheter för att vara uppdaterade om kommande förändringar i regelverken.
APL kommer att komplettera med nödvändiga tillstånd för de nya verksamheter som
tillkommer.
APL är certifierat enligt
• ISO 13485, Ledningssystem för kvalitet - Medicintekniska produkter
• ISO14001, Ledningssystem för miljö
• OHSAS18001, Ledningssystem för arbetsmiljö
Årligen genomgår APL extern granskning integrerat avseende nämnda standarder.
3 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Öppettider
APL:s öppettider för:
- extempore, 08.00-17.00 måndag till fredag helgfria dagar
- cytostatika, 08.00-16.00 måndag till fredag helgfria dagar
Beställning av lagerberedningar med varunummer
Lagerberedningar med varunummer beställs via beställningssystemet Visma Proceedo.
Leveranser kommer via ApoEx. För mer information om hur du beställer se ApoEx:s manual
eller besök www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning.
Beställning av extempore
Extempore inklusive standardberedningar beställs via beställningssystemet Visma Proceedo.
Standardberedningar avser
- antibiotika i standardmängd i sprutor
- morfin i standardmängd i sprutor
- antibiotika i vial-mate
För information om hur du söker och beställer varor i Visma Proceedo se användarmanualen
för Visma Proceedo eller kontakta SLL:s supporttjänst tel: 08-123 136 00.
Användarmanualen hittar du på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning under
fliken Visma Proceedo.
Stopp- och leveranstider
För att se APL:s stopp- och leveranstider för steril extempore, standardberedningar samt
cytostatika besök www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning och se bilagan
”stopp- och leveranstider”.
För icke steril extempore gäller följande:
Beställning före kl 14.00 levereras fjärde vardagen efter lagd beställning.
T.ex. görs beställningen på en måndag före kl 14.00 levereras produkten på fredagen.
Vill man ha snabbare leverans tillkommer expressavgift.
Beställning av TPN
TPN beställs från APL:s tillverkningsenhet i Solna. Beställningen görs genom att fylla i APL:s
beställningsblankett som hittas på www.apl.se under fliken beställning, SLL, blanketter.
Beställningen faxas till faxnummer 08-517 750 90.
Vid frågor om TPN ring 010-496 88 42.
Beställning av cytostatika
Cytostatikaberedningar ska beställas via Cytodos, Cytobase eller i undantagsfall via fax. Vid
beställning via fax, ska APL:s beställningsblanketter användas.
Beställningsblanketter för beställning av cytostatika finns på www.apl.se under fliken
beställning SLL.
4 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Enheter som tillhör nedanstående sjukhus beställer Cytostatikaberedningar från APL i
Kungens Kurva via Cytodos, Cytobase eller i undantagsfall via fax, 010- 447 97 10.
•
•
•
•
•
•
Capio St Göran
Karolinska Huddinge
S:t Erik
Södersjukhuset
Södertälje
SLSO och ”övriga” (dvs. kommuner och privata vårdgivare andra enheter som inte ligger
på ett på akutsjukhus-område)
Enheter som tillhör nedanstående sjukhus beställer Cytostatikaberedningar från APL i Solna
via Cytodos, Cytobase eller i undantagsfall via fax, 08-517 753 92.
•
•
•
Danderyd
Karolinska Solna
Norrtälje
Ändring eller avbeställning av cytostatikaberedningar
•
•
Vid ändring eller avbeställning av redan beställd beredning ska blankett för ändring av
beställning fyllas i och faxas till APL.
Beställningsblanketter för beställning av cytostatika finns på www.apl.se under fliken
beställning SLL.
Expressbeställning
Expressbeställning avser leverans snabbare än gällande ledtid och som beställs under APL:s
ordinarie öppettider. Den faktiska kostnaden för frakt debiteras beställande enhet.
Extemporeberedningar
• Kontakta APL via telefon 08-123 136 00 för att komma överens om tid och leveranssätt
efter att du skickat din beställning.
Cytostatikaberedningar
• Kontakta APL via telefon 08-123 136 00 för att komma överens om tid och leveranssätt
efter att du skickat din beställning.
• I normalfall så levereras en expressbeställning inom 4 timmar. En ledtid på 2 timmar ska
kunna uppnås om beställande enhet så önskar, en förutsättning är då att beställande
enhet kommit överens om detta med tillverkningsenheten via telefon eller besök.
TPN
• Kontakta APL:s tillverkningsenhet i Solna, telefon 010-496 88 42, för att komma överens
om tid och leveranssätt efter att du skickat din beställning.
5 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Jourbeställning
Akut beställda beredningar av cytostatika och viss steril extempore kan levereras utanför
ordinarie öppettider. Jourbeställningar levereras efter överenskommelse om tid och
leveranssätt med beställande enhet vid beställningstillfället.
Den faktiska kostnaden för frakt kommer att debiteras beställande enhet. Inställelsetid för
jourhavande farmaceut är 1 timme.
•
Ring till APL via SLL:s supporttjänst, telefon 08-123 136 00.
