Åtgärder för budgetutfall i balans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-20
1(5)
Dnr OAN.2014.85
Sektor arbete, trygghet och omsorg
Handläggare: Lisbeth Tilly
Titel: Sektorchef
Tel: 0303-330917
E-post: [email protected]
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Åtgärder för budgetutfall i balans
I uppföljningsrapport 1, 2015-04-30 redovisar nämnden ett prognostiserat underskott på 5,1
Mkr på helårsbasis. Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar
och tillfällig vistelse inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan
beviljad och utförd tid i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är
personalkostnaderna höga som resultat av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt
extrainsatser hos enskilda brukare. Inom funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och
sälj på grund av externt köpta gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger
kostnaderna för köpt vård och boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av
ett positivt resultat på utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre
utsträckning skett i egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses
inom arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter
inte faller ut i den utsträckning som förväntats.
Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans.
Sektor Arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar sektorns beslut om ytterligare restriktivitet
för kurser och konferenser samt inköp.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet gällande reinvesteringar.
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet för beslut om dubbelt
boende i samband med vård.
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att öka hemtagningstakten av externt
köpta platser för vård och boende vilket ska ge ytterligare kostnadsminskning med 1,5 mkr.
5. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Ale aktivitetscenter.
6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Alevira.
7. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta OSA - och
lönebidragsanställningar.
8. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avstå anställningsformer via
Arbetsförmedlingen som genererar kostnader för kommunen.
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se
2(5)
9. Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla den öppna dagverksamheten
inom äldreomsorgen.
10. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla insatsen anhörigbidrag.
11. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten demenssjuksköterska.
12. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade
stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med BPSD och Senior Alert.
13. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade
stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med värdegrund inom äldreomsorgen.
14.Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten metodutvecklare inom
äldreomsorgen.
15. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta samarbetsavtal angående
personligt ombud.
16. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda alternativen att
lägga ut all hemtjänst på externa utförare eller att avsluta hemtjänst enligt LOV så att all
hemtjänst utförs av den kommunala hemtjänsten. Nämnden önskar redovisning vid nästa
sammanträde den 2015-06-11.
17. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda akutboende
18. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag att förändra och
utveckla trygg hemgångs-teamet.
Lisbeth Tilly
Sektorchef
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektor Arbete, trygghet och omsorg 2015-05-20
Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
För kännedom
Sektorchef ATO
Verksamhetschefer ATO
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se
3(5)
Bakgrund
Vid uppföljning per februari och mars visades underskott för vissa verksamheter inom sektor
arbete, trygghet och omsorg (ATO). I uppföljningsrapport 1 konstateras ett utfall för perioden
på 155,5 Mkr och budget för perioden 151,9 Mkr. Förväntat årsresultat -5,1 Mkr.
Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar och tillfällig vistelse
inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan beviljad och utförd tid
i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är personalkostnaderna höga som resultat
av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt extrainsatser hos enskilda brukare. Inom
funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och sälj på grund av externt köpta
gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för köpt vård och
boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av ett positivt resultat på
utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre utsträckning skett i
egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses inom
arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter inte
faller ut i den utsträckning som förväntats.
Nämnden har till följd av detta ett ansvar att vidta åtgärder för ett budgetutfall i balans enligt
antagna riktlinjer. Nedan följer en sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna
åtgärder som sektorn tagit fram.
Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans.
Sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna åtgärder
Pågående aktiviteter inkluderade i prognos om 5,1 Mkr helår 2015 (tkr)
Stopp kurs- och konferens samt inköp
Centralt
Bostad 1
IFO
Ökade ansökningar/anmälan BoU och vuxen
IFO
Ale Rehab, uppsagt avtal Solhaga By
HS
Dagvård dementa, ökning från 20->27
ÄO
Betalningsansvar
ÄO
Sänkt bemanning
ÄO/FH
SAS-anställda, 5 tjänster
FH
Stopp uppstart barnboende
FH
Utökning inom ram Fyrkanten, Ljuspunkten
FH
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se
4(5)
Förslag ytterligare åtgärder (tkr)
2015 2016
Restriktivitet reinvesteringar
Centralt
0
300
Stopp kurs- och konferens samt inköp
Centralt
500
0
Restriktioner dubbelboende
IFO
150
400
Hemtagning (Bostad 1, träningslägenhet mm)
IFO
1 500
500
Avveckling Ale aktivitetscenter
IFO
300
0
Avveckling Alevira
IFO
200
150
Uppsägning av lönebidrags- och offentligt
skyddad anställning (OSA)- anställda
IFO
300
0
Ej anställa via AF som genererar kostnader
IFO
300
0
Försäljning tjänster AME
IFO
500
0
Öppen dagverksamhet
HS
250
450
Borttag av anhörigbidrag
HS
100
200
Trygg hemgång (förändrat genomförande)
HS
500
0
Borttag av demenssjuksköterska 80%
HS
150
300
Stopp i kvalitetsarbete, Senior Alert mm
HS
1 000
0
Trygg hemgång, betalningsansvar
ÄO
0
0
Borttag av metodutvecklare
ÄO
250
500
Stopp i kvalitetsarbete, värdegrundsutbildning
ÄO
500
0
Borttag personligt ombud
FH
0
300
6 500
3 100
Summa
Utöver detta önskar sektorn få i uppdrag att utreda alternativen att avveckla den kommunala
hemtjänsten och lägga ut den på externa utförare eller att avveckla hemtjänst enligt LOV och
lägga allt utförande på den kommunala hemtjänsten med fasta budgetar.
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se
5(5)
Sektorn önskar även uppdrag från nämnden att förändra och utveckla trygg hemgångs-teamet
samt utreda införande av akutboende för enskilda individer inom vuxenenheten.
Sektorns bedömning
Sektorn har efter noga övervägande tagit fram förslagen ovan att ta ställning till. Sektorn
överlämnar till nämnden att besluta om åtgärder för budgetutfall i balans.
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • [email protected] • www.ale.se