PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE
MED RADIO
Svensk Instruktionsmanual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Läs noggrant igenom dessa instruktioner.
Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
Följ alla instruktioner och installera enligt instruktionerna.
Enheten får inte placeras nära vatten (pooler och dylikt) inte heller utsättas för fukt.
Se till att ingen vätska spills på enheten och dess öppningar.
Förflytta enheten försiktigt.
Blockera ej uttag eller ingångar på enheten.
Installera ej nära värmekällor så som element, spis, kaminer och detta gäller även annan apparatur
(inklusive förstärkare) som utsöndrar värme
Anslut enheten så som det beskrivs här i manualen.
Denna enhet har en anslutning med överspänningsskydds (säkring). Om utbyte av skyddet behövs, så
måste service utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Vid rengöring av enheten, vänligen använd endast en torr mjuk trasa. (eventuellt lätt fuktad med såpa
vatten).
Sladdar skall kopplas ur när enheten inte används under en längre period.
Enheten skall repareras av en kvalificerad tekniker när:
a)
b)
c)
d)
e)
Nätsladd/uttag är skadad,
Objekt fallit ovanpå enheten, objekt stoppats in i enheten eller vätska spillts,
Enheten blivit utsatt för regn eller fukt,
Enheten fungerar inte korrekt utan att det märks någon skillnad utanpå,
Enheten har tappats och något har gått sönder.
14. Användaren skall följa alla anvisningar. Annars är garantin ogiltig.
15. Packa upp alla delar och ta bort packmaterial.
16. Anslut inte enheten till ström innan du kollat att spänningen i ditt vägguttag stämmer överens med
enheten.
17. Täck aldrig några ventilationsöppningar, se till att alltid lämna några centimeter fritt runt om enheten
för god ventilation.
18. Enheten får ej utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras på eller
intill enheten.
19. Inga öppna lågor får finnas intill enheten, så som tända ljus eller en brasa.
20. Nätkontakter skall alltid vara lättillgängliga så du vid fara snabbt kan dra ur kontakten ur vägguttaget.
Översikt av kontroller
1) Läderhandtag
2) Memory knapp
3) Repeat/Random knapp
4) Tuner/CD knapp
5) Volym Upp/Ner ratt
6) På/Standby knapp
7) Mute knapp
8) CD/USB exchange knapp
9) Folder upp/ner knapp
10) Skip upp
/
ner knapp
11) Tuning ratt
12) Play/pause
knapp
13) Stopp knapp
14) LCD display
15) USB uttag
16) 3.5mm hörlursuttag
17) CD dörr öppna/stänga
18) Skalpekare
19) FM-Stereo LED indikator
20) Tuner LED indikator
21) FM-ST väljare
22) Teleskopantenn
23) AC uttag
24) Batterifack
Varning:
Användning av kontroller eller justeringar av procedurer annat än vad som specificeras här kan orsaka farlig
strålnings utsättande.
Denna enhet får ej modifieras eller repareras av någon annan än en kvalificerad service tekniker.
Försiktighetsåtgärder
Installation
 Packa upp alla delar och ta bort packmaterialet.
 Försökt inte att ansluta enheten till elnätet för än du kollat huvudspänningen och innan du ansluter, kolla
att alla anslutningar är korrekt utförda.
 Täck ej över några ventilations öppningar och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om
enheten.
AC anslutning
1. Anslut ena änden av den löstagbara nätsladden till AC uttaget (23) och den andra änden till ett eluttag.
2. När du först ansluter enheten till elnätet, så kommer den att gå in i standby läge.
3. Starta enheten med On/Standby knappen (6), TUNER LED indikatorn (20) kommer att tändas.
DC anslutning
För DC användning, sätt då i 6 st C batterier (UM-2) i batterifacket (24) åt de håll som illustrationen visar.
Lyssna på radio
Användning
1. Starta enheten med On/Standby knappen (6), enheten har grundinställning på Tuner läge och TUNER LED indikatorn
(20) kommer att tändas.
2. Vrid på Tuning ratten (11) för att ställa in den frekvens som önskas.
3. Justera volym ratten (5) till önskad ljudnivå.
Tips för bästa mottagning:
FM: Mottagaren har en tråd antenn (22) på baksidan av enheten. Antennen skall vara helt uträtad för att uppnå bästa
mottagning.
Flytta runt antennen för att uppnå bästa mottagning.
FM & FM-stereo mottagning

Ställ FM-St väljaren (21) på ”FM” position. Program mottages i mono läge. Om stereo signalen är för svag, kan du
behöva ta emot signalen i mono istället.