Licenser
För beställning av licenspreparat gäller följande:
• Läkare skickar/faxar motivering till APL, (motiveringar lagda i KLAS kommer APL inte
åt). Handledningstid på Läkemedelsverket är ca 1 vecka. Om licensansökan avslås
kontaktar Läkemedelsverket ansvarig läkare.
• Förskrivare kontrollerar tillgänglighet av preparat med APL innan patient tidsbokas
• Det ska framgå på beställningen att det är ett licenspreparat, skriv ”Licensläkemedel”
på beställningen
Abonnemang
På återkommande beställningar går det att upprätta ett abonnemang. Kontakta
APL Kundservice för att starta ett abonnemang, telefon 08-123 136 00.
Reservrutin för beställning av extempore
Som reservrutin kan beställningar tas emot per fax.
För beställningar via fax använd beställningsblanketter som finns på www.apl.se under fliken
beställning, SLL, blanketter. Glöm inte att ange avdelningens kundnummer/ GLN-kod.
Reservrutin för extemporeberedningar
Beställning faxas till 010-447 96 92.
Reservrutin för cytostatikaberedningar
Enheter som tillhör nedanstående sjukhus faxar sina beställningar till APL i Kungens Kurva,
faxnummer 010- 447 97 10.
•
•
•
•
•
•
Karolinska Huddinge
Södersjukhuset
Södertälje
Capio St Göran
S:t Erik
SLSO och ”övriga” (dvs. kommuner och privata vårdgivare andra enheter som inte ligger
på ett på akutsjukhus-område)
6 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Enheter som tillhör nedanstående sjukhus faxar sina beställningar till APL i Solna,
faxnummer 08-517 753 92.
•
•
•
Karolinska Solna
Danderyd
Norrtälje
Cytostatikakurer
Vid uppdatering eller vid framtagning av kurer ska information om den nya kuren skickas till
APL. Informationen ska innehålla vad som har ändrar i jämfört med tidigare versionen.
Information om kurer skickas till [email protected]
Leverans
•
•
Beredningar skickas till överenskommen leveranspunkt för respektive beställande enhet.
Cytostatikaberedningar till Karolinska Solna hämtas på anvisad plats av
avdelningspersonal.
Emballage och kylsystem
APL levererar i gröna plastlådor, Tamrolådor eller likvärdigt. Känsliga kylvaror levereras i ett
särskilt kylsystem. Lådor med kylvaror är uppmärkt med ”kylvara”.
Metod för returhantering av APL:s gröna transportlådor på
sjukhus
1. När vårdavdelningen tömt den gröna transportlådan ska den tomma lådan inklusive lock
och ev. frigolitlådan samt kylklampar ställas på en plats, som är överenskommen mellan
vårdavdelningen och sjukhusets funktion för internlogistik.
2. Vid jämna mellanrum kommer SLL Transport till sjukhusets lastkaj och hämtar tomma
gröna transportlådor och transporterar dessa till APL:s produktionsenheter.
3. Enheter som saknar fast retur av tomma lådor kontaktar APL för hämtning vid behov.
7 (9)
2014-10-14
Version 1.3
Läkemedelsavfall
APL tar inte emot läkemedelsavfall från vården.
Sortiment och sortimentsfrågor
Vid frågor om extempore och standardberedningar ring
APL Kundservice via 08-123 136 00 eller maila till [email protected]
Vid frågor om cytostatika som tillverkas i:
- Kungens kurva, ring 08-123 136 00 eller maila till [email protected]
- Solna, ring 08-123 136 00 eller maila [email protected]
Vid frågor om TPN ring tillverkningsenheten i Solna, telefon 010-496 88 42.
Säkerhetsdatablad
Besök APL:s hemsida www.apl.se. Säkerhetsdatablad finns under Snabblänkar. Det finns
även i AIDA som innehåller grundläggande information om APL:s produkter.
Returer av produkter
Ingen generell returrätt gäller för extemporeläkemedel.
Avvikelser och reklamationer
Avvikelser och reklamationer rapporteras i Händelsevis enligt SLL:s gällande rutiner och
skickas till APL [email protected]
Vid felexpediering ska vårdenheten följa nedanstående punkter:
1. Rapportera i Händelsevis
2. Skicka kopian från Händelsevis till [email protected]
3. Vid allvarlig felexpediering kontakta GMP-ansvarig eller ansvarig chef på APL .
4. På begäran från APL skickas beredningen tillbaka till APL för grundorsaksanalys
5. Skriv ett uttalande om påverkan av felexpedieringen på patienten.
Kliniska prövningar
APL har avtal med SLL för landstingsinitierade beredningsprövningar och ingår i
sjukhusapoteksfunktionen som klinisk prövningsleverantör och kan erbjuda tjänster även till
läkemedelsföretag. Kontakta APL på telefon 010-496 88 38 eller faxa 010-496 88 39.
Recepthantering
All extempore som beställs på recept ska skickas via ett öppenvårdsapotek till APL.
Restnoteringsinformation
Om APL inte kan leverera produkten eller vid långvariga rester meddelas beställande enhet.
8 (9)
2014-10-14
Version 1.3
APL:s hemsida
Du hittar alltid uppdaterad information och nyheter samt kontaktuppgifter till respektive
tillverkningsenhet på APL:s hemsida: www.apl.se.
9 (9)