Ställ FM-St väljaren (21) på ”FM ST” position för mottagning av stereo program. ”FM-ST” indikatorn (19) kommer att
tändas upp och visa att det är FM stereo program som mottages.
Spela upp en CD/MP3 skiva
 Komma igång
1. Tryck på Tuner/CD knappen (4) för att välja CD läge.
2. Öppna CD luckan genom att trycka på CD dörr öppna/stänga (17). Sätt i en CD skiva i facket och stäng luckan.
3. Fokus sökning utförs om det finns en skiva inuti. Totala antalet på spår läses.

1.
2.
Play/paus läge
Om Play/Pause
knappen (12) trycks på under stopp läge, så kommer första spåret att spelas upp.
Om Play/Pause
knappen (12) trycks på under uppspelning, så kommer systemet att gå till paus läge och play
indikatorn kommer att börja blinka på LCD displayen (14). Tryck igen för att återuppta normal uppspelning.

1.
Stopp läge
Om Stopp knappen (13) trycks på under uppspelning eller paus går enheten till stopp läge och visar totala antalet
spår på LCD displayen (4).

1.
Hoppa över läge (skip upp
/skip ner
)
Under uppspelning och paus läge, om skip upp
(10) trycks på kommer den att gå till nästa spår och visa spår
nummer och sedan fortsätta i uppspelning eller paus läget.
Under uppspelning eller paus läge, om skip ner
(10) trycks på, så kommer den gå tillbaka till början av spåret,
samma spår nummer visas och fortsätter och uppspelning och paus läge.
Efter steg 2, tryck på skip ner
knappen (10) igen, och den kommer att gå tillbaka till föregående spår och fortsätter
uppspelning eller paus läge.
2.
3.

1.
2.
3.
För MP3 skiva/fil
Placera MP3-CD i CD facket. Efter fokus sökning genomförts, visas det totala antalet spår på LCD displayen (14).
Tryck på skip upp
eller skip ner
(10) för att välja spårnummer.
När önskat spår och album har valts, tryck på ”Play/Pause
” knappen (12) för att starta uppspelning.
Anmärkning
 Trycka på ”Folder upp
eller ner
” knappen (9) på huvudenheten så kan du direkt välja MP3 folder.
 Numret på foldern kommer att visas på displayen (14) i 1-2 sekunder sedan kommer den återgå till numret på spåret
som spelas upp.
 Repeat/Random läge
Tryck på ”Rep/Ran” knappen (3) under uppspelning för att välja repetera (repeat) eller slumpvis (random) funktion, ett
spår, en folder (endast MP3) eller alla spår kan visas i olika lägen som följande:
För CD
(1) Repetera 1
(2) Repetera alla spår
Uppspelnings läge
Repetera spår
Repetera alla
Slumpvis
Indikator på LCD display
REPEAT
REPEAT
RANDOM
OFF läge
--------
(3) Slumpvis
(4) Off läge
För MP3 skivor/filer
(1) Repetera 1
Uppspelnings läge
Repetera ett spår
Repetera en folder
Repetera alla
Slumpvis
OFF läge
(2) Repetera 1 folder
Repetera alla spår
Indikator på LCD display
REPEAT
REPEAT &
REPEAT
RANDOM
--------
(3) Slumpvis
(4) Off läge
(”FOLDER”) blinkar
 Repeat play
Du kan lyssna på önskade spår eller folder upprepade gånger med denna funktion.
 Random Play
Du kan lyssna på alla spår i slumpvis ordning med denna funktion.
CD/MP3 skiva, programmering
Upp till 20 spår kan programmeras för uppspelning av skiva i vilken ordning som helst. Innan användning, se till att trycka på
stopp knappen.
1. Ställ in CD läge.
2. Tryck på Memory knappen (2), ”MEMORY” & ”P01” kommer att visas och blinka på LCD displayen (14).
3. Välj ett spår genom att använda Skip upp
/Skip ner
(10).
4. Tryck på Memory knappen (3) för att lägga spåret i minnet.
5. Repetera steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare spår i minnet om så önskas.
6. När alla önskade spår har programmeras, tryck på ”Play/Pause
” knappen (12) för att spela skivan i den ordning du
har programmerat den i.
7. Tryck på ”Stopp ” knappen (13) för att avsluta program uppspelning.
 Tryck på ”Stopp ” knappen (13) i CD stopp läge för att annullera allt programmerat minne tills ”MEMORY” indikatorn släcks på LCD


displayen (14).
För MP3 skivor/filer, tryck på ”Folder upp” knappen (9) för att välja det 1a spåret i nästa folder direkt och därmed påskynda valet av
låt.
Programmerings läge kommer automatiskt att stoppas om inte någon knapp trycks på inom ungefär 30 sekunder efter Memory
knappen (3) har tryckts på.
Anmärkning:
MP3 spår format krav:
 Bit rate: 32kbps~320kbps, sampling rate: 32kHz, 44.1kHz och 48kHz decodable.
 Prestandan på uppspelning av MP3 skiva kan variera beroende på kvalité på metoden av inspelning.
Och sök ledtiden är längre för MP3-CD än för vanliga CD pga. format skillnaden.
Uppspelning av MP3 låtar via USB minnesmedia
Anslutning
Systemet kan läsa och spela upp alla MP3 filer som är sparade i minnesmedia med USB
anslutningen.
1.
2.

3.
4.
Ställ först systemet i standby läge eller annan funktion än USB läge.
Anslut USB minnet med ovansidan upp & se till att den ansluts ordentligt.
Ansluta ett USB minne åt fel håll kan orsaka skador på ljudsystemet eller på USB
minnet. Kolla så att USB minnet är åt rätt håll innan du ansluter.
Starta enheten igen på On/Standby knappen (6) och tryck på Tuner/CD knappen (4)
för att välja CD läge. Tryck på CD/USB knappen (8) för att ändra till USB läge.
Systemet kommer att börja läsa av minnesmedia direkt efter anslutning, och LCD
displayen (14) kommer att visa det totala antalet MP3 filer som hittas.
Upprepa samma uppspelningsprocedur som med CD/MP3 skiva ovanför.
Anmärkning
 Systemet kan upptäcka och läsa filer endast under MP3 format i USB men inte någon annan musik filformat.
 Om anslutning sker till en MP3 spelare via USB porten, pga. variationer på MP3 encoding format, så kanske inte MP3
spelaren kan spelas upp via USB porten. Detta är ej ett fel på systemet.
 USB porten stöder ej anslutning med USB förlängningssladd och är ej gjord att kunna kommunicera direkt med en
dator.
Ta ur USB
För att ur USB, stäng av enheten eller ställ enheten till CD eller Tuner läge först. Dra försiktigt rakt ut ur USB porten.
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte får slängas
tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att
förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad
avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och
lämnas in på ett återbruk.
Denna produkt får inte blandas med det vanliga hushållsavfallet.
Produkter med CD märkning följer EMC Directive (2004/108/EC) och Low Voltage
Directive (2006/95/EC) utfärdat av Commission of the European Community.
Försäkran om överensstämmelse
http://www.stl.nl/supportfiles/ices/CE/284bfgwmebr5ty51.pdf
®All rights reserved
Produktgarantin gäller från inköpsdatumet.
Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands.
OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto.
(Kvittot är ditt garantibevis)
Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser:







Produkten måste vara korrekt installerad och användas i enlighet med instruktionerna som finns i denna
manual. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin)
Din enhet får endast användas för hushållsändamål.
Garantin kommer att bli ogiltig om din enhet säljs på nytt eller om den har skadats av ej kvalificerad
reparation. (garantin upphör om höljet öppnas)
Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för oförutsedda skador eller följdskador.
Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla.
Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är
något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse.
Spara och var rädd om kvittot – det är ditt garantibevis! (förvara det t.ex. i en plastficka i en pärm)
Tänk på Miljön!
Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK på närmaste ÅTERBRUK.
Batterier skall lämnas till återvinning, antingen på återbruk eller på
återvinningscentral/miljöbod.
Denna svenska manual är gjord av
Version 20150115